Interní medicína pro praxi, 2006, číslo 1

Slovo úvodem

Ambulantní internisté: Děkujeme za podporu

MUDr. Jana Lacinová

Interní Med. 2006; 8(1):

Výbor Sdružení ambulantních internistů se schází pravidelně (jedenkrát za 2 měsíce ), aby pomohl posunout ambulantní interní lékařství kupředu. Po dvě minulá volební období byl zástupce výboru Sdružení ambulantních internistů přítomen na všech jednáních výboru České internistické společnosti. Pod jeho patronací se podařilo dosáhnout postupu v řešení některých otázek existenčních a rozvoje odborného programu pro ambulantní internisty. Zůstávají stále zásadní problémy jako zpožďování plateb, odkládání vydání Seznamu výkonů s bodovými hodnotami s navýšením ceny práce lékaře, s našimi schválenými změnami týkajícími se časů, EKG, atd., regulace za léky...

Přehledové články

Primární biliární cirhóza

doc. MUDr. Jan Lata CSc

Interní Med. 2006; 8(1): 6-8

V textu je popsán současný pohled na problematiku primární biliární cirhózy - předpokládaná etiologie, klinický obraz i současné možnosti léčby. Je zdůrazněno postavení kyseliny ursodeoxycholové v terapii této choroby a důležitost včasné indikace jaterní transplantace. Text je doplněn tabulkou histologických, klinických a laboratorních nálezů, vzorcem k výpočtu Mayo Risk Score a tabulkou ke stanovení Child Pughovy klasifikace modifikované pro primární biliární cirhózu.

Inzulín a novinky v léčbě inzulínem

Insulin and novelties in insulin therapy

MUDr. Pavlína Piťhová

Interní Med. 2006; 8(1): 9-13

Inzulín je klíčovým hormonem účastnícím se metabolizmu sacharidů, tuků i bílkovin. Léčba inzulínem probíhá v různých režimech, ideálně tak, aby byla napodobena fyziologická sekrece. Inzulínové přípravky určené k léčebným účelům jsou roztoky humánních inzulínů s různou dobou účinku či inzulínových analog – molekul s mírně změněnou strukturou, což vede k jejich odlišným vlastnostem. V současné době je možné podávat inzulín pouze injekční cestou, ale zkouší se alternativní cesty podání, nejblíže klinickému použití je inhalační forma inzulínu.

Arteriální hypertenze a cévní mozkové příhody

Arterial hypertension and strokes

doc. MUDr. Jan Filipovský CSc

Interní Med. 2006; 8(1): 14-17

Cévní mozkové příhody jsou typickou komplikací dlouhotrvající hypertenze a léčba vysokého krevního tlaku vede k výraznému snížení jejich výskytu. U nemocných, kteří mají vysoké riziko kardiovaskulárních příhod, se ukazuje jako nejvhodnější kombinační léčba nižšími dávkami moderních metabolicky neutrálních preparátů s dlouhou dobou účinku, především blokátorů vápníku dihydropyridinového typu a ACE inhibitorů. Betablokátory se jeví jako méně účinné především u starších nemocných. U nemocných, kteří již prodělali mozkovou příhodu, snižuje antihypertenzní léčba pravděpodobnost recidivy, a to i u těch, jejichž krevní tlak je podle platné klasifikace považován...

Racionálna diagnostika funkčných porúch štítnej žľazy v klinickej praxi 

Rational diagnosis of functional disorders of thyroid gland in clinical practice

doc. MUDr. Juraj Hrnčiar CSc

Interní Med. 2006; 8(1): 18-23

Cieľom tohto článku je na základe vlastných skúseností komentovať, interpretovať a aplikovať na naše podmienky guidelines Americkej tyreoidologickej associácie (ATA) v diagnostike tyreopatií. V súčasnom období pre diagnostiku hyper- a hypotyreóz sa za najvýznamnejšie považuje stanovenie FT4 a TSH IMA III. generácie a posúdenie ich vzájomného recipročného vzťahu. Tyreoidálne funkčné testy napriek vysokej senzitivite a špecificite môžu však podliehať rôznym biologickým i liekovým vplyvom a metodickým artefaktom, o ktorých musí vedieť, ako o klinickom vyšetrení, indikujúci a laboratórne výsledky interpretujúci lekár, tak aj testy vykonávajúci laboratórny...

