Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 3

Slovo úvodem

Zlomené srdce není literární kýč

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2005; 7(3): 111

Přehledové články

Farmakoterapie tachyarytmií

Pharmacotherapy Tachyarrhythmias

prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2005; 7(3): 115-119

I když se radiofrekvenční katetrové ablace čím dál více uplatňují jako kauzální léčba především u supraventrikulárních tachykardií, zůstávají základem akutní i dlouhodobé léčby farmakoterapie antiarytmicky působící léky. V praxi je užitečné antiarytmika klasifikovat podle jejich účinku na uzlové blokátory, zpomalující vedení v atrioventrikulárním (AV) uzlu, a na tzv. stabilizátory, stabilizující elektrické děje v síních, přídatných drahách a komorovém myokardu. V článku je rovněž uvedena nová klasifikace tachyarytmií do čtyř skupin podle pravidelnosti a frekvence komor při tachykardii a podle šířky komorového komplexu. Uváděny jsou rovněž vhodné postupy...

Toxoplazmóza

Toxoplasmosis

MUDr. Ladislav Machala, RNDr. Petr Kodym CSc, MUDr. Rudolf Černý CSc

Interní Med. 2005; 7(3): 120-122

Toxoplazmóza je velmi častá parazitární infekce, která u imunokompetentních osob většinou způsobuje celoživotní latentní infekci; závažné onemocnění způsobuje pouze za určitých okolností, jako je přenos z matky na plod během gravidity nebo reaktivace latentní infekce u imunodeficitních osob.

Lékové interakce warfarinu s kardiovaskulárními léky

Drug interactions between warfarin and cardiovascular drugs

MUDr. David Suchý, MUDr. Zdenka Poklopová

Interní Med. 2005; 7(3): 123-126

Warfarin patří do skupiny antagonistů vitaminu K. Podstatou jeho mechanizmu účinku je ovlivnění epoxid reduktázy a vitamin K reduktázy, dvou klíčových enzymů v metabolizmu vitaminu K. Warfarin je racemickou směsí s rozdílnými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Vzhledem ke svému metabolizmu podléhá warfarin řadě interakcí na podkladě různých mechanizmů. Nejvýznamnější jsou interakce na podkladě inhibice jeho jaterního metabolizmu. Informovanost lékaře o těchto interakcích pomáhá eliminovat riziko vyplývající z přestřelené a neadekvátní antikoagulační léčby.

Srovnání účinnosti semi-generického a originálního atorvastatinu (přípravky Tulip® 20 mg a Sortis® 20 mg)

A comparIson of generic and semigeneric atorvastatin Effectivity (Tulip® 20 mg and Sortis® 20 mg)

doc. MUDr. Richard Češka CSc, prof. MUDr. Helena Vaverková CSc, MUDr. Michal Vrablík Ph.D, Jitka Housová, Tomáš Štulc, Željko Reiner, Zvonimir Rumboldt

Interní Med. 2005; 7(3): 127-130

Léčba hyperlipoproteinémií a dyslipidemií statiny je dnes považována za samozřejmost v oblasti primární a zejména pak v oblasti sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. V naší studii jsme se zaměřili na srovnání „původního“ atorvastatinu SORTIS® firmy Pfizer a „semi-generického“ atorvastatinu TULIP® firmy Lek s cílem porovnat jejich účinnost a snášenlivost. Byla provedena randomizovaná, multicentrická, dvojitě slepá, dvojitě napodobivá („double dummy“) studie porovnávající podávání atorvastatinu obou výrobců v dávce 20 mg 1 × denně po dobu 56 dnů. Z celkového počtu 90 pacientů původně zařazených...

Nefrotický syndrom

Nephrotic syndrome

MUDr. Romana Ryšavá CSc, doc. MUDr. Vladimír Tesař DrSc, doc. MUDr. Miroslav Merta CSc

Interní Med. 2005; 7(3): 131-134

Podáváme přehled o epidemiologii, strukturálních změnách glomerulů, diagnóze, diferenciální diagnóze a terapeutických možnostech u nefrotického syndromu. Příčinou nefrotického syndromu je zvýšená permeabilita glomerulární kapilární stěny pro makromolekuly, způsobená změnami struktury glomerulární bazální membrány nebo podocytů a membrány mezi pedicelami podocytů. V současné době je stále více nových informací o podocytárních proteinech (nefrin, podocin, α-aktinin 4) a jejich funkcích. Nových poznatků v této oblasti bude možno využít ke stanovení racionálního léčebného postupu v rámci léčby dědičných a imunitně podmíněných forem nefrotického syndromu....

