Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 2

Slovo úvodem

Pravda u lůžka

PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D

Interní Med. 2009; 11(2): 55

Přehledové články

Optimální inhalace léků a chyby při inhalování

Proper inhalation technique of drugs and errors

prof. MUDr. Vladimír Vondra DrSc

Interní Med. 2009; 11(2): 59-62

Výběr inhalátorů a správná inhalační technika je základním předpokladem úspěšné léčby nemocí s plicní obstrukcí. V práci jsou popsány v současné době v České republice používané tlakové dávkované inhalátory, práškové inhalátory a nebulizátory. Zvýšení účinnosti léčby lze dosáhnout nástavci, které jsou buď zabudované k tlakové nádobce (např. JET typ), nebo jde o „klasické“ volné nástavce. Výchovu inhalační techniky v České republice po řadu let uskutečňují hlavně organizace alergologů a pneumologů. Bez ohledu na to dělají děti a stejně i dospělí některé závažné chyby při inhalacích (38 % a 40 %). České výsledky odpovídají situaci v ostatních...

Význam pohybové aktivity v léčbě diabetes mellitus

Effect of physical activity for management of diabetes mellitus

MUDr. Marcela Szabó

Interní Med. 2009; 11(2): 63-65

Pravidelná pohybová aktivita se řadí mezi základní režimová opatření v léčbě pacientů s diabetes mellitus. Zatímco u diabetiků 1. typu vede zejména ke zlepšení kardiorespirační zdatnosti, u pacientů s diabetem 2. typu má pohyb komplexní terapeutický efekt. Většina diabetiků 2. typu trpí i dalšími chorobami (abdominální obezitou, hypertenzí) a laboratorními patologiemi (diabetickou dyslipidemií, elevací prokoagulantů) sdruženými v syndrom inzulinové rezistence. Pohyb snižuje nejen hladinu glykemie, ale také hladinu prokoagulantů, pozitivně ovlivňuje sérové lipidy, snižuje abdominální obezitu a arteriální hypertenzi. U pacientů léčených jen dietou...

Nové trendy v očkování

New trends in immunization

prof. MUDr. Roman Prymula DrSc., Ph.D

Interní Med. 2009; 11(2): 66-70

Systém očkování v České republice má dlouholetou tradici. Nové poznatky jsou průběžně aplikovány a ovlivňují zejména pediatrickou praxi, ale promítají se i do preventivních programů praktických lékařů pro dospělé. Aktuální změna imunizačního kalendáře zavádí adolescentní posilovací dávku proti pertusi, posunuje přeočkování proti tetanu a ruší další dávky BCG nad rámec základního schématu. Letos bude zavedena v plošném, ale nepovinném režimu konjugovaná vakcína proti pneumokokům. Zavádění dalších nových vakcín je limitováno zejména ekonomickými aspekty. Kromě vakcín proti infekčním chorobám se postupně objevují i vakcíny protinádorové, proti kouření...

Záněty střev a dráždivý tračník

Intestinal inflammatory diseases and irritable bowel syndrome

prof. MUDr. Jiří Ehrmann CSc

Interní Med. 2009; 11(2): 71-76

Střevní záněty a funkční střevní poruchy jsou častým onemocněním v klinické praxi internistů, gastroenterologů, infektologů a praktických lékařů. Etiologie a patogeneze těchto onemocnění je sice odlišná, nicméně klinická symptomatologie a laboratorní nálezy jsou mnohdy tak podobné, že mohou být příčinou vážných diagnostických problémů. To tím spíše, že některá onemocnění jsou svým průběhem sice benigní a hojí se bez následků, jiná však mohou mít průběh těžký, někdy i fatální nebo vedou k chronicitě. Článek je rozdělen do dvou částí. Předmětem té první je základní charakteristika společných příznaků, jakými jsou průjem, zácpa, nadýmání a jiné. Ve...

Mukozitida dutiny ústní po chemoterapii a aktinoterapii v běžné praxi

Oral mucositis in patients after chemotherapy and radiotherapy in practice

MUDr. Samuel Vokurka

Interní Med. 2009; 11(2): 77-79

Mukozitida dutiny ústní (MDÚ) představuje klinicky významné postižení sliznic a podslizniční tkáně v souvislosti s chemoterapií nebo aktinoterapií. Bývá doprovázena několikadenním diskomfortem až bolestí úst, poruchou perorálního příjmu a zvýšeným rizikem infekčních komplikací. Intenzita a rozsah postižení jsou proměnné od mírného edému sliznic, přes erytém, až po defekty často kryté pablánou. V současnosti jen naprosté minimum intervencí, jako například kryoterapie, nízkoenergetické lasery či růstový faktor keratinocytů palifermin, dokáže prokazatelně a významně redukovat výskyt a průběh MDÚ. Odhlédneme-li od významu rozličných roztoků, včetně...

