Interní medicína pro praxi, 2013, číslo 11-12

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PhDr. Václav Mertin

Interní Med. 2013; 15(11-12): 331

 

Přehledové články

Antikoagulační léčba novými antitrombotiky - doporučení pro každodenní praxi

Anticoagulation with new antithrombotic agents - recommendations for daily practice

prof.MUDr.Jan Kvasnička, DrSc., Mgr.Ivana Malíková, doc.MUDr.Tomáš Kvasnička, CSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 334-339

Internisté mohou v současnosti používat i nová perorální antikoagulancia (rivaroxaban, apixaban a dabigatran) v rozšiřujících se indikacích. Pro optimální používání nových antikoagulancií uvádíme přehled jejich charakteristik a možnosti monitorace antikoagulačního účinku v praxi.

Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Hypolipidemic therapy in patients with chronic kidney disease

prof.MUDr.Helena Vaverková, CSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 340-344

Riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění (KVO) je zvýšené již v časných stadiích chronického onemocnění ledvin (CKD) a výrazně stoupá v pokročilejších stadiích. Toto riziko je srovnatelné s rizikem u diabetu a preexistující ischemické choroby srdeční. Na zvýšeném KV riziku se u CKD podílejí tradiční i netradiční rizikové faktory, včetně dyslipidemie. Dyslipidemie je modifikovatelná a měla by být léčena. Statiny zpomalují progresi CKD a mají příznivý účinek na proteinurii. Statiny snižují celkovou i KV mortalitu a výskyt KV příhod v časných stadiích CKD (stadium 1–4), ve stadiu 5D však mají jen malý vliv na výše uvedené příhody. Přínos...

Možnosti flexibilního podávání inzulinu

Options of flexible insulin administration

MUDr.Marcela Szabó

Interní Med. 2013; 15(11-12): 346-348

Inzulinová analoga jsou biosynteticky vyráběné inzuliny, které se od humánních inzulinů liší záměnou aminokyselin v řetězci na určitých pozicích. Důvodem pro tuto modifikaci je změna farmakokinetiky inzulinu, která tak více napodobuje fyziologickou sekreci endogenního inzulinu. Z toho plynoucí výhodou inzulinových analog oproti humánním inzulinům při jejich klinickém použití je menší kolísání glykémií a u dlouhodobých inzulinových analog zejména nižší riziko hypoglykémií, především nočních, nižší hmotnostní přírůstky pacientů a flexibilita podávání inzulinu.

Renální denervace

Renal Denervation

prof.MUDr.Václav Monhart, CSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 349-351

Renální denervace je invazivní metoda léčby rezistentní hypertenze. Perkutánní transluminální katetrizační ablace sympatických nervových zakončení ve stěně renálních tepen vede ke snížení krevního tlaku, které přetrvává až 3 roky. Největší a nejdelší zkušenosti vykazuje renální denervační systém Simplicity (Medtronic). Studie Symplicity HTN-1 a Symplicity HTN-2 potvrdily bezpečnost a účinnost prováděných výkonů. Vývoj nových renálních denervačních systémů je slibný z hlediska vyšší účinnosti, kratší doby trvání a bezpečnosti léčby.

Novinky v léčbě virových hepatitid B a C

Advances in the treatment of viral hepatitis B and C

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 352-354

Akutní hepatitida B je ve většině případů benigní onemocnění, které si nevyžaduje použití antivirové léčby. Chronickou infekci virem hepatitidy B lze léčit pegylovaným interferonem (PEG-IFN), tenofovirem nebo entecavirem. Standardem léčby chronické hepatitidy C v České republice je u naivních (dosud neléčených) pacientů infikovaných genotypem 1 a u všech pacientů infikovaných genotypy non-1 stále kombinace PEG-IFN a ribavirinu (RBV). Trojkombinační léčba – boceprevir nebo telaprevir + PEG-IFN + RBV – je v České republice schválena zatím jen pro pacienty bez trvalého efektu na iniciální duální terapii PEG-IFN a RBV.

