Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 4

Slovo úvodem

Kontakt lékaře s obětí trestných činů

MUDr. Petra Vitoušová

Interní Med. 2009; 11(4): 151

Přehledové články

Význam kombinovaných perorálních antidiabetik v léčbě diabetu 2. typu

Significance of combinations of oral antidiabetics in type 2 diabetes treatment

doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D

Interní Med. 2009; 11(4): 155-158

Současné možnosti farmakoterapie diabetu 2. typu jsou široké. Nové poznatky významně ovlivnily schéma a postup léčby a ukázaly, že bez perorálního antidiabetika nelze dosáhnout správné kompenzace glykemií. Vzhledem k tomu, že perorální antidiabetika ztrácejí v monoterapii postupně účinnost, je nutné kombinovat různé typy antidiabetik v menších dávkách včas. Další skoro vždy přítomné poruchy (arteriální hypertenze, dyslipidemie, poruchy koagulace) vyžadují komplexní farmakologickou léčbu. U řady pacientů je možné využití kombinovaných preparátů perorálních antidiabetik, které kombinují účinky metforminu a sulfonylurey nebo thiazolidindionů, zvyšují...

Klinická charakteristika, diagnostika, prevence a léčba rezistentní hypertenze

Clinical characteristics, diagnostic aspects, prevention, and treatment of resistant hypertension

prof. MUDr. Jaroslav Šimon DrSc

Interní Med. 2009; 11(4): 159-162

Rezistentní hypertenze je obecně se vyskytující klinický fenomén ve všeobecné i specializované praxi. Prevalence není přesně známa, platí, že je častější u starších osob, obézních a u osob s metabolickým syndromem. Je třeba odlišit občasná zvýšení TK z psychosomatických příčin a při anxiózních a panických epizodách. Při trvalé rezistenci je nutné provést ambulantní monitorování TK a intenzivně pátrat po sekundární příčině hypertenze. Intervenci je nutné zahájit snahou o úpravu životního stylu. Při farmakologické léčbě se volí troj- až čtyřkombinace léků podle doporučených postupů a zaměřuje se na podání diuretik v dostatečné dávce. V některých...

Principy a zásady terapie chronické bolesti v interní praxi

Strategy of chronic pain therapy in interval medicine

MUDr. Boris Leštiansky

Interní Med. 2009; 11(4): 163-166

Článek má za úkol poskytnout ucelený všeobecný přehled pro lékaře interní praxe o chronické bolesti, léčebných principech a modalitách.

Možnosti laboratorní diagnostiky alergie

Laboratory tests in allergy diagnosis

MUDr. Stanislava Honzová

Interní Med. 2009; 11(4): 168-170

Laboratorní vyšetření, která používáme k průkazu alergie, jsou založena na stanovení specifických IgE protilátek u atopických pacientů. V průběhu posledních let byly vyvinuty nové laboratorní postupy.

Farmakoterapie obezity

Pharmacotherapy of obesity

MUDr. Petr Hlavatý

Interní Med. 2009; 11(4): 171-174

Vzhledem ke stoupající prevalenci obezity a s ní spojenými zdravotními riziky stoupá i význam farmakoterapie jako součásti komplexní terapie vedoucí k celkové změně životního stylu. V současné době dostupné léky výrazným způsobem napomáhají k úspěšnosti redukce a udržení hmotnostních úbytků. Nadále však pokračuje i výzkum dalších účinných látek, které se svými účinky mohou uplatnit v terapii obezity.

Nové protidestičkové léky v léčbě kardiovaskulárních chorob

New antiplatelet drugs in cardiovascular disease treatment

doc. MUDr. Debora Karetová CSc, prof. MUDr. Jan Bultas CSc

Interní Med. 2009; 11(4): 175-177

Protidestičková léčba je základním léčebným postupem v prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Nicméně dostupné postupy mají řadu nevýhod, předně jde o vysoký výskyt rezistence nebo nedostatečné odpovědi na léčbu. Nové protidestičkové léky mají výhodnější vlastnosti a postrádají řadu terapeutických omezení. Je podán souhrn účinku nových reverzibilních (ticagrelor a cangrelor) i ireverzibilních (prasugrel) blokátorů destičkových receptorů ADP, nových inhibitorů destičkových trombinových receptorů PAR-1 (SCH-530348) i nové možnosti blokády syntézy tromboxanu A2 (triflusal) či blokátory jeho receptorů (terutroban). Jak je patrno, můžeme očekávat...

Oxidační stres a CHOPN

Oxidative stress and COPD

MUDr. Norbert Pauk

Interní Med. 2009; 11(4): 178-181

Oxidační stres je odpovědný nejenom za poškození průdušek a plicního parenchymu, ale podstatnou částí se podílí i na systémových dopadech CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci), často klinicky vyjádřených. Nejvýznamnější příčinou CHOPN je kouření cigaret. Dnes víme, že zanechání kouření cigaret modifikuje průběh onemocnění. Neprokázal se pozitivní efekt inhalačních kortikosteroidů na zánětlivé procesy u CHOPN. Hlavní léčebnou modalitou je bronchodilatační léčba a plicní rehabilitace a jejich včasné nasazení po stanovení správné diagnózy. Probíhají klinické studie zaměřené na ovlivnění oxidačního stresu, zjišťuje se například vliv erdosteinu....

