Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 11

Slovo úvodem

Hrdinství a ctnosti (nejen) v lékařské profesi

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(11): 403

Přehledové články

Hypolipidemická léčba u akutního koronárního syndromu

Lipid-lowering therapy in acute coronary syndrome

doc.MUDr.Petr Ošťádal, Ph.D., FESC

Interní Med. 2012; 14(11): 406-411

Nejčastějším mechanizmem vzniku akutního koronárního syndromu (AKS) je fisura nebo ruptura koronárního aterosklerotického plátu. Tím vzniká výrazně protrombogenní léze a dochází ke vzniku nasedajícího trombu, který následně způsobuje obstrukci koronární tepny a ischemii myokardu v postiženém povodí. Ačkoli zůstává otázkou, zda snížení hladiny cholesterolu hypolipidemiky může přímo zasáhnout do těchto patogenetických pochodů, existuje jedna třída léků, řazená mezi hypolipidemika, pro kterou bylo prokázáno, že může rozvoj AKS příznivě ovlivnit – jsou to statiny. Statiny totiž kromě svého hypolipidemického účinku potlačují také rozvoj zánětu,...

Metabolický syndrom, predikce a prevence

Metabolic syndrome, its prediction and prevention

MUDr.Šárka Svobodová, Ph.D., prof.MUDr.Ondřej Topolčan, CSc.

Interní Med. 2012; 14(11): 412-414

Metabolický syndrom je významným rizikovým faktorem pro akceleraci aterosklerózy, diabetu mellitu, kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Toto riziko detekujeme pomocí jednotlivých složek metabolického syndromu. V primární prevenci těchto onemocnění bychom měli určovat rizika nejenom podle klasických rizikových faktorů (věk, pohlaví, systolický krevní tlak, hladina celkového cholesterolu a kouření), ale také podle řady nových metabolických biomarkerů. Nové trendy personalizované medicíny se v léčbě metabolického syndromu opírají zatím jen o klinické faktory. Detekce rizikových genů ani metabolických faktorů se zatím nevyužívá.

Adherence v léčbě hypertenze: pomohou nové lékové formy?

Adherence to hypertension treatment: will new drug dosage forms help?

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(11): 415-418

Adherence k léčbě se stala v poslední době opakovaně zmiňovanou podmínkou úspěchu léčby. Možnosti zvýšení adherence zahrnují motivaci a řádné poučení nemocných o nezbytnosti dodržování doporučeného léčebného režimu a seznámení s následky non-adherentního chování. Racionalizace farmakoterapie a zjednodušování léčebných režimů se staly nezbytným předpokladem strategií ke zvýšení adherence. Další možností mohou být nové lékové formy, které zvyšují biologickou dostupnost léčiv, omezují variabilitu vstřebávání a umožní tak dosažení jejich stabilnějších hladin. Při zachování biologického účinku lze použít menší množství účinné látky, snižuje se...

Hyperkalcemie v praxi

Hypercalcaemia in praktice

prof.MUDr.Ivana Žofková, DrSc.

Interní Med. 2012; 14(11): 419-421

V přehledu jsou zmíněny základní fyziologické a patofyziologické aspekty řízení hladin kalcia v séru. Diskutovány jsou symptomatologie, komplikace a léčba hyperkalcemie a hyperkalcemické krize. Nejčastější příčinou hyperkalcemie (90 %) je hyperparatyreóza. V diferenciální diagnostice je třeba vyloučit maligní tumory, granulomatózní onemocnění, endokrinopatie, selhání ledvin, vliv některých léků a imobilizace a benigní familiární hypokalciurickou hyperkalcemi při inaktivační mutaci v genu pro calcium-sensing receptor. V závěru je nastíněn krokový diagnostický postup při hyperkalcemii.

Sdělení z praxe

Neobvyklá komplikace primárního hyperaldosteronizmu

Uncommon complication of primary aldosteronism

doc.MUDr.Robert Holaj, CSc., MBA, MUDr.Branislav Štrauch, Ph.D., MUDr.Jaroslav Hlubocký, Ph.D., prof.MUDr.Jiří Widimský jr., CSc.

