Interní medicína pro praxi, 2010, číslo 3

Slovo úvodem

Děloha na leasing

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Interní Med. 2010; 12(3): 123

-

Přehledové články

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Pharmacological management of chronic heart failure

doc.MUDr.Radek Pudil, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(3): 126-130

V posledních letech dochází k významnému nárůstu počtu pacientů s chronickým srdečním selháním. I přes rozvoj terapeutických možností zůstává srdeční selhání častou příčinou hospitalizací i mortality. Dobře vedená farmakologická terapie dokáže významně ovlivnit průběh onemocnění. Článek podává přehled farmakoterapie srdečního selhání, indikace jednotlivých skupin léků a úskalí jejich používání. Terapie chronického srdečního selhání je komplexní, vyžaduje také objasnění etiologie, identifikaci precipitujících stavů, které jej mohou zhoršit.

Alergická rinitida, její diagnostika a terapie

Allergic rhinitis, diagnosis and therapy

MUDr.Zuzana Humlová

Interní Med. 2010; 12(3): 131-135

Alergická rinitida patří mezi nejčastěji diagnostikovaná alergická onemocnění v populaci. Její dřívější dělení na alergickou rinitidu sezónní a celoroční je v současné době nahrazeno klasifikací dle intenzity, doby trvání příznaků a ovlivnění kvality života. Mezi alergeny dominují pyly, plísně, součásti živočišných těl a živočišné produkty včetně roztočů, nejrůznější alergeny pracovního prostředí, potraviny a léky. Etiopatogenetickým podkladem je IgE zprostředkovaná odpověď organizmu na opakovaný kontakt s alergenem, jehož výsledkem je eozinofilní zánět. Základem terapie je proto jeho účinné tlumení, nejen pomocí symptomatické léčby, kterou...

Léčba rezistentní hypertenze

Management of resistant hypertension

MUDr.Filip Málek, Ph.D., MBA

Interní Med. 2010; 12(3): 136-139

Problematika rezistentní hypertenze je navzdory pokrokům v terapii a diagnostice orgánových poškození nemocných s vysokým krevním tlakem stále vysoce aktuální. Výskyt rezistentní hypertenze, která je definována neschopností dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku při terapii trojkombinací antihypertenziv zahrnující diuretikum, je v populaci hypertoniků odhadován až na téměř 30 %. Po vyloučení sekundární etiologie hypertenze, kde nejčastějšími příčinami je primární hyperaldosteronizmus, chronické onemocnění ledvin a renovaskulární hypertenze, jsou za hlavní příčiny rezistentní hypertenze považovány: hypertenze bílého pláště, nedodržování životosprávy...

Možnosti ovlivnění imunitního systému nutraceutiky

Possibilities of affecting the immune system with nutraceutics

doc.MUDr.Pavel Kohout, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(3): 140-144

Nutraceutika jsou funkční potraviny či doplňky stravy, které jsou svými účinky na lidský organizmus blízké lékům, i když většinou bývá prokázána účinnost v prevenci onemocnění. Nutraceutika jsou rozdílná svým chemickým složením a působí na různé orgány lidského těla. Účinky některých skupin nutraceutik na imunitní systém jsou potvrzeny klinickými studiemi, například účinek probiotik, prebiotik, esenciálních mastných kyselin.

Familiární adenomatózní polypóza - doporučení pro screening a dispenzarizaci

Familial adenomatous polyposis - recommendations for screening and follow-up

MUDr.Jan Trna, MUDr.Oldřich Stibůrek, MUDr.Kateřina Klímová, MUDr.Martina Mišejková, MUDr.Jan Šlapák, MUDr.Oldřich Robek

Interní Med. 2010; 12(3): 145-147

Familiární adenomatózní polypóza tlustého střeva je choroba ohrožující svého nositele především rozvojem karcinomu kolorekta. Avšak i postižení dalších orgánů související s touto chorobou může mít pro postiženého jedince závažné důsledky a navíc včasné odhalení kauzální souvislosti se základní diagnózou umožňuje chirurgické řešení i u pacientů s negativní rodinnou anamnézou a dosud bez přítomné střevní symptomatiky. Článek se dále zabývá vhodným systémem dispenzarizace pacientů po úspěšném chirurgickém zákroku.

