Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 9

Slovo úvodem

Problémy geriatrie jsou výzvou pro všechny medicínské obory

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Interní Med. 2007; 9(9): 367

Každý lékařský obor se setkává se starými pacienty. Musí respektovat zvláštnosti nemoci ve stáří, a přitom používat specializované metody svého oboru. Rostoucí počet starých lidí klade čím dál větší nároky na zdravotnictví i sociální zabezpečení. Odhaduje se, že populace starší 65 let bude tvořit již v roce 2020 20 % a prudce poroste populace nad 85 let. Demografové signalizují, že v roce 2030 bude každý třetí člověk, kterého potkáme, starší 60 let. Nový medicínský obor – geriatrie – se neustále rozvíjí a nabývá na významu již 60 let od doby, kdy byl založen ve Spojeném království. Od svého založení je to obor multidisciplinární a mezirezortní.

Přehledové články

Tuberkulóza a její rezistentní formy

Tuberculosis and its resistant forms

MUDr. Václava Bártů

Interní Med. 2007; 9(9): 372-373

Tuberkulóza (TB) je infekční onemocnění vyvolané Mycobacterium tuberculosis komplex, které se šíří kapénkovou nákazou. Údaje o incidenci, prevalenci a mortalitě tohoto onemocnění ve světě se dlouhodobě nemění. Konzervativní léčba TB spočívá na principech kombinované, plně kontrolované, jednorázové a ve dvou fázích (iniciální a pokračovací) podávané antituberkulotické terapie. Příčin vzniku rezistentních forem TB je celá řada. Významnou roli má tzv. lidský fenomén, chybně vedená léčba TB a migrace obyvatelstva. V léčbě citlivé formy TB se aplikují antituberkulotika (AT) 1. řady sestavené dle kategorie onemocnění do léčebných režimů v délce 6 –...

Pankreatická bolest

PANCREATIC PAIN

prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc

Interní Med. 2007; 9(9): 374-377

Bolest provází akutní a chronickou pankreatitidu i karcinom pankreatu. Zvláštní pozornost zasluhuje bolest při chronické pankreatitidě (CHP). Jejími příčinami jsou destrukce parenchymu, fibroprodukce a jejich důsledky. Významnou úlohu v těchto procesech hrají pankreatické hvězdicové buňky. Spouštěcími mechanizmy jsou jídlo, alkohol a poruchy pasáže pankreatického sekretu vývodným systémem. Bolest postihuje více než 90 % nemocných CHP a nejvíce ovlivňuje kvalitu jejich života. Terapie bolesti při CHP je složitá a některé postupy jsou kontroverzní. Léčebné metody jsou neinvazivní (životospráva, dietní režim, farmakoterapie) a invazivní (endoskopická...

Léčba diabetu u starších diabetiků 2. typu v ambulantní praxi

The treatment of diabetes in elderly type 2 diabetics in outpatient care

doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D

Interní Med. 2007; 9(9): 378-380

Diabetes je jedním z nejčastějších onemocnění vyššího věku. Citlivě volenou farmakoterapií a režimovými opatřeními lze významně dosáhnout zlepšení prognózy nemocných diabetem. Častěji než dříve by měla být volena léčba metforminem a také inzulinem. Důsledně je třeba léčit i dyslipidemii a hypertenzi, a tak předcházet nejčastějším komplikacím diabetu – onemocněním cévním. Pro horší adherenci k léčbě je třeba staršímu diabetikovi věnovat trvale zvýšenou péči.

Novinky v léčbě glomerulonefritid

New approaches to the treatment of glomerulonephritis

MUDr. Jan Svojanovský, doc. MUDr. Kamil Ševela CSc, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc

Interní Med. 2007; 9(9): 382-384

V léčbě glomerulonefritid se v současné době začíná používat vedle kortikoidů, cytostatik (cyklofosfamid, chlorambucil) a novějších imunosupresiv (cyklosporin, mykofenolát) také biologická terapie. Největší zkušenosti jsou s vysokými dávkami intravenózních imunoglobulinů a anti-TNF terapií u ANCA-asociované vaskulitidy. Nadějná je rovněž terapie rituximabem u pacientů s ANCA-asociovanou vaskulitidou, lupusovou nefritidou a membranózní nefropatií. Cílem těchto nových postupů je především snížení rizika chronické toxicity cytostatické terapie. Současnou indikaci tedy představují zejména pacienti s onemocněním refrakterním na standardní léčbu, kteří vyžadují...

Vliv kouření na morfologii a funkci kardiovaskulárního aparátu

The impact of smoking on morphology and function of cardiovascular system

MUDr. Lubor Goláň

Interní Med. 2007; 9(9): 386-388

Kouření je hlavním modifikovatelným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Významným způsobem ovlivňuje morfologii i funkci kardiovaskulárního aparátu. Dochází k endoteliální dysfunkci, poruše hemostázy na podkladě aktivace destiček a snížení funkce endogenního fibrinolytického systému, aktivaci zánětu, hemodynamickým změnám a zvýšené spotřebě kyslíku. Kuřáci vykazují rysy inzulinové rezistence a trpí poruchami metabolizmu lipidů. Výsledkem komplexních změn je akcelerace aterosklerózy se všemi negativními důsledky. Významné riziko představuje také pasivní kouření. Nekuřáci mohou být vystaveni kouři nedobrovolně na pracovišti nebo v domácím...

