Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 10

Slovo úvodem

Lékař, který se nepostará sám o sebe, není zárukou dobré péče o pacienta

MUDr. Radkin Honzák CSc

Interní Med. 2009; 11(10): 435

Přehledové články

Plicní arteriální hypertenze

Pulmonary arterial hypertension

MUDr. Pavel Jansa, MUDr. David Ambrož, MUDr. Pavel Poláček, MUDr. Jana Marešová, MUDr. Ludmila Jelínková, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc

Interní Med. 2009; 11(10): 438-445

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které vzniká buď z neznámé příčiny (idiopatická, případně familiární PAH), nebo je jeho vznik asociován se známou vyvolávající příčinou (systémová onemocnění pojiva, jaterní onemocnění, vrozené zkratové srdeční vady, HIV infekce, abúzus některých anorektik). Změny na úrovni plicní mikrocirkulace vedou u PAH k rozvoji prekapilární plicní hypertenze, která bez léčby rychle progreduje, vede k pravostrannému srdečnímu selhání a posléze k úmrtí nemocného. Až do poloviny 90. let 20. století terapeutické postupy používané u PAH (léčba srdečního selhání, nespecifická vazodilatační...

Racionální diagnostický a terapeutický postup u akutního krvácení do horní části trávicího traktu

Rational diagnostic and therapeutic procedures in case of acute upper gastrointestinal bleeding

MUDr. Michal Konečný Ph.D, doc. MUDr. Vlastimil Procházka Ph.D

Interní Med. 2009; 11(10): 446-448

Akutní krvácení do horní části trávicího traktu je život ohrožujícím stavem se značnou incidencí a poměrně vysokou, neměnící se letalitou. Typickými příznaky jsou hemateméza a meléna. Nejčastější příčinou bývá onemocnění příslušných orgánů, tedy jícnu, žaludku či dvanáctníku. Základem péče o takové nemocné je nejen hospitalizace s intenzivním monitorováním životních funkcí, ale hlavně existence víceoborového týmu, který v diagnostickém a terapeutickém procesu musí být jednotným celkem. Klíčovou roli hraje endoskopie, která umožní nejen zdroj krvácení lokalizovat, ale ve většině případů je možno současně provést účinné ošetření. Ke zvýšení kvality...

Stačí dosahovat cílového LDL-cholesterolu, nebo je nutná komplexní intervence reziduálního rizika?

Is achieving the target LDL cholesterol level enough or is a complex residual risk intervention necessary?

doc. MUDr. Vladimír Soška CSc

Interní Med. 2009; 11(10): 449-451

I při dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu statiny zůstává u většiny pacientů vysoké reziduální riziko kardiovaskulárních onemocnění. Toto reziduální riziko je v případě dyslipidemií dáno nejčastěji sníženou hladinou HDL-cholesterolu, zvýšenými triglyceridy a zmnožením malých částic LDL3. Dobrým ukazatelem tohoto rizika je hladina apolipoproteinu B. Reziduální riziko je často vysoké u osob s inzulinorezistencí, diabetes mellitus 2. typu, metabolickým syndromem. Pro snížení reziduálního rizika je většinou nutná léčba kombinací hypolipidemik s cílem dosáhnout nejen cílových hodnot LDL-cholesterolu, ale optimálních hodnot HDL cholesterolu a triglycerid...

Kmenové buňky v kardiologii: minulost, současnost a budoucnost celulární terapie poškozeného myokardu

Stem cells in cardiology: past, present and future of cellular therapy of heart disease

doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D, Mgr. Josef Skopalík, prof. MUDr. Jaroslav Meluzín CSc

Interní Med. 2009; 11(10): 452-457

Kmenové buňky pro své unikátní vlastnosti sebeobnovy a diferenciace představují naději pro léčbu celé řady závažných onemocnění, včetně kardiologických (zejména infarktu myokardu a srdečního selhání). Kmenové buňky lze rozdělit na dva základní typy definované svým původem: embryonální a somatické. Zatímco využití prvního typu je v klinické medicíně blokováno řadou problémů etických, náboženských, právních, ale i technických, aplikace druhého typu buněk nenaráží na tyto potíže. Zejména v posledních pěti letech bylo možné sledovat narůstající počet klinických studií zabývajících se aplikací somatických kmenových buněk při poškození myokardu. Většina studií...

