Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 9

Slovo úvodem

Depersonalizace v medicíně, příčiny, průběh, důsledky

MUDr. Radkin Honzák CSc

Interní Med. 2009; 11(9): 363

Přehledové články

Léčba hypertenze fixní kombinací - nové důkazy

Treatment of hypertension with a fixed combination. New evidence.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc

Interní Med. 2009; 11(9): 369-375

V doporučených postupech pro léčbu hypertenze jsou uvedeny kombinace různých antihypertenziv. Účinek těchto léků se mnohdy potencuje. Je však potřeba si uvědomit riziko nižší adherence pacienta při nutnosti užívat více tablet. K dispozici je řada fixních kombinací, jejichž výhodou je snazší užívání, a tedy vyšší pravděpodobnost adherence pacienta s léčbou. Adherence je jistě problémem u hypertoniků, neboť onemocnění je chronické, často bez subjektivních obtíží a dosažení cílového tlaku vyžaduje většinou kombinační léčbu. V roce 2008 byly publikovány nové studie týkající se kombinační léčby hypertenze, které mají důležitý dopad na každodenní praxi a...

Antibiotická léčba respiračních infekcí

Antibiotic therapy of respiratory infections

MUDr. Václava Bártů

Interní Med. 2009; 11(9): 376-379

Infekce horních a dolních cest dýchacích patří mezi nejčastější onemocnění v dětském i dospělém věku. I když řada z nich je virové etiologie, často jsou léčena antibiotiky. Ta je však třeba rezervovat pro bakteriální infekty. Při volbě optimálního antibiotika je nutné vycházet jednak ze znalosti lokální bakteriologické situace pracoviště včetně znalostí o stupni rezistence a jednak z národních a mezinárodních doporučení v léčbě jednotlivých diagnóz. Základní požadavek na zvolený preparát je jeho účinnost, bezpečnost a kvalita, která vede k potlačení bakteriální infekce. Úvodní, zpravidla empirická terapie může být v případě, že se podaří původce...

Průjmová onemocnění z pohledu klinika

Diarrhoeal diseases - from a clinical point of view

MUDr. Helena Ambrožová Ph.D

Interní Med. 2009; 11(9): 380-383

Průjmová onemocnění patří k nejčastějším infekčním onemocněním. V České republice bylo v r. 2008 hlášeno 44330 průjmů (EPIDAT), kde dominují bakteriální infekce (kampylobakteriózy a salmonelózy), zejména virové střevní infekce jsou však dlouhodobě podhlášeny. Článek se dále zabývá diferenciální diagnostikou, klinickým obrazem, komplikacemi, diagnostikou a léčbou průjmových onemocnění.

Aspirinová rezistence - současné názory a doporučení pro praxi

Aspirin resistance - recent concepts and guidelines for practice

MUDr. Jana Hirmerová

Interní Med. 2009; 11(9): 384-388

I přes svou jasně prokázanou prospěšnost v prevenci aterotrombotických cévních příhod není aspirin schopný zabránit trombóze u všech pacientů. Termín aspirinová rezistence je však poměrně nepřesný, používá se jak ve smyslu klinickém (neschopnost zabránit vzniku trombotické komplikace), tak laboratorním (nemožnost prokázat účinek aspirinu laboratorními testy). Diagnostické metody ke stanovení aspirinové rezistence jsou špatně standardizované, existuje celá řada testů, jejich vzájemná korelace je nízká a jen u některých z testů byla ověřována souvislost s klinickými následky. Vzhledem k heterogenní metodologii se udávaná prevalence aspirinové rezistence pohybuje...

Makrovaskulární komplikace diabetu

Macrovascular complications in diabetes mellitus

MUDr. Vladimíra Fejfarová Ph.D

Interní Med. 2009; 11(9): 390-394

Diabetes mellitus je onemocnění vedoucí k akceleraci aterosklerózy řadou patofyziologických mechanizmů. U diabetu může docházet na podkladě aterosklerózy k rozvoji tzv. makrovaskulárních komplikací – ICHS, ICHDK a CMP. Jejich výskyt lze částečně ovlivnit preventivními opatřeními zahrnujícími úpravy životního stylu a léčbu rizikových faktorů.

Psoriatická artritida - novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii

PsA - recent knowledge on pathogenesis, prognosis, assessment, and therapy

MUDr. Jiří Štolfa

Interní Med. 2009; 11(9): 395-401

V poslední době nebývale pokročil výzkum v oblasti psoriatické artritidy na úrovni tkáňové, patofyziologické a klinické. To umožňuje i vývoj nových farmak, zejména biologických léků. Na základě histologických a imunohistochemických studií byla definitivně vyřešena otázka skupinového zařazení psoriatické artritidy mezi spondylartritidy a vztah k revmatoidní artritidě. Na úrovni klinické byla koncipována nová klasifikační kritéria s akronymem CASPAR. Byla potvrzena účinnost inhibitorů TNFα (infliximab, etanercept, adalimumab) a byly publikovány výsledky dlouhodobých studií. Na tuto léčbu však neodpovídají všichni léčení pacienti, dle použitých...

Vybrané aktuality v indikacích imunosupresiv

Selected updates on immunosuppressant indications

MUDr. Jan Strojil, MUDr. Hana Ciferská, Ph.D

Interní Med. 2009; 11(9): 402-404

Práce uvádí vybrané novinky ve využití imunosupresivních léků v tzv. „off-label“ indikacích. Uvádí některé nedávné studie a blíže se věnuje využití adalimumabu v léčbě Crohnovy choroby, rituximabu a mykofenolát-mofetilu v léčbě systémového lupus erytematodes (SLE), natalizumabu v léčbě Crohnovy choroby a zmiňuje užití infliximabu a etanerceptu u bronchiálního astmatu či v léčbě alkoholické hepatitidy.

