Interní medicína pro praxi, 2006, číslo 9

Slovo úvodem

Lékař jako normalizátor

prof. MUDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2006; 8(9): 371

Přehledové články

Trombofilní stavy

Thrombophilic disorders

MUDr. Petr Kessler

Interní Med. 2006; 8(9): 374-379

Trombofilní stavy jsou vrozené nebo získané poruchy, patofyziologicky a statisticky spojené se zvýšeným rizikem trombózy. Nejvýznamnější klinickou manifestací trombofilie je venózní tromboembolizmus (VTE). K vrozeným poruchám patří deficience antitrombinu, proteinu C a proteinu S, Leidenská mutace genu V. faktoru a mutace genu protrombinu 20210A. Také získaná APC rezistence, hyperhomocysteinemie, syndrom lepivých destiček a zvýšená hladina faktorů VIII, IX a XI je spojena s vyšším rizikem VTE. K získaným trombofilním poruchám řadíme především antifosfolipidový syndrom a maligní nádory. Relativní riziko rekurence VTE u pacientů s trombofiliemi je méně...

Akutní stavy ve flebologii

Acute states in phlebology

MUDr. Markéta Kaletová, MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2006; 8(9): 380-384

Článek zpracovává diagnostiku, léčbu a prevenci akutních stavů ve flebologii – akutní flebotrombózu, akutní tromboflebitidu a krvácení z varixů dolních končetin. Zaměřuje se na moderní diagnostické a léčebné trendy. V části věnované flebotrombóze rozebírá, kromě jiného, dlouhodobou antikoagulační léčbu antagonisty vitaminu K. U akutní tromboflebitidy si všímá rizika progrese trombózy do hlubokého žilního systému. U akutního krvácení z varixů dolních končetin je zdůrazněna prevence krvácení chirurgickým odstraněním varixů nebo sklerotizací.

Hypokalémie

Hypokalemia

doc. MUDr. Romana Ryšavá CSc

Interní Med. 2006; 8(9): 385-388

Hypokalémie je jedna z nejčastějších iontových poruch u interně nemocných pacientů, která může mít v případě pozdního rozpoznání letální důsledky z důvodu vzniku maligní arytmie. Existuje řada vrozených poruch vedoucích k hypokalémii (endokrinní onemocnění – primární hyperaldosteronizmus, Cushingův syndrom/nemoc, renální tubulární poruchy – Bartterův, Gitelmanův, Gordonův syndrom atd.), které ale představují jen asi 1 % ze všech příčin hypokalémie. V převážné většině případů jde o stav získaný, který nezřídka bývá navozen iatrogenně podávanou terapií (diuretika). O hypokalémii hovoříme v případě poklesu hladiny sérového K+ pod 3,5...

Prevence a terapie glukokortikoidy indukované osteoporózy

PREVENTION AND TREATMENT OF GLUCOCORTICOID-INDUCED OSTEOPOROSIS

MUDr. Michal Scheinost, prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc, MUDr. Simona Skácelová, MUDr. Gabriela Šimková, MUDr. Radka Svobodová

Interní Med. 2006; 8(9): 389-392

Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza (GIOP) je chronické hendikepující onemocnění s vysokou mortalitou, častou sociální izolací pacientů a v neposlední řadě obrovskými ekonomickými důsledky. GIOP je pro široké terapeutické užívání těchto léků nejčastější sekundární osteoporózou. Bezpečná dávka glukokortikoidů pravděpodobně neexistuje, proto by měla být předepsána preventivní suplementace vitaminem D a kalciem při každém nasazení glukokortikoidů v dávce 5 mg prednisonu či jeho ekvivalentu a vyšší po dobu 3 měsíců. Prevence GIOP je nezbytná, ale preskribce preventivní suplementace glukokortikoidy indukované ztráty kosti je stále velmi nízká....

Několik poznámek k léčbě dyslipidemií

Some notes about treatment of dyslipidemia

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Interní Med. 2006; 8(9): 393-395

Léčba poruch lipidového metabolizmu se stala základní součástí intervence u osob se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Existují komplexní doporučení pro změnu diety a pohybového režimu, které jsou základem úspěchu léčby. Je dostupná řada hypolipidemik (statiny, fibráty, pryskyřice, ezetimib, niacin). Hladiny krevních lipidů příznivě ovlivňují i další léčiva (antiobezitika, některá antidiabetika, estrogeny). Při výskytu nežádoucích účinků léčby je nutné otestovat toleranci jiných léků ze skupiny, případně dosáhnout kompenzace metabolické poruchy kombinací hypolipidemik.

