Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 6

Slovo úvodem

Imunologie třetího tisíciletí - je dnešní imunita jiná?

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2011; 13(6): 231

Přehledové články

Aktuální léčba perorálními antidiabetiky

Current oral antidiabetic therapy

MUDr.Zuzana Vlasáková, CSc., prof.MUDr.Terezie Pelikánová, DrSc.

Interní Med. 2011; 13(6): 236-240

K zasáhnutí různých patologických defektů, vyskytujících se u DM2, vzniká potřeba kombinované léčby perorálními antidiabetiky. Vývoj nových léků, které ovlivňují inzulinovou sekreci, progresivní selhávání funkce beta buněk, dysfunkci alfa buněk i nadprodukci glukózy játry, je proto dalším cílem v léčbě diabetu. Jen včasná a adekvátní kombinovaná léčba může u DM2 dlouhodobě zajistit dobrou kompenzaci a pokles diabetických i kardiovaskulárních komplikací.

Rizikové faktory aterosklerózy u žen

Risk factors for atherosclerosis in women

MUDr.Jan Piťha, CSc.

Interní Med. 2011; 13(6): 241-243

Prvním příznakem aterosklerózy je velice často (u 50 % mužů a u 60 % žen) příhoda končící náhlou smrtí, a to bez předchozích známek onemocnění koronárních tepen. Na základě současných znalostí je možné většině aterosklerotických cévních příhod zabránit. To je důvodem k vyhledávání vysoce rizikových jedinců. Většina doporučených diagnostických a léčebných postupů však vychází z výsledků studií na mužské populaci. Přitom jsou ženy kardiovaskulárními onemocněními, a zejména mozkovými cévními příhodami v absolutních číslech postihovány více než muži. Kouření a diabetes mellitus a s nimi propojené kombinované dyslipidemie (vyšší triglyceridy a nižší...

Warfarin - starý známý a přece stále neznámý

Warfarin - old friend

MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D., MUDr.Tomáš Janota, CSc.

Interní Med. 2011; 13(6): 244-246

Warfarin je velice užitečný, široce rozšířený, téměř nepostradatelný lék nejen pro dlouhodobou antikoagulační léčbu u tromboembolické nemoci, fibrilace síní, při implantované mechanické srdeční náhradě, ale i v prevenci tromboembolické nemoci při velkých ortopedických výkonech. Přes léta klinického využívání se ale stále setkáváme s řadou neznalostí a chyb v jeho podávání, které mohou být vzhledem k úzkému terapeutickému oknu a četným interakcím i velice nebezpečné.

Pruritus

Pruritus

MUDr.Jaroslav Macášek

Interní Med. 2011; 13(6): 247-249

Pruritus je nepříjemný subjektivní symptom. Doprovází celou řadu chorob dermatologických, a především systémových. Podle rozsahu rozlišujeme pruritus lokalizovaný a generalizovaný, podle vyvolávající příčiny pruritus primární a sekundární. Sekundární pruritus velice často doprovází dermatologické choroby, a je tudíž doménou dermatologů. Nicméně v diferenciální diagnostice lékař nesmí opomenout ani příčinu v systémové chorobě. Pruritus může doprovázet renální, jaterní, endokrinní, hematologická či onkologická onemocnění. Při fyzikálním vyšetření můžeme nacházet jak primární kožní projevy chorob, tak změny sekundární, které vznikají škrábáním...

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy

Hyperbaric oxygen therapy in treatment of diabetic foot syndrome

MUDr.Michal Hájek, MUDr.Miroslav Koliba

Interní Med. 2011; 13(6): 250-254

Chronické diabetické ulcerace (diabetická noha) jsou zdrojem velkých problémů a finančních nákladů jak pro nemocné, tak pro zdravotní systémy. Příčiny ulcerací jsou mnočetné a zahrnují neuropatii a angiopatii vedoucí k funkčním poruchám makrocirkulace i kožní mikrocirkulace. Adekvátní dodávka kyslíku je základním faktorem pro kontrolu infekce a hojení rány. Hyperbarická oxygenoterapie (HBO) je metoda spočívající v dýchání 100% kyslíku za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický, a má příznivý vliv na hojení ran, boj proti infekci, snížení otoku a stimulaci fibroblastů. HBO je cennou doplňkovou metodou léčby vybraných diabetických ulcerací....