Prevence žilního tromboembolizmu

Prevention of venous thromboembolism

MUDr. Jaromír Gumulec

Interní Med. 2009; 11(10): 458-462

Hluboká žilní trombóza a plicní embolizace jsou významný zdravotnický problém s potenciálně fatálními následky. S rostoucím věkem se riziko žilního tromboembolizmu zvyšuje a je prokázaný fakt, že většina hospitalizovaných pacientů má nejméně jeden rizikový faktor žilního tromboembolizmu. Bez tromboprofylaxe je incidence objektivně prokázané, během hospitalizace vzniklé hluboké žilní trombózy u pacientů interních oborů a všeobecné chirurgie asi 10–40 % a u pacientů podstupujících elektivní ortopedické výkony 40–60 %. Dále bylo prokázáno, že primární tromboprofylaxe, je-li vedena nízce dávkovaným nefrakcionovaným heparinem, nízkomolekulárním heparinem...

Syndrom Churg-Straussové

Churg-Strauss syndrome

MUDr. Monika Žurková, prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc, MUDr. Kateřina Musilová

Interní Med. 2009; 11(10): 463-465

Syndrom Churg-Straussové je velmi vzácné onemocnění, jehož incidence se odhaduje na 2,4/1 000 000, častěji postihuje muže. Obvykle probíhá ve třech fázích. První je charakterizována alergickými projevy, alergickou rinitidou s nosními polypy a bronchiálním astmatem. Ve druhé fázi se objevuje eozinofilie v krvi a tkáních, v oblasti respiračního systému jsou popisovány eozinofilní plicní infiltráty, pleurální výpotek charakteru exsudátu s vysokým počtem eozinofilů, v oblasti zažívacího traktu je to eozinofilní gastroenteritida. Třetí fáze je stadiem systémové vaskulitidy s projevy poškození jednotlivých orgánů. V laboratorních nálezech bývá vysoká...

Informace

Kongres Evropské kardiologické společnosti

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Interní Med. 2009; 11(10): 474

Výroční kongres Evropské kardiologické společnosti se konal v kongresovém centru Fira Gran Via v Barceloně ve dnech 29. 8. až 2. 9. 2009. Kongres byl organizován formou přehledových přednášek, původních ústních sdělení, přednášek zaměřených na zkušenosti z klinické praxe a posterových sdělení původních vědeckých prací od základního ke klinickému výzkumu. Na kongresu byla tradičně vysoká účast, například v pondělí 31. 8. bylo registrováno 24 948 účastníků. Největší zájem byl o výsledky klinických randomizovaných studií v blocích Hot Lines a Clinical Trial Update.

Sdělení z praxe

Epidemie svrabu v kombinaci s dalšími infekčními dermatózami

A scabies epidemic combined with other infectious skin diseases

MUDr. Dáša Němcová, MUDr. Alexandra Mateřanková

Interní Med. 2009; 11(10): 472-473

Jsou uvedeny praktické postupy při zvládání větších i dlouhotrvajících epidemií svrabu v kolektivních zařízeních, komplikovaných dalšími infekčními chorobami. Zásady, které je nutno dodržet, aby se šíření zastavilo, jsou sice všeobecně známy, ale vždy je nutno individuálně posoudit situaci případ od případu v ohnisku nákazy a organizačně připravit taktiku a strategii léčení. Týmová práce je odpočátku nezbytnou samozřejmostí, zainteresování orgánů hygienických oborů zdravotních úřadů, příslušných zdravotních pojišťoven a zdravotních orgánů Krajského úřadu jsou následně nutnou ekonomickou podmínkou. Připomenuty jsou i chyby, které zavinily i několikaleté...

Mezioborové přehledy

Poruchy spánku

Sleep disorders

MUDr. Miroslav Moráň

Interní Med. 2009; 11(10): 466-470

Ve stručném přehledu uvádím základní informace o nejzávažnějších a nejčastěji se vyskytujících poruchách spánku, se kterými se setkáváme ve spánkové laboratoři, možnostech jejich diagnostiky a léčby, informace o vztazích k dalším onemocněním. Poukazuji na možné zdravotní a socioekonomické důsledky poruch spánku, se kterými se běžně setkávají praktičtí lékaři, internisté, neurologové i psychiatři na všech stupních zdravotní péče.

Pro sestry

Agresivní pacient v klinické praxi zdravotníků

Aggressive patient in paramedical workers‘ clinical practice

PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D

Interní Med. 2009; 11(10): 471

Jednání a komunikace s psychicky labilním až agresivním pacientem je velmi náročný úkol pro všechny zdravotnické pracovníky. Při zvládání této problémové situace je nutné dodržovat určitá pravidla a zásady, které souhrnně nazýváme profesionální chování.

Test

Autodidaktický test 9/09

Interní Med. 2009; 11(10): 475


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.