Interní medicína pro praxi, 2006, číslo 3

Slovo úvodem

Schopnost a neschopnost

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2006; 8(3):

Už řadu let je český slovník obohacován výrazem zdravotní neschopnost. Myslím, že sám jsem se ve svém životě až donedávna obešel bez jeho používání; obvykle jsem případné selhání svého zdraví řešil několika dny dovolené. Před pěti roky mne však životní bída naučila - podobně jako Dalibora - housti. Choroba, která mne přepadla, se několika dny dovolené nespokojila a já se musel po letech naučit počítat dny strávené mimo svou ústavní židli a vyplňovat úřední neschopenky pro účely nemocenského pojištění. Dodnes se domnívám, že tato administrativní povinnost mému zdravotnímu stavu přitížila.

Přehledové články

Hepatorenální syndrom

Hepatorenal syndrome

doc. MUDr. Radan Brůha CSc, MUDr. Jaromír Petrtýl CSc, doc. MUDr. Petr Urbánek CSc, MUDr. Tomáš Švestka, prof. MUDr. Zdeněk Mareček DrSc

Interní Med. 2006; 8(3): 106-108

Hepatorenální syndrom (HRS) je funkční ledvinné selhání u pacientů s pokročilou jaterní cirhózou a portální hypertenzí nebo s akutním jaterním selháním. Podstatou je extrémní vazokonstrikce renálního řečiště. HRS I. typu je akutně vzniklé renální selhání, HRS II. typu se rozvíjí pozvolna většinou u pacientů s refrakterním ascitem. Prognóza je velmi špatná, přežití u HRS I. typu se pohybuje v týdnech. Zásadním léčebným postupem je transplantace jater. Symptomatická léčba spočívá v podávání léků způsobujících vazokonstrikci splanchnického řečiště (terlipresin) a plazmaexpanzi albuminem. V případě neúspěchu lze zvážit provedení TIPS. V prevenci je třeba...

Probiotika v profylaxi a terapii nádorových onemocnění a vulvovaginitid

Probiotics in prophylaxis and therapy of tumours and vulvovaginitis

PharmDr. Miloslav Hronek Ph.D, Mgr. Zdeňka Kudláčková, PharmDr. Petr Jílek CSc, MUDr. Dana Hrnčiariková

Interní Med. 2006; 8(3): 109-111

Z hlediska protinádorových účinků hrají probiotika nejdůležitější roli v profylaxi patogeneze kolorektálního nádoru. Protinádorové vlastnosti probiotik se uplatňují při inhibici genotoxicity karcinogenů a supresi karcinogenem indukovaných preneoplastických lézí a nádorů. V profylaxi vaginálních kandidóz se doporučuje perorální podávání kmenů Lactobacillus rhamnosus GR-1 a L. fermentum RC-14, B-54. Dále se jeví vhodné kmeny L. brevis CD-2, L. salivarius FV-2, L. gasseri MB 335, L. plantarum, a to v podobě gelových kapslí (L. plantarum) či vaginálních tablet (L. gasseri). Kmeny L. acidophilus CRL 1294 a L. salivarius CRL 1328 vykazují schopnost samoagregace...

Chronická únava a chronický únavový syndrom

Chronic fatigue and chronic fatigue syndrome

doc. MUDr. Jaromír Bystroň CSc

Interní Med. 2006; 8(3): 112-115

Asi 20 % populace udává symptomy přetrvávající únavy. Převážnou většinu těchto stavů je možno vysvětlit na základě současných medicínských znalostí a odpovídajícím způsobem je lege artis řešit. Přesto stále ještě přetrvávají pacienti, u kterých přes veškerou diagnostickou a léčebnou snahu nemůžeme jednoznačně stanovit diagnózu a tím ani odpovídající léčbu. Takoví pacienti bývají zařazováni pod diagnózu – chronický únavový syndrom. Je však potřeba si uvědomit, že se jedná o značně nesourodý soubor pacientů, jejichž jediným společným znakem je dlouhodobě trvající výrazná únava a tato diagnóza je pouze pracovní, náhražková. Povinností všech...

