Interní medicína pro praxi, 2016, číslo 2

Slovo úvodem

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Interní Med. 2016; 18(2):

Přehledové články

Idiopatická plicní fibróza - aneb co nového v idiopatických intersticiálních pneumoniích

Idiopathic pulmonary fibrosis - or what new in idiopathic interstitial pneumonia

MUDr.Martina Doubková

Interní Med. 2016; 18(2): 61-65

Intersticiální plicní procesy (IPP), také nazývané difuzní parenchymatózní onemocnění plic, jsou široká skupina onemocnění čítajících okolo 160 nozologických jednotek, které jsou charakterizovány různým stupněm zánětu a různým stupněm plicní fibrózy nejen na úrovni plicního intersticia. Nové poznatky o těchto nemocech vedly v roce 2013 k vytvoření nové klasifikace jedné z podskupin intersticiálních plicních procesů nazývané idiopatické intersticiální pneumonie (IIP). IIP se dělí na hlavní, vzácné a neklasifikovatelné. Idiopatická plicní fibróza (IPF) je nejběžnějším typem IIP se špatnou prognózu, která je způsobena progresí fibrotické přestavby...

Kombinační léčba hypertenze vycházející z guidelines

Combination therapy of arterial hypertension - a review of actual guidelines

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(2): 66-73

V článku shrnujeme přehled současných názorů na kombinační léčbu a fixní kombinace pro léčbu arteriální hypertenze podle platných odborných doporučení ESH/ESC a ČSH z let 2013 a 2012. Dle medicíny založené na důkazech jsou nejčastěji doporučované dvojkombinace antihypertenziv blokátor renin-angiotenzinového systému (ACEI nebo blokátor receptorů AT1 pro angiotenzin II – sartan) a blokátor kalciového kanálu, blokátor renin-angiotenzinového systému a diuretikum a blokátor kalciového kanálu a diuretikum. Kromě fixních dvojkombinací je k dispozici i fixní trojkombinace zmíněných lékových skupin.

Léčíme dostatečně statiny a co přináší kombinovaná léčba statin a ezetimib?

Do we use statins enough? News in the combination treatment by statins ánd ezetimibe

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(2): 71-73

Mnozí pacienti nedosahují cílových hodnot lipidogramu kvůli poddávkování podávaných statinů. Studie IMPROVE-IT přinesla důkazy, že další snižování LDL cholesterolu ezetimibem po terapii statiny u pacientů s anamnézou akutního koronárního syndromu vede k dalšímu snížení KV rizika.

Svalové symptomy při užívání statinů - literární přehled a naše zkušenosti

Statin associated muscle symptoms - literature review and our experience

MUDr.Ľubica Cibičková, Ph.D., doc.MUDr.David Karásek, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(2): 74-76

Svalové symptomy při užívání statinů (statin associated muscle symptoms, SAMS) snižují adherenci pacientů k této účinné terapii. Jedná se o nespecifické svalové bolesti, které mohou, ale nemusejí být provázeny elevací kreatinkinázy. Jejich výskyt je odlišný dle typu studie, ve které byl zkoumán. Zvýšené riziko rozvoje SAMS mají pacienti vyššího věku, ženského pohlaví, s konkomitantní medikací, komorbiditami, zvýšenou fyzickou aktivitou, příjmem alkoholu a geneticky predisponovaní. Přestože mechanizmy vzniku SAMS nejsou zcela zřejmé, důsledky jejího vzniku jsou jednoznačně negativní – snížená compliance pacientů, a tím zvýšení jejich...

Nová perorální antidiabetika a srdeční selhání

New peroral antidiabetic drugs and heart failure

MUDr.Jana Jiráčková, doc.MUDr.Alena Šmahelová, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(2): 78-82

Významné rizikové faktory pro rozvoj chronického srdečního selhání (CHSS) u diabetiků představují nejen ischemická choroba srdeční a arteriální hypertenze, přispívá též specifické postižení srdeční tkáně – diabetická kardiomyopatie. Optimální diabetická kompenzace je jedním z nástrojů účinných v prevenci i terapii CHSS. V současné době je v diabetologii dostupná široká škála perorálních antidiabetik pozitivně ovlivňujících nejen glukózový metabolizmus, ale též kardiovaskulární parametry. Z tradičních antidiabetik vykazuje pozitivní kardiovaskulární efekt antidiabetikum první volby – metformin, dobře využitelný i u kompenzovaných...

