Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 10

Slovo úvodem

O komerčních testech otcovství

MUDr. Radovan Haluza

Interní Med. 2008; 10(10): 435

Testy otcovství se v poslední době staly módní záležitostí, přinejmenším v mediální sféře. Kdo alespoň trochu sleduje vysílání našich televizí, musí časem nabýt dojmu, že se bez této rekvizity neobejde žádný seriál, tudíž žádný příběh, a že tedy v tom obyčejném, netelevizním životě to bude asi podobně. Semínko je zaseto, divák už ví, že pochybnosti stran otcovství se řeší testem, většinou tajně provedeným. Protokol z testu pak slouží jako trumf k důkazu nevěry (zatajeného otcovství apod.) a příběh může dál pokračovat.

Přehledové články

Pacient s hematurií

Patient with hematuria

doc. MUDr. Ivan Rychlík CSc

Interní Med. 2008; 10(10): 440-443

Pacient s hematurií (HU) patří mezi méně časté případy v praxi interní ambulance, a proto je zásadní správná diferenciální diagnostika původu HU. Je nejen důležité prokázat přítomnost HU, ale pokud možno i posoudit její intenzitu a patogenentický původ. Pokud jde o rozdělení HU, tak pro běžnou klinickou praxi je nejpřínosnější rozdělení HU z důvodů urologických či z důvodů renálních-nefrologických. Nejběžnější urologické příčiny představuje litiáza, tumory, popř. záněty močových cest, a dominantní vyšetřovací metodou je sonografie ledvin. Termín renální (nefrologická) HU se obvykle používá pro HU přítomnou při onemocněních glomerulů, tedy především...

Nové možnosti v léčbě závislosti na tabáku

New tobacco dependence treatment possibilities

MUDr. Eva Králíková CSc

Interní Med. 2008; 10(10): 444-448

Kouření je u nás příčinou téměř pětiny úmrtí. Pacientů závislých na tabáku je u nás více než 2 miliony. Účinná léčba, která existuje, by měla být dostupná všem kuřákům. Kromě specializovaných center je to především krátká intervence ambulantních lékařů: vždy se zeptat na kuřácký návyk, kuřákovi jasně doporučit přestat, posoudit motivaci či připravenost přestat a motivovaným poradit, evetuálně předepsat léky a pozvat na kontrolu. I když účinnost krátké intervence je malá, právě její široká aplikace (každý lékař při každém klinickém kontaktu s pacientem) by hrála významnou roli ve snížení mortality a morbidity. V konečném hodnocení je nejefektivnějším...

Kompresivní terapie u žilních onemocnění

Compressive therapy in venous diseases

MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(10): 449-455

Kompresivní terapie představuje stále nejrozšířenější způsob léčby chronické žilní insuficience – ať již samostatně, nebo v kombinaci s chirurgickou léčbou či aplikací venofarmak. Pochopení účinku správně aplikované zevní komprese, jejího vlivu na makrocirkulaci a mikrocirkulaci jsou pádným argumentem pro její místo v léčbě žilních onemocnění. Pro správnou aplikaci zevní komprese je nutné vždy zvážit celou řadu kritérií – zhodnotit stadium žilního onemocnění, indikace a kontraindikace aplikace zevní komprese, zvolit typ použité komprese, posoudit možnosti pacienta a v neposlední řadě i faktory, které aplikaci komprese negativně...

Diabetes mellitus - specifika a komplikace ve stáří

Diabetes mellitus - specificity and complications in elderly

doc. MUDr. Pavel Weber CSc

Interní Med. 2008; 10(10): 456-460

Skutečnost, že diabetes mellitus postihuje v 7. dekádě až 20 % osob a dalších 20 % trpí porušenou glukózovou tolerancí, způsobuje, že jde o klinicky nejvýznamnější metabolické onemocnění vyššího věku. U seniorů jde převážně o DM typu 2 (nad 70 roků až 95 %). Hyperglykemie může být mírná a obvykle i asymptomatická; může existovat řadu let, aniž by byla zjištěna. Ve stáří, i když bude dost vysoká, může vyvolávat atypické a nespecifické symptomy. Diagnostika spočívá ve stanovení krevního cukru. Akutní komplikace typické pro vyšší věk představují těžká hypoglykemie (riziko cévních komplikací) a hyperosmolární neketoacidotické kóma. Pozdní komplikace...

Současný pohled na syndrom polycystických ovarií

Current opinion on polycystic ovary syndrome

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2008; 10(10): 461-465

Od doby, kdy Stein a Leventhal v roce 1935 publikovali svůj popis 7 žen s amenorheou, hirsutizmem, obezitou a charakteristickými cystami na vaječnících (PCO), uplynula řada let. Šlo tehdy o jeden z prvních popisů komplexu fenotypických projevů, jež nazýváme syndromem polycystických ovarií (PCOS). V průběhu let se ukázalo, že PCOS je jedním z nejčastějších endokrinních onemocnění u žen ve fertilním věku. Nejde o přesně vymezenou chorobu, ale syndrom s různorodými fenotypickými manifestacemi. Je charakterizován poruchami ovulace (klinicky amenorhea nebo oligomenorhea), hyperandrogenemií, která se klinicky může projevovat hirsutizmem, akné nebo alopecií...

