Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 2

Slovo úvodem

Perspektivy a možnosti lékařské techniky

Ing. Martin Augustynek

Interní Med. 2012; 14(2): 47

Přehledové články

Současné možnosti léčby peptických vředů

Overview of the treatment of peptic ulcers

MUDr.Dana Zimandlová, prof.MUDr.Jan Bureš, CSc.

Interní Med. 2012; 14(2): 51-54

Léčba peptických vředů gastroduodena se odvíjí od etiologie a klinické situace, tj. přítomnosti či nepřítomnosti komplikace či zda se jedná o rekurující či refrakterní ulceraci. Iniciální terapie se liší u stabilního pacienta s dyspepsií a u nemocného s krvácejícím vředem. V současné době u osob s peptickou ulcerací převládá léčba medikamentózní (cílem je potlačit tvorbu kyselé žaludeční sekrece a eradikovat případnou infekci Helicobacter pylori). Chirurgická terapie je indikována pouze při závažných komplikacích (výjimečně z jiné indikace). Při krvácení se uplatňuje v naprosté většině případů léčba endoskopická, v případě jejího selhání intervence...

Alergie a astma, současný stav poznání a léčby

Allergy and asthma

MUDr.Eva Vernerová

Interní Med. 2012; 14(2): 55-58

V posledních desetiletích enormně vzrostla prevalence alergických onemocnění a astmatu. Pokroky ve farmakoterapii vedou u většiny chorob k efektivnímu potlačení příznaků a ke zlepšení kvality života. Neřeší však zatím příčinu alergií a nevedou k jejich úplnému vyléčení. Důsledkem je nezbytná celoživotní medikace. Ústřední roli v regulaci imunitní reakce a udržení potřebné tolerance hrají různé subpopulace T lymfocytů, zejména T regulační lymfocyty (Treg). Ty se nyní stávají cílem léčby alergických onemocnění.

Možnosti léčby hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční

Treatment options for hypertension in patients with ischaemic heart disease

prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., FESC, prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC

Interní Med. 2012; 14(2): 59-63

Hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, správná kontrola krevního tlaku je základem primární i sekundární prevence ischemické choroby srdeční. V primární prevenci je doporučeno kontrolovat účinně krevní tlak, tj. mít hodnoty < 140/90 mm Hg, u nemocných v sekundární prevenci se doporučovalo < 130/85 mm Hg. Základem léčby hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční jsou ACE inhibitory a/nebo AII antagonisté s betablokátory. Epidemiologická data ukazují vzestup kardiovaskulární mortality již od tlaku 110/70 mm Hg. V roce 2003 Joint National Committee publikuje již sedmou zprávu (JNC VII), ve které...

Hypertenze u nemocných s diabetem 2. typu - aktuální přístup k diagnostice a terapii

Hypertension in type 2 diabetes - current approach to diagnosis and treatment

MUDr.Petr Bouček

Interní Med. 2012; 14(2): 64-68

Hypertenze, jejíž výskyt je u osob s diabetem dvakrát vyšší než v ostatní populaci, se významnou měrou podílí na vysokém kardiovaskulárním riziku těchto nemocných. U diabetu 2. typu má převážně charakter primární (esenciální) hypertenze, velmi často s dominujícím zvýšením systolického tlaku. Diagnostika hypertenze se má vzhledem k riziku periferních cévních změn u osob s diabetem důsledně opírat o měření na paži, při kterém se již v praxi nejčastěji uplatňují automatické oscilometrické přístroje. Aktuální hranice diagnostických hodnot pro hypertenzi a zahájení léčby je stejná jako pro osoby bez diabetu, tj. ≥ 140/90 mm Hg. Snížení krevního...

Sdělení z praxe

Kazuistiky z osteologické ambulance

Case reports from an osteological practice

MUDr.Jana Čepová, Ph.D., MBA, MUDr.Jitka Kolářová, Ing.Marta Pechová, Ing.Karel Kotaška, Ph.D., prof.MUDr.Richard Průša, CSc.

