Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 4

Slovo úvodem

Pomáhejme jaru na svět, jinak za rok nemusí přijít

PhDr. Dušan Třeštík

Interní Med. 2005; 7(4): 163

Rozhodující většina lidí naší euroamerické civilizace žije ve městech nebo tam brzy bude žít. Ze svých smogem potažených oken vidí lidé stále stejnou zeď, po polovinu roku šedivou, po druhou polovinu se slunečními skvrnami. Jaro se jim hlásí jarní únavou, střídající zimní deprese, a záplavou velikonočního braku naplňujícího regály obchodů sotva vyklizené po braku vánočním. To je ten vrchol dějin, na který jsme dospěli. Je to ale jen jejich maličký kousek, jen dvě století z těch mnoha tisíciletí, po která lidé žili a umírali pod otevřenou oblohou, po níž putovalo slunce na svém ohnivém voze. Rodili se, žili a umírali v tomto kosmickém koloběhu zrození...

Přehledové články

Facilitovaná přímá perkutánní koronární intervence - současný pohled

Facilitated primary percutaneous coronary intervention - the current view

MUDr. Pavel Boček

Interní Med. 2005; 7(4): 167-169

Léčba akutního infarktu myokardu s ST elevacemi prošla v posledních dvaceti letech výrazným rozvojem zaměřeným na ovlivnění prognózy nemocných. Přímá perkutánní koronární intervence (pPCI) se stala metodou volby u těchto nemocných. Nyní se dále hledá, jak využít v kombinaci výhod trombolytické léčby podané nemocnému ihned a následné PCI provedené po převozu do PCI centra. Takový postup se nazývá facilitovanou PCI. Základní myšlenkou je, že čím dříve je obnoven průtok infarktovou tepnou, tím lepší je prognóza nemocného. Stejně tak ale doplnění implantace stentu u dobře rekanalizované infarktové tepny po trombolýze zlepšuje prognózu nemocného. Proto...

Riziko a prevence gastropatií z nesteroidních antiflogistik a kyseliny acetylsalicylové

RISK REDUCTION AND STRATEGIES TO PREVENT GI COMPLICATIONS OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

MUDr. Bohumil Seifert

Interní Med. 2005; 7(4): 170-173

Nesteroidní antiflogistika (antirevmatika, NSAID) patří k nejpředepisovanějším lékům vůbec. Zároveň jsou, vzhledem k volnému prodeji některých skupin NSAID, často pacienty považovány za běžné léky na léčbu bolesti, a to nejen revmatického původu. Také vzrůstá počet pacientů, kteří z důvodů kardiovaskulární nebo neurovaskulární prevence berou pravidelně kyselinu acetylsalicylovou (ASA). Nežádoucí účinky NSAID a ASA zasahují do různých systémů, ale nejvýznamnější je působení na trávicí trakt. Absolutní riziko nežádoucích účinků těchto léků na trávicí trakt není velké, ale vzhledem k obrovskému počtu exponovaných se jedná o závažný a stále více alarmující...

Bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání

Bisoprolol in therapy of chronic heart failure

doc. MUDr. Helena Němcová CSc

Interní Med. 2005; 7(4): 174-176

Chronické srdeční selhání je porucha funkce srdce jako pumpy. Je provázeno celou řadou příznaků vyplývajících z porušené kontraktility a sníženého minutového srdečního výdeje. Dochází k aktivaci řady neurohumorálních systémů, z čeho vychází léčebná strategie. Bisoprolol je vysoce selektivní β1-blokátor. Jeho podávání u nemocných s chronickým srdečním selháním vede ke zlepšení funkce levé komory, snížení tepové frekvence a může vést i k ovlivnění remodelace levé komory. Ve velkých randomizovaných studiích u nemocných s chronickým srdečním selháním bylo prokázáno, že terapie bisoprololem vedla k delšímu přežití, snížení výskytu náhlé smrti, snížení...

Aktuální klinická doporučení pro léčbu astmatu

ConteMporary clinical recommandetion for therapy of asthma

MUDr. Viktor Kašák

Interní Med. 2005; 7(4): 178-181

V článku je probrána léčba astmatu ve světle recentně revidované celosvětově přijaté publikace Globální strategie léčby a prevence astmatu, kterou vydala v říjnu 2004 Globální iniciativa pro astma (GINA).

