Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 1

Přehledové články

Kombinovaná hypolipidemická léčba u pacientů

Kombinovaná hypolipidemická léčba u pacientů

prof. MUDr. Vladimír Bláha CSc

Interní Med. 2009; 11(1): 7-14

Monoterapie statiny je velmi často úspěšnou strategií k dosažení cílových hodnot LDL (low density lipoprotein) – cholesterolemie (LDL-C), nicméně u jedinců se smíšenou dyslipidemií a vysokým KV rizikem, které jsou typické pro pacienty s metabolickým syndromem nebo diabetes mellitus 2. typu, nemusí tato léčba vést k dosažení cílových hodnot v kompenzaci dyslipidemie. K dosažení léčebných cílů je potom třeba využít léčbu dvoj- nebo i trojkombinaci hypolipidemik, která dokáží současně ovlivnit komplexní abnormality lipidogramu. Nejčastější možností je kombinace statinu s fenofibrátem nebo niacinem (kyselina nikotinová); vhodná je také kombinace...

Vitamin D - nezastupitelní součást léčby osteoporózy

Vitamin D - an essential component of osteoporosis treatment

MUDr. Jiří Jenšovský

Interní Med. 2009; 11(1): 13-16

Se stárnutím populace a stále se zvyšující průměrnou dobou života se dostává do popředí pandemie osteoporózy. Velmi přesvědčivá čísla o frakturách, především krčku femoru, jsou alarmující a stávají se populačním problémem. Základním preventivním opatřením je snaha o dosažení optimální, co nejvyšší vrcholové kostní hmoty, která je dána jednak geneticky, ale je ovlivňována i celou řadou modifikovatelných zevních faktorů. Podmínkou pro úspěšný vývoj, udržení skeletu i efekt léčby osteopenie nebo osteoporózy je dostatečná saturace kalciem a D vitaminem v každém věkovém období. Kromě pandemie osteoporózy stárnoucí populace celosvětově čelí hrozbě subklinického...

Crohnova nemoc - klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života

Crohn´s disease - classification, diagnosis, therapy and quality of life

MUDr. Libor Gabalec

Interní Med. 2009; 11(1): 16-20

Etiologie a patogeneze Crohnovy nemoci zůstává i přes intenzivní výzkum v této oblasti dosud nerozřešena. Vlastní etiologický faktor není znám, je však nepopiratelné, že jde o interakci mezi prostředím a geneticky vnímavým jedincem. Je popsána celá řada genů, ale funkční konsekvence genové mutace nejsou známy. Nové klasifikace Crohnovy nemoci hledají vztahy mezi fenotypem a genotypem nemoci a sérologickými markery. Kapslová endoskopie a enteroskopie zlepšila diagnostiku lézí v tenkém střevě. Časné užití imunosupresivní a biologické léčby má významný vliv na kvalitu života nemocných.

Pacient - senior s renální insuficiencí

The elderly patient with chronic renal insufficiency

prof. MUDr. Václav MONHART CSc

Interní Med. 2009; 11(1): 21-24

Nejčastějšími chronickými nemocemi ledvin, které u osob vyššího věku vedou k chronické renální insuficienci, jsou diabetická nefropatie, hypertenzní a aterosklerotické poškození ledvin, chronické glomerulonefritidy, chronické intersticiální nefritidy a obstrukční uropatie. Rizikovými faktory vysokého výskytu ledvinných onemocnění jsou zvyšující se věk populace, nárůst obezity, diabetu a hypertenze. Aktuálním problémem velkého množství chronických nemocí ledvin je progrese do terminálního selhání ledvin a zvýšená kardiovaskulární morbidita. Cílem léčby je ovlivnění klasických a renálně specifických rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění....

Místo probiotik v léčbě (nejen) gastrointestinálních chorob

The place of probiotics in the treatment of (not only) gastrointestinal diseases

MUDr. Oldřich Stibůrek

Interní Med. 2009; 11(1): 25-28

Historie využívání probiotik člověkem sahá daleko do minulosti. Lidské střevo je osídleno mikroorganizmy, jejichž počet daleko přesahuje množství samotných buněk našeho těla, a správné složení této mikroflóry hraje velmi důležitou roli. Probiotika svým lokálním i systémovým působením pozitivně ovlivňují řadu orgánů a jejich funkcí a navíc jde o přípravky velmi bezpečné s minimem nežádoucích účinků. Existuje velmi široká škála nejrůznějších probiotických preparátů. Jejich konkrétní účinky ovšem lze často obtížně exaktně pozorovat a hodnotit, což plyne z faktu, že se nejedná o přesně definované chemické látky, ale živé (mikro)organizmy.