Měření krevního tlaku

Blood pressure measurement

doc. MUDr. Helena Němcová CSc

Interní Med. 2006; 8(9): 396-400

Měření krevního tlaku (kazuální krevní tlak) je jedním z nejčastěji prováděných výkonů v ordinaci lékaře. Závažnost hypertenze lépe odráží hodnoty TK měřené v domácím prostředí. Ještě přesnější informaci o profilu TK poskytuje 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM). Standardně měříme TK nepřímou auskultační metodou rtuťovým tonometrem na paži. Systolický krevní tlak odečítáme v 1. a diastolický TK v 5. Korotkovově fázi. V určitých specifických situacích, provázených zvýšeným minutovým výdejem, odečítáme diastolický TK ve fázi 4. (těhotné ženy, děti do 13 roků). Při měření musíme používat vždy správnou velikost manžety, odpovídající...

Informace

Jak se píše článek do prestižního mezinárodního časopisu?

Radka Klimešová, doc. MUDr. Petr Petr PhD, Alexandr Popkov

Interní Med. 2006; 8(9): 410-411

Padáky jsou široce používány k předcházení smrti či vážného poranění při vystavení jedinců působení gravitace. Jejich používání je spojeno s nepříznivými účinky způsobenými selháním metody a s iatrogenním poškozením. Studie (přirozeného průběhu) volného pádu nevykazují 100% mortalitu. Dosud nebyly provedeny žádné randomizované kontrolované studie týkající se používání padáků. Základem pro používání padáků v praxi je pouze empirická, pozorováním nabytá zkušenost a jejich zdánlivá, pozorovateli se jevící účinnost, může být potenciálně vysvětlena existencí „healthy cohort effect“. Jedinci, kteří trvají na tom, že všechny léčebné postupy by...

Doplněk stravy zaregistrován mezi léky

Ing. Ivan Mach, doc. MUDr. Daniel Pella Ph.D., FICC

Interní Med. 2006; 8(9): 412-414

Ne vždycky bývá pravidlem, že potravinový doplněk, i když je již po léta součástí oblíbených a účinných doplňků stravy na celém světě, se nakonec v některé zemi dočká registrace mezi léky. V tom případě to bývá nezpochybnitelné potvrzení jeho účinnosti, obvykle prokázané klinickými studiemi. Mezinárodní konference International Coenzyme Q10 Association v Budapešti u příležitosti registrace léku Myoqinon 100 mg v Maďarsku zaznamenala za účasti vědců z celého světa významnou skutečnost, že koenzym Q10 lze nyní získat už i v Evropě na lékařský předpis.

Sdělení z praxe

Nález Mycobacterium celatum u pacienta s karcinomem hrtanu a plicní tuberkulózou v anamnéze

MUDr. Dana Štembírková, MUDr. Pavel Vodvářka Ph.D, MUDr. Dagmar Molendová, MUDr. Zbyněk Vrba, MUDr. Radek Nosál, MUDr. Štefan Litomerický, MUDr. Ludmila Neumann, Dr. Udo Reischl, MUDr. Jarmila Kaustová

Interní Med. 2006; 8(9): 407-409

V roce 2002 bylo v Moravskoslezském kraji prokázáno u 76letého pacienta ve sputech odebraných v období šesti měsíců Mycobacterium celatum. V roce 1998 byl pacient léčen 1 rok pro tuberkulózu vyvolanou Mycobacterium tuberculosis, debacilizován, plicní nález regredoval, přetrvávala chronická kaverna v pravé plíci. Před definitivním stanovením diagnózy tuberkulózy byla provedena flexibilní bronchoskopie s cílem vyloučit nebo potvrdit primární bronchogenní karcinom. Při vyšetření byl zjištěn nález suspektní z malignity na pravé hlasivce. Na otorhinolaryngologickém oddělení byl nález hodnocen jako leukoplakie při chronické laryngitidě. Primární bronchogenní...

Farmakologický profil

Ibandronát (Bonviva) v léčbě postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Tomáš Hála

Interní Med. 2006; 8(9): 401-404

Osteoporóza je civilizační choroba a představuje velký problém medicínský, ekonomický a sociální. Následkem osteoporózy dochází ke zlomeninám, z nichž hlavně zlomeniny obratlů a krčku stehenní kosti vedou k nárůstu morbidity a mortality. Odhaduje se, že přibližně 70 % pacientek je v současné době nediagnostikovaných a neléčených, nebo jsou léčeny nedostatečně. Je zarážející, že ani po výskytu zlomeniny u pacienta nebývá pravidlem zahájení správného vyšetřovacího a léčebného postupu. Při takovéto situaci je logický nárůst komplikací, zejména fraktur. Hlavním cílem léčby je zabránit zlomeninám, mezi další cíle patří zachování množství a kvality...

Ve zkratce

Medikamentózní terapie erektilní dysfunkce

MUDr. Libor Zámečník

Interní Med. 2006; 8(9): 405-406


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.