Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 4

Slovo úvodem

Jaké geriatrické služby potřebujeme?

MUDr. Iva Holmerová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(4): 155

Změny a poplatky ve zdravotnictví, platnost nových ekonomických zákonů a zřejmě také nechuť zabývat se tak všedním a neatraktivním tématem, jako je stáří, způsobily, že byl téměř bez povšimnutí veřejnosti přijat vládou České republiky dokument, který se vztahuje právě k problematice stárnutí populace. Jedná se o druhý Národní program přípravy na stárnutí (na léta 2008–2012) „Kvalita života ve stáří“. Tento dokument uvádí kromě jiného: „Kvalitní zdravotní péče ve stáří vyžaduje odbornou specializovanou geriatrickou péči a současně geriatricky modifikované přístupy v rámci jednotlivých specializací. Nediskriminace v péči o staré...

Přehledové články

Pankreatogenní diabetes

Pancreatic diabetes

MUDr. František Musil Ph.D

Interní Med. 2008; 10(4): 159-160

Hlavní problémy klinické praxe u diabetu komplikujícího choroby pankreatu jsou posouzení nezbytnosti léčby inzulinem, rizika hypoglykemií a mikroangiopatických komplikací. Léčba inzulinem u pankreatogenního diabetu není nutná v případě, že je zachovaná sekrece inzulinu a diabetes je uspokojivě kompenzován pomocí perorálních antidiabetik. Dále je nutné zabránit pokračování abúzu alkoholu u nemocných s chronickou ethylickou pankreatitidou. Je důležitá časná endoskopická a chirurgická léčba stenóz a uzávěrů pankreatického vývodu. Tak je možné zabránit pokračování destrukce tkáně slinivky, která je komplikována nutností léčby inzulinem, zvýšeným rizikem...

Aktuální terapeutické možnosti Syndromu diabetické nohy

Novel therapeutic modalities of Diabetic foot syndrome

MUDr. Veronika Wosková, doc. MUDr. Alexandra Jirkovská CSc

Interní Med. 2008; 10(4): 161-164

Syndrom diabetické nohy (SDN) je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Léčba je závislá na mnoha faktorech a musí být vždy komplexní. Základem léčby neuropatických ulcerací je adekvátní odlehčení, standardem pro tuto léčbu je kontaktní sádrová fixace. U defektů s převažující ischemickou etiologií je na prvním místě provedení revaskularizace. V lokální terapii byla jednoznačně prokázána účinnost debridementu včetně biologického (larvální terapie). Novou metodou debridementu je tzv. hydrochirurgie s použitím systému „Versajet“. Mezi novější techniky hojení ran patří aplikace růstových faktorů, kožních transplantátů, moderních...

Obezita a metabolický syndrom

Obesity and metabolic syndrome

MUDr. Petr Sucharda CSc

Interní Med. 2008; 10(4): 165-166

Metabolický syndrom je definován klinicky a není totožný se syndromem inzulinové rezistence. Jeho význam spočívá v rozpoznání všech patofyziologicky provázaných metabolických odchylek a jejich správném posouzení a léčbě. Koncept metabolického syndromu vyzdvihl význam distribuce tělesného tuku a katalyzoval přechod od kvantitativního ke „kvalitativnímu“ chápání obezity.

Terapie invazivních mykóz

Treatment of invasive fungal infections

MUDr. Zdeněk Ráčil, Mgr. Iva Kocmanová, MUDr. Barbora Weinbergerová, MUDr. Šárka Bohatá, MUDr. Jana Winterová, prof. MUDr. Jiří Mayer CSc

Interní Med. 2008; 10(4): 167-171

V průběhu posledních dvou dekád došlo k významnému nárůstu invazivních mykotických infekcí, paralelně s tím, jak došlo k nárůstu počtu imunosuprimovaných nemocných v populaci. Mortalita a morbidita hlubokých mykóz je stále velmi vysoká a jejich terapie je často velmi obtížná. Vedle nárůstu případů těchto infekcí došlo také v jejich epidemiologii k významným změnám. Jako původci invazivních infekcí se stále častěji uplatňují non-albicans kmeny kandid, ale především aspergily a v posledních letech také jiné vláknité houby. Nová antimykotika dostupná v současné době nebo právě na trh přicházející, jakými jsou triazoly druhé generace a echinokandiny,...