Informace

Internista musí být schopen nahradit specialistu

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2009; 11(4): 197

Olomouc – Přátelé interního lékařství se již počtvrté sešli v Olomouci na konferenci ambulantních internistů. Ve dnech 2.–3. dubna jich do centra Hané zavítalo rekordních 400. Akce byla konaná pod záštitou České internistické společnosti. O jejím úspěchu svědčí nejen účast, ale i úroveň přednesených příspěvků. V úvodu konference bylo v krátkém ohlédnutí připomenuto 10. výročí vzniku časopisu Interní medicína pro praxi, který s myšlenkou přenést postgraduální vzdělávání ze stránek časopisu do živých diskuzí přišel.

Sdělení z praxe

Současný výskyt dvou endokrinopatií u postmenopauzálních žen

Coincidence of two endocrinopathies at two postmenopausal women

Interní Med. 2009; 11(4):

Prezentujeme kazuistiky dvou pacientek, u kterých jsme zjistili souběh dvou endokrinopatií, tyreopatie a primární hyperparatyreózy. V prvním případě se jednalo o periferní hypotyreózu na podkladě autoimunitní tyreoiditis a primární hyperparatyreózu způsobenou adenomem příštítného tělíska. Druhá kazuistika zachycuje starší pacientku taktéž s hyperfunkčním adenomem příštítného tělíska v kombinaci s periferní hypertyreózou na podkladě polynodózní strumy. V obou případech byly pacientky primárně vyšetřovány pro tyreopatii, hyperparatyreóza byla zjištěna až při kompletním dovyšetření. Zároveň kazuistiky ukazují obtížnost lokalizační diagnostiky adenomu...

Současný výskyt dvou endokrinopatií u postmenopauzálních žen

Coincidence of two endocrinopathies at two postmenopausal women

MUDr. Marta Masárová

Interní Med. 2009; 11(4): 186-187

Prezentujeme kazuistiky dvou pacientek, u kterých jsme zjistili souběh dvou endokrinopatií, tyreopatie a primární hyperparatyreózy. V prvním případě se jednalo o periferní hypotyreózu na podkladě autoimunitní tyreoiditis a primární hyperparatyreózu způsobenou adenomem příštítného tělíska. Druhá kazuistika zachycuje starší pacientku taktéž s hyperfunkčním adenomem příštítného tělíska v kombinaci s periferní hypertyreózou na podkladě polynodózní strumy. V obou případech byly pacientky primárně vyšetřovány pro tyreopatii, hyperparatyreóza byla zjištěna až při kompletním dovyšetření. Zároveň kazuistiky ukazují obtížnost lokalizační diagnostiky adenomu...

Mezioborové přehledy

Neurologické poruchy a základní principy farmakoterapie staršího věku

Neurological disorders and essential principles of pharmacotherapy in elderly

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc

Interní Med. 2009; 11(4): 182-185

Stoupající zájem o zdravotní problémy ve starším věku je výsledkem změn ve věkové distribuci populace. Snižování porodnosti a prodlužování délky života způsobuje celkové stárnutí populace a zvýšení potřeb sociálního a zdravotního zabezpečení. V naší republice představuje již nyní podíl občanů starších 65 let 14,6 % a na základě demografického vývoje bude tento podíl každým rokem ještě stoupat. Současně s tím logicky přibývá i různých onemocnění, která přímo souvisejí se stářím. Jde zejména o onemocněni srdeční a cévní, nádorová, ale také nervová a psychická. Je pojednáno o poruchách kognitivních funkcí, deliriu, problematice pádů a poruch rovnováhy. Pády...

Pro sestry

Principy testů určených k detekci okultního krvácení do stolice a jejich charakteristika

The fundamentals of fecal occult blood tests and their characteristics

Mgr. Jan Chrastina

Interní Med. 2009; 11(4): 193-196

Článek shrnuje principy jednotlivých testů k detekci okultního krvácení do stolice (nejen při podezření na diagnózu kolorektální karcinom). Článek je zaměřen na výhody i nevýhody jednotlivých v současnosti užívaných principů testování. Příspěvek seznamuje čtenáře s jednotlivými typy testů určených k detekci okultního krvácení ve stolici. Příspěvek rovněž vychází ze změn v provádění screeningu kolorektálního karcinomu od ledna 2009.

Dobrá rada

Jak ošetřit bolest nohou po sportu?

Treatment and differencial diagnosis of pain after sports

MUDr. Dalibor Pastucha

Interní Med. 2009; 11(4): 188-189

Nespecifická bolest nohou může mít celou řadu příčin. Bolest u sportovců může být důsledkem anatomických či biomechanických poruch, chabého habitu, nevhodné obuvi či špatného tréninku. Čím dříve a přesněji je stanovena diagnóza, tím úspěšněji můžeme bolest léčit. Důležitou roli při hledání příčiny hraje důsledná anamnéza a fyzikální vyšetření.

Nemocniční péče

Využití doplňkové enterální výživy během hospitalizace

Use of supplemental enteral nutrition during hospitalization

prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc

Interní Med. 2009; 11(4): 190-192

Článek pojednává o stavech podvýživy, jimiž trpí chronicky nemocní pacienti v nemocnicích i domácích podmínkách, a jejich řešení formou nutričního screeningu a nutriční podpory.

Test

Autodidaktický test č. 4/2009

Interní Med. 2009; 11(4):


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.