Interní medicína pro praxi, 2010, číslo 6

Slovo úvodem

CO MOHOU PŘINÉST KLUBY PACIENTŮ?

Ing. Josef Mrázek, CSc.

Interní Med. 2010; 12(6): 299

-

Přehledové články

Nesteroidní antiflogistika v gastroenterologii

Non-steroidal antiphlogistics in gastroenterology

doc.MUDr.Zdena Zádorová, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(6): 302-305

Většina peptických vředů, která nesouvisí s infekcí Helicobacter pylori (HP), je spojena s užíváním nesteroidních antiflogistik (NSAID). Peptické ulcerace při terapii NSAID jsou často asymptomatické, ale vředy způsobené NSAID mohou být komplikovány akutním krvácením, perforací nebo způsobit obstrukci gastrointestinálního traktu (GIT). U 15–45 % nemocných chronicky léčených NSAID jsou nalézány při endoskopii asymptomatické ulcerace.

Současné postavení betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze

Current position of betablockers in treatment of arterial hypertension

MUDr.Eduard Němeček, prof.MUDr.Aleš Linhart, DrSc.

Interní Med. 2010; 12(6): 306-307

Betablokátory mají v kardiologii velký význam v sekundárně preventivních indikacích. Prokázaná je jejich nezastupitelná úloha v léčbě nemocných s ischemickou chorobou srdeční i v léčbě srdečního selhání u nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Přestože ve většině doporučení jsou uváděny jako léky první volby u arteriální hypertenze, důkazy pro jejich podávání v této indikaci nejsou zdaleka tak přesvědčivé. Vysvětlením může být jejich negativní dopad na metabolizmus (nárůst hmotnosti, nepříznivé ovlivnění lipidového profilu, zhoršení inzulinové rezistence, častější výskyt diabetu) a z hlediska hemodynamického i nedostatečné...

Familiární kombinovaná hyperlipidemie

Familial combined hyperlipidemia

MUDr.David Karásek, Ph.D., prof.MUDr.Helena Vaverková, CSc., MUDr.Dagmar Jackuliaková, doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., MUDr.Milan Halenka, Ph.D., MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(6): 308-311

Familiární kombinovaná hyperlipidemie je nejčastější familiární hyperlipidemie s vysokým rizikem časné manifestace aterosklerózy. Autoři v přehledném článku uvádějí současné poznatky týkající se prevalence, etiopatogeneze, laboratorních nálezů, diagnostických kritérií, klinického obrazu a možností léčby familiární kombinované hyperlipidemie.

Sdělení z praxe

Febrilie u mladého pacienta jako symptom rychle progredujícího solidního tumoru

Fever as a single symptom in the patient suffered from fast evolving solid tumor

MUDr.Helena Trumpešová, MUDr.Martina Mišejková, MUDr.Hana Dujsíková, Ph.D., prof.MUDr.Jan Lata, CSc., MUDr.Leoš Křen, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(6): 325-326

pro febrilie a následně jaterní poškození nejasné etiologie. I přes využití všech dostupných moderních metod a interdisciplinární přístup byl nakonec diagnostikován vzácný tumor, bohužel již v pozdním stadiu a s fatálním následkem.

Vliv kouření na léčbu tiotropiem

Effect of smoking on treatment with tiotropium

MUDr.Jana Kociánová

Interní Med. 2010; 12(6): 327-329

Čtyřletá studie UPLIFT poskytla značný objem dat týkajících se pacientů s CHOPN. Následnou analýzou byl zkoumán vliv kuřáckého návyku v souvislosti s efektem léčby tiotropiem. Z výsledků studie jednoznačně vyplývá léčebný profit pro všechny pacienty s CHOPN, bez ohledu na kuřácký návyk a odůvodnění indikace léčby tiotropiem pro kuřáky.

Mezioborové přehledy

Chronická myeloidní a chronická lymfatická leukemie

Chronic myeloid and chronic lymphocytic leukemia

doc.MUDr.Edgar Faber, CSc., MUDr.Renata Urbanová

Interní Med. 2010; 12(6): 321-324

Přesto, že incidence chronické myeloidní (CML) a B chronické lymfatické leukemie (B-CLL) se dlouhodobě nemění, jejich prevalence v poslední době stoupá díky úspěšnosti moderní léčby. Diagnostika se opírá v obou případech o výsledky krevního obrazu, imunofenotypizace (pouze u B-CLL a blastického zvratu CML) a cytogenetického vyšetření, které u CML potvrdí diagnózu, zatímco u B-CLL slouží k posouzení aktuálního rizika nemocného. Zatímco u CML byla zavedením imatinibu a inhibitorů tyrozinové kinázy druhé generace dramaticky zlepšena prognóza nemocných, takže transplantace krvetvorných buněk je indikována prakticky pouze v případech selhání cílené...

