Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 5

Slovo úvodem

Prasečí chřipka - nová potencionální infekční hrozba

prof. MUDr. Petr Husa CSc

Interní Med. 2009; 11(5): 203

Přehledové články

Kardiovaskulární riziko a hormonální substituční léčba v menopauze

Cardiovascular risk and hormonal replacement therapy at menopause

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Interní Med. 2009; 11(5): 207-210

Hormonální substituční léčba (HRT) byla na základě observačních studií v devadesátých letech 20. století považována za jednoznačně prospěšnou z hlediska prevence kardiovaskulárních onemocnění u postmenopauzálních žen. Velkým překvapením byly výsledky provedených intervenčních studií (např. HERS a WHI), které neprokázaly příznivé vlivy HRT ani v sekundární ani v primární prevenci aterosklerózy a jejích komplikací. Výzkumy z poslední doby, vývoj nových typů HRT a nové praktické postupy v jejím používání však mohou změnit postoj internistů a kardiologů k indikaci HRT. Je zřejmé, že individuálně volená a zejména časně indikovaná HRT ovlivňuje příznivě...

Náhlá srdeční smrt

Sudden cardiac death

MUDr. Milan Kozák Ph.D

Interní Med. 2009; 11(5): 211-214

Náhlou srdeční smrtí umírá denně v evropské populaci více než 2 500 osob. Až 90 % případů je způsobeno maligními komorovými arytmiemi, které vznikají nejčastěji na podkladě organického onemocnění srdce. Současnými stratifikačními postupy již lze některé subpopulace pacientů označit za vysoce rizikové stran vzniku náhlé srdeční smrti a je možné jim poskytnout kombinované terapeutické farmakologické i nefarmakologické přístupy. Patří mezi ně chronická terapie betablokátory, terapie srdeční nedostatečnosti, revaskularizace myokardu a implantace kardiovertoru-defibrilátoru. Prognóza takto léčených pacientů je, ve srovnání se skupinami konzervativně léčených,...

Virové hemoragické horečky

Viral hemorrhagic fevers

doc. MUDr. Ladislav Machala Ph.D

Interní Med. 2009; 11(5): 215-217

Virové hemoragické horečky (VHH) jsou těžké virové infekce charakterizované výskytem hemoragických komplikací a vysokou mortalitou. Vyskytují se především v tropických oblastech a jsou způsobeny viry čeledí Filoviridae, Arenaviridae, Flaviviridae a Bunyaviridae. Riziko importu VHH není v našich podmínkách vysoké, ale diagnostika by byla obtížná pro malou zkušenost lékařů. Rovněž možnosti terapie, profylaxe a očkování jsou dosud velmi omezené.

Anorektální dysfunkce

Anorectal dysfunction

MUDr. Jitka Prokešová, MUDr. Jiří Dolina Ph.D

Interní Med. 2009; 11(5): 218-220

Anorektální dysfunkce (AND) je obecné označení poruchy koordinace svaloviny anorekta pro zajištění kontinence nebo evakuace obsahu rekta. Klinicky se nejčastěji projevují v podobě poruch defekace či inkontinence stolice. Postihují asi 10–20 % pacientů (80 % z nich tvoří ženy), kteří jsou v péči gastroenterologů. AND se může vyskytovat v každém věkovém období, nicméně nejčastěji jako následek porodního poranění, po radikálních gynekologických operacích nebo v seniu. Je třeba pečlivě rozlišovat mezi inkontinencí stolice a tzv. pseudoinkontinencí vyvolanou akutním průjmovitým onemocněním. Diagnostika je multioborová, účastní se pracoviště gastroenterologie, zobrazovacích...

Akromegalie - současné limity léčby

Acromegaly - current limitations of therapy

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák CSc, MUDr. David Karásek Ph.D, MUDr. Milan Halenka Ph.D, MUDr. Josef Machač

Interní Med. 2009; 11(5): 221-223

Na akromegalii je třeba především myslet. Choroba se rozvíjí pomalu, plíživě, mění vzhled nemocného a tak není divu, že potvrzení diagnózy předchází pravidelně dlouhé období reprezentující 10, ale také až 35 let. Autonomní a především nadbytečná sekrece růstového hormonu (HGH) vyvolává řadu nežádoucích účinků, které nemocnému ztrpčují a prokazatelně zkracují život. Typické vzezření, charakteristické pro akromegalii, či lokální, útlakové projevy makroadenomu jsou jen vnější manifestací nemoci. Medikamentózní léčba, byť nákladná, vyhlídky nemocných výrazně zlepšila. Stala se významnou součástí komplexní léčby, v níž stále hraje základní roli mikrochirurgie,...