Antikoagulační léčba warfarinem

Oral anticoagulant therapy

MUDr. Petr Kessler

Interní Med. 2005; 7(4): 182-185

Warfarin je široce používán v profylaxi a léčbě trombózy. Mechanizmus jeho účinku je velmi komplexní, vztah dávky a léčebné odpovědi obtížně předvídatelný. S jeho podáváním je spojeno významné riziko krvácení. Toto riziko může být sníženo pečlivou monitorací, optimalizací cílového rozmezí INR a vyloučením významných lékových interakcí. Odhad rizika rekurence tromboembolické nemoci nám umožňuje u individuálního pacienta určit nejvhodnější dobu léčby.

Sdělení z praxe

Jícnová stimulace síní - jednoduchá metoda v diagnostice palpitací

MUDr. Kamil Tachir

Interní Med. 2005; 7(4): 194-196

V letech 1998 až 2003 jsme na našem oddělení provedli 198 vyšetření jícnovým záznamem ekg a jícnovou stimulací. Vyšetřovali jsme pacienty s palpitacemi, u kterých se nepodařilo objasnit příčinu palpitací, na klidovém EKG záznamu či holterovským monitorováním ekg. Nejčastěji vyvolanou arytmií a pacienty vnímanou příčinou palpitací byla atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (dále AVNRT) u 26 vyšetřovaných, v 89 případech (t.j. 47%) bylo vyšetření negativní a 12 pacientů bylo nevyšetřitelných. V naprosté většině případů je vyšetření dobře tolerováno, je bezpečné a nevyžaduje nákladné přístrojové vybavení. Cílem našeho sdělení je stručné seznámení...

Akutní infarkt myokardu u dvou mladých pacientů

MUDr. Ondřej Toman, MUDr. Martin Poloczek, MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, MUDr. Milan Kozák Ph.D, MUDr. Petr Kala Ph.D, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2005; 7(4): 198-200

Akutní infarkt myokardu postihuje především starší jedince, vzácněji bohužel i velmi mladé pacienty. Prezentujeme kazuistiky 2 mužů ve věku 35 a 29 let, kteří byli na naše pracoviště referováni, oba pro akutní infarkt myokardu přední stěny ve stadiu ST elevací. Oba byli léčeni primární angioplastikou infarktové věnčité tepny (RIA – ramus interventricularis anterior) s implantací stentu, s preventivním podáním abciximabu. Časná reperfuze u obou vedla k minimální remodelaci levé srdeční komory, bez významnějších poruch kinetiky. Nekomplikovaný průběh hospitalizace a výborná krátkodobá prognóza však nic nemění na nutnosti dlouhodobého sledování...

Mezioborové přehledy

Močová inkontinence z pohledu neurologa

Urinary incontinence from a neurologist‘s perspective

MUDr. Jan Mareš, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Interní Med. 2005; 7(4): 187-192

Močová inkontinence (MI) se vyskytuje u řady vrozených i získaných onemocnění. Vzniká poruchou systémů zajišťujících mikční reflex. Článek podává přehled o současné klasifikaci, diagnostice a léčbě MI, především vzhledem k neurogenním příčinám MI.

Ve zkratce

Kongenitální hypotyreoza

prof. MUDr. Olga Hníková CSc

Interní Med. 2005; 7(4): 201-202

Hormony štítné žlázy (ŠŽ) ovlivňují metabolizmus téměř všech buněk lidského těla stimulačním účinkem, kdy trijodtyronin (T3) vázaný na mitochondriální receptory je hormonem výkonným. U dětí navíc ovlivňují diferenciaci tkání a během postnatálního období růst celkový i růst a vývoj centrálního nervového systému během kritického období. „Kritické období“ začíná s vývojem plodu v děloze a trvá do 8. měsíce po narození s širší hranicí do 3 let. Dle stupně nedostatku tyreoidálních hormonů (TH) během této doby jsou následkem různě těžká postižení mentálního vývoje.

Informace a komentáře

Praktičtí lékaři svůj kongres v Praze nepromarnili

MUDr. Hana Šarapatková, Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2005; 7(4): 203-204

Luxusní prostředí pražského Top hotelu hostilo ve dnech 7. a 8. dubna 2005 kongres praktických lékařů Medicína pro praxi. Sympozium pořádala letos již potřetí společnost Solen, zabývající se jak vydáváním odborných lékařských časopisů, tak organizováním akcí v rámci kontinuálního vzdělávání. Podnik se setkal s příznivou odezvou dvou set padesáti účastníků a zástupců farmaceutických firem.

Ze zahraničního tisku

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2005; 7(4): 207


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.