Antikoagulační a protidestičková léčba u endoskopických výkonů

Anticoagulation and antiplatelet therapy in endoscopic procedures

MUDr.Petr Vítek, Ph.D., MUDr.Ivana Mikoviny Kajzrlíková

Interní Med. 2013; 15(11-12): 355-358

Správná úprava antikoagulační a protidestičkové terapie při endoskopických zákrocích vyžaduje adekvátní posouzení rizika krvácení vůči riziku trombotické komplikace u konkrétního nemocného. Současná doporučení odborných společností umožňují stratifikaci těchto rizik. V případě hraničních stavů je klíčová mezioborová konzultace kardiologa a gastroenterologa. Diagnostické zákroky lze většinou provést bez zvláštní přípravy, terapeutické pak obvykle vyžadují úpravu či vysazení léčby. Pokud to klinická situace umožňuje, může být pro nemocného vhodné i odložení terapeutického endoskopického zákroku.

Sdělení z praxe

Hyperkalémie jako komplikace gastroenteritidy

Hyperkalemia as complication of gastroenteritis - case reports

MUDr.Pavel Polák, MUDr.Radana Pařízková, MUDr.Michaela Freibergerová, MUDr.Eva Pernicová, Prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 363-364

Autoři předkládají dvě názorné kazuistiky hyperkalémie s projevy kardiotoxicity u polymorbidních pacientů s akutní gastroenteritidou. K hyperkalémii výrazně přispěla užívaná medikace. Cílem práce je upozornit ošetřující lékaře na rizika diuretické a hypoglykemizující medikace u chronicky nemocných pacientů především při akutních onemocněních zažívacího traktu.

Mezioborové přehledy

Léčba diabetické neuropatie

Treatment of diabetic neuropathy

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 358-362

Počet lidí s diabetem 2. typu se výrazně zvyšuje na celém světě. Neuropatie je častou komplikací diabetu a je spojena s celou řadou klinických projevů. Distální symetrická senzitivní nebo senzitivně-motorická polyneuropatie je nejčastějším typem a bolestivé projevy jsou důsledkem postižení tenkých vláken. Bolestivá diabetická neuropatie je častá a je spojena se signifikantním zhoršením kvality života. Dosavadní studie neprokázaly léčebný postup, který by byl schopen obnovit funkci postižených nervových vláken. U bolestivé diabetické neuropatie jsou doporučovanými léky první volby modulátory α2-δ podjednotky kalciových kanálů (gabapentin...

Ve zkratce

Cushingův syndrom

Cushing´s syndrome

prof.MUDr.Michal Kršek, CSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 368-371

Cushingův syndrom je onemocnění charakterizované zvýšenou autonomní produkcí kortizolu a jeho zvýšeným působením na tkáně organizmu. Jedná se o onemocnění vzácné, avšak pro své nositele závažné s významně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Navíc se jedná o onemocnění s variabilní etiologií. Pro správnou léčbu a prognózu pacientů je nezbytné včasné stanovení správné diagnózy a diferenciální diagnózy. Jejich stanovení patří mezi nejobtížnější v klinické endokrinologii. Článek stručně shrnuje současné přístupy k diagnostice a diferenciální diagnostice Cushingova syndromu.

Pro sestry

Bolest a její zvládání v ošetřovatelské péči

Pain and how to manage it in medical care

doc.PaedDr.et Mgr.Eva Zacharová, Ph.D., PhDr.Jana Haluzíková, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 372-374

Bolest je fenomén, který patří k lidské existenci. Je to velice citlivý jev, v němž se odráží vliv jak fyziologických, tak psychických i sociálních skutečností. Jde o nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený s aktuálním či potencionálním poškozením organizmu. Bolest prožívá každý pacient individuálně a záleží na tom, zda je akutní nebo chronická. V současně pojímaném léčebném a ošetřovatelském procesu má významnou úlohu multidisciplinární přístup při léčbě a zvládání bolesti, ve kterém důležitou roli hraje zdravotnický pracovník.

Dobrá rada

Jak připravit pacienta ke koronarografii?

How to prepare the patient for coronary angiography?

MUDr.Roman Štípal jr., MUDr.Roman Miklík, Ph.D., MUDr.Roman Štípal, CSc.

Interní Med. 2013; 15(11-12): 365-367

Selektivní koronarografie (SKG) je rutinně prováděné vyšetření používané k diagnostice ischemické choroby srdeční. Jedná se o invazivní vyšetření a příprava k němu má několik důležitých aspektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyšetření pomocí kontrastní látky, jsou velice důležitá především opatření k prevenci rozvoje kontrastní látkou indukované nefropatie (CIN), zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s anamnézou alergické reakce na kontrastní látku, polyvalentní alergií či u pacientů s onemocněním štítné žlázy. Specifická příprava se týká také antiagregační a antikoagulační terapie. Některá důležitá opatření jsou potřeba také u pacientů...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.