Fyzická aktivita (zátěž) - jeden z pilířů prevence a terapie diabetes mellitus

Physical activity (exercise) - one of the mainstays in prevention and treatment of diabetes mellitus

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Interní Med. 2005; 7(3): 135-138

Fyzická aktivita je nedílnou součástí léčby diabetes mellitus 1. i 2. typu. V kontextu diabetu 2. typu je dnes všeobecně přijato, že celosvětová epidemie této choroby je spojena se sníženou fyzickou aktivitou a zvyšující se prevalencí obezity. Fyzická aktivita se tak stává životně důležitou složkou nejen terapie, ale i prevence diabetu 2. typu. Přestože má fyzická aktivita u diabetu mimořádně příznivé účinky na organizmus, má také svá úskalí – rizika, o kterých má být každý pacient poučen. Cílem je zajistit převahu přínosu nad rizikem, ale také motivovat pacienta k ochotě a schopnosti monitorovat individuální vliv zátěže na metabolické parametry....

Sdělení z praxe

Fluvastatinová rhabdomyolýza - výjimka potvrzující pravidlo?

MUDr. Ludvík Straka, MUDr. Pavel Bednařík, MUDr. Radim Blaha, MUDr. Václav Stránský

Interní Med. 2005; 7(3): 145-146

Myotoxicita je nejzávažnější, ovšem vzácnou komplikací léčby statiny. Pětapadesát procent statinových rhabdomyolýz je způsobeno lékovou interakcí. Za nejbezpečnější preparát je považován fluvastatin. Předkládáme případ pacienta s myopatií způsobenou lékovou interakcí fluvastatinu s felodipinem.

Transplantace srdce jako řešení rizika komorových arytmií

MUDr. Milan Sepši

Interní Med. 2005; 7(3): 148-150

Standardním řešením rizika náhlé srdeční smrti je v posledním desetiletí implantabilní kardioverter-defibrilátor. Popisujeme raritní případ, kdy arytmická příčina (extrémně vysoký defibrilační práh u pacienta s dilatační kardiomyopatií) vedla až k nutnosti ortotopické transplantace srdce pacienta s funkční třídou NYHA II.

Mezioborové přehledy

Nadměrná denní spavost a její symptomatické léčení

Excessive daytime sleepiness and its symptomatic treatment

doc. MUDr. Karel Šonka DrSc

Interní Med. 2005; 7(3): 139-140

Nadměrná spavost se vyskytuje asi u 5% populace. Provází primární hypersomnie, z nichž nejvýznamnější je narkolepsie, a pak choroby s poruchou nočního spánku (obstrukční spánková apnoe, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetinami ve spánku), některé další neurologické nemoci (Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba a encefalitidy) a choroby s nedostatkem nočního spánku (nespavost, netolerance směnného režimu a restrikce trvání nočního spánku). Je podán historický a současný přehled symptomatické léčby nadměrné denní spavosti. V současné době se v ČR používá methylfenidát a modafinil.

Karcinóm prostaty - trendy výskytu a rizikové faktory

PROSTATE CARCINOMA - TRENDS IN AN INCIDENCE AND RISK FACTORS

MUDr. Peter Bujdák CSc, RNDr. PhDr. Martina Cuninková

Interní Med. 2005; 7(3): 142-144

Karcinóm prostaty predstavuje v súčasnosti závažný medicínsky problém. Patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov vo veku nad 50 rokov. Napriek pokrokom v diagnostike, radikálnej i paliatívnej liečbe mortalita zostávala donedávna na rovnakej úrovni ako pred 30–40 rokmi. Aj napriek epidemickému nárastu počtov ochorenia sa vo výskyte karcinómu prostaty celosvetovo zaznamenávajú značné variácie. Najvyššie hodnoty incidencie, prevyšujúce 100 prípadov na 100 000 mužov, boli v r. 1997–1998 v USA a v Austrálii, najnižšie hodnoty incidencie sa zistili v Japonsku, Číne a niektorých ďalších štátoch juhovýchodnej Ázie. Slovensko sa hodnotami...

Ve zkratce

Revmatoidní artritida

MUDr. Liliana Šedová

Interní Med. 2005; 7(3): 151-152

Revmatoidní artritida je onemocnění postihující přibližně 1 % populace, častěji ženy (v poměru 2–3:1 oproti mužům). Praktický lékař může očekávat ve své praxi průměrně jeden nový případ každých 12–46 měsíců (1).

Informace a komentáře

Terapie lymfedému - hrazení výkonu zdravotními pojišťovnami

MUDr. Hana Houdová

Interní Med. 2005; 7(3): 153-154

Lymfedém je vysoproteinový otok, vyskytující se kdekoli na těle, nečastěji v oblasti končetin, hlavy a krku. Je charakterizován nadbytkem proteinů v intersticiu, nadbytkem tekutiny ve tkáních, chronickými zánětlivými reakcemi a nadbytkem depozit fibrotických tkání. Vzniká, pokud transportní kapacita mízního řečiště je z nějakého důvodu nižší než nabídka mízní tekutiny v postižené tkáni...

Ze zahraničního tisku

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2005; 7(3): 154-155


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.