Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 12

Slovo úvodem

Jenom slova?

MUDr. PhDr. Petr Pastucha

Interní Med. 2007; 9(12): 539

K tématu dnešního závěrečného úvodníku roku mne přivedla drobná příhoda z jedné nedávné noční služby. Náhodou jsem byl přítomen telefonátu zdravotní sestry, která rovněž toho dne zůstávala ve službě na oddělení. Jakmile po zvednutí telefonu zjistila, že volá manžel, přešla v řeči plynule do hanáckého nářečí a já se na malou chvíli nechal unášet svou fantazií. Před očima se mi objevil obraz nedaleké vesnice odkud pochází. Obraz vesnice, rozložené mezi obilnými lány se zastávkou místní lokálky sarkasticky nazývané „hanácký pacifik“. Ale objevil jsem u sebe i pocit jisté závisti a obdivu k tomu, že je ukotvena v jakémsi rámci vztahovém, historickém...

Přehledové články

Syndrom dráždivého tračníku

Irritable bowel syndrom

prof. MUDr. Milan Lukáš CSc

Interní Med. 2007; 9(12): 544-547

Funkční střevní poruchy a zvláště syndrom dráždivého tračníku představují nejčastější onemocnění trávicí trubice. Dráždivý tračník je charakterizován poruchou vyprazdňování stolice spojené s břišním diskomfortem nebo bolestí břicha. Za nejdůležitější momenty v patogenezi se považují: a) primární porucha motility s abnormální koordinací jednotlivých oddílů tlustého střeva a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex; b) následky proběhlého bakteriálního zánětu tlustého střeva; c) porucha senzorické funkce střeva s viscerální hyperalgezií; d) zvýšená sekretorická aktivita kolické sliznice. Podle dominujícího klinického obrazu rozeznáváme tři varianty...

Léčba akutní žilní trombózy

Therapy of venous thrombosis

MUDr. Alena Broulíková CSc

Interní Med. 2007; 9(12): 548-551

V současné době se žilní trombóza léčí léky s antikoagulačním nebo trombolytickým účinkem, malé % nemocných je vhodných k chirurgické léčbě. Antikoagulační léčba se zahajuje heparinem, buď nefrakcionovaným v i. v. infuzi, nebo nízkomolekulárním heparinem s. c. a zároveň se podávají p. o. antikoagulancia (warfarin, lawarin). Nízkomolekulární hepariny mají výhodu v tom, že jejich léčba nemusí být laboratorně kontrolována, je pro pacienta pohodlnější a umožňuje ambulantní léčbu žilní trombózy. Léčba warfarinem se řídí podle výsledků protrombinového času, který se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách INR. Důležitou součástí léčby je elastická komprese...

Hypertriglyceridemický pas a kardiovaskulární riziko

Hypertriglyceridemic waist and cardiovascular risk

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Interní Med. 2007; 9(12): 552-554

Kardiovaskulární onemocnění mají multifaktoriální etiologii a neexistuje jeden dominantní rizikový faktor, který by byl zodpovědný za většinu jejich manifestací. Proto jsou hledány kombinované markery, které by zpřesnily současné možnosti odhadu rizika aterosklerózy a jejích komplikací. Jedním z nich je tzv. hypertriglyceridemický pas. Jde o běžný fenotyp charakterizovaný vzestupem obvodu pasu nad 90 cm a triglyceridemie nalačno nad 2 mmol/l. Hypertriglyceridemický pas je ukazatelem poruch lipidového i glycidového metabolizmu a navíc velmi dobře reflektuje patologické změny posprandiálního metabolizmu. V klinických studiích se hypetriglyceridemický...

Progrese chronických nefropatií

Progression of chronic kidney disease

doc. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Interní Med. 2007; 9(12): 555-557

Chronická onemocnění ledvin progredují do terminálního selhání ledvin i po stabilizaci základního onemocnění. Mechanizmus progrese stále není zcela jasný. Vedle glomerulární hypertenze může hrát roli i poškození tubulů a renálního intersticia v důsledku proteinurie a nebo přímé poškození podocytů. Progresi chronické renální insuficience lze zpomalit optimální kontrolou krevního tlaku a podáváním inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu či antagonistů angiotenzinu. Experimentální studie ukazují, že v některých případech lze např. podáváním BMP-7 nebo HGF dosáhnout i regrese glomerulosklerózy a zlepšení renální funkce.

Racionální postup při fibrilaci síní - terapeutický koncept ve světle medicíny založené na důkazech

Atrial fibrillation management - therapeutic concept in the light of evidence-based medicine

MUDr. Jan Galuszka Ph.D

Interní Med. 2007; 9(12): 558-563

Fibrilace síní (FS) je nejčastěji se vyskytující klinicky významná srdeční arytmie, jejíž prevalence narůstá s věkem. Z toho důvodu je FS přirovnávána k epidemii moderní doby a v posledních desetiletích na sebe poutá stále větší pozornost. Prudký nárůst znalostí týkajících se etiopatogeneze a terapeutických priorit FS spolu s technologickými pokroky v oblasti katetrových ablací vyústil v potřebu revize doporučených postupů z roku 2001. Inovované doporučené postupy kardiologických společností ACC/AHA/ESC, týkající se zásad péče o pacienty s FS, byly publikovány v roce 2006. Léčebná strategie péče o nemocné s fibrilací síní zahrnuje prevenci tromboembolie,...

