Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 5

Slovo úvodem

Snad jsem svůj život nepromarnil…

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2005; 7(5): 215

Na nedávný sjezd České kardiologické společnosti v Brně zavítalo i několik významných zahraničních hostů. Jedním z nich byl přední francouzský odborník na kardiologii prof. MUDr. Christophe Klimczak, který přijel na pozvání firmy P. S. PRINTER SERVICE, výhradního distributora Kontron Medical pro Českou a Slovenskou republiku. Rodilý Polák, který již čtvrtstoletí žije ve Francii, zasvětil celoživotní výzkum sonografickým produktům uplatňujícím se jak v humánní, tak veterinární diagnostice, např. EKG, Holterům, zátěžovým systémům apod. Pařížská nemocnice Hospital Charles Foix, kde pracuje, slouží jako referenční, výzkumné a testovací středisko této techniky....

Přehledové články

Kardioprotekce

Cardioprotection

doc. MUDr. Jiří Špác CSc

Interní Med. 2005; 7(5): 219-222

Léčba srdeční ischemie má za cíl symptomatickou léčbu příznaků a kardioprotekci, tj. opatření vedoucí k ochraně myokardu a zmenšení nebo prevenci poškození myokardu a tím zlepšení prognózy nemocných. Kardioprotekce je všeobecný patofyziologický pojem zahrnující ochranu myokardiálních buněk před poškozením ischemií a následným reperfuzním postižením, zánětem, hypertenzí a toxickými a degenerativními změnami včetně některých typů apoptózy. Kardioprotekce má ve skutečné klinické praxi řadu konkrétních podob, jinou formu v akutní situaci, jinou u chronicky nemocného po prodělaném infarktu myokardu a jinou formu u nemocného se subklinickou formou aterosklerozy...

Klinické aspekty alergické rýmy

Clinical aspects of allergic rhinitis

MUDr. Irena Krčmová CSc

Interní Med. 2005; 7(5): 223-228

Alergická rýma je nejčastějším atopickým onemocněním, které postihuje 10–30% populace. V minulosti byla rýma považována za klinicky banální onemocnění, v současnosti je zřejmé, že ovlivňuje kvalitu života a narušuje fyzickou a duševní činnost. Na alergickou rýmu bychom měli myslet jako na možnou konkomitantní diagnózu u všech pacientů s bronchiálním astmatem, rekurující otitidou, chronickou sinusitidou a nosní polypózou. Jak v nosní, tak v bronchiální sliznici se rozvíjejí obdobné zánětlivé procesy a jsou přítomny tytéž zánětlivé buňky. Vhodná protizánětlivá terapie může snižovat morbiditu na uvedené choroby.

Resynchronizační terapie v léčbě chronického srdečního selhání - aktuální přehled problematiky

Resynchronization therapy in the treatment of congestive heart disease - review of literature

MUDr. Mgr. Alan Bulava, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2005; 7(5): 229-236

Biventrikulární stimulace patří mezi nové invazivní metody léčby pokročilého srdečního selhání. U více než 30% pacientů s těžkým srdečním selháním se objevují převodní poruchy, především blok levého Tawarova raménka či intraventrikulární poruchy vedení, které vedou k dyskoordinované kontrakci levé komory a dále zhoršují její systolickou funkci. Autoři shrnují patofyziologické mechanizmy, které asynchronní kontrakce levé komory přináší, a podávají přehled a výsledky nejdůležitějších multicentrických studií zabývajících se problematikou srdeční resynchronizace.

Deficit růstového hormonu v dospělosti

Adult Growth Hormone Deficiency

doc. MUDr. Jan Čáp CSc

Interní Med. 2005; 7(5): 237-240

Růstový hormon (GH) má důležité metabolické účinky a jeho sekrece se snižuje s věkem, ale neustává ani po ukončení růstu. Dostupnost rekombinatního hormonu od poloviny osmdesátých let přispěla k definování klinického syndromu nedostatku GH u dospělých. Projevuje se změnami psychickými (únavnost, snížený pocit zdraví, deprese, sociální izolace), změnou tělesného složení (přírůstek viscerálního tuku a snížení aktivní tělesné hmoty), sníženou kostní denzitou s vyšším výskytem fraktur, zhoršením výkonnosti srdce a řadou změn (lipidů, inzulinovou rezistencí, endoteliální dysfunkcí), které mohou vést k předčasné ateroskleróze. Epidemiologické studie skutečně...