Moderní způsoby inzulinoterapie pacientů s diabetem 2. typu

Advanced forms of insulinotherapy patients with type 2 diabetes mellitus

MUDr. Dagmar Bartášková

Interní Med. 2009; 11(5): 224-227

DM 2. typu, jeho léčba a především pak léčba jeho makrovaskulárních komplikací vyžaduje stále větší náklady. Makrovaskulární komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí diabetiků 2. typu. Diabetici umírají na kardiovaskulární příhody 2–4x častěji než osoby bez diabetu. Cílem léčby je tedy především snaha o redukci těchto komplikací při zachování pocitu zdraví. V poslední době byla ukončena řada klinických studií, které hodnotí vliv kompenzace diabetu na vznik a progresi makrovaskulárních komplikací diabetu. Posuzovány jsou rovněž další rizikové faktory aterosklerózy. Snaha o dosažení normoglykemie a poznatky na poli patofyziologie vedou rovněž u...

Potravní doplňky v klinické praxi

Dietary supplements in clinical practice

doc. MUDr. Eliška Sovová Ph.D., MBA, Milan Sova

Interní Med. 2009; 11(5): 228-232

Optimální složení výživy se správným poměrem základních živin (bílkovin, sacharidů a tuků) a dostatečným obsahem vitaminů, minerálů a dalších antioxidačních látek je základním kamenem prevence všech civilizačních onemocnění. Antioxidanty obsažené v potravě snižují výskyt jak kardiovaskulárních, tak i nádorových onemocnění. Pozitivní vliv suplementace vitaminů (vitamin C, vitamin E, kyselina listová) ve formě tablet v prevenci civilizačních onemocnění ale nebyl v žádné studii potvrzen. Suplementaci vitaminy a minerály lze doporučit při jejich možné karenci a době jejich zvýšené potřeby. Ostatní látky, u kterých existují klinické studie, které se...

Pneumokoniózy

Pneumoconioses

prof. MUDr. Daniela Pelclová CSc

Interní Med. 2009; 11(5): 232-235

Pneumokoniózy jsou profesionální respirační onemocnění, vyvolaná inhalací anorganických prachů, fagocytovaných makrofágy, a uvolněním tumor necrosis faktoru a cytokinů. Proces vede k proliferaci fibroblastů a tvorbě kolagenu. Silikóza je způsobena inhalací prachem s oxidem křemičitým, vyznačuje se zánětem a jizvením v podobě nodulárních ložisek především v horních plicních polích. Celosvětově jde o nejrozšířenější profesionální onemocnění. Pneumokoniózu uhlokopů vyvolává dlouhodobá expozice černouhelnému prachu u horníků. Rentgenový nález i příznaky jsou obdobné jako u silikózy, přítomna bývá obvykle kombinovaná ventilační porucha. Azbestóza je...

Sdělení z praxe

Anomální průběh žilního systému jako komplikace zavedení trvalé kardiostimulace

Anomalous course of the venous system as a complication of pacemaker implantation

MUDr. Jolana Lipoldová

Interní Med. 2009; 11(5): 240-242

Autoři prezentují případ obtížného endovazální zavedení stimulačních elektrod z důvodu anomálního průběhu žilního systému charakteru perzistující levostranné horní duté žíly s atrézií pravostranné horní duté žíly. Jedná se o relativně vzácnou anomálii, která bývá obvykle asymptomatická, ale může vést k obtížím při pravostranné srdeční katetrizaci nebo zavádění stimulační elektrody. Autoři prezentují dostupné diagnostické metody i postupy řešení.

Farmakologický profil

Tiotropium v léčbě CHOPN - čím dříve, tím lépe

Tiotropium in COPD - the early therapy, the better results

MUDr. Vratislav Sedlák, MUDr. Vladimír Koblížek

Interní Med. 2009; 11(5): 245-249

CHOPN je chronické progredující onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou a narůstající prevalencí. Léčba této nemoci je založena na prevenci a zvládání exacerbací, snížení mortality, ovlivnění symptomů nemoci a dlouhodobé prognózy. Nejdůležitější je včas zachytit nemocné v časných stadiích nemoci, kde lze léčebně zpomalit progresi onemocnění. Tato práce shrnuje úlohu dlouhodobě působícího anticholinergika tiotropia v léčbě CHOPN a zejména v léčbě časných stadií nemoci, kde je možné ovlivnit pokles plicních funkcí v čase.

Mezioborové přehledy

Faktory ovlivňující stárnutí lidského organizmu: geny a životní styl

Factor influencing aging of the human organism: genes and life style

prof. MUDr. František Šťastný CSc

Interní Med. 2009; 11(5): 236-239

Článek informuje o možnostech současné medicíny a životního stylu jedince, jak ovlivnit délku i kvalitu života.

Nemocniční péče

Sondová enterální výživa

Enteral tube feeding

MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D

Interní Med. 2009; 11(5): 243-245

Pokud pacient má funkční zažívací trakt, ale není schopen nebo nechce přijímat stravu, máme široké možnosti využití enterální výživy. Výživa může být použita do zažívacího traktu tehdy, pokud je předpoklad, že se živiny vstřebají. Enterální výživa je mnohem fyziologičtější a levnější než parenterální. Vhodná nutriční podpora může zlepšit nutriční stav i kvalitu života a v některých případech i snížit mortalitu.

Test

Autodidaktický test č. 5/2009

Interní Med. 2009; 11(5): 250


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.