Sdělení z praxe

Karcinom příštítného tělíska, vzácná příčina hyperkalcémie u pacienta s B-NHL

Parathyorid carcinoma as a cause of hypercalcemia in patient with B-NHL

MUDr. Milan Halenka Ph.D

Interní Med. 2009; 11(1): 42-44

Hyperkalcémie patří mezi běžné průvodní paraneoplastické jevy. Jednou z méně častých příčin zvýšené hladiny plazmatického vápníku je naopak primární hyperparatyreóza. Současný výskyt další, duplicitní malignity, kterou v našem případě představuje karcinom příštítného tělíska, je v tomto kontextu nutno považovat za zcela raritní záležitost. Podezření na karcinom příštítného tělíska lze vyslovit na základě závažných klinických příznaků, výrazného laboratorního nálezu a velikosti tumoru. V předložené kazuistice je popsána koincidence B-non-Hodgkinova lymfomu a karcinomu příštítného tělíska, který byl neočekávanou příčinou hyperkalcémie.

Mezioborové přehledy

Volné radikály, antioxidanty a stárnutí

Free radicals, antioxidants and ageing

MUDr. Jan Pláteník Ph.D

Interní Med. 2009; 11(1): 30-33

Tvorba kyslíkových radikálů je nevyhnutelnou součástí aerobního metabolizmu. Organizmus musí čelit oxidačnímu poškození svých biomolekul antioxidační ochranou. Oxidační stres se podílí na patogenezi mnoha zánětlivých a degenerativních onemocnění a i podstatou fyziologického stárnutí je akumulace malých chyb systémů antioxidační ochrany a údržby tělesných struktur. Přesto podávání potravních doplňků s antioxidačními vitaminy C, E, případně beta-karotenem a selenem, které bylo předmětem rozsáhlých a opakovaných studií, je jednoznačně prospěšné jen v případě předchozího deficitu, jinak je buď neúčinné, anebo dokonce škodí. Příčinu tohoto antioxidačního paradoxu...

Obličejové dermatózy - přehled a léčba (II. část)

Facial dermatoses - review and treatment (part II)

doc. MUDr. Jarmila Rulcová CSc

Interní Med. 2009; 11(1): 34-35

V navazujícím pokračování druhé části publikace o obličejových dermatózách je věnována pozornost hlavně těm onemocněním, která se vyskytují nejen v ambulantní praxi dermatologů, ale i jiných oborů. Jedná se především o rosaceu, demodikózu, periorální dermatitidu a seboroickou dermatitidu. Současně jsou uvedeny osvědčené terapeutické postupy jak lokálními, tak celkovými léky.

Co nového v léčbě hemoroidů z chirurgického pohledu?

What is new in the treatment of haemorrhoids in terms of surgery?

prof. MUDr. Ivan Čapov CSc

Interní Med. 2009; 11(1): 36-41

Hemoroidy postihují vysoké procento naší populace. Diagnostika a léčba tohoto onemocnění není jen doménou chirurgů, ale i gastroenterologů a praktických lékařů. Velkým zlomem v léčbě III., IV. stupně onemocnění bylo zavedení Longovy operační metody. Ani nyní, 10 let po jejím zavedení, však metoda není zcela bez komplikací i při správné indikaci. Dodnes rovněž nelze žádnou metodu v léčbě hemoroidů považovat za optimální, a proto jich stále existuje tolik a vyvíjejí se nové.

Nemocniční péče

Nutriční stav pacienta a možnosti jeho hodnocení

Patient‘s nutritional status and ways of its assessment

doc. MUDr. Roman Zazula Ph.D

Interní Med. 2009; 11(1): 45-47

Zhodnocení nutričního stavu je součástí celkového klinického přístupu. Neexistuje metoda, podle které je možno definitivně určit diagnózu malnutrice, vždy je třeba v klinickém kontextu provést soubor vyšetření. Běžně se provádí kombinace více vyšetřovacích metod. Cílem tohoto přehledného sdělení je podat přehled současných postupů v klinické diagnostice malnutrice.

Co je nového v...

Co je nového v andrologické endokrinologii

What is new in andrological endocrinology

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka DrSc

Interní Med. 2009; 11(1): 48-50

Cílem přehledu je upozornit na některé aktuální otázky a recentní objevy, které se týkají andrologické endokrinologie.

Test

Autodidaktický test č. 1/09

Interní Med. 2009; 11(1): 50


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.