Interní medicína pro praxi, 2014, číslo 4

Slovo úvodem

Zvládání stresu v lékařských profesích

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Interní Med. 2014; 16(4): 131

Přehledové články

Fenotypově orientovaná léčba chronické obstrukční plicní nemoci

Phenotypically oriented therapy in patients with COPD

MUDr.Vladimír Koblížek, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(4): 134-140

CHOPN je poměrně heterogenní syndrom. U většiny symptomatických nemocných (B a D kategorie dle GOLD 2011) nacházíme určitý specifický fenotyp nebo jejich kombinaci. Aktuální španělské a české doporučení obsahuje návod, jak k fenotypům CHOPN diagnosticky a léčebně přistupovat. V tomto článku nabízíme zjednodušený souhrn základních tezí českého doporučeného postupu.

Izolovaná nočná hypertenzia - nová klinická jednotka, ktorá bola identifikovaná z ambulantných monitorovaní krvného tlaku

Isolated nocturnal hypertension - a new clinical entity identified from ambulatory blood pressure monitoring

prof.MUDr.Andrej Dukát, CSc., FRCP, MUDr.Lucia Mistríková, MUDr.Dávid Baláž, MUDr.Peter Sabaka, MUDr.Denisa Čelovská, Ph.D., doc.MUDr.Peter Gavorník, Ph.D., mim.prof., doc.MUDr.Ľudovít Gašpar, CSc.

Interní Med. 2014; 16(4): 141-144

Izolovaná nočná hypertenzia ako nová klinická jednotka v oblasti hypertenziológie bola popísaná iba nedávno. Poznatky o nej priniesla metóda ambulantného monitorovania krvného tlaku, zvlášť z epidemiologických populačných sledovaní. Keďže sa objavila byť tesná asociácia s poškodením cieľových orgánov pri vysokom krvnom tlaku a kardiovaskulárnou mortalitou, ukazuje sa, že jej diagnostika bude hrať v budúcnosti dôležitú úlohu.

Farmakologická léčba dyslipidemií u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin

Pharmacological treatment of dyslipidemia in patients with peripheral arterial disease

MUDr.Jan Piťha, CSc.

Interní Med. 2014; 16(4): 145-147

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Úspěšná léčba poruch metabolizmu lipidů (dyslipidemií) je zásadní pro prevenci vzniku aterosklerózy a jejích komplikací – kardiovaskulárních onemocnění. Léčba dyslipidemií však může být komplikovanější u specifických skupin osob. Mezi jedny z nejrizikovějších a zároveň nejzanedbávanějších rizikových skupin patří pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin. Pozornost je většinou věnována lokálním obtížím těchto pacientů, tedy klaudikacím, řešení akutních ischemických příhod v oblasti dolních končetin, případně trofickým změnám v této oblasti. Většinu z těchto pacientů přitom postihne...

Nemoci duodena, diagnostika a léčba

Duodenal disease, diagnosis and treatment

MUDr.Michal Konečný, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(4): 148-150

Vzhledem ke skutečnosti, že dvanáctník anatomicky velmi těsně přiléhá k okolním částem trávicí trubice, většina nemocí duodena souvisí se žaludkem nebo zbytkem tenkého střeva. Naopak izolovaná onemocnění duodena jsou poměrně vzácná. Onemocnění dvanáctníku tvoří velmi různorodou skupinu onemocnění, v některých případech s poměrně značným výskytem. Některá jsou velmi závažná, obtížně diagnostikovatelná i léčitelná. Je proto žádoucí upozornit čtenáře alespoň na nejvýznamnější z nich. Mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění duodena patří vředová choroba gastroduodena, celiakie, divertikly, záněty, nádory, cévní léze a Crohnova nemoc.

Krvácení do proximální části trávicího traktu

Upper gastrointestinal bleeding

MUDr.Vladimír Kojecký, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(4): 152-155

Krvácení do horní části trávicího traktu je nejčastější akutní příhodou v gastroenterologii. Přes nárůst terapeutických možností se jeho celková mortalita v posledních desetiletích příliš nezměnila, především následkem vyššího výskytu a úmrtnosti na krvácení u starších osob. Farmakoterapii je nutné zahájit ještě před endoskopií. U nevarikózního krvácení jsou indikovány inhibitory protonové pumpy, u krvácení varikózního vazoaktivní látky a antibiotika. Časnou endoskopií lze dosáhnout hemostázy u více než 3/4 osob, bez ohledu na typ krvácení. Farmakoterapie musí pokračovat i po zástavě krvácení, s následnou profylaxí recidivy u indikovaných (eradikace...