Sdělení z praxe

Gitelmanův syndrom

Ladislav Slováček, doc. MUDr. Jan Čáp CSc, MUDr. Věra Ceeová

Interní Med. 2006; 8(1): 33-35

Autoři v kazuistice prezentují pacientku se vzácně se vyskytujícím Gitelmanovým syndromem, upozorňují na možnosti diagnostiky a zejména pak léčby tohoto onemocnění.

Mezioborové přehledy

Spánek a epilepsie

MUDr. Miroslav Moráň

Interní Med. 2006; 8(1): 26-31

V přehledném článku jsou charakterizovány možné vztahy epilepsie, fyziologického spánku a poruch spánku z pohledu klinického i některých elektrofyziologických projevů. Ovlivnění epilepsie a spánku je možné z řady pohledů, vliv spánku na epilepsii a epilepsie na spánek, vliv spánku na elektroencefalografické projevy epilepsie v interiktálním a iktálním období, vztah některých epileptických záchvatů a některých parasomnií. V následujícím textu jsou uvedeny některé z těchto vztahů, na které je dobré v každodenní práci s pacienty s epilepsií pamatovat.

Ve zkratce

Epidemiologie a klasifikace chronického onemocnění ledvin

prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Interní Med. 2006; 8(1): 42-43

Klasifikace chronického onemocnění ledvin – Chronická renální insuficience je podstatně častější než chronické selhání ledvin. Zatímco pacientů s terminálním selháním ledvin léčených některou z metod náhrady funkce ledvin je v populaci méně než 0,1 %, údaje z americké studie NHANES III (K/DOQI Guidelines, 2002, Coresh et al., 2003) ukazují, že v obecné populaci je cca 0,2 % pacientů s glomerulární filtrací 15–29 ml/min/1,73 m2 tělesného povrchu a cca 4,3 % pacientů s glomerulární filtrací 30–59 ml/min/1,73 m2. Výskyt střední a těžké renální insuficience stoupá v populaci výrazně s věkem. Zatímco ve věku 20–39...

Zpravodaj SAI

Výklad nových zákonných ustanovení MZČR

MUDr. Jana Lacinová

Interní Med. 2006; 8(1): 44

Vážení čtenáři, představitelka Sdružení ambulantních internistů MUDr. Jana Lacinová Vás bude ne tomto místě seznamovat se zásadními problémy, na které se SAI snaží poukazovat. Cílem sdružení je posouvat ambulantní interní lékařství dopředu ať už v rozvoji odborných kompetencí ambulantních lékařů, tak v řešení některých otázek existenčních. O zájmy tisíců odborných lékařů pracujících v ambulantních sféře v terénu i v nemocnicích je třeba se starat. Tichý společník, jímž by se náš časopis v těchto aktivitách rád stal, ovšem tak úplně mlčet nechce. K aktuálním problémům můžete diskutovat a psát na mail dankova@solen.cz. Vaše dojmy, postřehy a myšlenky...

Pro sestry

Moderní hojení ran

Markéta Koutná

Interní Med. 2006; 8(1): 36-40

Mluvíme-li o moderním přístupu k ráně, myslíme tím použití tzv. terapeutických obvazů. Tyto materiály pomohou vytvořit fyziologické – vlhké prostředí v ráně a tím urychlí proces hojení. Jedním z prvních kroků je použití baktericidních obvazů ke snížení kolonizace nebo řešení infekce. Hydropolymerové krytí se užívá ve fázi epitelizace, poslední dobou také v kombinaci s antiseptickými materiály. K dalším faktorům urychlujícím hojení patří i pravidelné návštěvy pacienta s převazy zdravotníka, který může posoudit vývoj rány.

Překladové články

Ze zahraniční literatury

Interní Med. 2006; 8(1): 46


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.