Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 3

Slovo úvodem

Společnost gastrointestinální onkologie

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Interní Med. 2011; 13(3): 103

Přehledové články

Arteriální hypertenze a chronické srdeční selhání

Arterial hypertension and chronic heart failure

MUDr.Markéta Hegarová

Interní Med. 2011; 13(3): 106-108

Farmakoterapie esenciální arteriální hypertenze představuje účinnou prevenci rozvoje remodelace myokardu a vzniku chronického srdečního selhání (CHSS). Pokud není i při zavedené farmakoterapii CHSS krevní tlak dobře kontrolován, je vždy indikace k dalšímu léčebnému ovlivnění. K dispozici je kombinační léčba inhibitory RAAS systému, ACE-I a ARB za přísné kontroly kalemie a ledvinových funkcí. Z toho postupu mají prospěch zejména pacienti s nadějí na reverzní remodelaci myokardu a nemocní v pokročilejších fázích onemocnění dlouhodobě léčeni ACE-I, u nichž předpokládáme fenomén úniku. Novou velmi nadějnou možnost představuje přidání přímého inhibitoru...

Křeče - diagnostika a léčba v prvním kontaktu

Convulsions - diagnostics and treatment on scene

MUDr.Jana Šeblová, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(3): 109-110

Příspěvek se zabývá křečemi neepileptického i epileptického původu zejména se zaměřením na diagnostiku v prvním kontaktu. Je uvedena i základní terapie včetně léčby status epilepticus.

Výživa ve stáří

Nutrition in old age

MUDr.Eva Malá, MUDr.Irena Krčmová, MUDr.Eva Burešová, MUDr.Božena Jurašková

Interní Med. 2011; 13(3): 111-116

Přehledové sdělení obsahuje souhrn informací zabývajících se problematikou výživy ve stáří a poskytuje ucelený náhled. V jednotlivých částech článku jsou komentovány faktory a vlivy se vztahem k výživě a nutričnímu stavu člověka-seniora ve věkové skupině nad 65 let, doporučení, která vycházejí z dostupných recentních informací a zahrnují osobní zkušenosti autora.

Nedostatek růstového hormonu v dospělosti

Growth hormone deficiency in adults

doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., MUDr.David Karásek, Ph.D., MUDr.Dagmar Jackuljaková

Interní Med. 2011; 13(3): 117-118

V roce 1997 byl „doporučeným postupem“ definován nedostatek růstového hormonu v dospělosti jako samostatná klinická jednotka (AGHD). Substituce růstového hormonu (HGH) postupně pronikla do běžné praxe jako terapeutický prostředek AGHD. S přibývajícími zkušenostmi a délkou doby léčby AGHD vyvstala celá řada otázek, na které, jak se ukazuje, nelze zcela jednoznačně a beze zbytku odpovědět. Není jasné, zda by všichni nemocní s AGHD měli být léčeni, jak velkou dávku by pacient měl dostávat a jak dlouho by měl být pacient HGH ve skutečnosti substituován. Ani několikaletá zkušenost s užíváním HGH v klinické praxi nerozptýlila pochybnosti...

Dušnost - diagnostika a léčba

Dyspnea - diagnosis and treatment

MUDr.Jana Šmalcová

Interní Med. 2011; 13(3): 120-122

Dušnost, jako jeden z častých a významných symptomů, bývá pacienty často špatně tolerována. Může být první a jedinou známkou onemocnění, která mohou přímo i potencionálně ohrožovat život pacienta, proto je potřeba věnovat patřičnou pozornost jejím příčinám, správné diagnostice a adekvátní terapii.

Léčba bolesti u kriticky nemocných

Pain management in the critically ill patients

MUDr.Marek Lukeš

Interní Med. 2011; 13(3): 123-126

Bolest představuje problém, kterému v podmínkách intenzivní péče musíme čelit velmi často. Analgezie kriticky nemocných pacientů je nejenom obtížná, ale mnohdy i nedostatečná, a to navzdory známé skutečnosti, že bolest negativně ovlivňuje morbiditu a mortalitu a má i zásadní podíl na zhoršení kvality života. Na druhou stranu není sebemenších pochyb o tom, že adekvátní analgezie má pozitivní vliv na outcome různých skupin pacientů. Bohužel však léčba bolesti u kriticky nemocných zůstává i nadále nenaplněnou výzvou.

OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy

Nonprescription drugs and self-medication of diarrhoea and constipation

Mgr.Martin Doseděl, Mgr.Josef Malý, PharmDr.MUDr.Kamil Rudolf

Interní Med. 2011; 13(3): 127-133

V době, kdy WHO klade důraz na zodpovědnost každého jedince za svoje zdraví, lze samoléčbu považovat za pozitivní součást zdravotního chování jedince. Průjem a zácpa jsou časté symptomy, se kterými pacienti v rámci samoléčení navštěvují lékárnu.

Sdělení z praxe

Kožní projevy dyslipidemie

Cutaneous manifestations of dyslipidaemia

MUDr.Jaroslav Urbánek, MUDr.Martin Tichý, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(3): 138-139

V kazuistice je prezentován případ muže s výsevem mnohočetných drobných žlutavých papulí disseminovaně na trupu i končetinách. Subjektivně byl výsev provázen mírným svěděním. Provedené histologické vyšetření verifikovalo diagnózu eruptivní xantomatózy. Laboratorně byla zjištěna výrazná elevace celkového cholesterolu a triacylglyceridů se současným snížením koncentrace HDL cholesterolu v plazmě. Při zavedené terapii fibráty a při dietních a režimových opatřeních došlo k úplné regresi kožních projevů i úpravě hodnot lipidů.

Mezioborové přehledy

Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetin v interní praxi

Rest less legs syndrome and periodic limb movements in sleep in the internal medicine

MUDr.Jana Vávrová, MUDr.David Kemlink, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(3): 134-137

Syndrom neklidných nohou (Restless legs syndrome – RLS) a periodické pohyby končetin ve spánku (Periodic limb movements in sleep – PLMS) jsou častými neurologickými chorobami, které ve své rozvinuté formě vedou k poruše spánku. Onemocnění se vyskytuje ve formě primární a sekundární – sekundární formy doprovází jiné stavy jako terminální stadium renálního selhání, nedostatek železa a těhotenství. U 80 % pacientů s RLS se objevují PLMS, které jsou charakterizované stereotypními a pravidelnými pohyby končetin během spánku. Diagnóza onemocnění je stanovena na základě polysomnografického vyšetření či aktigrafie. Dopaminergní terapie...

Dobrá rada

Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?

How to increase analgesic efficacy of paracetamol?

prof.MUDr.Miloslav Kršiak, DrSc.

Interní Med. 2011; 13(3): 140-142

Obvyklá jednotlivá dávka samotného paracetamolu (500 mg per os) představuje u osob nad 50 kg hmotnosti podprahovou dávku (< 10 mg/kg). U osob s hmotností nad 60 kg je proto doporučována dávka 1 g paracetamolu. Pokud samotný paracetamol ani v dávce 1 g per os netlumí bolest dostatečně, je třeba volit jiné analgetikum, nebo použít kombinaci paracetamolu s dalšími látkami, např. s opioidy, nesteroidními antirevmatiky (je-li to možné), kofeinem nebo jinými. Někdy pomůže urychlení vstřebání paracetamolu z jeho rozpustných lékových forem.

Test

Autodidaktický test 3/2011

Interní Med. 2011; 13(3): 146-147


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.