Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 4

Slovo úvodem

Co čeká české lázně?

MUDr. Eduard Bláha

Interní Med. 2012; 14(4): 139

Přehledové články

Inkretiny - střevní hormony ovlivňující nejen sekreci inzulinu

Incretins - intestinal hormones affecting not only insulin secretion

MUDr.Marcela Szabó

Interní Med. 2012; 14(4): 143-146

Prevalence diabetes mellitus v našem státě i celosvětově trvale stoupá. Podle údajů ÚZIS bylo v roce 2010 v České republice léčeno 804 500 pacientů pro diabetes mellitus, což potvrdilo již trvalý meziroční nárůst. Naprostá většina diabetiků (92 %) je léčena pro diabetes mellitus 2. typu, mezi nimiž se snižuje počet pacientů léčených pouhými režimovými opatřeními a narůstá počet pacientů léčených farmakologicky. Mezi moderní terapeutické přístupy patří léky, jejichž mechanizmus účinku je založen na ovlivnění inkretinového systému. Z nich analoga glukagon-like peptidu 1 vedou nejen ke zlepšení kompenzace diabetu, ale také pozitivně ovlivňují...

Novinky v léčbě alergie

News in allergic disorders treatment

MUDr.Zuzana Humlová, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(4): 147-151

Stoupající výskyt alergických onemocnění s sebou nese nutnost nových terapeutických postupů. Díky nárůstu poznatků o mechanizmech alergického zánětu přibývají také nové možnosti, jak tento zánět a projevy onemocnění ovlivnit. K těmto možnostem patří nejen využití širokého spektra antihistaminik včetně použití dispergovatelných forem tablet, ale i nových molekul z řady kortikosteroidů pro léčbu alergické rinitidy a astmatu. V léčbě pacientů astmatiků je tu i možnost využití aerosolových i práškových inhalátorů s kombinací kortikosteroidu a dlouhodobě působícího betamimetika. Pro pacienty s těžkým perzistujícím alergickým astmatem lze v terapii...

Enterální výživa v klinické praxi

Enteral nutrition in clinical practice

MUDr.Milan Dastych

Interní Med. 2012; 14(4): 152-156

Enterální výživa (EV) je definována jako podávání bilancovaných roztoků do trávicího traktu popíjením nebo sondou. EV je indikována v případě, že pacient není z jakéhokoliv důvodu schopen jíst a má funkční trávicí trakt. Kontraindikacemi podávání EV jsou náhlé příhody břišní, krvácení do trávicího traktu, ileus, vysoké střevní píštěle a úplná ztráta funkce střeva (mukozitida, těžké enteritidy a kolitidy). V současné době je k dispozici řada enterálních přípravků: s energetickou denzitou 0,6–2 kcal/ml, bez/s vlákninou, se zvýšeným obsahem proteinů, obohacené o omega 3 mastné kyseliny, glutamin, arginin. Některé jsou orgánové specifické...

Léčba infekcí dolních dýchacích cest v ambulantní praxi

Treatment of lower respiratory tract infections in outpatient practice

MUDr.Monika Žurková

Interní Med. 2012; 14(4): 157-160

Mezi nejčastější infekce dolních dýchacích cest patří akutní tracheobronchitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy nebo chronické obstrukční plicní nemoci a pneumonie. Etiologickým agens může být celá řada virů, bakterií i vyšších forem mikroorganizmů. V poslední době se zvyšuje výskyt atypických bakterií, ale také MRSA (meticilin rezistentní Staphylococcus aureus) a multirezistentních gramnegativních bakterií, které mohou způsobit závažné septické stavy. Klinicky se projevují jako onemocnění s lehkým průběhem u jinak zdravých jedinců až po závažné, někdy i život ohrožující stavy především u starších nebo polymorbidních osob. Indikace...

Hypertenze ve vysokém věku: Nikdy není pozdě na léčbu

Hypertension in the elderly: It‘s never too late for treatment

MUDr.Jiří Zajíc

Interní Med. 2012; 14(4): 161-164

Arteriální hypertenze je nejčastější kardiovaskulární onemocnění. Svojí vysokou prevalencí v dospělé populaci zejména průmyslově vyspělých zemí představuje závažný zdravotní problém. Výskyt hypertenze stoupá s narůstajícím věkem. Populace ve věku nad 80 let představuje nejrychleji rostoucí skupinu obyvatel. Pro zdravotnické systémy na celém světě bude nezbytné snížit nemocnost spojenou s vysokým věkem a s ní související závislost těchto osob. Vysoký krevní tlak je rizikovým faktorem nejen pro vznik „klasických“ kardiovaskulárních onemocnění, ale souvisí také s vyšším rizikem výskytu demence.

