Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 7

Slovo úvodem

Humanita

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2005; 7(7): 327

Jenom dva spravedliví jsou na tomto světě – Náhoda a Smrt. Je smutné, zároveň však příznačné, že mechanizmus reálné humanity, která v praxi už mnoho let funguje, opíráme o stejný princip, na jakém se nám jeví být organizována smrt. Tím principem je Náhoda.

Přehledové články

Článek č.4

Interní Med. 2005; 7(7):

Diabetes mellitus ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám

Diabetes mellitus and cardiovascular diseases

MUDr. Denisa Janíčková Ždárská

Interní Med. 2005; 7(7): 332-335

Diabetes mellitus je závažné metabolické onemocnění, které je spojeno s významně zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou. Diabetes mellitus 1. i 2. typu přináší 2-4 násobně vyšší kardiovaskulární riziko ve srovnání se zdravou populací. Příčina tohoto rizika je multifaktoriální, zahrnuje zvýšenou prevalenci klasických rizikových kardiovaskulárních faktorů jako hypertenzi, obezitu, dyslipidémii, ale i další jako hyperglykémii, inzulínovou rezistenci, glykaci a oxidaci proteinů, prokoagulační stav a jiné. V článku jsou uvedeny patofyziologické mechanizmy rozvoje makroangiopatických komplikací u diabetu s možnostmi jejich ovlivnění vedoucími...

Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání v ambulanci praktického lékaře

Diagnosis and treatment of chronic heart failure in primary care

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 336-340

Chronické srdeční selhání (CHSS) se v evropských zem ích vyskytuje u 0,4-2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Pro východní Evropu je výskyt udáván 13 000/1 000 000 obyvatel, což by odpovídalo 130 000 nemocných v České republice. I přes pokroky v léčebných postupech má onemocnění nadále špatnou prognózu, diagnostika i léčba jsou náročné, a to nejen medicínsky, ale i společensky a ekonomicky.

Současné možnosti léčby virových hepatitid

CURRENT TREATMENT OF VIRAL HEPATITIS

doc. MUDr. Petr Husa CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 342-345

Virové hepatitidy představují i v současnosti závažný zdravotnický problém, a to zejména v rozvojových zemích. Léčba akutních virových hepatitid je pouze symptomatická. Pro léčbu chronické hepatitidy B máme v České republice k dispozici čtyři účinné preparáty - pegylovaný interferon alfa-2a, konvenční interferon alfa, lamivudin a adenovir dipivoxil. Standardem léčby chronické hepatitidy C je kombinace pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu.

Nové pohledy na roli lipidů ve výživě

New aspects of lipids in nutriton

prof. MUDr. Vladimír Bláha CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 346-348

Kromě nepříznivého vlivu na sérový lipidogram může konzumace trans mononesaturovaných mastných kyselin z hydrogenovaných olejů zvýšit plazmatickou koncentraci markerů chronického zánětu a navodit tak proaterogenní stav. Závěry z epidemiologických studií neumožňují navzájem odlišit kardiovaskulární účinky trans mastných kyselin z průmyslově vyráběných produktů a ze živočišných zdrojů. Na rozdíl od in-vitro a experimentálních studií chybí důkazy o rozdílném vlivu dvou nejčastěji se vyskytujících isomerů konjugované kyseliny linolové (CLA) (cis9,trans11-CLA a trans10,cis12-CLA) na složení lidského těla. Dlouhodobé podávání nicméně mírně redukuje obsah...

Současný pohled na Mykotické plicní infekce

CURRENT APPROACH TO THE FUNGAL PULMONARY INFECTIONS

MUDr. Roman Zazula Ph.D, MUDr. Ivo Schindler, MUDr. Antonín Spálený, MUDr. Martina Vašáková, MUDr. Juraj Dutka CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 349-353

Mykózy patří mezi významné a závažné infekce, v případě nozokomiálních infekcí jsou mikroskopické houby jako vyvolávající agens zastoupeny až v 12 procentech. Nová antimykotika významně zlepšila výsledky jejich léčby, přesto však mortalita zejména u invazivních mykotických onemocnění zůstává hrozivě vysoká. Článek shrnuje současné trendy diagnostiky a terapie mykotických plicních infekcí.

Sdělení z praxe

Progrese chronického srdečního selhání po zahájení inzulinoterapie

MUDr. Lenka Raisová

Interní Med. 2005; 7(7): 364-366

Chronické srdeční selhání (CHSS) je onemocněním, které se málokdy vyskytuje izolovaně. Řada pacientů mívá přidružené choroby, které mohou průběh CHSS akcelerovat. U pacientů s ischemickou chorobou srdeční (jako dominantní příčinou CHSS) se velmi často objevuje hypertenze, hyperlipidemie či diabetes mellitus. Jednotlivé choroby spolu velmi těsně souvisejí a jedna druhou nepříznivě ovlivňují. Některé souvislosti jsou zřejmé a v odborné literatuře opakovaně zmiňované – ať již jde o provázanost patogeneze (víme například, že diabetes je příčinou specifické dyslipidemie, která spolu s hypertenzí způsobuje progresi aterosklerózy a tedy i ischemické...

