Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 1

Slovo úvodem

Pár postřehů z lázní

Ing. Irena Gladišová

Interní Med. 2008; 10(1): 3

„…lázně…“, slovíčko, které u většiny populace evokuje představu dovolené, spojené s pohodou, klidem, procházkami po kolonádě s pohárkem minerální vody v ruce a sem tam nějakou procedurou, která ovšem ztracené zdraví nenavrátí… Bohužel i mezi odbornou veřejností panuje často názor, že náklady na lázeňskou léčbu zbytečně odčerpávají prostředky, které by mohly být dle jejich názoru využity mnohem ekonomičtěji, např. na vyšší platby pro ambulantní složku nebo nemocnice. Ve skutečnosti však náklady zdravotních pojišťoven na lázeňskou péči nepřesahují 2 % celkových nákladů a dále každoročně klesají. Pokusíme se proto i o pohled...

Přehledové články

Nejčastější příčiny kašle a jejich léčba

The most frequent cause of cough and its treatment

MUDr. Hana Fojtů

Interní Med. 2008; 10(1): 7-10

Kašel patří mezi nejdůležitější obranné mechanizmy lidského organizmu, je však také častým symptomem mnoha i velmi závažných onemocnění. V článku jsou popsány nejčastější příčiny kašle, základní diferenciálně diagnostické postupy a možnosti léčby.

Nefarmakologické postupy v léčbě fibrilace síní (dokončení)

Nonpharmacological treatment modalities in atrial fibrillation management

MUDr. Jan Galuszka Ph.D

Interní Med. 2008; 10(1): 11-14

Fibrilace síní (FS) je arytmie s významnou epidemiologickou a klinickou závažností a přitom i variabilitou různých klinických situací. Správná volba diagnostických a léčebných postupů by měla vycházet z doporučení kardiologických společností. V předcházející první části článku byly popsány farmakologické možnosti léčby FS. Tato závěrečná část textu je zaměřena na nefarmakologické způsoby léčby, zahrnující provedení elektrické kardioverze, ablační způsoby léčby, využití kardiostimulace a jiné katetrizační techniky, kardiochirurgickou léčbu. Závěrem je zmíněna léčba FS u pooperačních stavů, při infarktu myokardu, při preexcitaci, při hypertyreóze, v těhotenství,...

Perorální antidiabetika - současnost

Oral agents

prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc

Interní Med. 2008; 10(1): 15-18

Jednou z nejvýznamnějších změn v léčbě nemocných s DM 2. typu pomocí PAD jsou vydaná „Nová doporučení (guidelines) pro DM 2. typu“, která připravily IDF, EASD a ADA. Strategie léčby se mění s důrazem na časné zahájení farmakologické léčby lékem 1. volby metforminem. K 5 třídám PAD přibyla v současné době 6. třída – glitpiny, která zastupuje novou inkretinovou strategii léčby DM 2. typu. Od perorálního antidiabetika nevyžadujeme pouze snížení glykemií, ale řadu dalších schopností jako dlouze trvající a nezměněný účinek, nezvyšování hmotnosti, minimální vedlejší účinky a pozitivní ovlivnění kardiovaskulárního rizika.

Cholelitiáza

Cholelithiasis

prof. MUDr. Jiří Ehrmann CSc

Interní Med. 2008; 10(1): 19-24

Žlučové kameny, cholecystolitiáza a choledocholitiáza, jsou stálým a pro svoji asi 10% prevalenci i nákladným zdravotnickým problémem v celém světě. Velkého pokroku bylo dosaženo poznáním, že supersaturace žluči cholesterolem je sice ne jediným, ale přesto základním předpokladem pro vznik cholesterolových nebo smíšených kamenů. Ty jsou alespoň v Evropě a USA nejčastější (90 %). Zbývajících 10 % jsou kameny pigmentové. Podle některých údajů 30 %, podle jiných dokonce 70 % nemocných se žlučovými kameny je bez klinických obtíží. Mezi typické příznaky cholelitiázy patří biliární dyspepsie a biliární kolika. Hlavními komplikacemi jsou cholecystitida a cholangoitida....

