Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 12

Slovo úvodem

Výhrada svědomí

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Interní Med. 2011; 13(12): 463

Přehledové články

Vitaminy a jejich funkce v organizmu

Vitamins and their function in organism

MUDr.Jana Fajfrová

Interní Med. 2011; 13(12): 466-468

Vitaminy jsou organické sloučeniny, které jsou nezbytné pro správný růst, vývoj a funkci celého organizmu či některého z jeho orgánů. Jsou zapojeny v celé řadě enzymatických pochodů. Některé jsou aktivátory enzymatického systému, součástí enzymů nebo vstupují do metabolických procesů přímo. V současnosti se v průmyslově vyspělých státech světa setkáváme s příznaky avitaminózy jenom zcela výjimečně. Daleko častěji lze diagnostikovat symptomy některých hypovitaminóz. V posledních letech se věnuje zvýšená pozornost vitaminům především díky jejich antioxidačním účinkům a posilování obranyschopnosti organizmu vůči tzv. civilizačním onemocněním.

Prevence a léčba tromboembolické nemoci 2011

Prevention and treatment of thromboembolic disease 2011

doc.MUDr.Debora Karetová, CSc., prof.MUDr.Jan Bultas, CSc.

Interní Med. 2011; 13(12): 470-475

Od roku 2008 jsou dosud v platnosti světově uznávaná doporučení týkající se prevence a léčby tromboembolické nemoci (TEN). Od těchto 8. ACCP (American College of Chest Physicians) guidelines se pak odvíjejí národní doporučení, zabývající se mnoha aspekty tromboembolické nemoci. Zejména však v prevenci TEN byly od posledního vydání registrovány nové léky, které mění dosavadní léčebné praktiky. Vývoj nových účinných antikoagulancií se zaměřil na přímé inhibitory trombinu a přímé inhibitory faktoru Xa. Z prvé skupiny je již pro klinické užití, tj. prevenci tromboembolických příhod v ortopedii, schválen dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto)...

Farmakoterapie průduškového astmatu

Pharmacotherapy of bronchial asthma

prof.MUDr.Václav Špičák, CSc.

Interní Med. 2011; 13(12): 476-480

Astma je komplexní nemocí, v níž je rozhodující chronický zánět dýchacích cest. Farmakoterapie je jen jednou součástí léčby. Úlevová léčiva se užívají jen podle potřeby v akutních případech. Léky protizánětlivé, kontrolující astma, jsou určeny pro pravidelnou udržovací léčbu. Léčebný program je připraven podle individuálních potřeb pacienta. Nejdůležitější je edukace, správná inhalační technika při podávání léků, porozumění nemoci, optimální životní styl, včetně nekuřáctví.

C-peptid - od diagnózy ke klinice

C-peptide: from diagnosis to clinical application

MUDr.Svatopluk Solař

Interní Med. 2011; 13(12): 481-486

C-peptid je spojovací můstek A a B řetězce inzulinu a je po enzymatickém rozštěpení vylučován v podobě 31 aminokyselinového řetězce do oběhu v ekvimolárním množství s inzulinem. Sérová hladina C-peptidu v plazmě je nezávislá na podání exogenního inzulinu a neinterferuje ani s autoprotilátkami, které se proti němu vytváří, a proto je pro diagnostické účely jeho stanovení, oproti inzulinu, mnohem spolehlivější a přesnější. Toto původní jediné využití C-peptidu v diagnostice dnes doplňuje znalost o jeho endogenních účincích. C-peptid může ovlivňovat stupeň a míru rozvoje cévních a nervových komplikací, jeho vyšší hladina brání endoteliální dysfunkci...

Dolní dyspeptický syndrom - doporučení pro praxi

Intestinal dyspepsia - recommendation for clinical practice

MUDr.Martin Bortlík, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(12): 487-489

K hlavním projevům dolního dyspeptického syndromu patří břišní dyskomfort a změny ve frekvenci a konzistenci stolice. Příčinou může být organické onemocnění, nejčastěji jde však o projevy funkční poruchy označované jako dráždivý tračník. Symptomy dráždivého tračníku nacházíme až u pětiny populace, nejvíce postiženou skupinou jsou ženy v mladém středním věku. Diagnóza je založena na typických projevech a vyloučení organické příčiny střevní dyspepsie. Pro léčbu dráždivého tračníku je důležitý přísně individuální přístup, v němž kombinujeme psychologickou intervenci, režimová a dietní opatření a medikamentózní léčbu.

Sdělení z praxe

Polymyalgia rheumatica jako příčina chronických svalových bolestí

Polymyalgia rheumatica as a cause of chronic polyarthralgias

MUDr.Andrea Smržová, prof.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martina Skácelová, MUDr.Eva Buriánková, MUDr.Lenka Henzlová

Interní Med. 2011; 13(12): 493-495

Polymyalgia rheumatica (PR) je zánětlivé revmatické onemocnění postihující starší populaci. Manifestuje se chronickými bolestmi pletenců ramenních a pánevních. Až ve třiceti procentech případů se pojí s obrovskobuněčnou arteriitidou, což je i případ popisované kazuistiky starší ženy s chronickými polyartralgiemi a vysokými zánětlivými parametry. Poukazujeme na širokou diferenciální diagnostiku těchto onemocnění a výhody vyšetřovací metody PET/CT.

Mezioborové přehledy

Karcinom ovaria - na cestě k lepší diagnostice a léčbě

Ovarian cancer - on the road to improved diagnostics and treatment

RNDr.Luděk Záveský, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(12): 490-492

Karcinom ovaria představuje nejzhoubnější gynekologický nádor a velmi heterogenní skupinu tumorů s kontroverzním původem a nedostatečnou diagnostikou a léčbou. Známé genetické predispozice (např. mutace genů BRCA1/2) vysvětlují pouze malé procento případů a ani epidemiologické faktory zvyšující riziko se dosud nepodařilo vysvětlit z hlediska jejich kauzálního působení. Pro vznik karcinomu ovaria jsou uvažovány tři hlavní koncepty: epiteliálně mezenchymální tranzice (a mezenchymálně epiteliální tranzice), sekundární původ (např. z endometria, vejcovodu) a aktivita rakovinných kmenových buněk. S přehodnocením dřívější představy produkce proteinů...

Dobrá rada

Jak monitorovat krevní tlak v domácích podmínkách

Home blood pressure monitoring

doc.MUDr.Zoltán Paluch, Ph.D., MBA, Mgr.Zlata Heřmánková

Interní Med. 2011; 13(12): 496-498

Článek shrnuje základní principy domácího monitorování krevního tlaku se zaměřením na správný výběr a používání přístroje, na základní principy domácího měření krevního tlaku a na faktory, které mohou výsledky měření ovlivnit.

Co s těhotnou kardiačkou?

What to do with pregnant cardiac patient?

doc.MUDr.Jiří Král, CSc.

Interní Med. 2011; 13(12): 499-501

Článek se v přehledu zabývá otázkou onemocnění kardiovaskulárního systému ve vztahu k těhotenství. Diskutovány jsou obecné principy stanovení diagnózy, rizika komplikací, sledování a léčení.

Test

Autodidaktický test 11/2011

Interní Med. 2011; 13(12): 502


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.