Interní medicína pro praxi, 2006, číslo 2

Slovo úvodem

Dělejme správné věci správným způsobem

MUDr. Eliška Sovová Ph.D., MBA

Interní Med. 2006; 8(2):

Co očekává každý pacient od svého zdravotnického systému? Je to kvalita, bezpečnost a dostupnost zdravotní péče.

Přehledové články

Farmakoterapie obezity

Medical therapy in obesity

MUDr. Jiří Polák

Interní Med. 2006; 8(2): 54-57

Vzhledem k vysoké prevalenci obezity v populaci se stává farmakoterapie obezity pilířem ve strategii její léčby, autor uvádí její zásadní její kritéria, která jsou v současnosti akceptována, naznačuje možnosti, které by v budoucnosti mohly vést k jejímu příznivému ovlivnění.

Ambulantní léčba hluboké žilní trombózy

Outpatient treatment of deep vein thrombosis

MUDr. Zdislava Kasalová, MUDr. Zdislava Kasalová jr

Interní Med. 2006; 8(2): 58-61

S příchodem nízkomolekulárních heparinů na trh se otevírá nová možnost léčení hluboké žilní trombózy ambulantně. V článku jsou zmíněny základní body léčby: nízkomolekulární heparin a warfarin, správná kompresivní léčba a chůze od prvního dne léčby. Toto doporučení léčebného postupu bylo souhrnně prezentováno v srpnu 2004 na 7. sjezdu ACCP (American College of Chest Physicians on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy 2004).

Kašel, jeho diagnostika a léčba

Cought, diagnostic and therapy

MUDr. Ján Dindoš

Interní Med. 2006; 8(2): 62-66

Kašel je normální obranný reflex, charakteristický svým prudkým a usilovným výdechem, jehož cílem je očistit dýchací cesty od cizích těles a cizorodých látek. Symptomem se stává, když přetrvává, pak se jeho obranný význam mění v komplikaci, která nutí pacienta, aby vyhledal svého praktického lékaře. Dle četnosti výskytu se považuje kašel za jeden z nejčastějších symptomů, pro který pacient vyhledá svého lékaře. Tato situace platí pro celý svět, Českou republiku nevyjímaje. Často je ale také podceňovaným příznakem závažného onemocnění, jehož rozpoznání je úkolem praktického lékaře. Často je pro rozpoznání příčiny kašle nutná mezioborová spolupráce praktika,...

Kombinační léčba hypertenze

Combination therapy for hypertension

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc, MUDr. Ivana Kacířová

Interní Med. 2006; 8(2): 68-73

Výsledky léčby hypertenze v současnosti jsou stále neuspokojivé, poněvadž pouze jedna čtvrtina pacientů je adekvátně léčena. Většina pacientů s diabetem a, cévní mozkovou příhodou ve stáří dosáhne dobré kompenzace hypertenze pouze za použití kombinační terapie. K nejužívanějším dvojkombinacím patří diuretika + betablokátory, diuretika + ACEI, diuretika + AT1 blokátory a ACEI + blokátory kalciových kanálů. V přehledu je upozorněno ještě na další možnosti dvojkombinační terapie. Důkazy pro používání dvojkombinací podle pravidel evidence based-medicine jsou zatím nedostatečné, v případě použití trojkombinací žádné. Léky pro trojkombinaci jsou vybírány...

Chřipka - stálá hrozba pro lidstvo

An Influenza - a permanent threat for mankind

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Interní Med. 2006; 8(2): 74-75

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se přenáší kapénkovou nákazou a postihuje především dýchací cesty. Téměř každý rok dochází v zimních měsících k epidemiím a v delších časových intervalech nový subtyp viru způsobí pandemii, která různě závažným průběhem postihne až 50% populace. Od roku 1997 došlo v mnoha zemích jihovýchodní Asie k rozsáhlé zhoubné epizoocii ptačí chřipky u drůbeže způsobené subtypem A H5N1, při níž onemocnělo přes 100 osob, z nichž více než polovina chorobě podlehla. Panuje obava, aby nedošlo k humanizaci uvedeného viru, který by mohl způsobit pandemii.

Vztah infekce Helicobacter pylori a refluxní choroby jícnu

The occurrence of Helicobacter pylori infection and gastroesophageal reflux disease

MUDr. Karel Lukáš CSc

Interní Med. 2006; 8(2): 76-78

Prevalence Helicobacter pylori u nemocných s refluxní chorobou jícnu se neliší od ostatní populace. Bakterie není přítomna v normálním ani v zánětlivě změněném jícnovém epitelu, protože za normálních okolností zde není přítomen žaludeční typ epitelu. Zvýšená prevalence refluxní choroby jícnu v posledních letech je dávána do souvislosti s poklesem infekce Helicobacter pylori, což vede ke spekulacím, že Helicobacter pylori může být prospěšný. Žaludeční zánět vyvolaný infekcí Helicobacter pylori způsobí snížení sekrece žaludeční kyseliny, což je možné vysvětlení, protože intenzita refluxu není pak tak výrazná a nedochází k rozvoji těžké ezofagitidy. Výsledky...

Antioxidanty v klinické praxi

Title antioxidants in clinical practice

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc, Ing. Hana Střítecká PhD, MUDr. Jana Fajfrová

Interní Med. 2006; 8(2): 79-81

Reaktivní formy kyslíku a další volné radikály vznikají v lidském organizmu neustále v průběhu řady biochemických procesů. Vysoce reaktivní formy kyslíku hrají důležitou roli v  antimikrobiální ochraně lidského organizmu, pomáhají usmrcovat mikroorganizmy během fagocytózy. Oxidační stres se podílí na poškozování bílkovin, lipidů a nukleových kyselin, na akceleraci aterosklerózy, degenerativních onemocnění, karcinogeneze. Dostatečná hladina antioxidantů v biologických tkáních působí projektivně.

