Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 12

Slovo úvodem

Může pediatr ovlivnit zdravotní stav dospělé populace?

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Interní Med. 2008; 10(12): 543

Porovnáme-li pořadí v evropské kojenecké úmrtnosti (29 sledovaných států, první Island: 2,3 promile, nejhorší Rumunsko: 16,8 promile, šestá ČR: 3,4 promile) s pořadím v predikovaném věku dožití při narození (ČR je dvacátá z 31 evropských zemí – nejlepší Island 79,5 let muži a 83,6 let ženy, ČR 73,0/79,3, nejhorší Rusko 59,0/72,4), musíme konstatovat, že mezi narozením a úmrtím dochází v ČR k největšímu negativnímu posunu z evropských zemí mezi těmito dvěma parametry. ČR se dostává v hodnocení standardizované úmrtnosti v případě mužů na 19., a v případě žen dokonce na 21. místo z 31 sledovaných evropských zemí – nejlepší je opět Island,...

Přehledové články

Hyperprolaktinemie v praxi

Hyperprolactinemia in practice

prof. MUDr Josef Marek DrSc

Interní Med. 2008; 10(12): 549-554

Výskyt prolaktin secernujících adenomů, které vyžadují léčbu, se v naší populaci odhaduje na 600–700 na 1 milion obyvatel. Prevalence všech hyperprolaktinemií, tedy i nehypofyzárního původu v neselektované populaci, se odhaduje na 0,4 %. Setkáváme se s ní za četných fyziologických stavů, při použití některých farmak, doprovází endokrinologická i neendokrinologická onemocnění. Diferenciální diagnostika hyperprolaktinemií nemusí být jednoduchá. Hyperprolaktinemie způsobuje infertilitu, poruchy menstruačního cyklu s hypoestrinizmem a galaktoreu u žen, ztrátu libida i potence s potlačením sekrece testosteronu u mužů. Za situací, kdy působí...

Význam nukleotidů jako složky výživy pro růst, regeneraci a imunitu

Nucleotides as nutritional components essential for growth, regeneration and imunity

RNDr. Petr Šíma CSc

Interní Med. 2008; 10(12): 555-557

V obdobích růstu a stárnutí, infekčního onemocnění a rekonvalescence je třeba zabezpečit zvýšený příjem nejen všech složek nutrice, ale také tzv. dietárních (mono-, oligo-, poly-) nukleotidů (dNT), které jako DNA a RNA jsou vždy obsaženy v potravinách rostlinného i živočišného původu. Bylo prokázáno, že dNT jsou důležité pro podporu vývoje a růstu v postnatálním období (mléčné formule) i pro podporu regenerace a normalizace metabolických, fyziologických a imunitních funkcí při stárnutí, chronických onemocněních a pooperační rekonvalescenci (suplementace některých potravin). Jsou také součástí potravin pro zvláštní účely zahrnutých do preventivních...

Může strava bohatá na vlákninu předcházet rakovině a infarktu?

Can the fibre-rich food prevent cancer and heart stroke?

doc. MUDr. Pavel Kohout CSc

Interní Med. 2008; 10(12): 558-561

Nízký příjem vlákniny ve stravě západních civilizací je svázán se vznikem civilizačních nemocí, kromě jiného se vznikem ischemické choroby srdeční a kolorektálního karcinomu. Doporučená denní dávka vlákniny 25–30 g je naplňována sotva z poloviny, podle studie amerických vědců 15 g, dle recentního českého průzkumu 12 g denně. V epidemiologických studiích je obtížné rozlišit vliv nedostatku vlákniny, nedostatku vitaminů a antioxidantů, vysoké energetické denzity a vysokého příjmu saturovaných tuků. V intervenčních studiích jsou výsledky rozporuplné, přesto zvýšení příjmu vlákniny snižuje incidenci akutních koronárních příhod a mortality...

Lékové interakce u diabetiků v ČR

Drug interactions with can endanger diabetic patients in CR

MUDr. Michal Prokeš

Interní Med. 2008; 10(12): 562-566

Lékové interakce diabetiků představují problém zejména proto, že tito lidé často dlouhodobě užívají více než jeden lék. Tento článek popisuje lékové interakce antidiabetik, ACE-inhibitorů (ACE-I), blokátorů receptorů pro angiotenzin (ARB) a statinů. Je zdůrazněno, že hyperkalemie způsobená ACE-I nebo ARB je potencována současným podáním spironolaktonu, což je v klinické praxi podceňováno. Statiny jsou metabolizovány různými izoenzymy P-450, takže jejich lékové interakce jsou různé. Například klarithromycin výrazně zvyšuje plazmatické koncentrace simvastatinu, atorvastatinu a lovastatinu, ale nikoli fluvastatinu.

