Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 11

Slovo úvodem

Zamyšlení nad současnou situací kolem ptačí chřipky

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Interní Med. 2005; 7(11): 471

Od prázdninových měsíců se rychle zvyšuje zájem sdělovacích prostředků a následně i veřejnosti o onemocnění drůbeže označované jako „drůbeží chřipka". Především u hrabavé drůbeže (kuřata, krůty) jde o infekci rychle se šířící, ale také rychle smrtící, která je způsobena různými subtypy chřipkových virů A a která je známá již delší dobu. Pestrá škála těchto virů s kombinací povrchových antigenů H1-H16 a neuraminidáz N1-N9 byla izolována z trusu zdravého migrujícího vodního ptactva – zvláště divokých kachen a racků – u nichž tedy jde o bezpříznakové vironosičství. Při přeletech z hnízdišť na zimoviště tito ptáci kontaminují svým trusem...

Přehledové články

Syndrom diabetické nohy - závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus

The Diabetic Foot Syndrome - a Serious Complication in Diabetes Mellitus Patients

MUDr. Pavlína Piťhová, doc. MUDr. Milan Kvapil CSc

Interní Med. 2005; 7(11): 475-479

Syndromem diabetické nohy označujeme postižení dolních končetin diabetiků distálně od kotníku se vznikem ulcerací a gangrén. Etiopatogeneticky se uplatňuje především postižení periferního nervového systému – diabetická neuropatie a postižení tepen dolních končetin - ischémie, ale uplatní se také snížení kloubní pohyblivosti, deformity nohou a infekce. Klinicky dělíme syndrom diabetické nohy podle převládajícího patogenetického faktoru na nohu neuropatickou (s přítomností neuropatie a s normálním prokrvením), ischemickou (s převahou ischémie, bez přítomnosti neuropatie) a neuroischemickou (smíšenou). Toto rozlišení je důležité pro odlišnosti v léčbě...

Diferenciální diagnostika a léčba idiopatických zánětlivých myopatií

Differential diagnosis and treatment of idiopathic inflammatory myopathies

prof. MUDr. Jiří Vencovský DrSc

Interní Med. 2005; 7(11): 480-483

Diferenciální diagnostika idiopatických zánětlivých myopatií zahrnuje řadu stavů, které mohou způsobit svalovou slabost. V klasických případech dermatomyositidy není diagnóza obtížná, ale v případech polymyositidy, zejména se špatnou reakcí na imunosupresivní léčbu, je nutné vždy odlišit různá neurologická onemocnění, včetně svalových dystrofií, metabolické a endokrinní choroby, mitochondriální myopatie, infekce, stavy doprovázející maligní onemocnění, sarkoidózu a konečně i nežádoucí účinky léků, zejména statinů a fibrátů. Myositidy jsou většinou slušně léčitelné, především vyššími dávkami glukokortikoidů, často s přidáním imunosupresiv, jako jsou...

Poruchy dýchání ve spánku

Sleep disorders of respiration

MUDr. Jana Vyskočilová, prof. MUDr. Karel Šonka DrSc

Interní Med. 2005; 7(11): 484-488

Spánek a jeho kvalitu mohou ovlivňovat onemocnění průdušek, plic, hrudníku – skeletu i svalů hrudníku. Zhoršení kvality spánku má vliv na kvalitu života pacienta a projevuje se zhoršením výkonnosti i psychickými poruchami. Včasnou diagnostikou a léčbou poruch můžeme předcházet i závažným komplikacím během spánku.