Diagnostika a léčba nádorů tlustého střeva a konečníku

Colorectal cancer - diagnosis and therapy

MUDr. Otakar Bednařík

Interní Med. 2008; 10(4): 172-178

Nádory tlustého střeva a konečníku jsou v naší republice vážným zdravotním problémem. Patříme mezi země s nejvyšším výskytem těchto nádorů a úmrtností na ně. Toto tvrzení platí v celosvětovém měřítku. Navíc u nás neprobíhá účinný screening, takže přes určité pokroky nejsou stále léčebné výsledky dobré. Článek podává přehled o diagnostických a léčebných možnostech u nádorů tlustého střeva a konečníku. Je zdůrazněn význam prevence a informovanosti populace o rizikových faktorech a prvních příznacích onemocnění, o nutnosti přijít k vyšetření včas. Při léčbě nemocných je nezbytná týmová – multidisciplinární spolupráce jednotlivých odborníků –...

Nejčastější recidivující lidská onemocnění vyvolaná viry herpes simplex, prevence a terapie

The more common recurrent clinical manifestations of Herpesvirus Infection in Man, prevention and therapy

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová CSc

Interní Med. 2008; 10(4): 179-183

Lidské herpesviry jsou rozšířeny v lidské populaci na celém světě. Charakteristickým obrazem herpesvirů je, že zůstávají doživotně ve svém lidském hostiteli. Primární infekce bývají většinou klinicky manifestní, po jejich odeznění následuje zpravidla různě dlouhá doba latence, během níž může vlivem celé řady příčin dojít k reaktivaci herpetických virů a tím i k novým klinickým projevům, např. opakovaným výsevům herpes simplex labialis nebo herpes genitalis. Tato práce se zabývá nejčastějšími opakovanými manifestacemi vyvolanými viry herpes simplex 1 a 2 (HSV 1, 2) u lidí a novými názory na jejich prevenci a terapii.

Respirační imunita

Respiratory immunity

doc. MUDr. Ilja Stříž CSc

Interní Med. 2008; 10(4): 184-187

Imunitní systém v plicích chrání plochu okolo 100 m2 a denně bývá v kontaktu s 10 000 litry inhalovaného vzduchu, který obsahuje bezpočetné částice i infekční agens. V tomto ohledu je velmi důležitá vzájemná koordinace mezi mechanizmy přirozené a adaptivní imunity. Epitelové buňky představují první obrannou bariéru svým mukociliárním transportem, ale produkují také četné chemokiny regulující přísun dalších imunitních buněk a dále také cytokiny, kterými regulují jejich morfologické i funkční vlastnosti. Alveolární makrofágy pocházející z krevních monocytů jsou zřejmě nejúčinnější výzbrojí přirozené imunity v plicích. Kromě jejich fagocytárních a baktericidních...

Informace

Konference Interní medicína pro praxi získala pod záštitou ČIS odborné renomé

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2008; 10(4): 201-202

Olomouc – V prostorách kongresového centra v Olomouci se setkali již potřetí ambulantní internisté na konferenci Interní medicína pro praxi. Letošní ročník, který se premiérově uskutečnil pod záštitou České internistické společnosti, nabídl prakticky orientovaný program z různých oblastí medicíny a oslovil tři stovky návštěvníků z celé republiky i Slovenska. Podle ohlasů účastníků i odborných garantů má akce dětské nemoci již za sebou, získává na kvalitě a právem jí náleží místo v kalendáři ostatních internistických kongresů. Navíc se jí daří osobitě se zaměřovat a tím odlišovat od ostatních. „Ke specifikům konference patří to, že na rozdíl...