Postižení srdce při AL amyloidóze

AL amyloidosis and heart

MUDr. Tomáš Pika, et al

Interní Med. 2008; 10(10): 466-469

Primární (AL) amyloidóza a s ní asociované orgánové postižení má vliv na délku a kvalitu života nemocných. Jedním z nejsilnějších prognostických ukazatelů je právě postižení srdce. Stanovení závažnosti kardiálního postižení a rovněž i vedení léčby je velmi složité, vyžadující spolupráci odborníků více medicínských oborů.

Sdělení z praxe

Těsná kompenzace glykemie a vaskulární komplikace u pacientů

prof. MUDr. Milan Kvapil CSc

Interní Med. 2008; 10(10): 479-480

Studie ADVANCE (The Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) byla navržena s cílem zhodnotit efekt snížení hladiny glykovaného hemoglobinu na hodnotu ≤ 6,5 % na výskyt závažných vaskulárních komplikací v rozsáhlé skupině pacientů s DM 2. typu. Větev studie, která byla ukončena v červnu 2007, hodnotila vliv snížení krevního tlaku kombinací perindopril/indapamid a ukázala snížení rizika závažných vaskulárních komplikací a úmrtí bez ohledu na vstupní hodnotu krevního tlaku. Ve druhé větvi studie ADVANCE bylo cílem srovnání efektu standardní léčby vs. intenzivní intervence hyperglykemie...

Celiakie - pohledy z druhé strany

prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc, Ing. Iva Bušinová

Interní Med. 2008; 10(10): 482-484

Celiakie se diagnostikuje v české populaci nedostatečně často a naopak většinou po dlouhém trvání nemoci. V důsledku toho zůstává nediagnostikováno v české populaci několik desítek tisíc nemocných s tímto onemocněním. V poslední době se objevují častěji odborná sdělení věnovaná této problematice. Významnou roli hrají za této situace osobní názory a zkušenosti nemocných sdružujících se v zájmových organizacích celiaků. Výsledky pěti anket uspořádaných na webových stránkách Poradenského centra pro bezlepkovou dietu potvrzuje zájem celiaků o problémy diagnostiky tohoto onemocnění, bezlepkovou dietu a přístup veřejných činitelů k této problematice. Názory...

Mezioborové přehledy

Diagnostika a terapie nedoslýchavosti

Diagnoses and treatment of hearing loss

MUDr. Jan Rottenberg Ph.D

Interní Med. 2008; 10(10): 470-473

Nedoslýchavost je symptom výrazně omezující kvalitu života nemocného i symptom signalizující možné život ohrožující onemocnění. Účelem příspěvku je podat přehlednou informaci o klasifikaci nedoslýchavosti, charakteristice jednotlivých typů nedoslýchavosti a onemocněních, které k nedoslýchavosti vedou, jakož i informaci o jejich základní diagnostice a terapii.

Nemoci vlasů

Hair diseases

MUDr. Marie Finsterlová

Interní Med. 2008; 10(10): 474-477

Nemoci vlasů jsou častým steskem pacientů, kteří přicházejí primárně do dermatologické ordinace. Změny charakteru vlasů, jejich nadměrné vypadávání či nadměrný růst na nevhodných místech jsou pacienty vnímány velmi citlivě a z hlediska společenského je staví ze svých potíží na první místo. Stanovení přesné příčiny vlasových nemocí není v řadě případů jednoduché. Vyžaduje navození důvěry ve vztahu lékař – pacient, velmi podrobnou anamnézu, doplňující vyšetření laboratorní, histologická, zobrazovací a další. Nutností je řádné poučení pacienta. V případě podezření na celkové onemocnění je důležitá mezioborová spolupráce. Léčba poruch vlasů je svízelná...

Dobrá rada

Jak hodnotit hladinu celkového tyroxinu v těhotenství?

doc. MUDr. Jan Čáp CSc

Interní Med. 2008; 10(10): 478

Celkový tyroxin je pro posouzení funkce štítné žlázy v těhotenství nevhodný, protože hodnoty jsou ovlivněny zvýšením vazebné kapacity séra. Rozhodující pro posouzení funkce je hladina tyreostimulačního hormonu (TSH) a tyroxinu volného (free tyroxin fT4). Díky vysoké hladině choriového gonadotropinu jsou normy TSH a fT4 v těhotenství odlišné a závislé na trimestru. I subklinická porucha funkce štítné žlázy má nepříznivý dopad na průběh těhotenství i na plod a je nutno ji léčit.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.