Cor pulmonale chronicum

Cor pulmonale chronicum

MUDr.Martina Tuháčková, doc.MUDr.Jaromír Chlumský, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(2): 83-86

Cor pulmonale chronicum je klinický termín vyjadřující poruchu struktury a/nebo funkce pravé komory vznikající v důsledku postupně narůstající prekapilární plicní hypertenze, přičemž nejčastější etiologickou jednotkou je právě chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Námahová dušnost, únava, letargie, synkopy či anginózní bolesti na hrudi patří k nejčastějším příznakům. Pro vlastní léčbu je zásadní zaměřit se na terapii vyvolávající příčiny plicní hypertenze. Z patofyziologické hlediska má léčba cor pulmonale chronicum vyčleněny tři hlavní cíle: snížení afterloadu pravé komory, snížení tlaku v pravé komoře a zlepšení kontraktility pravé komory.

Komentáře

Komentář k článku „Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty?“ - Interní Med. 2016; 18(1): 49-51

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Interní Med. 2016; 18(2): 106

Sdělení z praxe

Léčba diabetika 2. typu s renální insuficiencí

Treating a type 2 diabetic patient with renal insufficiency

MUDr.Eva Račická

Interní Med. 2016; 18(2): 91-94

Léčba diabetes mellitus 2. typu je komplexní léčbou, kdy vedle doporučení k úpravě životního stylu je zahajována léčba farmakologická, jejíž paleta se v posledních letech významně rozšířila. Lékem první volby je stále metformin a dle vývoje nemoci je pak možno vybírat do kombinace další léky. Kazuistika popisuje léčbu obézního diabetika 2. typu, u kterého bylo v době diagnózy jeho onemocnění zjištěno již chronické onemocnění ledvin 3. stadia, které je kontraindikací podání metforminu. Po úpravě kompenzace léčbou inzulinem byla u pacienta zahájena léčba 1× denně linagliptinem ze skupiny gliptinů, který je vylučován ledvinami zcela minimálně,...

Linagliptin - diabetes bezpečně pod kontrolou již od začátku

Linagliptin - diabetes safely controlled from the very start

MUDr.Barbora Doležalová, MUDr.Milan Flekač, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(2): 97-99

2IDE CR s. r. o., Chrudim 33. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze V článku jsou diskutovány léčebné možnosti u dvou pacientů s diabetem 2. typu. V obou kazuistikách vedla léčba linagliptinem k dlouhodobému zajištění optimální kompenzace diabetu, a přitom umožnila pacientům aktivní životní styl bez rizika hypoglykemie či lékových interakcí.

Kampylobakterová myokarditida se septickým šokem a ekvivalentem STEMI u mladé pacientky

Campylobacter myocarditis with septic shock and STEMI equivalent in a young patient

MUDr.Jakub Rychlík, MUDr.Martin Zeman, MUDr.Jiří Hlas, MUDr.Petr Šimek, MUDr.Milan Sepši, Ph.D., MUDr.Zdeněk Klimsa

Interní Med. 2016; 18(2): 100-102

V Nemocnici Jihlava byla hospitalizována mladá pacientka pro gastroenteritidu, která se rychle vyvinula až do obrazu septického šoku. Ze stolice byl kultivován Campylobacter jejuni. Současně u této pacientky došlo k rozvoji perimyokarditidy s přechodným obrazem elevací ST úseku v unipolárních svodech V1-V3. Po léčbě ampicilinem a ciprofloxacinem došlo k rychlé úpravě klinického stavu a pacientka je i po šesti měsících sledování zcela bez potíží. Pokud je nám známo, jedná se o první zdokumentovaný případ myokarditidy asociované s infekcí C. jejuni na území České republiky.

Farmakologický profil

Kanagliflozin - inhibitor SGLT2 v terapii diabetes mellitus

Canagliflozin-inhibitor SGLT2 in diabetes mellitus therapy

MUDr.Alena Adamíková, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(2): 103-106

Kanagliflozin patří mezi selektivně účinkující inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu SGLT2. Snižuje glykemii blokádou reabsorpce glukózy v ledvinách a snížením renálního prahu. Zvýšená glykosurie je spojena s redukcí hmotnosti při energetické ztrátě a snížením krevního tlaku při osmotické diuréze. Předpokládá se i tranzientní inhibice střevního SGLT1 s ovlivněním střevní absorpce glukózy. Při inhibici SGLT2 je nižší riziko hypoglykemií, protože velikost exkrece glukózy močí se snižuje při poklesu glykemie. Snížení glykemie při inhibici SGLT2 je nezávislé na inzulinu, a poskytuje tak léčebné možnosti pro široké spektrum pacientů...

Mezioborové přehledy

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

Optimising treatment in Alzheimer’s disease

MUDr.Vanda Franková

Interní Med. 2016; 18(2): 79-82

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek....


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.