Kombinovaná léčba bércových ulcerací

Combined therapy of crural ulcers

MUDr.Lada Baručáková, MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(6): 312-315

Bércový vřed je definován jako chronická rána, která je lokalizována na dolních končetinách. Postihuje asi 1 % populace v produktivním věku a ve věkových skupinách nad 70 let se uvádí prevalence 4–5 %. Jedná se o chronické onemocnění se vzestupnou tendencí narušující všechny dimenze kvality života. Článek pojednává o etiologii a klasifikaci ran, je zaměřen na hojení a léčbu bércových ulcerací.

Věkem podmíněná makulární degenerace

Age related macular degeneration

doc.MUDr.Tomáš Sosna, CSc., MUDr.Magdalena Netuková, Ph.D., MUDr.Petra Sedláčková, MUDr.Radka Švancarová

Interní Med. 2010; 12(6): 316-320

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou praktické slepoty ve vyspělých zemích. Předpokládá se, že její prevalence s prodlužujícím se věkem bude strmě narůstat. V tomto přehledovém článku jsou popsány formy onemocnění, dále pak incidence a prevalence, jeho patogeneze a rizikové faktory, které vedou k jeho rozvoji. Vzhledem k obtížné léčbě je zdůrazněna především dostatečná edukace a vyvážená nutrice, která může zabránit rozvoji onemocnění.

Ve zkratce

Akutní průjem

Acute diarrhoea

MUDr.Jan Galský, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(6): 336-338

Průjmová onemocnění jsou celosvětově na druhém místě po respiračních onemocněních v četnosti infekcí. Podle socioekonomických podmínek, v závislosti na komunální a osobní hygieně, je roční incidence 3–5 epizod na jednoho obyvatele. Nejzávažnější komplikací je dehydratace s následnými stavy, renálním a multiorgánovým selháváním, respektive selháním. Proto i zásadní význam v terapii průjmů má rychlá a dostatečná rehydratace.

Virová hepatitida typu C - diagnostika, terapie, prevence

Hepatitis C, diagnosis, treatment, prevention

MUDr.Adam Vitouš

Interní Med. 2010; 12(6): 339-342

Chronická virová hepatitida typu C se svou 3% prevalencí působí ve světě nemalé terapeutické a ekonomické potíže. Od objevení viru hepatitidy C v roce 1989 byl učiněn významný pokrok v diagnostice zavedením molekulárně genetických metod do běžné praxe. Po zavedení cílené protivirové léčby konvenčním interferonem alfa na konci 20. století dochází k významnému zefektivnění terapie kombinací pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu. Další zvýšení úspěšnosti léčby přichází s individualizací léčebných schémat podle genotypů a virové nálože během léčby. Přesto však nemalá část infikovaných lidí na tuto léčbu nereaguje nebo u ní není léčba možná...

Dobrá rada

Jak na bodnutí hmyzem a reakci na alergen?

How to deal with insect stings and reaction to the allergen?

MUDr.Vojtěch Thon, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(6): 330-332

Alergické reakce na jed blanokřídlého hmyzu se mohou projevit širokým spektrem příznaků od rozsáhlého lokálního otoku až k celkové anafylaktické reakci. K systémové reakci dochází u 3 % dospělých a u 1 % dětí. K těžké reakci může dojít kdykoli bez předchozího varování. Lékem volby akutní anafylaktické reakce je adrenalin. Diagnostické testy k průkazu senzibilizace mají být provedeny u všech pacientů, kteří systémovou reakci prodělali. Provádějí se kožní testy s jedem blanokřídlého hmyzu a vyšetřují specifické sérové IgE protilátky. Mezi jednotlivými čeleděmi blanokřídlého hmyzu jsou alergeny odlišné, avšak v rámci jedné čeledi jsou strukturálně...

Jak správně provádět hygienu rukou?

How to perform hand hygiene?

MUDr.Dana Hedlová

Interní Med. 2010; 12(6): 334-335

Existuje celá řada faktorů, které mohou zvyšovat riziko získání nemocniční infekce, ale vysoká úroveň postupů kontroly infekcí toto riziko minimalizuje. Ve zdravotnických zařízeních představuje hygiena rukou účinný postup v prevenci šíření potenciálně fatálních infekcí od pacienta k pacientovi a od pacienta ke zdravotníkovi a naopak. Hygiena rukou je jedním z nákladově nejefektivnějších opatření v kontrole infekcí.

Test

Autodidaktický test 6/2010

-

Interní Med. 2010; 12(6): 343

-


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.