Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 10

Slovo úvodem

Reforma zdravotnictví a její dopad na internu

MUDr. Pavel Vepřek

Interní Med. 2011; 13(10): 371

Přehledové články

Současný pohled na diagnostiku a léčbu ankylozující spondylitidy

Current perspective on diagnosing and treating ankylosing spondylitis

doc.MUDr.Ladislav Šenolt, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(10): 374-377

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé revmatické onemocnění postihující axiální skelet, které způsobuje zánětlivou bolest zad a může vést ke strukturálnímu poškození páteře, funkčnímu handicapu a významnému snížení kvality života. Diagnóza ankylozující spondylitidy je založena na modifikovaných newyorských klasifikačních kritériích z roku 1984, která vyžadují splnění rentgenového průkazu poškození sakroiliiakálních kloubů. Využití magnetické rezonance a moderních léčebných možností podstatně změnilo přístup k tomuto onemocnění. Autor v této práci podává přehled o klasifikačních kritériích axiální spondylartritidy a o nově definovaném...

Farmakoterapie po infarktu myokardu

Pharmacotherapy after myocardial infarction

prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., prof.MUDr.Lenka Špinarová, CSc.

Interní Med. 2011; 13(10): 378-382

Základem léčby akutního koronárního syndromu je dnes včasná reperfuze. Česká republika díky síti 22 katetrizačních center patří mezi země s vysokou dostupností reperfuzní léčby. Ročně je takto ošetřeno asi 6 000 nemocných, celkem je v České republice provedeno asi 22 000 koronárních angioplastik ročně. Po úspěšné reperfuzi musí následovat režimová opatření – nekouřit, udržovat vhodnou hmotnost atd. A toto vše musí být doplněno účinnou farmakoterapií, která má za úkol zabránit remodelaci levé komory, restenóze koronární tepny, retrombóze a arytmiím. K tomuto slouží 4 lékové skupiny – blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron,...

Vitamin D a jeho role (nejen) v osteologii

Vitamin D and its role (not only) in osteology

prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc.

Interní Med. 2011; 13(10): 383-387

Vitamin D je látkou velmi dlouho známou a v osteologii považovanou za zásadní pro zdravý vývoj i následný metabolizmus kostní tkáně. Teprve v poslední době se však objasňují některé detaily jeho vlivu na kostní tkáň. Aktivní forma vitaminu D (kalcitriol) stimuluje produkci RANKL a tím aktivuje osteoklasty a současně ovlivňuje plasticitu pluripotentních mezenchymových buněk se stimulací genů osteoblastické transformace. Vitamin D však zasahuje do mnoha dalších dějů v organizmu. Velmi důležitá je interakce mezi vitaminem D a imunitním systémem. Vitamin D ovlivňuje jak odolnost proti bakteriálním infekcím, tak autoimunitu. Observační studie potvrzují...

Tyreopatie v graviditě

Thyroid disorders in pregnancy

prof.MUDr.Jiří Horáček, CSc.

Interní Med. 2011; 13(10): 388-390

Těhotenství je spojeno s vyšší potřebou hormonů štítné žlázy a zdravá žláza při dostatku jodu odpoví kompenzačně zvýšenou syntézou. V terénu chronické autoimunitní tyroiditidy může tato kompenzace chybět a výsledná hypotyreóza (i subklinická), ale i vlastní autoimunitní proces mohou nepříznivě ovlivnit průběh a výsledek těhotenství, kvalitu života matky a psychomotorický vývoj potomstva. Přinejmenším některá z těchto rizik jsou ovlivnitelná léčbou tyroxinem. Navrhujeme proto všeobecné vyhledávání tyreopatií v časném těhotenství pomocí vyšetření TSH a TPO-Ab v krvi.

Invazivní meningokoková onemocnění

Invasive meningococcal diseases

doc.MUDr.Stanislav Plíšek, Ph.D., doc.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr.Pavel Kosina, MUDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(10): 391-393

Většinu meningokokových onemocnění vyvolávají séroskupiny A, B, C, W-135, X a Y bakterie Neisseria meningitidis, jejichž zastoupení se geograficky liší. Neisseria meningitidis je velmi dobře citlivá na široké spektrum antibiotik, přesto se u některých jedinců i po zahájení včasné antibiotické (ATB) terapie může rozvinout systémová zánětlivá odpověď vedoucí k těžkému multiorgánovému selhání. Neisseria meningitidis může vyvolat invazivní a neinvazivní formu onemocnění. Mezi neinvazivní řadíme např. zánět nosohltanu, pneumonii, bronchitidu atd., invazivní meningokokové onemocnění (IMO) se manifestuje jako meningokoková sepse, meningokoková meningitida...

