Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 9

Slovo úvodem

Zlínský kongres vyzývá k interdisciplinární spolupráci

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Interní Med. 2005; 7(9): 379

Za krásného slunečného počasí se konal ve Zlíně ve dnech 7.–9. září t. r. kongres „Pokroky ve farmakoterapii 2005 pro lékaře v praxi“ s mezinárodní účastí. Organizátoři pokračují v tradici pořádání akcí věnovaných problémům farmakoterapie, která má ve Zlíně více než třicetiletou historii. Původně se tyto akce jmenovaly „Farmakoterapeutické dny“, na ně pak navázalo organizování internistických kongresů, ale stále zaměřených na problematiku farmakoterapie. Prakticky všechny obory se v posledních desetiletích dramaticky rozvíjejí a medicína vyžaduje stále více důkladné pochopení všech příčin a následků choroby. Jednou ze...

Přehledové články

Novinky v léčbě diabetické nefropatie

News in the treatment of diabetic nephropaty

doc. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Interní Med. 2005; 7(9): 384-386

Diabetická nefropatie je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou terminálního selhání ledvin a její prevalence stále stoupá. Pacienti s diabetickou nefropatií ale v důsledku vysokého kardiovaskulárního rizika častěji umírají na kardiovaskulární komplikace ještě před vývojem terminálního selhání ledvin. Léčba hypertenze s cílovým krevním tlakem nižším než 130/85 mm Hg snižuje u pacientů s diabetickou nefropatií jak kardiovaskulární riziko, tak riziko progrese renální insuficience. Zatímco renoprotektivní účinek inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonistů angiotenzinu je u pacientů s diabetickou nefropatií dobře dokumentován, doklady...

Klinické a diagnostické problémy aneuryzmy abdominálnej aorty

Clinical and diagnostic problems of abdominal aortic aneuryzm

MUDr. Dáša Kmecová, MUDr. Július Kmec CSc, MUDr. Eva Szabóová PhD

Interní Med. 2005; 7(9): 388-391

Diagnostika aneuryziem abdominálnej aorty (AAA) patrí medzi časté medicínske problémy. AAA vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky a jej ruptúra býva nezriedka jej prvým klinickým prejavom. Prognóza pacientov s ruptúrovanou AAA v porovnaní s pacientami elektívne operovanými je mimoriadne nepriaznivá. Preto sa v súčasnosti kladie dôraz hlavne na vyhľadávanie pacientov s AAA, ich dispenzarizáciu v prípade malých aneuryziem, elektívne operačné alebo endovaskulárne riešenie aneuryziem nad 5 cm a urgentnú diagnostiku a liečbu v prípade ruptúry AAA. To môže prispieť k záchrane početných životov staršej populácie. Článok prehľadne poukazuje na problematiku...

Bronchogenní karcinom: nové trendy v diagnostice a terapii

Bronchogenic carcinoma: new trends in diagnosis and therapy

prof. MUDr. Miloš Pešek CSc

Interní Med. 2005; 7(9): 392-394

Autor uvádí základní epidemiologické údaje týkající se karcinomu plic, jeho symptomatologii a rizikové skupiny obyvatel. K základním vyšetřovacím metodám při podezření na tuto nemoc řadí anamnézu a fyzikální vyšetření, skiagram hrudníku ve dvou projekcích, bronchologii a výpočetní tomografii hrudníku. V práci jsou dále uvedeny technické a personální požadavky pro výbavu centra zaměřeného na diagnostiku a terapii bronchogenního karcinomu. Autor klade důraz především na mezioborovou spolupráci. Internisté a kardiologové se významně podílejí na předoperační přípravě nemocných, významnou roli v diagnostice i terapii hrají praktičtí lékaři. Autor předkládá...

Hypertriglyceridemie

Hypertriglyceridemia (pathogenesis, diagnosis, therapy)

MUDr. Jan Buryška

Interní Med. 2005; 7(9): 395-398

Zatímco v dřívějších letech byl zájem lipidologie zaměřen na celkový cholesterol (TCH) a LDL cholesterol (LDLch), posouvá se nyní její soustředění na populace s mírně zvýšenou koncentrací LDLch a s dyslipidemií typickou pro diabetes mellitus 2. typu (DM2T) a metabolický syndrom (MS). Jsou charakterizované mírně až středně zvýšenou koncentrací triglyceridů (Tg), sníženou koncentrací HDL cholesterolu (HDLch) a zmnožením malých denzních LDL částic. Kromě těchto vysoce aterogenních dyslipidemií existují hypertriglyceridemie (HTG) s nízkým rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Výrazné HTG vyvolané např. chylomikronemickým syndromem nejsou aterogenní,...