Importovaná nákaza malárií a virovou hepatitidou

doc. MUDr. Jiří Vaništa CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 368-369

Kazuistika smíšené nákazy tropickou malárií, čtyřdenní malárií a hepatitidou A importovaná z turistického pobytu v Keni. Onemocnění malárií bylo komplikováno nedostatečností ledvin, poškozením jater, počínající šokovou plící a anémií. Průběh hepatitidy A byl protrahovaný. Předpokladem včasné diagnózy importovaných nákaz je cestovní anamnéza – dotaz lékaře na pacientův pobyt v zahraničí.

Mezioborové přehledy

Celulitida

Celullitis

MUDr. René Vlasák

Interní Med. 2005; 7(7): 354-357

Celulitida, celulita, paniculosa, liposclerosa, lipohypertrofie, lipedém jsou více méně různé názvy pro tzv. pomerančovou kůži, což je problém, který důvěrně zná 90% žen ve vyspělé společnosti. S informacemi o dané problematice se začínají seznamovat mnohdy již před pubertou a hlavním informačním zdrojem jsou masmédia, především však všechny dívčí a dámské časopisy. Mnohé zvídavější čtenářky, kterým problém opravdu vadí, se mnohdy o seriózní radu obracejí na své praktické lékaře. Zde často dostanou stejně nejednoznačné odpovědi, s dovětkem, že se nejedná o zdravotní, ale kosmetický problém. Což je většinou pravda, ale právě od lékařů první linie se...

Empyém hrudníku

Empyema of the chest

MUDr. Václav Šimánek, Vladislav Třeška, doc. MUDr. Jiří Klečka CSc, MUDr. Vladimír Špidlen, MUDr. Josef Vodička

Interní Med. 2005; 7(7): 358-359

Autoři prezentují etiologii, patogenezu, diagnostický a léčebný postup při empyému hrudníku.

Karcinom pankreatu 2005 - Současný stav problematiky diagnostiky a léčby

Pancreatic carcinoma 2005 - Current situation in diagnosis and treatment

doc. MUDr. Jan Leffler CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 360-363

Karcinom pankreatu je jedním z nejzhoubnějších maligních onemocnění u člověka a naděje na trvalé vyléčení je i dnes velmi malá. Ačkoliv se v minulých třech desetiletích významně zlepšily možnosti diagnostiky, rozšířily se zkušenosti s chirurgickými výkony v oblasti pankreatu a pokročily možnosti intenzivní perioperační péče, nebylo dosaženo zásadních pokroků v prodloužení kvalitního přežívání nemocných s karcinomem pankreatu.

Ve zkratce

Zdravé opalování neexistuje

doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 370

Kromě prospěšných vlastností slunečních paprsků jsou dlouho známé i jejich nepříznivé efekty na kůži a zrak. K pozitivním účinkům patří možnost vidění, pocity duševní pohody a tvorba vitaminu D v kůži, který je důležitý pro správnou mineralizaci kostí. Na druhé straně „honba za bronzem“, nepřiměřené vystavování se slunci v létě i v zimě, případně návštěvy solárií, vedou k urychlenému stárnutí kůže a k výraznému nárůstu kožních nádorů v posledních desetiletích. Nezanedbatelným problémem jsou i tzv. sluneční alergie. Většinou se nejedná o skutečnou přecitlivělost, ale zvýšená citlivost kůže na záření je vyvolána působením řady různých léků,...

Informace a komentáře

Zdravotní rizika v letecké dopravě

doc. MUDr. Jiří Šulc CSc

Interní Med. 2005; 7(7): 371-372

Letecká doprava je sice bezkonkurenčně nejbezpečnějším způsobem cestování, ale mnoha cestujícím – zdravým i nemocným – může zároveň přivodit významné zdravotní potíže nebo zhoršit jejich nemoc. Jakkoliv se absolutní počty takto postižených jedinců v porovnání s celkovými počty lidí přepravenými leteckými dopravci mohou zdát mizivé, pro všechny zúčastněné bývají velmi nepříjemné. Na vliv specifických fyzikálních faktorů letu připadá jen menší, byť významná část zdravotních obtíží; neméně důležitým a zároveň často přehlíženým provokačním zdrojem jsou psychologické komponenty letu. Proškolením lékařů v přípravě jejich pacientů na let a efektivní...

XIX. Olomoucké hematologické dny

MUDr. Tomáš Papajík CSc, Karel Indrák

Interní Med. 2005; 7(7): 373

V prostorách Konviktu - univerzitního centra, Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého a v posluchárnách Fakultní nemocnice Olomouc se ve dnech 15.-18. 6. 2005 konaly již XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Toto největší každoroční setkání českých hematologů přivedlo letos do hanácké metropole rekordní počet lékařů, vysokoškoláků laboratorního výzkumu, zdravotních sester a laborantek. Během sjezdu se zaregistrovalo 640 účastníků a přítomno bylo na 100 obchodních zástupců 32 firem zabývajících se výrobou a distribucí léků nebo zdravotnické techniky z ČR, SR, USA, Chorvatska a Polska. Uvedená čísla znamenají potvrzení...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.