Akutní selhání ledvin u kriticky nemocných pacientů s rhabdomyolýzou

Acute renal failure in intensive care patients due to rhabdomyolysis

MUDr. Martin Souček, MUDr. Sabina Pálová, MUDr. Jiří Charvát CSc

Interní Med. 2005; 7(11): 489-491

Akutní selhání ledvin v intenzivní péči je velice častou komplikací a jeho rozvoj výrazně zhoršuje prognózu nemocných. Pokud se rozvine multiorgánové selhání, mortalita stoupá až na 80% (1, 2). Na jednotkách intenzivní péče se setkáváme nejčastěji s postižením ledvin, spojeným s akutní tubulární nekrózou, kde se uplatňují především vlivy ischemické nebo toxické, či oba současně. Tato práce zmiňuje poměrně častou příčinu poškození funkce ledvin myoglobinem při rhabdomyolýze. Nejčastějšími příčinami jejího vzniku je trauma a intoxikace. Některé práce dokonce zmiňují rhabdomyolýzu jako příčinu akutního renálního selhání v 5–10 % (2), přičemž...

Alergie zažívacího traktu

Allergy of digestive tract

MUDr. Bronislava Novotná

Interní Med. 2005; 7(11): 492-495

Výskyt alergie na potraviny (PA) celosvětově stoupá. V současné době se vyskytuje u 2–4% dospělých a 6–8% dětí do 3 let věku. PA se řadí mezi nežádoucí reakce na potraviny, u které je prokázán imunologický patogenetický mechanizmus. Potravinové alergeny se podle schopnosti senzibilizovat dělí na třídu 1, která senzibilizuje orální cestou (např. mléko, vejce, arašídy, ryby) a třídu 2 (např. alergeny břízy) se senzibilizací cestou inhalační. Diagnostika je založena na anamnéze, provedení kožních prick testů a nebo na průkazu specifických IgE v séru pacienta proti danému alergenu. Následuje test eliminační a provokační. Non-IgE mediovaná onemocnění...

Informace

XII. sjezd České internistické společnosti, Praha

MUDr. Jan Nedvídek

Interní Med. 2005; 7(11): 512

Ve dnech 23. – 25. 10. 2005 se konal v pražském Kongresovém centru XII. výroční kongres České internistické společnosti.Po 10 letech příjemných setkávání ve Zlíně, kdy už však ke konci praskalo město ve švech, došlo loni ke zlomu a rozhodnutím výboru ČIS byly sjezdy přesunuty střídavě do Brna a Prahy. Změnila se organizace, změnilo se sestavování programu. Obě města nabízejí příležitost téměř neomezenému počtu účastníků i firem. Brno loni nasadilo laťku organizace, vědeckého programu i společenských akcí velmi vysoko.

XIV. Moravskoslezské dny pneumologie, Olomouc

MUDr. Petr Jakubec

Interní Med. 2005; 7(11): 513

Moravskoslezské dny pneumologie jsou tradiční akcí, při níž se setkávají nejen pneumologové z moravských zemí, ale i lékaři různých odborností z celé České republiky i ze zahraničí, kteří se zabývají různými oblastmi respirační medicíny. Akce se koná střídavě v Brně, Ostravě a Olomouci. Na letošním setkání, které se konalo v historické Olomouci ve dnech 14. a 15. 10. 2005, byla hlavní tématikou ekonomika, etika a efektivita v diagnostice a léčbě plicních nemocí. Organizátorem byla Klinika plicních nemocí a tbc FN Olomouc. Akce proběhla v novém kongresovém zařízení Regionálního centra Olomouc, které nabídlo moderní zázemí pro všechna probíhající jednání....

XXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2005; 7(11): 514

Po dlouhé odmlce se ve dnech 20.–22. 10. konaly opět v Olomouci XXVIII. Endo­krino­logické dny s mezinárodní účástí.

VII. český a II. česko-slovenský sjezd o spánku

MUDr. Miroslav Moráň

Interní Med. 2005; 7(11): 516

Spánková medicína má v českých zemích více než padesátiletou historii. Česká odborná společnost – ČSVSSM – Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu vznikla postupně díky aktivitě několika skupin lékařů z různých oborů (neurologie, pneumologie, otorhinoralyngologie, psychiatrie) před několika lety a teprve v říjnu roku 2001 byla registrována. Kvůli nepochopení charakteru společnosti zabývající se problematikou spánku, jejímu multioborovému složení a současně jednotnosti problematiky ze strany ČLS JEP byla nakonec registrována ministerstvem vnitra jako občanské sdružení

Sdělení z praxe

Použití moklobemidu v kardiologii

MUDr. Václav Bufka

Interní Med. 2005; 7(11): 499-502

Moklobemid je z pohledu kardiologa bezpečné antidepresivum, které nemá vedlejší účinky na kardiovaskulární aparát. Lze využít i jeho pozitivní vliv na erektilní dysfunkce.