Kožní projevy interních chorob

Skin manifestations of internal diseases

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc, doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc

Interní Med. 2005; 7(5): 242-249

V článku je uveden přehled nejčastějších interních chorob, u kterých se mohou v průběhu choroby vyskytnout také kožní projevy, tzv. dermadromy. Je zdůrazněn složitý vzájemný vztah mezi onemocněním vnitřních orgánů a jeho kožními symptomy. Podrobněji jsou uvedeny kožní projevy u závažných systémových chorob a paraneoplastické syndromy u nádorových stavů.

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom

Inflammatory bowel disease and colorectal cancer

prof. MUDr. Milan Lukáš CSc, MUDr. Ivana Vítková, MUDr. Martin Bortlík, MUDr. Milada Kohoutová

Interní Med. 2005; 7(5): 250-254

Kolorektální karcinom je obávanou komplikací idiopatických střevních zánětů (IBD), Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Každé šesté úmrtí pacientů s IBD je spojeno se vznikem kolorektální rakoviny. V přehledném článku autoři shrnují současné názory na patogenezi a možnosti časné diagnostiky dysplázie a kolorektální rakoviny u těchto nemocných. Jsou diskutovány rizikové faktory predisponující ke vzniku dysplázie. Nejdůležitějšími jsou dlouhodobý průběh IBD a extenzivní postižení tlustého střeva. Mimořádné riziko představuje přítomnost primární sklerózující cholangitidy.

MALÁRIE

Malaria

RNDr. Eva Nohýnková Ph.D, MUDr. RNDr. František Stejskal Ph.D

Interní Med. 2005; 7(5): 256-261

Malárie je parazitární nákaza, na kterou v chudých zemích především subsaharské Afriky ročně umírá přes 1,5 milionu osob, hlavně malých dětí. V tomto přehledovém článku autoři sumarizují případy malárie importované do České republiky, shrnují základní informace o původcích nákazy ve vztahu k pochopení vzniku onemocnění, o klinice a diagnostice nákazy a o terapii malárie s ohledem na možnosti léčby v České republice. Poskytují rovněž přehled o chemoprofylaxi malárie včetně aktuálních údajů o cenách antimalarik.

Sdělení z praxe

Pozitivní troponin s vývojem v EKG - projev plicní embolie

MUDr. Ladislav Krais, MUDr. Šárka Kraisová

Interní Med. 2005; 7(5): 262-264

Akutní plicní embolie je nejhůře rozpoznávaným srdečním onemocněním. Jejím nejčastějším symptomem je náhle vzniklá nebo náhle zhoršená klidová dušnost. Nejčastějším objektivním příznakem je tachypnoe a tachykardie. Nejčastějšími EKG známkami jsou negativní T vlny v pravém prekordiu a typ křivky S1Q3negativníT3. U části nemocných mohou být zvýšené srdeční troponiny. Jejich zvýšení je markerem postižení pravé komory a závažnosti akutní plicní embolie a může u normotenzních, hemodynamicky stabilních nemocných napomoci při stanovení rizika komplikovaného průběhu nebo hospitalizační mortality. Vyšší mortalitu mají také hemodynamicky stabilní nemocní s echokardiografickými...

Ve zkratce

Liečba hlbokej venóznej trombózy

prof. MUDr. Ján Murín CSc

Interní Med. 2005; 7(5): 265-266

Informace a komentáře

41. Diabetologické dny, Luhačovice

MUDr. Pavlína Piťhová

Interní Med. 2005; 7(5): 270

Již tradičně si diabetologové z České a Slovenské republiky každoročně poznamenávají do svých diářů k třetímu dubnovému týdnu poznámku: Luhačovice! Tentokrát se ve dnech 21.–23. 4. 2005 konaly v Luhačovicích již 41. diabetologické dny, setkání českých a slovenských diabetologů a edukačních sester s mezinárodní účastí.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.