Syndrom obstrukční spánkové apnoe

Obstructive sleep apnea syndrome

MUDr.Milada Hobzová

Interní Med. 2010; 12(3): 148-151

Syndrom obstrukční spánkové apnoe je onemocnění související se spánkem, ale následky této poruchy přetrvávají i v bdělém stavu. Typickým denním příznakem je zvýšená spavost především při monotónní činnosti a mikrospánky. Z nočních příznaků dominuje chrápání a zástavy dechu ve spánku. Riziko následků neléčeného syndromu spánkové apnoe je nejen zdravotní s výrazným dopadem na kardiovaskulární systém, ale také sociálně-ekonomické a u řidičů se syndromem spánkové apnoe mohou být mikrospánky příčinou dopravní nehody. Proto je nutné na toto onemocnění pomýšlet a cíleně po něm pátrat.

Sdělení z praxe

Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce

Infected posttraumatic false aneurysm and gangrene of the shin

MUDr.Jana Pometlová, MUDr.Milan Šír, doc.MUDr.Leopold Pleva, CSc.

Interní Med. 2010; 12(3): 159-162

Potraumatické pseudoaneuryzma nepatří k častým příčinám ischemie měkkých tkání dolních končetin se vznikem lokalizované gangrény. Téměř vždy se projeví obtížně stavitelným krvácením z poraněné tepny při ošetřování gangrény. V ischemických tkáních v okolí gangrény a pseudoaneuryzmatu dochází téměř vždy k rozvoji obtížně zvládnutelné infekce, která musí být v některých případech řešena amputací postižené končetiny. K ošetření pseudoaneuryzmatu a jeho následků je třeba využít všechny dostupné léčebné metody ke zmenšení následků poškození funkce poraněné končetiny. V popisovaném případě byl po zvládnutí infekce na vzniklý defekt aplikován VAC systém...

Mezioborové přehledy

Primární bolesti hlavy

Primary headache

MUDr.Jiří Mastík

Interní Med. 2010; 12(3): 152-154

Podle Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy rozlišujeme skupinu primárních a sekundárních bolestí hlavy. U primárních bolestí nenacházíme žádnou strukturální lézi ani organické postižení mozku nebo hlavy a provedená pomocná vyšetření jsou negativní. Léčba hlavních typů primární bolesti hlavy (migréna, cluster headache a jiné trigeminové autonomní bolesti hlavy, tenzní cefalea) je specifická. Sekundární bolesti hlavy jsou příznakem strukturální léze nebo organického intra- či extraniálního onemocnění, poruchy vnitřního prostředí nebo podání či odnětí některé chemické látky. Základní diagnostická rozvaha by měla směřovat k rozlišení primární...

Problematika solárií

Subends’ problems

MUDr.Milena Jirásková, CSc., Ing.Lubor Jirásek, CSc.

Interní Med. 2010; 12(3): 155-158

Článek shrnuje aktuální diskuzi týkající se rizika působení slunečního a umělého UV záření v soláriích.

Ve zkratce

Diferenciální diagnostika a léčba otoků dolních končetin

Differential diagnosis and treatment of lower limb oedema

MUDr.Sylva Zajícová

Interní Med. 2010; 12(3): 167-170

Otoky dolních končetin jsou častým důvodem návštěvy ordinací lékařů. Přehled shrnuje etiologii, klinický obraz, diferenciální diagnostiku a léčbu jednotlivých typů otoků se zaměřením na otoky dolních končetin, chronickou žilní insuficienci a lymfedém. Správná diagnostika otoku je nezbytná pro volbu adekvátní léčby.

Dobrá rada

Prevence osteoporózy

Osteoporosis prevention

MUDr.Jiří Jenšovský

Interní Med. 2010; 12(3): 163-166

Osteoporóza je onemocnění s významnou složkou genetickou a s řadou možných rizikových situací pro svůj vznik a vývoj v průběhu celého života. Proto také prevence osteoporózy musí začínat již v dětství, pokračovat v dospívání – kdy je třeba dosáhnout maximální možné vrcholové kostní hmoty – a trvat až do konce života. Základem je vždy adekvátní přísun vápníku, vitaminu D a dostatek pohybu. Je třeba monitorovat rizikové faktory – přidružené choroby i rizikové léky. Je třeba dispenzarizovat ohrožené jedince a provádět screening a monitoraci pomocí měření DXA, je třeba registrovat zlomeniny. Ve vyšším věku je potřeba hodnotit...

Test

Autodidaktický test 3/2010

-

Interní Med. 2010; 12(3): 171

-


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.