Komentáře

Metabolický syndrom: nová choroba nebo módní nálepka?

MUDr. Petr Sucharda CSc

Interní Med. 2006; 8(2): 94-95

Myslím, že si toho museli lékaři všimnout už dříve. Ale teprve v roce 1947 publikoval francouzský lékař Jean Vague, pozdější profesor na univerzitě v Marseille, zjištění, že ženy s převážným ukládáním tuku na trupu častěji trpí vysokým krevním tlakem, cukrovkou, odchylkami krevních tuků a žilní trombózou. Tato pozorování byla potvrzena velkými populačními studiemi, prováděnými v USA opakovaně od počátku 70. let (National Health and Nutrition Examination Surveys) a vedla k definitivnímu rozlišení obezity androidní (s centrální distribucí tukové tkáně, typ „jablko“) a gynoidní (s periferním ukládáním tuku, typ „hruška“). Ačkoli...

Informace

Náhle srdcové úmrtie a šport - I. časť

prof. MUDr. Dušan Meško Ph.D

Interní Med. 2006; 8(2): 92-93

Športovci sú považovaní za špecifickú skupinu spoločnosti, ktorí sú nositeľmi výnimočného životného štýlu a vnímaní ako stelesnenie zdravia a nezraniteľnosti. Možnosť, že vysokotrénovaný športovec stredoškolák či profesionál môžu byť nositeľmi potenciálne letálneho srdcového ochorenia, alebo že sú vnímaví k náhlemu úmrtiu za rôznych situácií, sa javí ako málo pravdepodobná. Náhle srdcové úmrtia sa však u nich vyskytujú a zvyčajne bez predchádzajúcich symptómov. Úmrtia majú silný emocionálny a sociálny vplyv na laickú i odbornú verejnosť. Opísaných bolo viac ako 20 odlišných príčin uvedeného stavu. Navrhnutých bolo mnoho postupov na odhalenie športovcov...

Sdělení z praxe

Neobvyklá příčina horečky nejasného původu - generalizovaná panikulitida typu Weber-Christianovy choroby

MUDr. Pavel Malina, MUDr. Eva Cimburová, MUDr. Alena Kůsová, MUDr. Ladislav Fábik, MUDr. Martina Olejárová

Interní Med. 2006; 8(2): 85-87

Horečka nejasného původu je definována jako alespoň 3 týdny trvající subfebrilie či febrilie se záchytem febrilií nad 38,5 °C, kdy po 3 dnech hospitalizace či po 3 ambulantních vyšetřeních není jasná etiologie (1). Všeobecně užívanou zkratkou je FUO (Fever of Unknown Origin).Příčinou jsou nejčastěji infekce (30–40 %), nádorová onemocnění (20–30 %), revmatická onemocnění (10–20 %), dále se objevuje poléková horečka, smyšlená horečka, habituální hypertermie a nediagnostikované stavy (1).

Jaká může být souvislost mezi synkopou, akutním infarktem myokardu a TIA?

MUDr. Josef Lebr, MUDr. Petr Kala Ph.D, MUDr. Jiří Pařenica, MUDr. Tomáš Brychta, MUDr. Martin Poloczek

Interní Med. 2006; 8(2): 88-90

Autoři popisují případ 79leté ženy s vícečetnou tepennou embolizací do koronárního a mozkového řečiště. Pacientka byla přijata na koronární jednotku pro náhle vzniklou dušnost následovanou krátkodobou poruchou vědomí. Při přijetí byla na EKG fibrilace síní a typický obraz akutního inferolaterálního infarktu myokardu. Navíc byl přítomen fokální neurologický deficit v podobě centrální parézy n. facialis vlevo. Emergentní koronarografie a transesofageální echokardiografie odhalily embolizační původ infarktu i TIA. Byla provedena prostá primární angioplastika infarktové tepny a jako profylaxe rekurence tepenné embolizace zavedena perorální antikoagulační...

Mezioborové přehledy

Delirium nealkoholové etiologie na somatickém oddělení

Delirium due to not alcohol etiology in non psychiatric department

MUDr. Josef Chval

Interní Med. 2006; 8(2): 82-84

V článku shrnuji základní poznatky o výskytu, příčinách, patofyziologii, klinické manifestaci, diagnostice a léčbě deliria u pacientů hospitalizovaných na somatickém oddělení.

Zpravodaj SAI

Jakou chceme ČLK?

MUDr. Jana Lacinová

Interní Med. 2006; 8(2): 91

Základní principy – Představitelé ČLK respektují ve svých vystoupeních a jednáních základní etické imperativy (dané již biblickým desaterem), Hippokratovu přísahu a reagují na současnou situaci humanitním konsensem hodným pozice ČR v Evropě...

Pro sestry

Multikulturní/transkulturní komunikace

doc. PhDr. Jana Kutnohorská CSc

Interní Med. 2006; 8(2): 96-98

Mezi charakteristické rysy současné společnosti patří migrace. Imigranti či uprchlíci často přicházejí do země, která je jim zcela cizí. Nezvyklé jsou pro ně klimatické podmínky, strava, jazyk, rituály, zvyky i mentalita hostitelské populace. Během bezprostředního kontaktu s neznámou kulturou prožívají tito lidé traumatický proces adaptace na změnu, kterou nazýváme kulturní šok. Jejich vnitřní identita hledá nové dimenze. V prožívání vlastního života nelze přehlédnout, že život je tvořen řadou mezníků, které nás nutí přemýšlet „kdo jsme?“ a „kam jdeme?“. Různá životní období na nás kladou jiné nároky, které je nutné zvládnout,...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.