Interní Med. 2012; 14(11): 429-431

Primární hyperaldosteronizmus je častá příčina sekundární hypertenze, a proto by na tuto diagnózu mělo být pomýšleno u všech nemocných se středně těžkou až těžkou hypertenzí a současnou hypokalemií. U nemocných s tímto onemocněním se totiž vyskytují kardiovaskulární komplikace častěji než u nemocných s esenciální hypertenzí. Autoři popisují případ 56letého muže s primárním hyperaldosteronizmem s těžkou hypertenzí a současnou anuloaortální ektázií s drobnou chronickou disekcí dorzální stěny kořene aorty. Nemocný se podrobil úspěšnému kardiochirurgickému výkonu, při kterém mu byla provedena remodelace kořene aorty a plastika aortální chlopně....

Mezioborové přehledy

Předoperační vyšetření a příprava chirurgického pacienta

Pre-op examination and preparation of the surgical patient

MUDr.Martin Blažek, Ph.D., MUDr.Eduard Havel, Ph.D., MUDr.Eva Bělobrádková

Interní Med. 2012; 14(11): 422-428

V přehledu se zabýváme zhodnocením kondice pacienta k plánovanému operačnímu výkonu a optimálním rozsahem předoperačního vyšetření u nekardiálních chirurgických výkonů. Dále podáváme přehled faktorů, které prokazatelně zvyšují operační riziko a z toho vyplývá i přístup k předoperační přípravě našich pacientů.

Ve zkratce

Hemofilie

Haemophilia

MUDr.Petr Smejkal, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(11): 432-436

Hemofilie je nepříliš časté dědičné onemocnění s výskytem zhruba 1 nemocný na 10 000 obyvatel. Péče o tyto pacienty je finančně náročná a je nejefektivněji poskytována specializovanými hemofilickými centry, avšak každý lékař se s těmito pacienty může setkat v akutní situaci i při řešení jejich chronických potíží.

Zaznělo na kongresu

Struktura kosti, léčba osteoporózy a hojení zlomenin

Interní Med. 2012; 14(11): 441-442

V brněnském hotelu Barceló proběhl vzdělávací seminář pod záštitou Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu na téma Struktura kosti, léčba osteoporózy a hojení zlomenin. Lékaři z různých oborů, kteří se ve své praxi setkávají s léčbou osteoporózy a osteoporotických zlomenin, si vyslechli přednášky prof. MUDr. Pavla Horáka, CSc. (III. interní klinika FN Olomouc), doc. MUDr. Zbyňka Rozkydala, Ph.D. (I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně) a MUDr. Jiřího Jenšovského, CSc. (Osteocentrum ÚVN Praha).

Pro sestry

Systémová onemocnění pojiva a jejich komplikace

Sjögrenův syndrom.

MUDr.Radka Svobodová

Interní Med. 2012; 14(11): 443-446

Systémová onemocnění pojiva jsou chronická onemocnění, která mohou kromě pohybového ústrojí (klouby, šlachy a svaly) postihovat i řadu dalších orgánů – kůži, srdce, plíce, ledviny, nervový systém, oči, zažívací ústrojí aj. Patří mezi ně revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, systémová sklerodermie, myozitida, Sjögrenův syndrom, vaskulitidy a další. V časném období onemocnění se nejčastěji objevují komplikace související se stupněm orgánového postižení, v pozdním období vznikají v důsledku dlouhodobého orgánového poškození či z nežádoucích účinků dlouhodobé imunosupresivní léčby. Tyto komplikace jsou většinou velmi závažné,...

Dobrá rada

Maso kapra obecného (Cyprinus carpio L.) se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin jako nástroj prevence a rehabilitace kardiovaskulárních onemocnění

Meat of common carp with increased omega 3 fatty acids content as a tool for prevention and rehabilitation

Ing.Tomáš Zajíc, Ing.Jan Mráz, Ph.D., doc.Ing.Pavel Kozák, Ph.D., doc.MUDr.Věra Adámková, CSc., prof.RNDr.Jana Picková, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(11): 437-440

akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury 2Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 3Švédská zemědělská univerzita, Oddělení kvality masa, Uppsala, Švédsko Česká republika zaujímá přední příčky v úmrtnosti v souvislosti s kardiovaskulárními chorobami. Vedle dalších příčin je důvodem nesprávná životospráva. Zvýšením kvality rybího masa a jeho vyšší spotřebou lze tento trend zmírnit. Příjem omega 3 mastných kyselin, jejichž nejdůležitějším zdrojem jsou právě ryby, pozitivně ovlivňuje lipidové hodnoty v krevní plazmě, jako jsou celkový cholesterol (TC), nízkodenzitní cholesterol (LDL-C), vysokodenzitní cholesterol...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.