Maskovaná hypertenzia a ambulantné monitorovanie krvného tlaku

Masked Hypertension and ambulatory blood pressure monitoring

doc. MUDr. Andrej Dukát CSc

Interní Med. 2006; 8(3): 116-118

Maskovaná hypertenzia predstavuje novú jednotku v klinickej praxi hypertenzie. Znamená vyšší krvný tlak pri holterovskom monitorovaní krvného tlaku, ako pri konvenčnom meraní krvného tlaku v nemocničnom zariadení. V blízkom budúcom období budú prebiehať sledovania jej reproducibility a určenia klinickej významnosti.

Některé nové léčebné postupy u postmenopauzální osteoporózy

Some new therapeutics for postmenopausal osteoporosis

prof. MUDr. Vladimír Palička CSc, doc. MUDr. Pavel Živný CSc, MUDr. Ladislava Pavlíková

Interní Med. 2006; 8(3): 119-122

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu postmenopauzální osteoporózy nedoznaly prozatím zásadních změn a základní principy léčby s nezbytnou suplementací kalcia a vitaminu D trvají. Změnilo se však stanovisko k HRT, která je považována více za prevenci než za nezbytný lék první volby. Mimo dosud používané přípravky s antiresorpčním působením (bisfosfonáty, kalcitonin, selektivní modulátory estrogenních receptorů) byly do klinické praxe uvedeny dva léky s osteoanabolickým efektem. Stroncium ranelát je uváděn jako lék s účinkem duálním – osteoanabolickým i antiresorpčním a je slibným lékem pro pacienty s útlumem kostní novotvorby. Teriparatid,...

Těžké astma

Severe asthma

MUDr. Milan Teřl Ph.D

Interní Med. 2006; 8(3): 123-127

Většina pacientů s astmatem může dnes být poměrně snadno léčena díky dostupnosti vysoce efektivní léčby. Pouze cca 5 % astmatiků má nemoc tak těžkou, že tato léčba selhává (= těžké, resp. na terapii rezistentní astma). V praxi však, navzdory těmto skutečnostem, trpí potížemi více než polovina astmatiků, jedna třetina má potíže výrazné. Článek pojednává o důležitosti rozlišení mezi skutečně těžkým versus obtížným astmatem. Astma bývá klinicky obtížné nejen kvůli tíži vlastního onemocnění, ale častěji díky lékařům či pacientům samotným.

Problematika nejčastějších infekcí ve vnitřním lékařství

THE MOST COMMON INFECTIONS IN INTERNAL MEDICINE

MUDr. Jindra Lochmannová

Interní Med. 2006; 8(3): 128-133

V tomto článku jsou shrnuty nejčastější infekční komplikace v rámci vnitřního lékařství. Jde především o infekce dolního respiračního traktu, močové infekce, infekce kardiovaskulární, gastrointestinální až po ty nejzávažnější tj. septické stavy. Jednotlivé infekce jsou v tabulkách rozděleny podle místa svého vzniku. Zároveň je připojena i doporučená terapie jak iniciální (většinou určená pro ambulantní složku), tak i tzv. alternativní, kterou lze využít při klinickém neúspěchu iniciální léčby a nebo když jde o závažný stav vyžadující hospitalizaci. Tyto terapeutické návrhy nemají samozřejmě kredit obecně platných terapeutických postupů, ale lze je...

Informace

Snížení hmotnosti u žen s nadváhou a obezitou vysokoproteinovou dietou na bázi sóji

Mgr. Pavel Suchánek, doc. MUDr. Věra Adámková CSc, Mgr. Petr Stávek Ph.D

Interní Med. 2006; 8(3): 148-151

Vysokobílkovinová dieta na bázi sójového proteinu umožní poměrně rychlý pokles tělesné hmotnosti a zároveň negativně neovlivní lipidové parametry žen s nadváhou a obezitou. Studie trvala šest týdnů, zúčastnilo se jí 20 žen ve věkovém průměru 35 let bez farmakologické léčby ovlivňující sledované parametry a bez onemocnění, které by vyžadovalo dietní omezení. Denní energetický příjem nepřekročil 1500 kcal, při energetickém zastoupení živin 37 % bílkoviny, 18 % tuky a 45 % sacharidy. Týdenní pohybová intervence dosahovala maximálně 230 kcal, a to 5× v týdnu. Tento výdej energie není ještě dostatečný pro snižování hmotnosti, ale byl doporučován v rámci...

