Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 10

Slovo úvodem

Letní čas, biologické rytmy a lidské zdraví

doc. MUDr. Petr Smolík CSc

Interní Med. 2005; 7(10): 423

Mají, či nemají umělé posuny našeho reálného času o hodinu vpřed nebo vzad vliv na zdraví člověka? Londýnského stavitele Williama Willeta, který vydal v r. 1907 leták Mrhání denním světlem a je považován za inspirátora časových posunů, tato otázka patrně netrápila. Myslel především na úspory elektrické energie a jeho myšlenka byla poprvé experimentálně zkoušena v r. 1909. Do praxe byla potom ve větším měřítku zavedena za I. světové války v Německu a Velké Británii. Letní čas u nás platil v letech 1915–1916, 1940–1949 a od r. 1979 až dosud (od r. 1996 byl začátek zimního času posunut na základě rozhodnutí Evropské unie z poslední zářijové...

Přehledové články

Komplikace chirurgické léčby varixů dolních končetin

Complications accompanying surgery of varicose veins in the legs

doc. MUDr. Jiří Herman Ph.D

Interní Med. 2005; 7(10): 427-429

Operace varixů dolních končetin je spojena s nízkým výskytem většinou nezávažných komplikací. Je uveden výčet komplikací a navržen způsob léčby.

Sexageny a lipidy u žen

Sex steroids and lipid spectrum in women

MUDr. Jana Vrbíková Ph.D

Interní Med. 2005; 7(10): 430-432

Tzv. pozdní rizika PCOS, ke kterým se řadí diabetes mellitus 2. typu, ischemická choroba srdeční a endometriální karcinom, jsou v poslední době v centru pozornosti. Nejvíce prací bylo věnováno hladinám lipidů. Prokazováno je snížení HDL-cholesterolu a zvýšení triglyceridů; méně často pak i zvýšení LDL-cholesterolu. V práci jsou diskutovány vlivy, které se mohou na vzniku dyslipidemie podílet.

Probiotika v terapii chorob trávicího ústrojí

Probiotics in therapy of digestive diseases

prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc

Interní Med. 2005; 7(10): 434-437

Probiotika jsou nepatogenní mikroorganizmy většinou lidského původu, které aplikovány v přiměřeném množství příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele a umožňují předejít nebo zlepšit některé choroby.Probiotika mohou být dočasnou součástí střevní mikroflóry, ale jejich množství není dostatečné pro terapeutické účely. Činnost střevní mikroflóry (včetně probiotických kmenů) vyžaduje přítomnost nutričních substrátů (prebiotik), tj. různých druhů vlákniny a oligosacharidů. Prebiotika jsou štěpena mikrobiálními enzymy za vzniku látek nezbytných pro metabolizmus a funkce střevní sliznice. Probiotika vykazují řadu příznivých účinků, které opravňují jejich...

Trombocytopenie jako komplikace kontinuálních očišťovacích metod

Thrombocytopenia as a complication of continuos renal replacement therapy

MUDr. Jan Stašek

Interní Med. 2005; 7(10): 438-439

Kontinuální očišťovací metody (CRRT) patří v současnosti k široce používaným léčebným postupům u kriticky nemocných pacientů zejména v indikaci renálního selhání v terénu hemodynamické nestability. Jedním z předpokladů úspěšně prováděné CRRT je většinou celková nebo lokální antikoagulace. Pacienti vyžadující tuto formu orgánové podpory jsou však často ohroženi krvácivými komplikacemi na základě koagulační poruchy, trombocytopatie či trombocytopenie. Heparin jakožto nejpoužívanější forma antikoagulace může sám o sobě způsobovat závažnou trombocytopenii často ve spojení s trombózami, na které je třeba pomýšlet a které vyžadují specifickou terapii. CRRT...

Imunologická laboratorní vyšetření při podezření na celiakii

Imunological laboratory tests in suspect of celiac disease

MUDr. Karin Malíčková, RNDr. Ivana Janatková, Ing. Petra Šandová, prof. MUDr. Terezie Fučíková DrSc

Interní Med. 2005; 7(10): 440-443

Celiakie je autoimunitní enteropatie vyvolaná nesnášenlivostí gliadinu. V sérech neléčených pacientů s celiakií se mohou nacházet protilátky proti gliadinu (AGA), retikulinu (ARA), endomysiu (EMA) a tkáňové transglutamináze (anti-tTG). Cílem naší práce bylo vypracování racionálního algoritmu uvedených screeningových imunologických vyšetření. Za tímto účelem jsme provedli retrospektivní analýzu údajů o vyšetřeních se zaměřením na screening celiakie na našem pracovišti za rok 2004. Zjistili jsme 100% senzitivitu a specificitu anti-tTG v souvislosti s diagnózou celiakie a podstatně nižší hodnoty senzitivity i specificity AGA (senzitivita AGA IgA 60%,...

