Interní medicína pro praxi, 2016, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Jana Lacinová

Interní Med. 2016; 18(4):

Přehledové články

EMPA-REG OUTCOME a snížení rizika srdečního selhání u nemocných s diabetem

EMPA-REG OUTCOME and reduction of the risk of heart failure in patients with diabetes

doc.MUDr.David Karásek, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(4): 163-167

Diabetes mellitus 2. typu je závažné onemocnění s narůstající prevalencí. Na vysoké kardiovaskulární mortalitě diabetiků se velkou měrou podílí chronické srdeční selhání. V jeho léčbě se mohou uplatnit všechny dostupné farmakologické i nefarmakologické postupy používané v běžné populaci, s přihlédnutím ke specifickým patogenetickým mechanizmům srdečního postižení u diabetiků a k výsledkům řady intervenčních studií. V poslední době je kladen velký důraz na výběr hypoglykemické léčby, která může prognózu nemocných s diabetem a srdečním selháním zásadně ovlivnit. EMPA-REG OUTCOME je první prospektivní randomizovanou studií, která prokázala pozitivní...

Aktuální přístupy ke kombinační léčbě hypertenze

Current approaches to combination therapy of hypertension

doc.MUDr.Robert Holaj, CSc., MBA

Interní Med. 2016; 18(4): 168-175

Ve světle současných poznatků představuje kombinační léčba hypertenze především podávání léků ovlivňujících systém renin– angiotenzin–aldosteron, blokátorů kalciových kanálů a diuretik, a to ve fixních kombinacích, zlatý standard. Díky rozdílným mechanizmům působení jednotlivých látek mají tyto kombinace antihypertenziv výrazný aditivní a synergický antihypertenzní účinek vedoucí k výraznějšímu poklesu krevního tlaku a nižšímu výskytu nežádoucích účinků jednotlivých komponent. Předepisování fixních kombinací také zvyšuje compliance nemocných. Nabídka širokého spektra dávek jednotlivých komponent pak dovoluje jejich podávání nemocným...

Obezita ve vztahu k onemocnění pankreatu

Obesity in relationship with diseases of the pancreas

MUDr.Martina Bojková, prof.MUDr.Petr Dítě, DrSc.

Interní Med. 2016; 18(4): 176-178

Epidemie obezity představuje závažný medicínský a společenský problém. Její následky vedou k postižení řady orgánových systémů včetně pankreatu. Tato práce se zaměřuje na stručný přehled vztahu obezity a některých onemocnění pankreatu.

Nové léky u sarkoidózy

New drugs for sarcoidosis

MUDr.Monika Žurková, prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr.Vladimíra Loštáková, Ph.D., Dr.Eva Kriegová

Interní Med. 2016; 18(4): 180-183

Sarkoidóza je multisystémové onemocnění neznámé etiologie, které je charakterizováno přítomností granulomatózního zánětu v postižených tkáních. Může postihovat v zásadě kterýkoliv orgán, nejčastěji však plíce, oči a kůži. Léčba sarkoidózy vyžaduje kolektivní multidisciplinární přístup. Včas nepoznaná nebo nevhodně léčená sarkoidóza může až u 1/3 nemocných přejít do chronického stadia a v nejzazším případě vést k závažným poruchám zdraví či předčasné smrti. Při klasické plicní manifestaci nečiní toto onemocnění velké diagnostické potíže. Nezbytná je spolupráce řady odborníků při pátrání po mimoplicních manifestacích tohoto granulomatózního...

Která kombinace duální antiagregace bude u mého pacienta v souvislosti s akutním koronárním syndromem nejlepší? Přehled současných vědeckých poznatků a praktických doporučení

Cardiac function in hypertensive patients with metabolic syndrome and microalbuminuria

MUDr.Roman Miklík, Ph.D., MUDr.Marie Pavlušová

Interní Med. 2016; 18(4): 184-190

Duální antiagregační léčba je spolu s koronární intervencí nejdůležitějším pilířem léčby akutního koronárního syndromu (AKS). Snižuje riziko časných i pozdních ischemických komplikací, cenou za to je ale zvýšené riziko krvácení. Po dlouhou dobu byly používanými léky clopidogrel s kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Dnes máme k dispozici také potentnější P2Y12 inhibitory prasugrel a ticagrelor, které jsou upřednostňovány před clopidogrelem ve všech doporučeních (s výjimkou nemocných s ischemickou chorobou srdeční po prodělané intervenci bez AKS). Mezi těmito léky existují farmakologické rozdíly, mají své známé kontraindikace a nebyly přímo...