Sdělení z praxe

Hypertenze na podkladě primárního aldosteronizmu. Je diagnóza vždy snadná?

Hypertension caused by primary aldosteronism. Is diagnostics always easy?

MUDr.Jitka Seidlerová, Ph.D., prof.MUDr.Jan Filipovský, CSc.

Interní Med. 2012; 14(4): 169-170

Endokrinní onemocnění jsou příčinou asi jedné třetiny sekundárních hypertenzí. Primární aldosteronizmus je skupina onemocnění charakterizovaná nadprodukcí aldosteronu nezávislé na reninu a neklesající po příjmu soli. Předkládáme případ nemocné s těžkou hypertenzí a hypokalemií, u které jsme diagnostikovali Connův syndrom.

Atypická příčina ileozního stavu

An atypical cause of Ileus

MUDr.Pavel Sychra, MUDr.Petra Krumpholcová

Interní Med. 2012; 14(4): 171-172

Kazuistika popisuje případ staršího muže, který na naši kliniku přichází pro recidivující bolesti břicha, pokles na hmotnosti a nechutenství. Kazuistika popisuje mnohdy svízelnou diagnostiku, ale také překvapivou a nepříliš častou etiologii ileozního stavu.

Mezioborové přehledy

Oční symptomy alergika a jejich léčba

Treatment of ocular allergy

MUDr.Alena Feuermannová, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(4): 165-168

Oční alergie je zánětlivá reakce předního segmentu oka na alergen. Alergické onemocnění oka zahrnuje sezonní alergickou konjunktivitidu (SAC), chronickou alergickou konjunktivitidu (PAC), gigantopapilární konjunktivitidu (GPC), vernální keratokonjunktivitidu (VKC), atopickou keratokonjunktivitidu (AKC) a kontaktní alergii. V článku je podán přehled jednotlivých diagnóz a možnosti léčby.

Ve zkratce

Revmatoidní artritida

Rheumatoid arthritis

MUDr.Heřman Mann

Interní Med. 2012; 14(4): 177-181

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění charakterizované symetrickou polyartritidou. V roce 2010 byla publikována nová klasifikační kritéria, která umožňují určení diagnózy a tím zahájení léčby již v časných fázích onemocnění. Cílem terapie RA je dosažení remise a předcházení vzniku nevratného kloubního postižení. Účinná léčba také zřejmě příznivě ovlivňuje zvýšenou mortalitu nemocných s RA.

Pro sestry

Zacházení s osobními údaji v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Handling of personal data in connection with health care provision

Mgr.et Mgr.Eva Prošková

Interní Med. 2012; 14(4): 182-185

Článek se zabývá vybranou problematikou zacházení se zdravotnickou dokumentací, a to s ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů. Problematika není vyčerpána celá, článek se zabývá vybranými problémy, a to základními pojmy (osobní údaj, citlivý osobní údaj), povinnostmi zdravotnických zařízení jako správců osobních údajů, předáváním zdravotnické dokumentace jiným zdravotnickým zařízením a likvidací zdravotnické dokumentace. Důraz je kladen na praktické příklady ze správní praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dobrá rada

Jak připravit pacienta léčeného warfarinem k operaci?

How to prepare a patient treated with warfarin for surgery?

MUDr.Petr Kessler

Interní Med. 2012; 14(4): 173-176

Perioperační postupy u pacientů léčených warfarinem by měly vycházet z vyhodnocení individuálního rizika trombotických a krvácivých komplikací. Pacienti podstupující výkony spojené s nízkým rizikem velkého krvácení (malé stomatologické výkony, operace katarakty apod.) nepotřebují žádnou změnu antikoagulační léčby, nicméně je na místě ověřit hodnotu INR týden před výkonem a den před výkonem k vyloučení předávkování warfarinu. U pacientů podstupujících jiné invazivní výkony by měla být léčba warfarinem přerušena a u některých z nich je zapotřebí přechodné zajištění nízkomolekulárním heparinem (LHMW). Bazální riziko žilní nebo tepenné tromboembolie...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.