Interní medicína pro praxi, 2006, číslo 7

Slovo úvodem

Pán tvorstva…?

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2006; 8(7):

Už dlouho si lebedíme, že my, lidé, jsme pány tvorstva. Že Homo sapiens sapiens na své cestě životem předběhl nejenom dinosaury (kteří naštěstí pro něho zavčas vyhynuli, takže odpadlo riziko, že by na člověka práskli, že jeho prapradědkem byla jakási pozemní veverka, která se i před těmi nejmenšími dinosaury schovávala v podzemních norách), ale i všechny bezobratlé, obratlovce a mezi nimi i savce. Tohle vykládáme ve školách i svým mláďatům, matouce jim jejich ještě nepopletené hlavičky.

Přehledové články

Kombinační léčba dyslipidemií

Combination therapy of dyslipidemia

prof. MUDr. Jan Bultas CSc

Interní Med. 2006; 8(7): 314-322

Dyslipidemie je multifaktoriální metabolické onemocnění významně se podílející na etiopatogenezi pandemie kardiovaskulárních chorob. Léčba zaměřená na úpravu lipidového spektra patří, spolu s antihypertenzivy, mezi nejefektivnější, ale i nejnákladnější léčebné postupy zlepšující prognózu nemocných. Vzhledem k různým kombinacím patologických odchylek metabolizmu lipidů a k užšímu terapeutickému spektru jednotlivých hypolipidemik je často nutné jednotlivá hypolipidemika kombinovat. V přehledu jsou uvedeny možné kombinace vhodné ke snížení LDL-cholesterolu (statiny+ezetimib, statiny+pryskyřice), ke snížení LDL-cholesterolu i triglyceridů a současně zvýšení...

Diagnostika a léčba celiakie

The diagnosis and treatment of celiac disease

doc. MUDr. Pavel Kohout CSc

Interní Med. 2006; 8(7): 324-326

Celiakie je onemocnění, jehož historie se dá vysledovat až do antických dob či Egypta, poprvé byla popsána na konci 19. století a její podstata byla pochopena až v polovině století dvacátého – po 2. světové válce. Prevalence celiakie je větší, než se předpokládalo ještě před 10–20 lety, přesto se stále jedná o chorobu, jejíž diagnostika trvá u dospělých více než 10 let, a to i v případě, že pacienti mají pro celiakii typické příznaky. Diagnostika forem oligosymptomatické či latentní celiakie je ještě složitější. V České republice byla proto z tohoto důvodu založena v roce 2004 expertní skupina pro celiakální sprue, kterou vedl prof. MUDr. Přemysl...

Nové antitrombotické léky

New antitrombotic drugs

MUDr. Jan Novotný Ph.D

Interní Med. 2006; 8(7): 327-329

Hyperkoagulační stavy patří mezi nejčastější příčiny morbidity i mortality v průmyslově rozvinutých zemích. Hemostáza hraje přitom důležitou roli nejen v zástavě krvácení, ale podílí se i na imunitní obraně organizmu, regulaci hojení ran a významně se účastní i procesů růstu, progrese a metastázování zhoubných nádorů. Není proto divu, že pozornost řady výzkumných týmů je upřena na řešení mnoha důležitých otázek v této rozsáhlé oblasti, včetně problematiky vývoje nových antitrombotických léků. Procesy hemostázy jsou přitom prozkoumávány na mnoha úrovních, což umožňuje vyvíjet a zkoušet antitrombotika nové generace, která jsou postupně testována v preklinických...

ACE inhibitory s dvojí cestou vylučování

Ace inhibitors with dual elimination pathway

MUDr. Vlastimil Ráček

Interní Med. 2006; 8(7): 330-335

Hlavní cestou eliminace většiny ACE inhibitorů jsou ledviny. Některé ACE inhibitory, mezi které patří fosinopril, trandolapril, spirapril, moexipril a ramipril, jsou vedle renální cesty vylučovány hepatální cestou eliminace, tj. vykazují dvojí (duální) cestu vylučování. Pro většinu ACE inhibitorů je doporučená úprava dávky u pacientů se střední a těžkou renální insuficiencí. Dávka ACE inhibitoru u těchto pacientů je závislá na specifických farmakokinetických parametrech daného ACE inhibitoru.

Dechové testy - moderní, neinvazivní diagnostika

Breath tests - the modern, non-invasive diagnostics

MUDr. Petr Kocna CSc

Interní Med. 2006; 8(7): 336-341

Dechové testy představují moderní, neinvazivní diagnostický nástroj v gastroenterologii a hepatologii. Oba typy dechových testů s vodíkem (H2) nebo stabilním izotopem uhlíku (13C) jsou klinicky přínosné v širokém rozsahu diagnostických problémů. V tomto přehledném článku diskutujeme principy vodíkového a 13C-dechového testu, metodiku provedení, analytické přístroje a vybrané klinické aplikace. Popsány jsou zde testy pro Helicobacter pylori, laktózovou nebo fruktózovou malabsorpci, bakteriální přerůstání v tenkém střevě, stanovení rychlosti pasáže, vyprazdňovací funkci žaludku, pankreatickou insuficienci a jaterní funkce. Prezentujeme dále 5leté zkušenosti...

Informace

XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

MUDr. Tomáš Papajík CSc

Interní Med. 2006; 8(7): 364

Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2006 se v prostorách univerzitního centra v Konviktu Teoretických ústavů Lékařské fakulty a v Regionálním centru Olomouc konaly jubilejní XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Toto tradiční největší každoroční setkání českých hematologů přivedlo letos do hanácké metropole naprosto rekordní počet lékařů, vysokoškoláků laboratorního výzkumu, zdravotních sester a laborantek. Během sjezdu se zaregistrovalo 1310 účastníků z ČR, SR, Rakouska, Německa, Belgie a Anglie. Mezinárodní charakter setkání a jeho vysokou odbornou úroveň podtrhlo kromě účasti zahraničních hostů i opětovné udělení akreditace European Council...

II. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz

MUDr. Rastislav Maďar Ph.D, RNDr. Renata Podstatová

Interní Med. 2006; 8(7): 365

Poslední čtyři květnové dny (28.–31. 5. 2006) za účasti téměř 250 odborníků z šesti zemí Evropy v Peci pod Sněžkou probíhal II. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz. Po malebném prostředí Vysokých Tater, kde se konal první ročník tohoto odborného setkání, zvolili organizátoři pro rok 2006 hotel Horizont v Peci pod Sněžkou, ve stejně nádherném prostředí Krkonoš.

Sdělení z praxe

Centrální tyreotoxikóza a non-compliance

MUDr. Marek Slaměník

Interní Med. 2006; 8(7): 358-359

Popis případu 27leté pacientky s neurčitými potížemi přicházející do ordinace s diskrepancí tyreoidálních testů, při dalším vyšetřování zjištěn TSH produkující adenom hypofýzy. Pacientka se k navrženým léčebným modalitám postavila odmítavě.

Závažná němá ischemie myokardu u mladého pacienta s paroxyzmální formou fibrilace síní

MUDr. Vladimír Čech, MUDr. Antonín Dufka, MUDr. Robert Náplava

Interní Med. 2006; 8(7): 360-362

Kazuistika mladého nemocného s němou ischemií myokardu, zjištěnou náhodně při Holter monitoringu pro paroxyzmální formu fibrilace síní, se závažným koronarografickým nálezem, který byl řešen aortokoronárním bypassem.

Mezioborové přehledy

Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života

The relation of sleep disorders and quality of life

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc

Interní Med. 2006; 8(7): 342-347

Ve spánku strávíme téměř 1/3 života a kvalita spánku se výrazně podílí i na kvalitě našeho života. Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Společným podkladem většiny spánkových poruch jsou časté probouzecí reakce (kortikálního i subkortikálního původu), které vedou k vyplavování stresových hormonů (zejména kortizolu) a k urychlení aterosklerotických změn. Důsledkem je zvýšené riziko infarktů, cévních mozkových příhod a dalších komplikací. Fragmentace spánku, provázená častou změnou spánkových stadií, bdělostí...

Deprese, metabolický syndrom a diabetes mellitus

Depression, metabolic syndrome and diabetes mellitus

MUDr. Jiří Podlipný, MUDr. Zdeněk Hess

Interní Med. 2006; 8(7): 348-351

Při úvahách o metabolickém syndromu a diabetu 2. typu v psychiatrii se v poslední době zaměřujeme na nežádoucí účinky atypických antipsychotik. V následujícím sdělení chceme zdůraznit další aspekt, kterým je zvýšená komorbidita deprese a diabetu 2. typu. Deprese zpravidla předchází rozvoji diabetu 2. typu, a proto je nutné u depresivních pacientů sledovat rizikové metabolické parametry.

Maligní melanom - nejzhoubnější kožní nádor

Malignant melanoma - the most severe skin tumor

doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc, MUDr. Martin Tichý Ph.D

Interní Med. 2006; 8(7): 352-354

Maligní melanom patří k nejzhoubnějším kožním nádorům s trvale rostoucí incidencí. Přestože je od prvních stadií dobře přístupný vyšetření pouhým zrakem, zhruba 70 % pacientů přichází k odbornému vyšetření s vertikální tloušťkou nádoru větší než 1 mm, což už předikuje méně příznivou prognózu. Autoři prezentují základní typy maligního melanomu dle klinického obrazu a biologického chování, rizikové faktory a možnosti jejich ovlivnění, přehled prognostických faktorů. Jsou shrnuty diagnostické postupy včetně diferenciální diagnostiky a možnosti léčby. Je předloženo doporučení, jak postupovat u pacienta se suspektní pigmentovou kožní lézí v klinické...

Ve zkratce

Nové doporučené postupy pro resuscitaci (KPR), publikované Evropskou radou pro resuscitaci

MUDr. Bronislav Klementa, MUDr. Pavel Marcián

Interní Med. 2006; 8(7): 355-356

Nové doporučené postupy pro resuscitaci dospělých i dětí, které vypracovala Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Council; ERC), jsou určeny všem zdravotnickým pracovníkům, nejen tedy lékařům, ale i zdravotním sestrám, záchranářům či farmaceutům. Kapitola „Základní podpora života“ (Basic Life Support) přináší užitečné informace rovněž veřejnosti, která je ochotna pomoci ostatním ve zdravotní tísni či při ohrožení života. Nová doporučení ERC jsou založena na systematickém zhodnocení dosavadních vědeckých a praktických znalostí v oblasti resuscitační medicíny a neodkladné péče, které probíhalo v posledních dvou letech mezi...

Zpravodaj SAI

Co je nového? Nic, jen zaštěkal pes…

MUDr. Jana Lacinová

Interní Med. 2006; 8(7): 363

Proběhly volby do Parlamentu ČR, které skončily patem. V podobné situaci se nachází vztah ČLK – závěrů sjezdu a soukromých subjektů, kde se také jedná o vztah k demokracii. Těsně před volbami vyšel v deníku Blesk článek nazvaný Zdravotníci varují, který připravil krizový štáb a SAS (dříve Sdružení smluvních lékařů). Útočil na čtenáře a potažmo pacienty pohrůžkami, co je čeká, když nezvolí ODS. Článek nebyl podepsán.

Překladové články

Ze zahraničního tisku

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2006; 8(7): 366


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.