Náhle srdcové úmrtie a šport - II. časť

prof. MUDr. Dušan Meško Ph.D

Interní Med. 2006; 8(3): 152-154

Mechanizmy náhleho srdcového úmrtia – Uvádzajú sa rôzne možné mechanizmy, ktorými môže intenzívna športová aktivita vyvolať/zhoršiť ischémiu myokardu či srdcovú dysrytmiu u športovcov (tlakové zmeny na úrovni koronárnych ciev, fisurácia vulnerabilného aterosklerotického plátu, oklúzia aterosklerotickým plátom, spazmus koronárnej artérie, elektroinstabilita myokardu, dysrytmie) (9, 22). Bez ohľadu na mechanizmus zodpovedný za udalosť, bezprostredne pred náhlym úmrtím počas športovania dochádza k masívnej redukcii srdcového výdaja (sekundárne buď k ischémii myokardu, alebo dysrytmii), zníženiu prietoku krvi mozgom a strate vedomia. Predpokladá...

Sdělení z praxe

Kryptokokóza u nemocného s progredující chronickou b-lymfatickou leukémií

Ladislav Slováček, prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc, MUDr. Oldřich Široký, MUDr. Jaroslav Cerman Ph.D, Pavel Žák, MUDr. Petra Benešová, RNDr. Pavel Buchta, MUDr. Martin Blažek, MUDr. Brigita Slováčková Ph.D, MUDr. Jan M. Horáček Ph.D

Interní Med. 2006; 8(3): 135-137

Autoři uvádějí kazuistiku kryptokokózy u nemocného s progredující chronickou B-lymfatickou leukémií.

Optimalizace léčby chronického srdečního selhání ace inhibitory a betablokátory

doc. MUDr. Ivan Málek CSc

Interní Med. 2006; 8(3): 138-141

ACE inhibitory a betablokátory patří k základním lékům chronického srdečního selhání. ACE inhibitory jsou doporučovány jako léky prvé volby, jsou však důvody k domněnce, že nejde vždy o nejlepší postup. Recentně publikované výsledky studie CIBIS III ukázaly, že zahájení léčby ACE inhibitory nemá žádné výhody proti volbě opačného pořadí léků. Zůstává na uvážení lékaře, aby po posouzení konkrétní klinické situace volil nejlepší variantu. Cílem je vždy léčba kombinovaná, která přináší nemocnému největší prospěch.

Účinnost a bezpečnost ambulantní léčby hluboké žilní trombózy nadroparinem

prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc, doc. MUDr. Petr Dulíček Ph.D, doc. MUDr. Miroslav Pecka Ph.D, MUDr. Radovan Malý Ph.D, doc. MUDr. Libuše Vodičková CSc

Interní Med. 2006; 8(3): 142-147

Studie sledovala účinnost a bezpečnost domácí léčby Fraxiparine Forte v jedné denní dávce dle hmotnosti nemocného u 635 nemocných s hlubokou žilní trombózou v 146 centrech v celé ČR. Šlo o otevřenou, multicentrickou, nekomparativní a observační studii. Předkládaná studie měla odpovědět na otázky: a) Jaká je četnost trombotických komplikací u nemocných léčených pro žilní trombózu ověřených duplexním utrasonografickým (USG) vyšetřením nebo flebografií (VNG) a plicním scanem nebo plicní angiografií, b) Jaká je bezpečnost domácí léčby žilních tromboembolizmů, sledovaná klinicky i laboratorně včetně četnosti závažných krvácení a přítomnosti heparinem indukované...

Ve zkratce

Současný stav péče o akutní ischemické cévní mozkové příhody v ČR

MUDr. Daniel Václavík

Interní Med. 2006; 8(3): 134

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou svou incidencí 300 /100 000 (30 000 nových pacientů ročně v České republice) druhou největší příčinou mortality a největší příčinou invalidity. V terapii cévních mozkových příhod se objevila řada nových trendů výrazně zlepšujících naději pacientů jak na přežití, tak na zvýšení procenta nezávislých pacientů po CMP. Na počátku 90. let to bylo ve vyspělých zemích zavádění IKTOVÝCH JEDNOTEK. Na iktových jednotkách je poskytována komplexní péče o pacienta s CMP, kdy základem úspěchu je tým lékařů a SZP, v němž má integrující roli neurolog specializovaný na léčbu CMP. Dále je nezbytou součástí kardiolog, internista, rehabilitační...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.