Sdělení z praxe

Akutní infarkt myokardu

MUDr. Jana Bednářová, MUDr. Pavel Červinka Ph.D., FESC, FACC, MUDr. Josef Dražka, MUDr. Milena Kubíčková

Interní Med. 2005; 7(9): 408-409

Akutní infarkt myokardu se vyskytuje u těhotných žen poměrně vzácně a je spojen s vysokou mortalitou matky i plodu. Riziko je nejvyšší ve třetím trimestru, u žen mladších 35 let a u žen rodících pomocí císařského řezu. Autoři popisují případ 32leté nemocné romské národnosti s rizikovým chováním a velmi malou „compliance“ k léčbě. Pacientka byla poprvé hospitalizována ve 32. týdnu gravidity pro akutní infarkt myokardu spodní stěny. Třetí den hospitalizace podepsala negativní reverz a odešla domů. Druhý den po porodu došlo ke vzniku recidivy akutního infarktu myokardu v téže oblasti. Pro časnou poinfarktovou anginu byla (po značném naléhání...

Thymom v klinické praxi

Ladislav Slováček, prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc, prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský CSc

Interní Med. 2005; 7(9): 410-411

Autoři popisují problematiku thymomu v klinické praxi, jeho diagnostiku, klinický obraz a léčebné možnosti. V neposlední řadě popisují diferenciální diagnostiku nádorů mezihrudí.

Mezioborové přehledy

Moderní farmakoterapie nespavosti

Modern pharmacotherapy for insomnia

prof. MUDr. Karel Šonka DrSc, prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc

Interní Med. 2005; 7(9): 401-404

Nespavost je jednou z nejčastějších chorob. U chronické nespavosti pečlivě pátráme po etiologii a z hlediska léčby ji rozdělujeme na nespavost sekundární při jiné chorobě (pak je léčba směřována na tuto primární nemoc), a na nespavost primární. Farmakoterapie nespavosti je představována hlavně hypnotiky (benzodiazepiny a hypnotika III. generace) a pak některými sedativně působícími antidepresivy. Je podán přehled aktuálně podávaných preparátů v léčbě nespavosti.

Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů

ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF MALE SEXUAL DYSFUNCTION

prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc

Interní Med. 2005; 7(9): 405-407

Autorka podává přehled prací, které sledovaly efekt vybraných antidepresiv v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů. Antidepresiva stimulující sexuální aktivitu (moklobemid, trazodon, bupropion) se osvědčila při léčbě poruch libida a erektilní dysfunkce, serotoninergní antidepresiva patří k lékům volby předčasné ejakulace.

Ve zkratce

Infekční průjmová onemocnění

MUDr. Jana Táborská Ph.D

Interní Med. 2005; 7(9): 414-416

Úvod - Akutní infekční průjmová onemocnění jsou celosvětovým problémem. Podle údajů Světové zdravotnické organizace je ročně ve světě evidováno přibližně 3–5 miliard případů akutního průjmu, který je v rozvojových zemích příčinou 5–10 milionů úmrtí, z toho více než 2 milionů úmrtí dětí (1). Podle epidemiologických dat je v ČR v posledních letech zaznamenáváno 50 až 60 tisíc případů průjmových onemocnění infekční etiologie (2). Etiologie průjmových onemocnění v ČR je znázorněna v tabulce 1. Poměrně vysoká frekvence infekčních průjmů v běžné lékařské praxi je i důvodem pro oživení znalostí o těchto onemocněních, zejména s ohledem na diagnostiku...

Informace a komentáře

Řetěz lásky k dětem odkrývá pravdu o tabáku

Interní Med. 2005; 7(9): 418

Vědci EU prokázali, že děti vydrží více než mšice, proto jsou do tabáku míchány jedy, které zabíjí účinněji než přírodní tabáková směs. Na rozdíl od parazitů si svou likvidaci děti hradí. Úplný zákaz cigaret z těchto důvodů požaduje šéf zdravotního výboru Evropského parlamentu Karl-Heinz Florenz z německé CDU. „Cigarety, jak jsou dnes nabízeny, jsou obecně nebezpečným vražedným nástrojem a musí ihned zmizet z trhu“, řekl Florenz v květnu letošního roku. Reagoval na to, že výzkum, který EU zadala nezávislým laboratořím, prokazuje a k dnešku již plně prokázal, že aditiva – jinak též přídavné látky, zabíjejí a invalidizují kuřáky více...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.