Informace

Kdo káže vodu a pije víno

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc, MUDr. Ondřej Ludka Ph.D, MUDr. Viktor Musil

Interní Med. 2007; 9(12): 577

V průběhu XIV. kongresu České internistické společnosti v Praze 16.–19. 9. 2007 opět oživnul stánek „Kdo káže vodu a pije víno,“ který je společným projektem tří brněnských klinik pod vedením Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o grantový projekt České kardiologické společnosti, který navíc sponzoruje farmaceutická firma SOLVEY a SANOFI AVENTIS. Diagnostické přístroje jsou zdarma zapůjčeny firmou DOT diagnostics, která hradí i spotřební diagnostický materiál.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně oslavila šedesátku

doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Petr Svačina

Interní Med. 2007; 9(12): 578

Největší klinika FN u sv. Anny v Brně a také jedna z největších interních klinik v České republice si připomíná 60. výročí svého vzniku. „V době, kdy se vnitřní lékařství dále dělí na jednotlivé obory, usilujeme o udržení struktury II. interní kliniky v celé šíři vnitřního lékařství, zejména pro potřebu pregraduální i postgraduální výuky. Jednotícím prvkem zvláště pro ambulantní část se stává metabolický syndrom, tedy současný výskyt obezity, cukrovky, vyšší hladiny cholesterolu a vysokého krevního tlaku, který výrazně urychluje průběh aterosklerózy a může mít závažné důsledky v podobě infarktu či mozkové mrtvice. Pro jeho úspěšné řešení jsou...

Sdělení z praxe

Kontrola hlavních rizikových faktorů provázejících hypertenzi

prof. MUDr. Jiří Widimský DrSc., FESC, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Martina Sachová

Interní Med. 2007; 9(12): 571-574

Nálezy práce ukazují špatnou kontrolu hypertenze, hypercholesterolemie a diabetu v klinické praxi praktických lékařů. Navíc bylo zjištěno, že čím byla kontrola hypertenze horší, tím byla vyšší glykemie nalačno a tím byla také vyšší koncentrace celkového cholesterolu.

Absces štítné žlázy jako komplikace biopsie tenkou jehlou

MUDr. Milan Halenka, MUDr. Irena Škodová, MUDr. David Horák Ph.D, MUDr. Ladislava Kučerová, doc. MUDr. Petr Hejnar Ph.D, MUDr. David Karásek Ph.D, doc. MUDr. Zdeněk Fryšák CSc

Interní Med. 2007; 9(12): 575-577

Absces štítné žlázy je vzácné onemocnění s dramatickým průběhem. Vzniká nejčastěji v terénu polynodózní strumy. Infekce může být výjimečně způsobena iatrogenně. V předložené kazuistice je popsán vznik abscesu po biopsii tenkou jehlou. Infekčním agens byla Escherichia coli, která není typickým kožním patogenem. Stav vyžadoval intubaci, dočasnou tracheostomii a byl úspěšně vyřešen excizí abscesu a podáním širokospektrých antibiotik. Je zdůrazněna nutnost přísného dodržování aseptických zásad i při minimálně invazivním výkonu, jako je biopsie tenkou jehlou.

Mezioborové přehledy

Diferenciální diagnostika a léčba otoků dolních končetin

Differential diagnosis and treatment of the edema of lower extremities

MUDr. Antonín Nechvátal

Interní Med. 2007; 9(12): 564-565

Edém je definovaný jako klinicky se manifestující zvýšení objemu mezibuněčné tekutiny. Otoky mohou být generalizované nebo lokalizované. Patofyziologické mechanizmy vzniku jsou odlišné. V klinické praxi je důležité zejména diferenciálně diagnostické odlišení chronické žilní insuficience, flebotrombózy a lymfatického otoku od dalších možných příčin.

Delirium tremens

Delirium tremens

MUDr. Josef Chval

Interní Med. 2007; 9(12): 566-568

V článku doplněném dvěma kazuistikami shrnuji základní teoretické a praktické poznatky o výskytu, diagnostice a léčbě odvykacího stavu s deliriem u nemocných závislých na alkoholu. Snažím se upozornit na rizika s touto poruchou a její léčbou spojená. V článku vycházím převážně z praktických zkušeností s léčbou těchto pacientů na našem oddělení.

Pro sestry

Boj s profesionální deformací

Mgr. Veronika Zachová, Dagmar Škochová

Interní Med. 2007; 9(12): 569-570

Nezvládnuté pracovní situace mohou podpořit neprofesionální chování, jímž se sestra brání nepříjemnému psychickému napětí. V přípravě na zdravotnickou profesi se fyzické a psychické nároky prověřují. Nezanedbatelné je období adaptace sester na povolání. Prevencí profesionální deformace či syndromu vyhoření jsou nácviky vhodných reakcí sester v modelových konfliktních situacích. Náročnou pracovní situaci zažívají sestry ve vztahu s pacientem, v pracovních vztazích a dalšími stresory mohou být materiální a organizační nedostatky. Dochází k narušení fyzické, psychické a sociální pohody. Osobnost sestry je předpokladem získání důvěry ze strany pacienta....


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.