Interní medicína pro praxi, 2014, číslo 1

Slovo úvodem

Začněme výživou …

Ing. Ivan Mach, CSc.

Interní Med. 2014; 16(1): 3

Přehledové články

Co nového je ve farmakoterapii žilních onemocnění

News in the pharmacotherapy of venous disease

MUDr.Karel Roztočil, CSc.

Interní Med. 2014; 16(1): 5-10

Jak v oblasti chronických, tak akutních žilních onemocnění byly v posledním období získány nové poznatky, mající dopad na péči o pacienty s těmito stavy. Ukazuje se, že výskyt chronických žilních onemocnění je globálně vysoký, jak v průmyslově rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Nejzávažnější případy s pokročilým stádiem žilního selhání jsou v populaci v přibližně dvojnásobném počtu, než se dosud soudilo. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce zůstává mezi venofarmaky preparátem s nejvyšším stupněm doporučení a je indikována i k farmakologické podpoře hojení bércových vředů, spolu s pentoxifylinem a sulodexidem. Péče o pacienty s...

Sklerotizace adenomu příštítných tělísek absolutním alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou v léčbě primární hyperparatyreózy

Absolute alcohol sclerotherapy under ultrasonographic control in the treatment of primary hyperparathyroidism

MUDr.Milan Halenka, Ph.D., doc.MUDr.David Karásek, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.Pavel Koranda, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(1): 11-14

Primární hyperparatyreóza zaujímá třetí místo v četnosti endokrinních chorob. Častější vyšetření kalcemie je důvodem, proč je v současné době primární hyperparatyreóza odhalována ještě v době, kdy chybějí klinické příznaky, kdy má choroba asymptomatickou podobu. Nejčastější příčinou je solitární adenom příštítného tělíska. Základní léčebná metoda je pochopitelně operace – paratyreoidektomie. V některých velmi specifických situacích lze nemocnému jako alternativu nabídnout nechirurgickou intervenci – sklerotizaci absolutním alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou. Především ji lze doporučit u těžce polymorbidních nemocných, podstatně...

Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v podiatrické ambulanci

Comprehensive care of patients with diabetic foot syndrome.

MUDr.Jana Pecová

Interní Med. 2014; 16(1): 15-19

Syndrom diabetické nohy (SDN) patří mezi pozdní komplikace onemocnění diabetes mellitus. Pacienti se SDN jsou ohroženi především vznikem ulcerace na noze. Základní příčinou ulcerace je polyneuropatie a/nebo ischemie. V léčbě SDN je důležitý komplexní přístup a multioborová spolupráce zahrnující podiatrickou péči o ulcerace, včasné podání antibiotik v případě infekce nohy, úpravu metabolických parametrů, pokus o revaskularizaci v případě ischemie a nezřídka chirurgické ošetření nohy (incize, drenáž, nekrektomie, malá amputace). Důraz je kladen na preventivní podiatrickou péči a dlouhodobé sledování rizikových pacientů, u kterých ošetřování preulceračních...

Atypický hemolyticko-uremický syndrom a nové možnosti léčby

Atypical haemolytic-uraemic syndrome and new treatment options

prof.MUDr.Romana Ryšavá, CSc.

Interní Med. 2014; 16(1): 22-25

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) je relativně vzácnou příčinou trombotické mikroangiopatie (TMA). Typicky se manifestuje hemolytickou anémií s negativním Coombsových testem, přítomností schistocytů, trombocytopenií a multiorgánovým postižením, kde dominuje renální selhání. Postižení dalších orgánů, zejména myokardu a orgánů zažívacího traktu je časté, stejně jako neurologická symptomatologie. Typické formy HUS jsou způsobeny poškozením endotelu Shiga toxinem, produkovaným některými sérotypy E.coli při střevních infekcích. Asi 10% HUS má jinou příčinu. Sekundární formy HUS mohou být vyvolány léky, infekcemi, souviset s graviditou či s přítomností...

