Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 6-7

Slovo úvodem

Reálné dopady stárnutí populace

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

Interní Med. 2012; 14(6-7): 243

Přehledové články

Péče o pacienty s pokročilým chronickým srdečním selháním

Advanced heart failure care management

MUDr.Marie Lazárová, doc.MUDr.Filip Málek, Ph.D., MBA, doc.MUDr.Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA

Interní Med. 2012; 14(6-7): 246-249

Chronické srdeční selhání (CHSS) se stává stále závažnější medicínskou, ale i socioekonomickou problematikou. Počet pacientů s tímto onemocněním narůstá. Stav koresponduje s vývojem kardiologie v posledním období. Kromě péče o akutní koronární syndromy se zlepšuje také péče o pacienty s pokročilým CHSS. V současné době máme k dispozici medikamentózní a přístrojovou léčbu ovlivňující mortalitu těchto pacientů. Je nutné zlepšit celkovou koncepci péče o nemocné s CHSS, a to ve smyslu zřizování specializovaných ambulancí, které zajistí adekvátní diagnostiku, terapii a edukaci pacientů ve spolupráci s jejich ošetřujícími lékaři.

Kolorektální karcinom - současný stav léčby

Colorectal cancer - current state of treatment

MUDr.Petr Vítek, MUDr.Ing.Kamil Zeman, MUDr.Ivana Mikoviny Kajzrlíková

Interní Med. 2012; 14(6-7): 250-253

Při diagnóze kolorektálního karcinomu je kromě pečlivého stagingu onemocnění nutno komplexně posoudit celkový stav nemocného. Následně je možno zvolit individuální léčebný postup, který je pro nemocného nejvíce přínosný. V léčbě nádoru se uplatňují metody endoskopické resekce, chirurgické resekce a systémová protinádorová terapie včetně biologické léčby. Přes významný pokrok, který byl v poslední době učiněn v terapii pokročilých stadií a jaterních metastáz, zůstává radikální chirurgický výkon pro prognózu nemocného klíčový. Pro zlepšení výsledků léčby je nezbytná diagnostika časných stadií onemocnění v rámci současného Národního screeningového...

Možnosti farmakoterapie hypertenze u pacientů s metabolickým syndromem

Alternatives for the phamacotherapy of hypertension in patients with metabolic syndrome

MUDr.Zuzana Stránská

Interní Med. 2012; 14(6-7): 253-256

Prevalence metabolického syndromu (MS) je díky epidemii obezity na vzestupu. Jednotlivé složky MS se navzájem ovlivňují a společně s hypertenzí potencují riziko kardiovaskulárních onemocnění. V terapii hypertenze u MS by měly být upřednostňovány léky s příznivým metabolickým působením na ostatní složky MS. Farmakologická léčba hypertenze u osob s MS se řídí stejnými pravidly jako u diabetiků. Měla by být zahájena při hodnotě krevního tlaku ≥ 140/90 mmHg. Přesná cílová hranice u diabetu dosud nebyla stanovena. Většina pacientů vyžaduje k dosažení poklesu pod 140/90 mmHg kombinační léčbu s důrazem na upřednostnění terapie antihypertenzivy...

Stárnutí u mužů a steroidní hormony 2. díl - adrenopauza

Aging men and steroid hormones. 2. Adrenopause

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Interní Med. 2012; 14(6-7): 257-260

S postupujícím stářím se mění i hormonální regulace vycházející z osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny. Výrazně klesají hladiny dehydroepiandrosteronu (DHEA), zatímco celková sekrece kortizolu spíše stoupá. To vede k vzrůstu poměru kortizol/DHEA a k posunu od anabolického stavu ke katabolickému, od podpory některých imunitních pochodů k jejich částečné inhibici a ke změnám neurosteroidní aktivity v mozku. Utlumenou sekreční schopnost má adrenální z. glomerulosa a v průběhu stáří se mění i citlivost regulace sekrece aldosteronu na různé podněty. Deficit DHEA ve vybraných omezených případech lze zlepšit podáváním DHEA, důsledky nadbytečné sekrece...

Sdělení z praxe

Fatální komplikace cholecystektomie

Fatal complications of cholecystectomy

doc.MUDr.Tomáš Skalický, Ph.D., prof.MUDr.Vladislav Třeška, DrSc.

Interní Med. 2012; 14(6-7): 264-266

Laparoskopická cholecystektomie je dnes metodou volby v léčbě symptomatické cholecystolitiázy. Přestože se jedná o nejčastější plánovanou operaci na světě, komplikace chirurgické léčby mohou i dnes znamenat vážné poškození zdraví i smrt našich pacientů. Nejzávažnějším typem poranění je poranění cévních struktur spojené s poraněním žlučových cest – komplexní poranění žlučových cest. Na příkladu 2 nemocných s komplexním poraněním žlučových cest autoři dokumentují závažnost těchto poranění.

Dyslipidemie u medikamentózně léčených hypertoniků v České republice v období 1997/1998 až 2006-2009

Treatment and control of dyslipidemia in drug-treated hypertensives in a randomly selected population sample

MUDr.Marie Jozífová, prof.MUDr.Renata Cífková, CSc., MUDr.Zdenka Škodová, doc.MUDr.Věra Adámková, CSc., MUDr.Jan Bruthans, CSc., MUDr.Jiří Procházka, MUDr.Jiří Bělohoubek, MUDr.Markéta Galovcová, MUDr.Peter Wohlfahrt, MUDr.Alena Krajčoviechová, RNDr.Věra Lánská, CSc., prof.Ing.Rudolf Poledne, CSc.