Sdělení z praxe

Atypická příčina bolestí břicha

Cause of atypical abdominal pain

MUDr.Jitka Řehořová, MUDr.Jakub Ševčík, MUDr.Miluše Hertlová, MUDr.Soňa Štěpánková, MUDr.Lenka Malásková

Interní Med. 2011; 13(6): 272-274

Tuberózní skleróza (TS) je dědičné onemocnění s multiorgánovým postižením. Postižení ledvin u TS je časté. Ledvinné angiomyolipomy jsou benigní léze a obvykle nevyžadují léčbu. U tuberózní sklerózy je specifickým problémem riziko krvácení do ledvin, příznaky podmíněné tlakem nádoru a maligní degenerace. V případě karcinomů ledvin či jiných komplikací je vhodné upřednostňovat výkony šetřící ledviny. Prezentovaná kazuistika popisuje případ pacientky s diagnózou tuberózní sklerózy a úskalí diagnostiky komplikací, od které se odvíjí terapie a péče pacientů s tímto vzácným onemocněním.

Mezioborové přehledy

Nutriční imunologie

Nutritional immunology

RNDr.Petr Šíma, CSc.

Interní Med. 2011; 13(6): 255-258

Nutriční imunologie, často rovněž nazývaná imunonutritologie, je relativně nové odvětví lékařských věd spojující dva na první pohled zcela rozdílné obory, imunologii a nutritologii. Navzdory této zdánlivé odlišnosti má nutriční imunologie široký dopad na zdravotní stav všech vrstev obyvatelstva. Existuje nespočet dokladů, že neadekvátní nebo snížený nutriční příjem se neodráží jen klasickými příznaky proteinové a energetické malnutrice (kachexie, kwashiorker aj.), ale také selháváním imunitních funkcí.

Flebolymfedém, diagnóza, léčba

Phlebolymphoedema, diagnosis, treatment

MUDr.Veronika Flášarová

Interní Med. 2011; 13(6): 259-261

Flebolymfedém je otok dolních končetin u pacientů s dlouhodobě dekompenzovanou chronickou žilní insuficiencí a následně s narůstající insuficiencí lymfatického systému. Onemocnění je chronické, pro pacienty zatěžující a výrazně ovlivňující kvalitu jejich života. Proto je důležitá včasná diagnostika a následně účinná léčba.

Vulvovaginitidy - záněty vulvy a pochvy

Vulvovaginitides - inflammations of the vulva and vagina

MUDr.Zuzana Dostálová, Ph.D., MUDr.Romana Gerychová

Interní Med. 2011; 13(6): 262-264

Vulvovaginitis, zánět vulvy a pochvy, je jedním z nejčastějších onemocnění sexuálně aktivních žen. Mezi klasické subjektivní projevy vulvovaginitid patří „vulvovaginální diskomfort“, tj. výtok, svědění, pálení vulvy a dyspareunie. Ke vzniku vulvovaginitidy dochází při poruše rovnováhy ekosystému poševního prostředí. Základem úspěchu terapie je správná diagnostika a dostatečná léčba. Mnohdy složitým problémem zůstávají chronické a recidivující infekce vulvy a pochvy. Zde je nutné důsledné dodržování hygienických zásad a životosprávy. Dále můžeme využít preparátů k obnovení přirozené poševní flóry a preparátů systémové enzymoterapie...

Diabetes mellitus a zhoubný nádor

Diabetes and malignant tumour

doc.MUDr.Petra Tesařová, CSc.

Interní Med. 2011; 13(6): 266-271

Inzulinový růstový faktor typu 1 (IGF-1) a inzulin mají kromě specifických účinků týkajících se metabolizmu glukózy také účinek mitogenní, který se prostřednictvím receptorů pro IGF1 (IGF1-R) a pro inzulin (IR), přítomných velmi často na nádorových buňkách, realizuje i v podobě potenciace nádorového růstu. Úzká vazba mezi kancerogenezí a metabolizmem glukózy vede potom k ovlivňování obou těchto procesů léky používanými v léčbě jedné z diagnóz. Pochopení molekulárních mechanizmů zprostředkovaných oběma receptory umožňuje klinikům předvídat nežádoucí účinky léčby i kontrolu onkologické bezpečnosti terapie diabetu.

Dobrá rada

Denní terapie erektilní dysfunkce - pro koho a s jakými riziky?

Daily therapy of erectile dysfunction - who is it for, what are the risks?

MUDr.Taťána Šrámková, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(6): 275-278

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. Inhibitory fosfodiesterázy 5 (I-PDE5) jsou prvním krokem v léčbě erektilní dysfunkce. Nízkodávkovaný tadalafil byl v klinických studiích dobře tolerovaný a účinný, představoval alternativu k běžně užívanému tadalafilu jednorázově před stykem. Pacienti i jejich sexuální partnerky preferovali denní užití tadalafilu, oceňovali především vysokou účinnost, bezpečnost a možnost spontánního sexuálního života.

Test

Autodidaktický test 6/2011

Interní Med. 2011; 13(6): 278-279


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.