Virová hepatitida C, kazuistiky

MUDr. Jana Kleinerová

Interní Med. 2005; 7(11): 503-505

V článku je stručně nastíněna virová hepatitida C, původce onemocnění, způsob přenosu, sérologické vyšetření a klinický průběh onemocnění virovou hepatitidou C jak akutní, tak i chronickou, stručný je i popis terapie. Jsou uvedeny celkově pouze dvě kazuistiky z léčených pacientů na našem oddělení, a to pacienta, u kterého byla během terapie zjištěna beta thalasémie minor, a gravidní ženy.

Naše zkušenosti s používáním Fraxiparinu Multidose

MUDr. František Kulič

Interní Med. 2005; 7(11): 506

Na interním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jsme začali používat Fraxiparin hned od jeho registrace v Československu na počátku 90. let. V dalších letech se nám dostalo možnosti vyzkoušet v běžné praxi a v řadě klinických studií i další zástupce nízkomolekulárních heparinů (LMWH) – dalteparin, reviparin, certoparin, enoxaparin, nejnověji i ještě neregistrované fondaparinux a idraparinux.

Úprava cirkadiánneho rytmu tlaku krvi po krátkodobej liečbe lisinoprilom u pacientov s artériovou hypertenziou

MUDr. Anna Vachulová, doc. MUDr. Ján Lietava CSc, MUDr. Rudolf Husár, MUDr. Branislav Vohnout PhD, MUDr. Pavlína Bukovinová, doc. MUDr. Andrej Dukát CSc., FESC

Interní Med. 2005; 7(11): 508-511

Porucha cirkadiánneho rytmu tlaku krvi (TK) u pacientov s artériovou hypertenziou je charakterizovaná chýbaním poklesu tlaku krvi v nočných hodinách (non dipper), je spojená so závažnejším stupňom ochorenia a vedie k akcelerovanému poškodeniu cieľových orgánov. Vplyv antihypertenzívnej liečby na úpravu cirkadiánneho rytmu TK nebol dostatočne sledovaný. 24 hodinové monitorovanie tlaku krvi pred a po 12-týždňovej liečbe lisinoprilom sme zrealizovali u 163 pacientov s miernou a stredne ťažkou hypertenziou. Po liečbe lisinoprilom došlo k signifikantnému poklesu systolického (139,5±13,07 vs 127,7±11,31 mm Hg); (p<0,001) a diastolického...

Mezioborové přehledy

Možnosti léčby hlasových profesionálů v ambulantní praxi

Treatment options for vocal professionals in primary care

MUDr. Zuzana Veldová

Interní Med. 2005; 7(11): 496-498

Pod pojmem hlasový profesionál dnes rozumíme osoby, které pro výkon svého povolání nezbytně potřebují dokonalou hlasovou funkci. Z hlediska požadavku na kvalitu hlasu pak rozlišujeme následující skupiny hlasových profesionálů tak, jak je doporučuje Unie evropských foniatrů: 1. Zpěváci – sólisté i sboroví (požadavek na kvalitu hlasu je maximální) 2. Herci, profesionální speakři, učitelé 3. Soudci, lékaři, politici, manažeři, duchovní 4. Prodavači, kameloti. Péče o první dvě skupiny je velice náročná a vyžaduje mnohdy nejen určité zkušenosti z oblasti pěvecké techniky, posazení mluvního hlasu či posouzení hlasové zátěže. Obvykle je třeba...

Zpravodaj SAI

Léková politika

Interní Med. 2005; 7(11): 517

Návrhy pro jednání na MZČR ze dne 27. 10. 2005. Předkladatel: Sdružení ambulantních internistů


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.