Solitární plazmocytom

SOLITARY PLASMACYTOMA

MUDr. Jaroslav Bačovský CSc

Interní Med. 2005; 7(10): 444-446

Solitární plazmocytomy jsou lokalizované maligní nádory vznikající lokální proliferací plazmocytů. Jsou relativně vzácné, tvoří asi 3–5 % všech zhoubných plazmocytárních onemocnění. Nejdůležitějším aspektem při vyšetřování solitárního plazmocytomu je jistá diagnóza skutečně solitární léze, protože léčebný postup je podstatně odlišný oproti generalizovanému onemocnění. Solitární extramedulární plazmocytom se chová zpravidla lokálně expanzivně, má ale malou tendenci ke generalizaci. Solitární extramedulární plazmocytomy se nacházejí v měkkých tkáních nasopharyngu, oropharyngu, tonzilách, nosní dutině a paranasálních sinusech, velmi vzácně...

Sdělení z praxe

ASCOT - Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC, prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc., FESC

Interní Med. 2005; 7(10): 454-456

Studie ASCOT – Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – porovnávala léčbu hypertoniků s více rizikovými faktory na kombinaci amlodipin/perindopril proti kombinaci atenolol/bendroflumethiazid. Studie byla předčasně ukončena pro statisticky významně nižší mortalitu, výskyt koronárních příhod a výskyt cévní mozkové příhody u nemocných léčených kalciovým blokátorem, případně ACE inhibitorem.

Importované nákazy břišním tyfem a paratyfem

doc. MUDr. Jiří Vaništa CSc

Interní Med. 2005; 7(10): 458-460

Břišní tyf a paratyfy jsou v současnosti téměř výlučně onemocnění importovaná z rozvojových zemí. Uvádíme 4 kazuistiky: onemocnění břišním tyfem, relaps břišního tyfu po nedostatečné antibiotické léčbě, smíšenou nákazu břišním tyfem, he­patitidou A a giardiózou a onemocnění paratyfem A způsobené salmonelou se sníženou citlivostí na fluorochinolony.

Mezioborové přehledy

Nefarmakologické přístupy v terapii Alzheimerovy demence, praktické aspekty péče o postižené

NON-PHARMACOLOGICAL METHODS IN THE MANAGEMENT OF DEMENTIA AND PRACTICAL ASPECTS OF CARE

MUDr. Iva Holmerová Ph.D, PhDr. Hana Janečková Ph.D, MUDr. Hana Vaňková, Mgr. Petr Veleta

Interní Med. 2005; 7(10): 449-453

Autoři předkládají základní informace o nefarmakologických metodách v managementu demencí a navrhují jejich členění dle kontextu jednotlivých problémových okruhů Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění vedoucích k demenci.

Ve zkratce

HELLP syndrom

doc. MUDr. Věra Krčová CSc, MUDr. Antonín Hluší

Interní Med. 2005; 7(10): 462-463

HELLP syndrom – hemolýza, zvýšení jaterních enzymů, trombopenie jsou závažnou, život ohrožující komplikací těhotenství. Správná diagnostika a včasné rozpoznání této akutní těhotenské komplikace je základem úspěšné léčby a často přímo záchrany matky i plodu.

Informace a komentáře

Letošní Zlín lékařům v praxi - Kongres „Pokroky ve farmakoterapii pro lékaře v praxi“ s mezinárodní účastí (7.-9. září 2005)

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Interní Med. 2005; 7(10): 465-466

Také letos se koordinátoři a organizátoři zlínských farmakoterapeutických setkání snažili zachovat tradici kongresů oblíbených u lékařů z praxe, které jsou svým zaměřením na praxi zacíleny a mají vždy převážně postgraduální charakter. Také v tomto roce zde přednášely vyzvané autority, experti, kteří dovedou vystihnout podstatné novinky v oblasti farmakoterapie ve svém oboru. Stejně tak bylo pokračováno v procesu generování stále diskutovaných standardů, které jsou považovány za reálnou pomoc v obtížné situaci, kdy medicínský pokrok předbíhá ekonomické možnosti, aby se medicína nestala „zajatcem ekonomických podmínek“. V bloku „Integrující...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.