Syndrom toxického šoku

Toxic shock syndrome

MUDr. Jana Táborská Ph.D

Interní Med. 2009; 11(9): 405-409

V práci je prezentován přehled současných znalostí o syndromu toxického šoku. Jedná se o multisystémové onemocnění vyvolané toxiny, které charakterizuje rychlý rozvoj šokového stavu a poměrně značná smrtnost. V etiologii onemocnění se u stafylokokového syndromu toxického šoku uplatňuje Staphylococcus aureus produkující TSST-1 toxin a/nebo enterotoxiny. V etiologii streptokokového syndromu toxického šoku se účastní některé M sérotypy Streptococcus pyogenes produkující pyrogenní exotoxiny. Práce se stručně zmiňuje o patogenezi obou typů onemocnění, klinickém obraze, diagnostice a diferenciální diagnostice, léčbě a možné prevenci.

Sdělení z praxe

Wegenerova granulomatóza z pohledu pneumologa

Wegener´s granulomatosis from point of view of the pulmologist

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D, prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc, MUDr. Stanislav Losse, doc. MUDr. Pavel Horák CSc, MUDr. Tomáš Tichý, MUDr. Vladimír Benýšek

Interní Med. 2009; 11(9): 414-417

Jsou uvedeny základní principy diagnostiky a léčby Wegenerovy granulomatózy (WG). Autoři prezentují soubor 23 nemocných s WG léčených na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF Olomouc v letech 1980–2009. Diagnóza byla určena na základě současných klasifikačních kritérií, pomocí histologického vyšetření s podporou typických klinických a radiologických nálezů. Léčba probíhala dle platných standardů. Je zdůrazněn mezioborový přístup v péči o toto systémové onemocnění.

„Tumor recta“ jako projev mimoplicní TBC

Rectal tumor as a manifestation of extrapulmonary tuberculosis

MUDr. Eva Houšťková, MUDr. Jiří Koskuba, MUDr. Blanka Horová, MUDr. Robert Kulač

Interní Med. 2009; 11(9): 418-421

Kazuistika popisuje diagnosticky poměrně vleklý případ pacienta, který byl přijat pro podezření na neoplazma rekta. Průběh potvrzuje nutnost komplexní anamnézy, široké diferenciální diagnostiky a jisté zdlouhavosti průkazu mimoplicní formy TBC dokonce i v dnešní době.

Mezioborové přehledy

Diagnostika a léčba bolestí hlavy v České republice

Headache diagnosis and treatment in the Czech Republic

MUDr. Jolana Marková

Interní Med. 2009; 11(9): 410-413

Autorka v úvodu popisuje historii Sekce ČNS pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, která se zasloužila o rozvoj znalostí o bolestech hlavy v České republice. Dále je v krátkosti uveden princip klasifikace bolestí hlavy dle IHS a přehledově popsány nejčastěji se vyskytující jednotlivé primární i sekundární bolesti hlavy – migréna, tenzní bolest hlavy, syndrom nakupených bolestí hlavy (cluster headache), bolesti hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku, bolesti hlavy v souvislosti s cévním onemocněním mozku, bolesti hlavy v souvislosti s nitrolebním postižením jiné než cévní etiologie, bolesti hlavy v souvislosti s užitím farmakologicky...

Dobrá rada

Co lze očekávat od lymfodrenáží

What to expect from lymph drainage?

MUDr. Jana Štrinclová

Interní Med. 2009; 11(9): 422-424

Článek shrnuje možná úskalí péče o pacienty s lymfedémem a flebedémem v průběhu terapie se zaměřením na dodržování principů kompresivní terapie, nikoliv na možné zánětlivé komplikace (erysipel, mykózy). Vychází ze sedmileté praxe našeho pracoviště při ambulantní i lůžkové péči.

Kdy doporučit pacientce očkování proti HPV?

When to recommend HPV vaccination to female patients?

MUDr. Marta Nováčková

Interní Med. 2009; 11(9): 425-426

Infekce lidským papilomavirem (HPV) je v současnosti považována za nejčastější pohlavně přenosné onemocnění. Celoživotní prevalence této infekce dosahuje až 80 %. U většiny infikovaných dochází k tzv. spontánní clearence infekce vlivem imunitních mechanizmů. Doba, za kterou se organizmus od HPV „očistí“, tzv. clearence time, je obvykle 8 až 24 měsíců. Infekce HPV je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života, v pozdějším věku je vzácnější. U žen po 35. roce života je infekce diagnostikována již pouze asi ve 3 až 5 %. Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany proti HPV infekci je očkování.

Nemocniční péče

Zánět a možnosti ovlivnění výživou

Inflammation and its modification by diet

doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc

Interní Med. 2009; 11(9): 427-428

Imunitní systém pacientů ve stavech akutní zátěže může být příznivě ovlivněn stravou obohacenou o glutamin, arginin, nukleotidy, polynesaturované mastné kyseliny a některé antioxidanty. Příjem těchto nutrientů může pomoci pacientům s akutním zánětlivým onemocněním, po těžkých úrazech nebo komplikovaných operacích, kde může redukovat pooperační komplikace a zkrátit délku hospitalizace včetně počtu dnů na ventilátoru. Lze očekávat, že v následujících klinických studiích se potvrdí význam dalších složek potravin podporujících imunitní reakce.

Test

Autodidaktický test 8/2009

Interní Med. 2009; 11(9): 430


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.