Sdělení z praxe

Je farmakoterapie po infarktu myokardu dostatečná?

Is pharmacotherapy after myocardial infarction sufficient?

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2009; 11(2): 84-86

Podáváme přehled farmakoterapie nemocných po infarktu myokardu v Evropě, ve fakultních zařízeních v České republice, ale i v okresních nemocnicích České republiky. Doporučované lékové skupiny – ACE inhibitory, AT1 blokátory, betablokátory, antiagregační léčbu a hypolipidemickou léčbu má velké množství nemocných a data z České republiky jsou spíše lepší než z jiných evropských zemí. Nedostatečné je ale dosahování cílových hodnot krevního tlaku a cholesterolu a nedostatečná je pravděpodobně nefarmakologická léčba, především kouření a nadváhy nemocných.

Účinek Detralexu v léčbě otoků žilní etiologie. Výsledky studie EDET (Efficacy of Detralex in Edema Treatment)

Efficacy of Detralex in venous edema treatment. EDET (Efficacy of Detralex in Edema Treatment) study results

MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D

Interní Med. 2009; 11(2): 87-90

CÍL: V České republice proběhla v letech 2007/2008 šestiměsíční, otevřená, klinická, multicentrická studie, která hodnotila komplexní účinnost terapie Detralexem (mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce, Servier) v redukci otoku včetně zmírnění subjektivních potíží pacientů s chronickým žilním onemocněním (CVD, z anglického „Chronic Venous Disease“). U vybraných nemocných s otokem na podkladě venolymfodynamické insuficience byl podáván Detralex v dávce 2 tbl. denně po dobu 6 měsíců. METODIKA: Ve studii EDET bylo hodnoceno celkem 215 pacientů trpících CVD, s klinickými projevy a symptomy třídy C3 klasifikace CEAP. Primárními cíly...

Mezioborové přehledy

Substituční terapie androgeny

Substitute therapy with androgenes

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Interní Med. 2009; 11(2): 80-83

Suplementace testosteronu je indikována pouze u mužů s definovaným onemocněním varlat, hypofýzy nebo hypothalamu. Hraniční hodnoty suplementace testosteronem jsou pro jednotlivé symptomy, potíže či tkáňové dysfunkce ohraničeny jen neostře. Mohou být odlišné u různých lidí. Při podávání testosteronu je třeba vyhnout se suprafyziologickým hodnotám, podávání má být fyziologické. Monitorace stavu prostaty a sledování hematokritu jsou při terapii testosteronem nanejvýše důležité. Nové možnosti léčby by se měly vyhnout stimulaci prostatické tkáně, ale přitom by měly udržovat pozitivní efekt androgenní stimulace v jiných orgánech (nálada, sexuální funkce,...

Ve zkratce

Inkontinence moči

MUDr. Roman Staněk

Interní Med. 2009; 11(2): 94-95

Dobrá rada

Jak ulevit ženě při menstruačních bolestech?

How to relieve menstrual pain?

MUDr. Josef Chovanec Ph.D

Interní Med. 2009; 11(2): 92-93

Menstruačními cykly se rozumí pravidelná příprava na těhotenství probíhající v těle každé zdravé ženy od menarché do menopauzy. (V našich podmínkách cca mezi 10–15 a 45–55 lety, v tzv. reprodukčním období ženy.) Předpokládá se, že 30 až 50 % žen v reprodukčním věku trpí v průběhu menstruačního krvácení bolestmi a dalšími příznaky označovaným jako dysmenorrhoea. Poruchy menstruačního cyklu jsou u žen velmi častým problémem, jejich diagnostika a terapie vyžaduje dlouhodobé prospektivní sledování potíží a často je nutná mezioborová spolupráce. V léčbě bolestivé menstruace se uplatňují vedle farmakologických postupů i alternativní způsoby léčby.

Nemocniční péče

Možnosti polohování nemocných na lůžku

Options in positioning of the patients

doc. PhDr. Miroslava Kyasová Ph.D

Interní Med. 2009; 11(2): 96-97

Cílem polohování nemocných, které zajišťuje všeobecná sestra, je zabránit vzniku dekubitů, kontraktur, deformit, zmírnit bolest, zajistit relaxaci svalstva a pohodlí nemocného. Článek informuje o některých možnostech polohování nemocných v rámci léčebného procesu s využitím vhodných pomůcek. Autorka se nezabývá polohováním zraněných jedinců v rámci první pomoci.

Test

Autodidaktický test č. 2 / 2009

Interní Med. 2009; 11(2): 98


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.