Interní medicína pro praxi, 2006, číslo 5

Slovo úvodem

Chybami se člověk učí … dělat chyby jiné a jinak

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2006; 8(5):

Jistě to taky znáte. Člověk něco napíše, pak to nechá nějakou dobu uležet, po čase, před odevzdáním do tisku napsané ještě jednou přehlédne - a pustí věc do světa. Ta začíná od tohoto okamžiku žít svým vlastním životem; pupeční šňůra, která ji spojovala s autorem, byla definitivně přestřižena.

Přehledové články

Současný pohled na nemocného se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem

Current opinion on patients with increased cardiovascular risk

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Interní Med. 2006; 8(5): 214-218

Je podán přehled postupů v primární péči u vysoce rizikových nemocných a v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění s rizikem vzniku či recidiv postižení srdečně-cévní soustavy. Kromě nefarmakologických postupů je zdůrazněna farmakologická léčba: inhibitory systému renin-angiotenzin – ACE inhibitory a sartany, betablokátory, antiagregační léčba kyselinou acetylosalicylovou s clopidogrelem a podání statinů.

Diabetes mellitus a hypertenze

Diabetes mellitus and hypertension

MUDr. Erik Hollay, MUDr. Pavlína Piťhová, doc. MUDr. Milan Kvapil CSc

Interní Med. 2006; 8(5): 219-222

Arteriální hypertenze je vzhledem k vysoké prevalenci ve vyspělých zemích stále aktuálním problémem. Je považována za jednu ze součástí metabolického syndromu a patří k  nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulární morbidity a mortality. V tomto článku se autoři pokoušejí o shrnutí postupů k léčbě arteriální hypertenze u diabetiků v souvislosti s výstupy provedených studií.

Hypolipidemická léčba a metabolický syndrom

Lipid-lowering treatment and metabolic syndrome

MUDr. Tomáš Štulc

Interní Med. 2006; 8(5): 223-226

Metabolický syndrom se v posledních letech celosvětově stává závažným zdravotním problémem. Jeho hlavními složkami jsou inzulinová rezistence (často provázená poruchou glukózové tolerance nebo diabetem 2. typu), dyslipidemie, arteriální hypertenze a centrální (abdominální) obezita. Závažnost metabolického syndromu spočívá v tom, že se vyskytuje velmi často a velmi výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob. Jedním z hlavních faktorů, které se na tomto zvýšení rizika podílejí, jsou dyslipidemie, především specifická dyslipidemie metabolického syndromu. Proto je léčba dyslipidemií důležitou součástí léčby pacientů s metabolickým syndromem. Z dostupných...

Nové preparáty k léčbě chronických virových hepatitid

NEW DRUGS FOR TREATMENT OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS

doc. MUDr. Petr Husa CSc

Interní Med. 2006; 8(5): 227-230

Chronické virové hepatitidy představují i začátkem 21. století závažný terapeutický problém. Pro léčbu chronické hepatitidy B máme v České republice k dispozici čtyři účinné preparáty – pegylovaný interferon alfa-2a, konvenční interferon alfa, lamivudin a adefovir dipivoxil. Ve Spojených státech je od března 2005 pro léčbu schválen i entecavir. Standardem léčby chronické hepatitidy C je zhruba 5 let kombinace pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu. Je velmi pravděpodobné, že tato situace se nebude měnit ještě několik let.

Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku, Současné léčebné trendy

Peptic gastric and duodenal ulcer disease - current trends of treatment

prof. MUDr. Petr Dítě DrSc

Interní Med. 2006; 8(5): 231-234

Současná terapie vředové nemoci žaludku a dvanáctníku spočívá v potlačení agresivních faktorů, mezi které patří např. žaludeční kyselina solná nebo infekce bakterií Helicobacter pylori, a v posílení obranných mechanizmů sliznice (integrita sliznice, prokrvení, sekrece hlenu apod.), což je významné např. při potlačení negativního vlivu některých léků na sliznici žaludeční a duodenální. Dieta je stále součástí léčby, avšak její význam značně poklesl, v praxi je preferována výrazná individualizace diety, ovšem s vyloučením obecně dráždivých složek potravy a doporučení zákazu kouřit. Mezi léky se supresivní aktivitou žaludeční sekrece patří blokátory receptorů...

Cystická fibróza

The cystic fibrosis

MUDr. Petr Jakubec

Interní Med. 2006; 8(5): 235-239

Cystická fibróza je nejčastější letální autozomálně recesivní choroba v indoevropské populaci. Nejzávažnější patologické změny jsou lokalizovány v dýchacích cestách, plicích a pankreatu, ale postihuje i ostatní části gastrointestinálního systému, pohlavní žlázy, kůži a vzácně i srdce. Nejčastější příčinou smrti je poškození plic a kardiorespirační selhání. V minulosti se pacienti s cystickou fibrózou dožívali jen několika let života. Dnes se díky moderní léčbě průměrné dožití pohybuje okolo 35 let života. Velké naděje se vkládají do genové léčby.