Sdělení z praxe

Praktické zkušenosti s kombinovanou hypolipidemickou léčbou statin a ezetimib u pacientů v sekundární prevenci ischemické choroby srdce

MUDr. Antonín Novák, MUDr. Jozef Jakabčin, Šárka Polakovičová, MUDr. Pavel Červinka Ph.D., FESC, FACC

Interní Med. 2008; 10(4): 193-195

Práce shrnuje klinické sledování pacientů v sekundární prevenci ICHS po nasazení kombinované hypolipidemické léčby nebo v nejvyšším kardiovaskulárním riziku. Dle posledních doporučení by hladina LDL-cholesterolu u těchto pacientů měla dosahovat hodnoty pod 2,0 mmol/l. Vzhledem k tomu, že v oblasti doporučení pro léčbu hyperlipoproteinemií existuje rozpor mezi doporučeními na jedné straně a realitou používání hypolipidemik v praxi a tím dosahování cílových hladin lipidů na druhé straně, zaměřili jsme se na skutečný stav efektu hypolipidemické léčby kombinací statinu a ezetimibu. Výsledky naší práce poukazují na účinnost přidání ezetimibu ke stávající...

Mezioborové přehledy

Stres, eustres a distres

Stress, eustress and disstress

MUDr. Alena Večeřová-Procházková, MUDr. Radkin Honzák CSc

Interní Med. 2008; 10(4): 188-192

Článek shrnuje vývoj a dosavadní stav koncepce stresu od Cannonovy poplachové fáze po Selyeho všeobecný adaptační syndrom do jednotícího rámce a poukazuje na vliv stresu na tělesné zdraví. Jsou popsány fyziologické a patofyziologické mechanizmy stresové reakce a jejich odraz v organizmu, zejména s přihlédnutím k rozdílům mezi eustresem a distresem. Jsou popsány zvládací strategie (coping) a pozornost je věnována též vlivu osobnosti, zejména tzv. D-osobnosti, na průběh a dopad stresových reakcí. Koncepční schéma autorů umožňuje komplexní pohled na stres v rovině biologické, psychologické i sociální.

Ve zkratce

Jak dávkovat perorální antidiabetika

MUDr. Jana Bělobrádková

Interní Med. 2008; 10(4): 196-197

Perorální antidiabetika (PAD) jsou indikována pro léčbu diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu). DM 2. typu je heterogenní onemocnění, na jehož vzniku se podílejí vlivy genetické i vlivy vnějšího prostředí. Manifestuje se u osob, které mají geneticky danou sníženou citlivost periferních tkání na inzulin – inzulinovou rezistenci (IR) a současně geneticky predeterminovanou určitou kapacitu B-buněk produkovat inzulin. Pokud produkce inzulinu nepokryje nároky IR, vznikne inzulinová deficience (ID). Důsledkem kombinace obou faktorů IR a ID je relativní nedostatek inzulinu a hyperglykemie. DM 2. typu se v čase vyvíjí, z počátečního stadia s převahou...

Resuscitace pro internisty podle doporučení Evropské rady pro resuscitaci z roku 2005

Vít Mareček

Interní Med. 2008; 10(4): 198-199

V listopadu 2005 byla publikována recentní doporučení Evropské rady pro resuscitaci (www.erc.edu) pro resuscitaci (1). V září 2006 vydala Česká rada pro resuscitaci (www.resuscitace.cz) oficiální český překlad kapesního vydání těchto ERC Guidelines 2005 (2). Co nového tato doporučení přinesla do praxe lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, ale i veřejnosti v Česku?

Dobrá rada

Jaké je „zdravé“ množství alkoholu?

MUDr. Karel Nešpor CSc

Interní Med. 2008; 10(4): 200

Podle Světové zdravotnické organizace v roce 2002 zemřelo pro příčiny související s alkoholem 600 000 Evropanů, tj. 6,3 % předčasných smrtí. Z uvedeného počtu zemřelých kvůli alkoholu bylo 63 000 osob ve věku 15–29 let (6). V Evropské chartě o alkoholu (2), která vznikla na půdě Světové zdravotnické organizace, stojí doslova: „Všichni lidé, kteří nechtějí nebo nemohou pít alkohol ze zdravotních či jiných důvodů, by měli být chráněni před nátlakem k pití alkoholu a mělo by se jim dostávat podpory při jejich odmítání alkoholu.“ Spotřeba alkoholu v České republice je ještě vyšší než ve většině evropských zemí. Nedává smysl doporučovat...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.