Sdělení z praxe

Hypoosmolární syndrom u nemocného s tumorem pankreatu

MUDr. David Karásek Ph.D, et. al

Interní Med. 2008; 10(12): 575-577

Autoři popisují případ 79letého muže s hypoosmolárním syndromem. Potíže nemocného byly nejdříve dávány do souvislosti s předpokládanou nepřiměřenou hypersekrecí antidiuretického hormonu při jinak asymptomatickém tumoru hlavy pankreatu. Nádor slinivky byl úspěšně chirurgicky odstraněn, patolog zhodnotil resekát jako dobře diferencovaný endokrinní tumor, ale potíže nemocného přetrvávaly dál. Při dalším vyšetření jsme u pacienta diagnostikovali panhypopituitarizmus s hyperprolaktinémií. Počítačová tomografie odhalila makroadenom hypofýzy. Substituce hypopituitarizmu a léčba dopaminergním agonistou vedly k úplné normalizaci vnitřního prostředí a potíže...

Mezioborové přehledy

Obličejové dermatózy - přehled a léčba (I. část)

Facial dermatoses - review and treatment

doc. MUDr. Jarmila Rulcová CSc

Interní Med. 2008; 10(12): 567-568

Každý 4.–6. pacient v ambulantní praxi má kožní problémy, jejichž pestrost a specifita jsou ovlivněny mnoha faktory, jedním z nich je lokalizace kožního onemocnění. Lokalizace může být u některých chorob typická – tzv. predilekční. V prvním díle článku je uvedena problematika acne vulgaris včetně terapeutických postupů. Druhá část práce bude navazovat rozborem několika dalších typických obličejových dermatóz. 

Farmakologie nespavosti

Pharmacology of insomnia

MUDr. Miroslav Moráň

Interní Med. 2008; 10(12): 569-574

V krátkém přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky nespavosti, jejich možné příčiny, stručný přehled léčebných možností, podrobněji jsou rozvedeny možnosti farmakologie nespavosti, její rozdělení podle typů insomnie z různých pohledů.

Hot line

Studie ADVANCE v kontextu ostatních morbi-mortalitních studií u pacientů s diabetem 2. typu

prof. MUDr. Milan Kvapil CSc

Interní Med. 2008; 10(12): 583-587

Úvod – Diabetes mellitus 2. typu je chronická progresivní nemoc, jejímž konstantním následkem jsou cévní komplikace. Již před časem bylo jasně prokázáno, že vyšší glykemie znamená vyšší riziko komplikací diabetu. Intervenční studie, které hodnotily efekt zlepšené kompenzace diabetu na snížení rizika ma­krovaskulárních komplikací, však donedávna přinášely rozporuplné výsledky. Na jedné straně výsledky velkých prospektivních klinických studí (ADVANCE, ACCORD a VADT, UKPDS) jasně prokázaly, že snížení glykemie k normálním hodnotám snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací, na straně druhé však vedou k úvaze o revizi terapeutické strategie léčby...

Pro sestry

Komunikace s geriatrickým pacientem

PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(12): 588-589

V oblasti vzájemného vztahu mezi zdravotníkem a nemocným má nezastupitelnou roli sociální komunikace. Komunikace je v obecné rovině definována jako sdělení informací nebo vzájemná výměna informací prostřednictvím nejrůznějších signálů a prostředků. Jde-li o výměnu informací mezi lidmi, hovoří se o sociální komunikaci nebo sociální interakci. Komunikace v rámci profese vyžaduje zcela zvláštní dovednosti, kterým se musí profesionální pracovníci naučit již během přípravy na své budoucí povolání.

Dobrá rada

Jak předejít pálení žáhy a jak ji léčit

MUDr. Radek Kroupa

Interní Med. 2008; 10(12): 578-580

Pálení žáhy je typický projev refluxní nemoci jícnu. Často se vyskytuje ve vazbě na určité situace a jídla. Ve většině případů je průběh refluxní nemoci jícnu protrahovaný a vyžadující dlouhodobou léčbu. Dominantní úlohu ve farmakoterapii mají inhibitory protonové pumpy. Úprava stravovacích návyků a režimová opatření podporují dlouhodobou kontrolu onemocnění a redukci potřebné medikace.

Omezovat konzumaci zeleniny při léčbě warfarinem a ethylbiskumacetátem?

MUDr. Lydie Ryšavá Ph.D

Interní Med. 2008; 10(12): 581-582

Vitamin K je antagonistou warfarinu a ethylbiskumacetátu. Z údajů o obsahu a využití vitaminu K1 (fytomenadion = phytonadion = fylochinon) obsaženém převážně v rostlinách by příjem vyvážené a pestré stravy obsahující adekvátní, obecně doporučovaný podíl zeleniny neměl negativně ovlivnit interakce mezi těmito dvěma látkami, proto se nejeví účelné omezovat příjem listové a košťálové zeleniny. Při pravidelném užívání těchto perorálních antikoagulancií je nejdůležitější kontrolovat testy krevní srážlivosti a dávku účinné látky (warfarinu, ethylbiskumacetátu) aktuálně upravovat a tím současně zajistit účinnost i bezpečnost léčby, aniž bychom museli usměrňovat...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.