Interní Med. 2012; 14(2): 78-80

Autoři ve svém textu zvolili ukázky kazuistik z osteologické ambulance. Kazuistiky jsou zaměřeny na postmenopauzální pacientky s osteoporózou a léčbu osteoporózy bisfosfonáty. Cílem bylo přiblížit laboratorní biochemická vyšetření při diagnostice a monitorování léčby osteoporózy.

Náhrada gastrostomického drénu balonkovým močovým katétrem

Replacement of the gastrostomic drain by the balloon urinary catheter - experiences from the department

doc.MUDr.Miroslav Kala, CSc.

Interní Med. 2012; 14(2): 81-82

Autor uvádí zkušenosti vlastního pracoviště s péčí o perkutánní endoskopickou gastrostomii, kdy je po nechtěném vytažení či vypadnutí gastrostomické sondy zaváděn balonkový močový katétr. V podmínkách hospicové péče pokládá tento postup za plně oprávněný. Postup je bezpečný, umožňuje podávat mixovanou stravu a chrání nemocného v terminální fázi závažné choroby před zbytečným transportem na specializované pracoviště.

Mezioborové přehledy

Bolesti zad v lumbosakrální oblasti

Low back pain

MUDr.Daniela Kondrová

Interní Med. 2012; 14(2): 69-72

S bolestí zad v lumbosakrální oblasti se alespoň jedenkrát v životě setká až 90 % populace. Nejčastěji se jedná o prosté bolesti zad, ale vždy je nutné vyloučit závažná onemocnění páteře nebo jiná organická onemocnění projevující se bolestí v této oblasti. Článek se zaměřuje na základní diagnostický přístup k bolesti v lumbosakrální oblasti, léčebné možnosti akutní (farmakoterapie, zachování aktivity) a chronické bolesti (multidisciplinární přístup). Jsou uvedeny další možnosti nefarmakologické léčby bolesti zad.

Deprese a kardiovaskulární onemocnění

Depression and cardiovascular diseases

MUDr.Eva Kitzlerová, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(2): 73-77

Deprese a kardiovaskulární choroby mají prokazatelné společné patofyziologické koreláty. Podílí se na nich kombinace mechanizmů biologických a behaviorálních. Zásadní jsou tři biologické mechanizmy: aktivace osy hypothalamo-pituitární s následnou zvýšenou aktivací sympatoadrenálního systému, pokles vagového tonu se sníženou variabilitou srdeční frekvence a dále změny v trombogenezi se zvýšenou destičkovou agregabilitou. Od těchto mechanizmů se odvíjejí dalších kaskády dějů, které jsou vzájemně propojené, od sebe neoddělitelné a jejichž vzájemná působení vedou nezvratně k poškození kardiovaskulárního aparátu. Tato zjištění jsou důležitá pro...

Pro sestry

Doplňky stravy při léčbě onkologických onemocnění

Nutritional supplements during the treatment of oncological diseases

Eva Chocenská

Interní Med. 2012; 14(2): 85-86

Doplněk stravy je potravina, která doplňuje běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Jejich užíváním lze ovlivnit růst nádoru a kondici onkologicky nemocného. K doplňkům stravy patří nenasycené mastné kyseliny ω-3, zelený čaj, cibuloviny, drobné plody, citrusy, červené víno, houby a jiné. Působí antibakteriálně, antimykoticky, imunomodulačně, protizánětlivě a zabraňují angiogenezi. Dále byl zjištěn proapoptotický účinek na nádorové buňky.

Dobrá rada

Jak optimalizovat hladinu HDL-cholesterolu?

How to optimize HDL-cholesterol?

MUDr.Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(2): 83-84

Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejčastější příčinu mortality a morbidity v České republice. Primárním cílem při snižování jejich rizika je snížení LDL cholesterolu a následně i zvýšení HDL cholesterolu. Terapií volby je terapie komplexní, zahrnující jednak farmakoterapii a režimová opatření (dieta, pohybová aktivita). V dnešní době máme možnost dostupnými prostředky zvýšit hodnotu HDL cholesterolu o cca 20 %. Snad blízkou budoucností bude klinické použití nových léků, které bezpečně zvýší hodnotu HDL cholesterolu o více jak 100 %.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.