Sdělení z praxe

Problematika péče o pacienty s pandemickou chřipkou

The care for patients with pandemic influenza

MUDr.Lenka Petroušová, MUDr.Luděk Rožnovský, CSc., MUDr.Tomáš Daněk, MUDr.Roman Kula, CSc., Mgr.Jakub Mrázek

Interní Med. 2011; 13(10): 398-400

Chřipka A (H1N1) 2009 je nový subtyp viru, který se objevil v lidské populaci v dubnu 2009. Vyvolával lehká onemocnění, ale i závažné hemoragické pneumonie, postihoval zejména mladší a střední populaci. Těžší průběh onemocnění měli pacienti s imunosupresí nebo s obezitou, gravidní ženy, ale třetina pacientů byla bez rizikových faktorů. V následujícím sdělení prezentujeme vlastní zkušenosti s tímto závažným onemocněním a doporučujeme širší použití vakcinace jak proti sezonní, tak i pandemické chřipce.

Rozmary štítné žlázy

Vagaries of the thyroid gland

MUDr.Ľubica Cibičková, Ph.D., MUDr.Ľubica Víchová

Interní Med. 2011; 13(10): 401-402

Předkládáme kazuistiku pacientky, u které dochází ke střídání hyper- a hypofunkce štítné žlázy. Jedná se o mladou ženu léčenou pro neplodnost, u které byla v rámci vyšetření v gynekologické poradně zjištěna subklinická hypertyreóza (hodnoceno jako hyperfunkční fáze chronické lymfocytární tyreoiditidy) s následným vývojem do hypofunkce. Po suplementaci tyroxinem pacientka otěhotněla a donosila zdravé dítě. Za 4 měsíce po porodu došlo ke vzniku poporodní tyreoiditidy se spontánní úpravou bez terapie. Tato kazuistika dokládá střídání funkce štítné žlázy na imunologicky predisponovaném terénu (zvýšené hladiny protilátek proti tyreoglobulinu).

Mezioborové přehledy

Endometrióza: výrazný dopad na kvalitu života ženy

Endometriosis: impact on quality of the life for women

MUDr.Hana Hrušková

Interní Med. 2011; 13(10): 394-396

Článek podává stručný přehled o etiopatogenezi, patofyziologii, diagnostice a léčbě endometriózy. Vychází ze závěrů ESHRE (European Society of Human Reproduction), která uvádí pravidelně na základě nových dat systému EBM (Evidence Based Medicine) zásady pro diagnostiku a léčbu endometriózy.

Dobrá rada

Jakou volit stravu u pacientů s Crohnovou chorobou?

Nutrition in Crohn´s disease

MUDr.Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(10): 403-405

Crohnova choroba je chronický idiopatický zánět střeva s relapsy a remisemi. Výživa hraje důležitou úlohu v prevenci a léčbě malnutrice. Při aktivním onemocnění hraje významnou roli v léčbě i dostatečný přísun energie a nutrietů. Přirozená a umělá výživa nebo kombinace obou jsou dobrou volbou pro podpůrnou léčbu onemocnění.

Informace

Horní dyspeptický syndrom - náměty k aktualizaci doporučeného postupu

Upper dyspeptic syndrome - guidelines for practice

doc.MUDr.Bohumil Seifert, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(10): 406-408

Trávicí obtíže patří mezi nejčastější důvody návštěvy lékaře a na jejich diagnostiku a léčbu jsou vynakládány nemalé prostředky. Odbornou péči o nemocné s gastrointestinálními obtížemi nelze zjednodušit v tom smyslu, že na trávicí obtíže máme specialisty gastroenterology. Vzhledem k prevalenci obtíží, a zejména dominanci funkčních poruch je role praktických lékařů a jejich kompetence v této oblasti významná a naléhavá, stejně jako potřeba optimalizace mezioborové spolupráce. Během minulých let bylo věnováno hodně úsilí tvorbě doporučení a algoritmů pro pacienty s těmito obtížemi ve snaze racionalizovat přístupy. Pro letošní rok zadala Společnost...

Humánní inzulin vs. inzulinová analoga

Human insulin vs. insulin analogue: results of a prospective, multi-centre, open-labelled, non-interventional,

doc.MUDr.Martin Prázný, CSc., Ph.D.a spolupracovníci

Interní Med. 2011; 13(10): 409-412

V letech 2008 a 2009 proběhla v České republice velká observační studie zaměřená na léčbu moderními inzuliny. Zúčastnilo se jí 266 center, ve kterých bylo zařazeno celkem 4824 pacientů. Hlavním cílem bylo sledování zlepšení hodnot HbA1C (IFCC) po změně terapie z humánního inzulinu na terapii moderními inzuliny (inzulinovými analogy) při léčbě diabetu 2. typu. Vedlejšími cíly bylo sledování některých dalších parametrů kompenzace diabetu a bezpečnosti léčby inzulinovými analogy. Ve studii byly sledovány 4 skupiny pacientů podle toho, z jakého způsobu léčby humánním inzulinem (nebo inzuliny) byli převáděni na inzulinová analoga. Sledovány byly...

Test

Autodidaktický test 9/2011

Interní Med. 2011; 13(10): 415


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.