Generika a jejich postavení v léčbě, rizika záměny v lékárnách

Generics and their therapeutic position, the risk of substitution in pharmacies

MUDr.Karolína Hronová

Interní Med. 2016; 18(4): 191-193

Postavení generik v léčbě je často diskutovaným tématem. Lékaři různých oborů si nejednou kladou otázku, zda jsou stejně účinná a bezpečná pro jejich pacienty jako originální léčiva. Cílem článku je tematické shrnutí, od počátku, tedy vývoje generika, s vysvětlením některých nejasností, která produkci kopií obestírají, až po praktický dopad na léčbu pacienta na úrovni současného poznání.

Sdělení z praxe

Chronická obstrukční plicní nemoc - přínos duální bronchodilatační léčby

Chronic obstructive pulmonary disease - benefit of dual bronchodilator therapy

MUDr.Václava Bártů, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(4): 198-202

Význačným rysem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je obstrukční ventilační porucha, která po podání rychle působícího bronchodilatancia není zcela reverzibilní. V léčbě CHOPN tvoří základní medikaci dle stadia onemocnění a symptomů pacienta inhalační ß2 agonista s dlouhodobým až ultradlouhodobým účinkem (LABA, U-LABA) a inhalační antagonista muskarinových receptorů také s dlouhodobým až ultradlouhodobým účinkem (LAMA, U-LAMA) (1). Jedná se o paušální léčbu. V situaci, kdy se symptomy onemocnění a jejich frekvence nepodaří zredukovat monokomponentním preparátem, je indikována duální kombinace, která je přínosnější než pouhé navyšování...

Efekt přidání dapagliflozinu k inzulinu u pacienta s dlouholetým diabetem 2. typu

Effect of adding dapagliflozin to insulin in a patient with long-standing type 2 diabetes

MUDr.Barbara Buzová

Interní Med. 2016; 18(4): 203-205

Předložená kazuistika dokumentuje úspěch kombinační terapie premixovaným analogovým inzulinem podávaným v konvenčním režimu spolu s inhibitorem SGLT-2 receptorů dapagliflozinem u pacienta s mnohaletou anamnézou diabetu 2. typu. Léčba se ukázala být efektivní nejen co se týče zlepšení kompenzace diabetu, ale také redukce tělesné hmotnosti, snížení spotřeby inzulinu a normalizace krevního tlaku.

Efektivní kombinační terapie empagliflozinem a metforminem u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu a ICHS

REG OUTCOME.

MUDr.Jana Psottová

Interní Med. 2016; 18(4): 206-209

Kombinovaná, kardiologicky bezpečná terapie empagliflozinem a metforminem umožnila docílit u pacienta s ischemickou chorobou srdeční zlepšení kompenzace v klíčových parametrech, došlo k mírnému poklesu tělesné hmotnosti. Pacient léčbu dobře toleruje, nejsou přítomny hypoglykemie, je zcela bez subjektivních obtíží.

Moderní, bezpečná, kombinační terapie dapagliflozinem s metforminem u typického pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu s pozitivním efektem

Modern, safe, combined therapy of diabetes mellitus type 2 patient by dapagliflozin and methformin standard case

MUDr.Jana Psottová

Interní Med. 2016; 18(4): 211-212

Na základě své klinické praxe uvádím kazuistiku reálného, typického pacienta, kdy vycházím z praktických zkušeností. Zvolený postup potvrzuje nejen pozitivní efekt individuálního přístupu v léčbě pacientů, ale i výhody současné terapie za využití dapagliflozinu. Po indikaci zvolené antidiabetické léčby došlo ke zlepšení kompenzace bez přítomnosti hypoglykemií a zlepšení kvality života pacienta, nedaří se více redukovat tělesnou hmotnost, která úzce souvisí se špatnými návyky v životosprávě a nedostatkem pohybové aktivity.

Mezioborové přehledy

Neuropatická komponenta bolestí zad

Neuropathic component of back pain

prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc.

Interní Med. 2016; 18(4): 253-256

Bolesti zad jsou snad nejčastější klinický syndrom vůbec – celoživotní prevalence je odhadována na > 70 % a asi 30 % populace trpí bolestmi aktuálně. Bolesti zad jsou pravděpodobně nejčastější klinický syndrom s neuropatickou bolestí. U asi 1/5 nemocných s bolestmi zad se na bolesti podílí neuropatická komponenta. Náklady na léčbu bolestí zad s neuropatickou komponentou jsou o 50 % vyšší než léčba průměrného pacienta s bolestí zad a o 70 % vyšší než léčba pacienta bez neuropatické komponenty. Patofyziologie bolestí zad je komplexní s podílem nociceptivní a neuropatické komponenty, což vedlo k označení smíšená bolest (mixed pain). Typickým...

Nekrolog

Vzpomínka na prof. MUDr. Ivo Krče, DrSc.

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2016; 18(4): 214

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.