Sdělení z praxe

Mladý pacient s recidivující hlubokou žilní trombózou - příčiny a následky

Young patient with recurrent deep vein thrombosis - causes and consequences

doc.MUDr.Jana Hirmerová, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(1): 31-34

Kazuistika popisuje komplikovaný průběh žilní tromboembolické nemoci. Mladý muž byl hospitalizován na našem pracovišti v roce 2003 se suspektní recidivou hluboké žilní trombózy. Sonograficky byly popsány trombotické změny různého stáří v hlubokém žilním systému obou dolních končetin a na doplněné flebografii i starší uzávěry žil v pánvi. Zahájili jsme léčbu nízkomolekulárním heparinem s převodem na warfarin, po warfarinu však došlo k vývoji polékové hepatopatie. Navíc byl prokázán závažný kombinovaný trombofilní stav. Zvolili jsme dlouhodobou antikoagulační léčbu nízkomolekulárním heparinem. Během dalšího sledování byl nemocný několikrát ambulantně...

Diferenciální diagnostika bezvědomí z pohledu endokrinologa

Differential diagnosis of unconsciousness from the perspective of an endocrinologist

MUDr.Ľubica Cibičková, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., MUDr.Igor Tozzi, Ph.D., prim.doc.MUDr.David Karásek, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(1): 35-37

2Fakultní nemocnice Olomouc, 2. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická Předkládaná kazuistika popisuje případ mladé pacientky, u které byla opakovaná bezvědomí řadu let mylně považována za epilepsii. Pravou příčinou bezvědomí byly stavy těžké hypoglykemie, jejichž důvodem byl inzulinom pankreatu. Stanovení správné diagnózy stavů bezvědomí umožnilo jejich cílenou terapii – chirurgickou resekci, a tím výrazné zlepšení kvality života.

Vysokoenergetické trauma u těhotné ženy

High-energy trauma in a pregnant woman - case report

Mgr.Zdeňka Blažková, RNDr.Jana Březinová, Ph.D., doc.MUDr.Ivana Oborná, Ph.D., MUDr.Petr Hubáček, MUDr.Libor Machálek, MUDr.Petr Chromec

Interní Med. 2014; 16(1): 38-40

Vysokoenergetické trauma těhotných žen při dopravní nehodě je většinou spojeno s potratem nebo úmrtím plodu. V kazuistice předkládáme popis dopravní nehody a její následky pro ženu a plod v 33. týdnu těhotenství.

Mezioborové přehledy

Erektilní-endoteliální dysfunkce u pacienta s diabetes mellitus druhého typu

Erectile- endothelial dysfunction in patient with type 2 diabetes mellitus

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Interní Med. 2014; 16(1): 26-30

Počet pacientů trpících diabetem 2. typu výrazně narůstá. Diabetes mellitus vede ke vzniku závažných sexuálních dysfunkcí a infertility. Erektilní dysfunkce má u diabetiků vysokou prevalenci spojenou s endoteliální dysfunkcí a/nebo aterosklerózou a němou ischemií myokardu. V kazuistice je popsán případ diabetika trpícího erektilní dysfunkcí a endoteliální dysfunkcí neúspěšně léčeného inhibitory fosofdiesterázy 5 (I-PDE5). Zavedením intrakavernózní léčby Alprostadilem (prostaglandin E1) 20 μcg byl problém terapie erektilní dysfunkce úspěšně vyřešen. Průkaz endoteliální dysfunkce a vysoký Cardio-Ankle Vascular Stiffness Index (CAVI) dokumentuje...

Dobrá rada

Jak poznat pacienta ohroženého selháním ledvin?

How to recognize a patient in danger of renal failure?

doc.MUDr.Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(1): 41-42

Selháním ledvin nejsou momentálně ohroženi ti, kteří mají negativní rodinnou a osobní anamnézu, mají normální ureu a kreatinin, negativní chemický nález v moči a močovém sedimentu a mají normální výsledek sonografie ledvin a močových cest. Ve všech ostatních případech je na místě zvýšená pozornost nebo nefrologické vyšetření, případně i okamžitá hospitalizace při podezření na systémové onemocnění.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.