Nekorpuskulární hyperviskózní syndromy v klinické praxi

Non-corpuscular hyperviscosity syndrome in clinical practice

MUDr.Tomáš Pika, Ph.D., MUDr.Zdenka Kosatíková, Mgr.Jarmila Juráňová, MUDr.Petr Mlčák

Interní Med. 2014; 16(4): 156-158

Hyperviskózní syndrom (HVS) z nekorpuskulárních příčin je klinicko-laboratorní syndrom, který vzniká v důsledku zvýšené viskozity krve, v naprosté většině případů při nadměrných hladinách imunoglobulinů či při jejich změněných fyzikálně-chemických vlastnostech. Projevy HVS jsou typické zejména pro nemocné s monoklonálními gamapatiemi – mnohočetným myelomem a Waldenströmovou makroglobulinemií, ale bývají přítomny i u celé řady dalších onemocnění – kryoglobulinemií či systémových onemocněních pojiva. Přítomnost klinických projevů spojených se sníženou perfúzí orgánů a laboratorní průkaz zvýšené viskozity plazmy představují klíčové...

Sdělení z praxe

Renální insuficience při onemocnění myelomem z lehkých řetězců

Renal insufficiency in patient with free light chain myeloma

MUDr.Irena Kurfürstová, MUDr.Tomáš Šálek, MUDr.Eva Kadlčková

Interní Med. 2014; 16(4): 164-166

Mnohočetný myelom je maligní lymfoproliferativní onemocnění vycházející z B-lymfocytů vedoucí k produkci monoklonálního imunoglobulinu. Tvoří 1 % všech a 10 % hematologických malignit. Jeho příznaky jsou často nespecifické, přitom správná a včasná diagnóza je nejdůležitějším předpokladem dobrého výsledku léčby a příznivé prognózy. Popisujeme případ ženy, který se projevil renální insuficiencí s anémií jako prvním příznakem mnohočetného myelomu.

Bartonelóza - nemoc z kočičího škrábnutí

Bartonellosis - cat-scratch disease

MUDr.Ludmila Máslová, MUDr.Irena Martinková, Bc.Monika Vašutová

Interní Med. 2014; 16(4): 167-168

Koncem roku 2012 byl v Moravskoslezském kraji na Novojičínsku hlášen rodinný výskyt bartonelózy, kdy onemocněly 3 osoby. V České republice byly v posledních 10 letech evidovány v systému hlášení infekčních nemocí EPIDAT pouze 2 případy tohoto onemocnění. V tomto příspěvku jsou uvedeny základní informace o bartonelóze, jejím přenosu, léčbě a preventivním opatření.

Mezioborové přehledy

Herpes zoster virus a oční postižení

Herpes zoster virus and ocular involvement

MUDr.Helena Štrofová, doc.MUDr.Petra Svozílková, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(4): 159-162

Herpes zoster virus je DNA virus. Po odeznění primoinfekce virus herpes zoster přežívá v některém gangliu a při jeho reaktivaci vzniká tzv. pásový opar – herpes zoster. Herpes zoster ophthalmicus je výsev puchýřků v oblasti I. větve nervu trigeminu a představuje přibližně 10 až 25 % všech případů herpes zoster. U pacientů s virem herpes zoster se může vyvinout konjuktivitida, keratitida, uveitida i postižení sítnice. Trvalé následky této infekce mohou zahrnovat chronický oční zánět, neuropatickou bolest až ztrátu zraku. Antivirové léky, jako je aciclovir, valaciclovir a famciclovir, zůstávají základem léčby a mohou být účinné v prevenci...

Dobrá rada

Co s pacienty s progresí Alzheimerovy nemoci, kteří ztrácejí schopnost samostatnosti a nemají korektní rodinné zázemí?

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Mgr. Michala Peškeová, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(4): 170


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.