Příspěvek k problematice racionální antibiotické terapie se zaměřením na novější antibiotika

Rationale antibiotic therapy with a focus on the newest antibiotic

doc. MUDr. Václav. Dostál

Interní Med. 2008; 10(1): 26-30

Celosvětová situace nutí experty k zamyšlení nad zhoršující se situací v účinnosti antimikrobiální terapie. Mikrobiální rezistence narůstá u nemocničních i komunitních patogenů a týká se systémových i topických ATB (antibiotik). Jde o problém mezioborový. Nevhodně doporučená ATB (antibiotická) terapie s sebou nese riziko mikrobiální rezistence, lékové toxicity i jiných komplikací terapie. Zachování účinnosti antibiotické terapie i v budoucnu předpokládá racionální přístup k antimikrobiální terapii a vyžaduje kromě několika málo urgentních situací důsledné vyšetření nemocného. Na terapii by se měl podílet tým odborníků, ve kterém zaujímají významnou...

Infekce vyvolané virem varicella-zoster a jejich terapie

Infection caused by Varicella-zoster virus and its therapy

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová CSc

Interní Med. 2008; 10(1): 31-34

Herpes zoster (pásový opar) je zánětlivé onemocnění spinálních ganglií a zadních kořenů míšních nebo mozkových nervů, které vzniká reaktivací herpetického viru Varicella-zoster (VZV). Primoinfekce tímto virem probíhá nejčastěji v dětském věku jako generalizovaný výsev typického exantému – varicela (plané neštovice). Pásový opar se projevuje typickou kožní erupcí v příslušných postižených dermatomech a alogickým syndromem převážně u disponovaných jedinců, jimiž jsou zejména starší dospělé osoby a zejména imunokompromitovaní a onkologičtí pacienti. Onemocnění u nich relativně často zanechává dlouhodobé a trvalé následky nejčastěji ve formě postherpetické...

Sdělení z praxe

Recidivující synkopa u pacienta s plicní embolií

MUDr. Tomáš Drbohlav

Interní Med. 2008; 10(1): 39-40

Kazuistika prezentuje případ 65letého pacienta, u něhož byla opakovaná synkopa dominujícím příznakem plicní embolie. Synkopa jako příznak plicní embolie je popisována až u 1/3 pacientů s plicní embolizací. V další části jsou pak rozebírány ostatní příznaky, které mohou plicní embolizaci doprovázet a které mohou lékaři pomoci stanovit správnou diagnózu.

Mezioborové přehledy

Deprese seniorů

Depression in elderly

MUDr. Radim Kubínek, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Interní Med. 2008; 10(1): 36-38

Článek pohlíží na deprese seniorů jako na závažné interdisciplinární onemocnění, zmiňuje jeho základní etiologické faktory, poukazuje na symptomatologická specifika deprese ve vyšším věku, akcentuje potřebu adekvátní léčby, věnuje se specifickým farmakoterapeutickým aspektům a uvádí nejnovější poznatky o možnostech a limitech léčby antidepresivy.

Pro sestry

Syndrom vyhoření - riziko ohrožující zdravotnické pracovníky

PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(1): 41-42

Syndrom vyhoření (burn out) se vyskytuje ve všech subjektivně náročných povoláních, kdy nastává nerovnováha mezi emočními stavy a postupně dochází k vyčerpání psychických i fyzických rezerv člověka. Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních patří právě k těm náročným profesím, kde se syndrom vyhoření může projevovat častěji. I když příznaky syndromu vyhoření jsou mnohovrstevné a projevují se různě, nelze je přesně vymezit. Je nutné brát v úvahu, že tady jsou, a věnovat pozornost jejich prevenci.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.