Interní Med. 2012; 14(6-7): 267-270

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 6Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno Cílem naší práce je analyzovat vývoj léčby a kontroly dyslipidemie u medikamentózně léčených hypertoniků ve třech nezávislých průřezových šetřeních v období 11 let (1997/98 až 2006–2009) u náhodně vybraného vzorku populace ČR. V sledovaném období 11 let se lipidový profil medikamentózně léčených hypertoniků významně zlepšil.

Hodnoty arteriálního krevního tlaku u hypertoniků s vysokým a velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem v praxi ve srovnání s hodnotami doporučenými

Values of arterial blood pressure in patient with hypertension of high and very high cardiovascular risk

MUDr.Jiří Holý, prof.MUDr.Pravoslav Stránský, CSc., MUDr.Jitka Pokorná, MUDr.Pavel Havránek

Interní Med. 2012; 14(6-7): 271-274

Léčbou hypertenzní choroby lze předcházet závažným komplikacím, význam léčby se zvyšuje s kardiovaskulárním rizikem nemocných. Cílovým kazuálním krevním tlakem je u nemocných s vysokým a velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem hodnota 130/80 mmHg, této hodnotě by odpovídala hodnota průměrného krevního tlaku při ambulantním monitorování 120/70 mmHg. Autoři statisticky otestovali retrospektivně získaný soubor dat 137 hypertoniků – 68 mužů a 69 žen – s vysokým či velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem, vyšetřených pomocí ambulantního monitorování krevního tlaku. 58 hypertoniků v souboru mělo diabetes mellitus – 29 mužů a 29...

Mezioborové přehledy

Infekční mononukleóza a další onemocnění vyvolaná virem Epsteina a Barrové

Infections mononucleosis and of her diseases caused by Epstein-Barr virus

MUDr.Dita Smíšková

Interní Med. 2012; 14(6-7): 261-263

Virus Epsteina a Baarové (EBV) je celosvětově rozšířený a známý především jako vyvolavatel infekční mononukleózy. Svou roli však hraje i v patogenezi řady dalších onemocnění. Má schopnost doživotně perzistovat v organizmu a především u imunokompromitovaných pacientů může indukovat zvrat lymfocytární proliferace do maligního onemocnění (Burkittův lymfom, Hodgkinův lymfom, nasopharyngeální karcinom, potransplantační lymfoproliferativní nemoc). Účastní se také v patogenezi některých onemocnění kůže a sliznic (syndrom Gianotti-Crosti, vlasatá leukoplakie jazyka aj.).

Ve zkratce

Interakce vitaminů s léčivy

Interaction between vitamins and medicals

PharmDr.Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr.Miroslav Kovařík, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(6-7): 275-280

Vitaminy společně s léčivy mohou vytvářet různé typy interakcí, farmakodynamické a farmakokinetické, které mohou ovlivnit jak vlastní farmakoterapii, tak se podílet na změnách plazmatických hladin vitaminů. Článek je přehledem současně známých interakcí využitelných v praxi.

Informace a komentáře

Co můžeme očekávat od apixabanu?

 

Interní Med. 2012; 14(6-7): 285-286

Apixaban – nové antitrombotikum ze skupiny xabanů – byl představen na nedávném XX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně v rámci společného satelitního sympozia aliance Bristol-Myers Squibb-Pfizer. Tento přípravek má již za sebou vcelku bohaté klinické zkušenosti v ortopedii – v rámci prevence pooperačních trombóz či trombembolických (TE) příhod. V nejbližších letech můžeme zřejmě očekávat jeho razantní vstup i do oblasti kardiologie, ve fázi marketingové autorizace je například jeho indikace profylaxe TE příhod u fibrilace síní.

Postupná intenzifikace léčby metforminem u diabetes mellitus 2. typu liraglutidem, která dále pokračovala randomizovaným přidáním bazálního inzulinu a byla vedená k cílovému HbA1c (1)

Sequential intensification of metformin treatment in type2 diabetes with liraglutide followed

MUDr.Eva Račická

Interní Med. 2012; 14(6-7): 287-290

Současný názor na vzájemný vztah mezi hyperglykémií a vývojem komplikací u diabetes mellitus 2. typu/DM2T/predikuje, že pouze časná a agresivní léčba, která snižuje hyperglykémii a jejíž efekt je dlouhodobý, může znamenat benefit nejen pro prevenci vzniku a vývoje mikrovaskulárních komplikací, ale také pro vznik makrovaskulárních komplikací v horizontu dalších asi 10–15 let. V dosud publikovaných doporučených postupech v léčbě DM2T je stále lékem 1. volby metformin, dalších terapeutických postupů v intenzifikaci léčby metforminem po jeho selhání je několik.

Nemocniční péče

Specifické nutriční problémy u hematoonkologických pacientů

Specific nutritional issues in hematooncological patients

MUDr.Markéta Marková, CSc.

Interní Med. 2012; 14(6-7): 281-284

Hematoonkologická onemocnění, a zvláště jejich léčba, bývají velmi náročné na organizmus a jeho regenerační schopnosti, které jsou mimo jiné závislé i na adekvátním nutričním stavu organizmu. Porucha výživy je kromě stejných mechanizmů nádorové kachexie jako u solidních tumorů dána i intenzivní celkovou chemoterapií postihující sliznici trávicího traktu a nezřídka i imunologickými důsledky alogenní transplantace. Principy nutriční péče u těchto pacientů se v zásadě neliší od běžných postupů v tomto oboru, avšak znalost podstaty problémů a odhadovaný průběh jejich trvání je významnou pomocí při vybírání způsobu léčby. V článku jsme se pokusili...

Tisková zpráva

Tisková zpráva

 

Interní Med. 2012; 14(6-7): 260

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.