Mikroflóra trávicího traktu a probiotika

Microflora of the gastrointestinal tract and probiotics

MUDr. Tomislav Švestka CSc

Interní Med. 2007; 9(9): 389-391

Mikroflóra představuje důležitou komplexní složku organizmu, která se podílí na jeho správné funkci. V posledních letech se zvyšuje význam této problematiky, která hraje důležitou roli v prevenci a léčbě řady chorob, zejména trávicího traktu.

Prekancerózy jícnu a žaludku

Precanserous of oesophagus and gastric

MUDr. Jiří Dolina Ph.D, MUDr. Jitka Prokešová, MUDr. Radek Kroupa, prof. MUDr. Aleš Hep CSc

Interní Med. 2007; 9(9): 392-393

Je známo, že nález specializované intestinální metaplázie v jícnu (Barrettův jícen) má maligní potenciál a u predisponovaných jedinců vede k rozvoji adenokarcinomu jícnu. Detekce dysplastických změn v biopsii je významným patologickým kritériem pro vyhledání pacientů s vyšším rizikem pro vznik adenokarcinomu. Incidence adenokarcinomu jícnu má vzrůstající charakter. Rakovina žaludku byla v roce 1950 nejčastěji se vyskytující malignitou. Od této doby je zaznamenáván významný pokles v úmrtí na toto onemocnění. Celosvětově však stále přetrvává markantní geografická variace v incidenci rakoviny žaludku.

Autoimunitní tyreoiditida a neplodnost

Autoimmune thyroiditis and infertility

MUDr. David Karásek Ph.D, doc. MUDr. Ivana Oborná Ph.D, doc. MUDr. Zdeněk Fryšák CSc

Interní Med. 2007; 9(9): 394-397

Choroby štítné žlázy mají úzký vztah k reprodukci. Autoimunitní tyreoiditida může být i bez poruchy funkce štítné žlázy asociována s neplodností, opakovaným potrácením a selháním metod asistované reprodukce. U žen z neplodných párů je v porovnání s fertilními ženami signifikantně vyšší výskyt autoimunitní tyreoiditidy. Především to platí pro ženy s ovariálním faktorem neplodnosti, s tubárním faktorem a s endometriózou. Proto je systematické vyšetřování nejen funkce štítné žlázy, ale i protilátek proti štítné žlázy u neplodných žen nezbytné. V případě zjištění autoimunitní tyreoiditidy je důležitá úzká spolupráce endokrinologa s gynekologem v období...

Lymeská borrelióza a muskuloskeletální systém

Lyme disease and musculoskeletal system

MUDr. Martin Žurek

Interní Med. 2007; 9(9): 398-400

Lymeská borrelióza je infekční nemoc způsobená spirochetami rodu Borrelia. Onemocnění probíhá v několika fázích a jeho projevy jsou rozmanité. Muskuloskeletální potíže se mohou objevit ve všech fázích lymeské borreliózy. V časné fázi současně s erytema migrans se objevují artralgie bez objektivních příznaků kloubního zánětu a mohou přetrvávat řadu měsíců i let. Intermitentní artritida se manifestuje již v časné fázi borreliózy, je obvykle monoartikulární či oligoartikulární asymetrická. Frekvence atak intermitentních kloubních zánětů se s trváním onemocnění snižuje. Chronická lymeská artritida je velmi často omezena na jeden kloub, typicky koleno a jsou...

Sdělení z praxe

Vývoj rezistence komunitních respiračních patogenů k antimikrobním přípravkům v olomouckém regionu

Mgr. Luboslava Čekanová, doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Interní Med. 2007; 9(9): 405-407

V období 2000–2006 byl analyzován vývoj rezistence nejčastějších bakteriálních původců komunitních infekcí respiračního traktu na vybraná antibiotika. Byly sledovány druhy Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae. Největší dynamika vývoje rezistence byla zaznamenána u druhu Streptococcus pyogenes v případě makrolidů. Výsledky studie dokladují nutnost racionální antibiotické léčby jako nedílné součásti prevence vzniku a šíření multirezistentních bakteriálních kmenů.

Mezioborové přehledy

Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba

Chronic daily headache, diagnosis and treatment

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Interní Med. 2007; 9(9): 401-404

Chronická denní bolest hlavy (CDH) tvoří heterogenní skupinu, zahrnující jednak primární a jednak sekundární bolesti hlavy (BH), způsobené různými organickými příčinami. Primární CHD vzniká chronifikací migrény, tenzní BH či cluster headache. Často se sdružuje s nadužíváním analgetik nebo jiné akutní medikace, s depresí a anxietou. Léčba je závislá na základním typu BH a přítomných komplikacích. Těžší stavy je nutno řešit za hospitalizace.

Hot line

Co je lékem první volby u hypertenze v roce 2007?

What is the treatment of choice for hypertension in the year 2007?

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Interní Med. 2007; 9(9): 408-410

Podáváme přehled 5 základních skupin antihypertenziv, thiazidových diuretik, betablokátorů, antagonistů vápníkových kanálů, inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonistů receptorů pro angiotenzin II. U jednotlivých antihypertenziv jsou zmíněny stavy vhodné pro jejich podávání, kontraindikace a stavy nevhodné pro jejich podávání. Přehled vychází z ESH/ESC doporučení 2007.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.