Antifosfolipidový syndrom

The antiphospholipid syndrome

MUDr. Alena Buliková, prof. MUDr. Miroslav Penka CSc

Interní Med. 2006; 8(5): 240-243

Antifosfolipidový syndrom je klinicko-laboratorní jednotkou, u níž se předpokládá úloha antifosfolipidových protilátek ve vývoji trombózy a/nebo těhotenských komplikací. Autoři prezentují přehled mechanizmů, kterými tyto autoprotilátky potencují trombózu, předkládají nové konsenzuální prohlášení o revizi klasifikačních kritérií antifosfolipidového syndromu včetně širokého spektra klinických manifestací. Taktéž podávají výčet diagnostických a léčebných možností.

Chronoterapie nejčastějších revmatických onemocnění se zaměřením na revmatoidní artritidu a deformační osteoartrózu

Chronotherapy of the most common rheumatological diseases, especcialy rheumatoid arthritis and deforming osteoarthrosis

MUDr. Julius Vachtenheim CSc

Interní Med. 2006; 8(5): 244-246

Cílem tohoto příspěvku je shrnout naše zkušenosti s chronoterapií v závislosti na chronobiologii dvou nejčastějších onemocnění, se kterými se v běžné revmatologické praxi setkáváme. Ze skupiny zánětlivých onemocnění se to týká revmatoidní artritidy a nezánětlivých pak deformační osteoartrózy. Ve sdělení je kladen zvláštní důraz na cílenou léčbu, a to jak celkovou (systémovou), tak i místní.

Informace

kongres Interní medicína pro praxi vzdělával za pomoci kazuistik

MUDr. Hana Šarapatková, Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2006; 8(5): 257

Ve dnech 29. – 30. 3. 2006 se uskutečnil první ročník kongresu Interní medicína pro praxi. Především ambulantní internisté se setkali v prostorách kongresového centra v Olomouci. Obsahová náplň akce byla zaměřena opravdu prakticky, proto byly téměř všechny přednášky doplněny zajímavými kazuistikami z prezentovaného oboru. Vlastní odbornou sekci měly i sestry a zájem z jejich strany byl skutečně velký. Program pro sestry byl volen tak, aby byl přínosem pro jejich každodenní praxi. Věnoval se psychoterapii v rámci působnosti sestry i komunikaci s pacientem, chybám při odběrech, správnému měření krevního tlaku nebo správné aplikaci léků. Akce se...

Sdělení z praxe

Tyreotoxikóza a kost

MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Hana Šarapatková, Mgr. Jana Vrbková, MUDr. Jarmila Indráková

Interní Med. 2006; 8(5): 249-251

Osteoporóza byla jako nemoc definována WHO (Světovou zdravotnickou organizací) v 1993, od té doby je jí věnována intenzivní pozornost. Výrazným způsobem narůstá také incidence tyreopatií. Je známo, že hormony štítné žlázy významným způsobem zasahují do kostního metabolizmu a mohou svým vlivem být příčinou osteoporózy nebo přispívat k jejímu vzniku. Ve své práci jsme se zaměřily na ženy s tyreotoxikózou s cílem ověřit vliv nadměrné produkce hormonů štítné žlázy na parametry kostního metabolizmu. Skupinu žen s hypertyreózou jsme srovnávaly s kontrolní skupinou zdravých žen bez tyreopatie, v úvahu jsme braly i status menopauzy. V naší práci jsme v souhlasu...

Mezioborové přehledy

Etické aspekty mužské rituální obřízky

ETHICAL ASPECTS OF MALE RITUAL CIRCUMCISION

MUDr. Miroslav Pešl, MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Ivan Pavlík, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Interní Med. 2006; 8(5): 247-248

Práce se zabývá otázkou, zda se lékař provádějící rituální obřízku nedostává do rozporu s principy lékařské etiky tím, že provádí výkon ne z důvodů léčebných, ale náboženských. Autoři předkládají argumenty, podle kterých tento lékař postupuje eticky.

Pro sestry

Management ošetřování dekubitů

Bc. Lenka Šeflová, Mgr. Irena Beránková

Interní Med. 2006; 8(5): 252-256

V článku je popsán management prevence a ošetřování dekubitů od záchytu rizikových skupin pacientů dle známých klasifikací k účinné prevenci a léčbě. V prevenci je kladen důraz na materiálně technické zázemí a v léčbě na moderní metody vlhkého hojení. Součástí sdělení je citace postupu FN Olomouc „Převaz rány“. V závěru autorky apelují na nutnost systémového přístupu, spolupráci a angažovanost nejenom zařízení akutní, ale i následné péče a praktických lékařů.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.