Interní medicína pro praxi, 2016, číslo 3

Slovo úvodem

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D

Interní Med. 2016; 18(3):

Přehledové články

Aktuální pohled na farmakoterapii CHOPN

Current view of the pharmacotherapy of COPD

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(3): 114-119

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se dnes stala léčitelnou nemocí, zůstává však velmi vážným celosvětovým problémem. V Evropě se pohybuje prevalence mezi 4–10 % u lidí nad 40 let věku. Jedná se však o onemocnění, které je velmi poddiagnostikované, reálně se předpokládá dvojnásobný počet nemocných, navíc se stále stoupající prevalencí, zejména u žen. Moderní farmakoterapie dokáže ovlivnit celou řadu parametrů, umožní nemocným kvalitnější život, zlepšuje symptomy, snižuje exacerbace a zdá se, že ovlivňuje pozitivně i mortalitu onemocnění.

Novinky v léčbě astma bronchiale u dospělých

News in the treatment of bronchial asthma in adults

MUDr. Lucie Heribanová

Interní Med. 2016; 18(3): 120-123

Článek informuje o nových možnostech v léčbě těžkého refrakterního astma bronchiale, včetně možnosti použití tiotropia, makrolidů a biologické léčby u astmatiků.

Antidiabetika, která mě zaujala

Antidiabetic drugs of interest

prof.MUDr.Milan Kvapil, CSc.

Interní Med. 2016; 18(3): 125-129

Zvyšující se prevalence diabetes mellitus 2. typu je závažným epidemiologickým, klinickým a ekonomickým problémem. Kvalitní terapie cílené na dosažení normálních hodnot glykemie je základním předpokladem prevence komplikací. Nové molekuly (dapagliflozin, empagliflozin, imeglimin, liraglutid, omarigliptin, ranolazin, sitagliptin), které v posledních letech byly uvedeny do klinické praxe nebo se k uvedení chystají, vykazují nižší riziko hypoglykemie, a umožňují tak kvalitnější prevenci pozdních komplikací diabetu 2. typu.

Poučení k terapii diabetes mellitus

Recommendations for care of patients with diabetes and kidney impairment

MUDr. Jan Vachek, MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA

Interní Med. 2016; 18(3): 130-133

u pacientů s renální insuficiencí Lékař pečující o pacienta s diabetem je velmi často konfrontován se současnou přítomností jak diabetu, tak snížené funkce ledvin. Protože nemocní s diabetem jsou ohroženi vznikem a rozvojem onemocnění ledvin více než ostatní populace, je třeba u nich po poklesu renální funkce aktivně pátrat. Při poklesu glomerulární filtrace pod 60 ml/min (1 ml/sec) je třeba respektovat metabolické změny (vystupňování katabolizmu při progresi renální insuficience, snížený potenciál glukoneo- a glykogenogeneze, změny farmakokinetických vlastností léčiv – antidiabetik nevyjímaje). Pro ošetřujícího lékaře pacienta s diabetem...

Nové pohledy na primární hyperparatyreózu v internistické praxi

Current problems of primary hyperparathyroidism in clinical practice

MUDr.Helena Šiprová, prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., prof.MUDr.Květoslav Šipr, CSc.

Interní Med. 2016; 18(3): 134-136

Primární hyperparatyreóza (PHPT) je celosvětově třetím nečastějším endokrinním onemocněním a díky stále běžnějšímu používání screeningových metod se počet rozpoznaných onemocnění výrazně zvyšuje. Přibývá zejména nemocných s asymptomatickou a normokalcemickou PHPT, zřetelně se zlepšují i terapeutické možnosti. Je potřeba léčit také nemocné, kteří nemají žádné subjektivní potíže, a tak snížit riziko vzniku komplikací.

Hyperurikemie a dnavá artropatie - diagnostika a léčba

Hyperuricaemia and gouty arthropathy: diagnosis and treatment

MUDr.Radka Svobodová

Interní Med. 2016; 18(3): 137-141

Jako hyperurikemii označujeme patologicky zvýšenou hodnotu kyseliny močové v séru. Dlouhotrvající hyperurikemie může vést k tzv. dnavé artropatii, která se projevuje reakcí organizmu na ukládání krystalů kyseliny močové (natrium urátu) do kloubů, ale i do měkkých tkání. Hyperurikemie může být zpočátku asymptomatická, později se může projevit jako akutní dnavá artritida. Pokud dojde při ukládání krystalů natrium urátu do tkání a kloubních struktur k jejich destrukcím, hovoříme o chronické artropatické tofózní dně, při ukládání natrium urátu do ledvin o urátové nefropatii. Diagnóza dny je založena na klinickém, laboratorním, rentgenovém obraze...

Sdělení z praxe

Úspěšná sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem u devadesátiletého seniora

Successful ultrasound-guided percutaneous ethanol ablation of an parathyroid adenoma of ninety-year-old senior

MUDr. Milan Halenka, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., MUDr.Iva Metelková, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(3): 146-149

Sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem – Percutaneous Ethanol Injection Therapy (PEIT) – pod ultrasonografickou kontrolou se individuálně používá jako alternativní postup při řešení primární hyperparatyreózy u polymorbidních pacientů vyššího věku, kteří mají zvýšené operační riziko. Popisujeme případ 92letého muže, který před 3 lety podstoupil tyreoidektomii pro papilární karcinom štítné žlázy. Součástí pravidelných kontrol bylo i roční ultrasonografické vyšetření, při kterém byl v lůžku po odstraněné štítné žláze verifikován solitární adenom příštítného tělíska. S ohledem na předchorobí, polymorbiditu i věk...

Pacient s metastatickým procesem ve skeletu nejasné etiologie

Patient with metastatic process in the skeleton of unknown etiology

MUDr.Mária Majerníková, MUDr.Jan Sedláček, MUDr.Zdeněk Monhart, Ph.D.

Interní Med. 2016; 18(3): 150-154

Ložiskové postižení skeletu je možným projevem generalizace řady nádorových onemocnění. V mnoha případech je ložiskový proces ve skeletu diagnostikován v době, kdy není zjevný primární tumor. Úkolem lékaře je pak urychleně zjistit, zdali se jedná o proces benigní či nikoliv, diagnostikovat primární proces a dle toho pak stanovit další postup terapie. Pátraní po příčině ložiskového procesu skeletu, případně po primárním tumoru, je v běžné praxi často v rukou internisty. Pracoviště klinické onkologie nemusejí disponovat dostatečnou kapacitou pro komplexní došetřování všech nově zjištěných ložisek skeletu, jejichž povaha nemusí být iniciálně...

Zaznělo na kongresu

Zaznělo na kongresu American Diabetes Association

MUDr. Marek Honka

Interní Med. 2016; 18(3): 142-145

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.