Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 5

Slovo úvodem

Správný životní styl

Bc. Jarmila Bartová

Interní Med. 2011; 13(5): 191

Přehledové články

Ambulantní léčba žilního tromboembolizmu

Outpatient management of venous thromboembolism

doc.MUDr.Radovan Malý, Ph.D., MUDr.Luděk Beran, MUDr.Tomáš Tomko

Interní Med. 2011; 13(5): 193-195

Žilní tromboembolická nemoc (TEN), zahrnující žilní trombózu stejně jako plicní embolii, je časté a potencionálně fatální onemocnění. S uvedením nízkomolekulárních heparinů (LMWH) do praxe bylo prokázáno, že ambulantní léčba je efektivní a bezpečná pro velkou část nemocných s TEN. Rozsáhlé, randomizované, kontrolované studie ukázaly, že ambulantní léčba hluboké žilní trombózy LMWH je stejně bezpečná a efektivní jako léčba nefrakcionovaným heparinem. Domácí léčba plicní embolie nemá pevnou pozici v běžné praxi, ale je předmětem odborných diskuzí současné literatury.

Léčba chronických virových hepatitid v roce 2011

Treatment of chronic viral hepatitides in 2011

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2011; 13(5): 196-198

V roce 2011 dojde k zásadní změně v léčbě chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Příčinou této změny je komerční dostupnost nových antivirových léků pro terapii chronické infekce HCV – telapreviru a bocepreviru – v kombinaci s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) alfa a ribavirinem. Schválení těchto léků lze očekávat ve Spojených státech a Evropské unii pravděpodobně v červnu 2011. Jak u pacientů dosud antivirově neléčených, naivních, tak u nemocných, u kterých klasická léčba PEG-IFN a ribavirinem nevedla k trvalé eliminaci infekce HCV, je trojkombinační léčba významně účinnější než kombinace PEG-IFN a ribavirinu.

Diabetes mellitus a cévní onemocnění

Diabetes and vascular disease

MUDr.Alena Broulíková, CSc.

Interní Med. 2011; 13(5): 199-201

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou morbidity a mortality diabetiků. V přítomnosti diabetu dochází k akceleraci aterosklerózy všech tepen – v tomto případě hovoříme o diabetické makroangiopatii, ale i ke změnám v oblasti mikrocirkulace – nazývané též diabetická mikroangiopatie. Tato je charakterizovaná ztluštěním bazální membrány kapilár, arteriol a venul. Změny ve velkých tepnách jsou zodpovědné za častější výskyt ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod a ischemické choroby dolních končetin u osob s diabetem ve srovnání s osobami bez diabetu. Mikroangiopatie je zodpovědná za rozvoj specifických orgánových...

Sekundární prevence po infarktu myokardu - režimové a farmakologické postupy

Secondary prevention following myocardial infarction - regimen measures and pharmacological approaches

prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof.MUDr.Lenka Špinarová, Ph.D., FESC, prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., FESC

Interní Med. 2011; 13(5): 202-204

Je podán základní přehled postupů u nemocného po prodělaném akutním infarktu myokardu, který je dnes převážně řešen koronární angioplastikou s implantací stentu. V nefarmakologickém přístupu je zdůrazněna úloha striktního zákazu kouření, změny dietních návyků a rehabilitační programy. Ve farmakoterapii jsou uvedeny základní lékové skupiny, které nemocný po infarktu myokardu má užívat a u kterých máme jasná mortalitní data z klinických studií – antiagregační léčbu, hypolipidemika, betablokátory, léky ovlivňující systém renin angiotenzin aldosteron (RAA).

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie

Contrast - induced nephropathy

MUDr.Jan Svojanovský, doc.MUDr.Kamil Ševela, CSc., prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc.

Interní Med. 2011; 13(5): 205-208

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie (CIN) je iatrogenní poškození ledvin vznikající po podání kontrastní látky (KL). Výskyt tohoto postižení v posledních letech narůstá se zvyšujícím se počtem prováděných diagnostických a intervenčních radiologických zákroků. V patogenezi CIN se uplatňuje celá řada dějů poškozujících renální parenchym, jako intrarenální vazokonstrikce a ischemie dřeně, přímý tubulotoxický účinek KL, oxidační stres a apoptóza. Existuje řada faktorů, které zvyšují riziko rozvoje CIN, především preexistující renální poškození, diabetes mellitus, léky a druh a množství KL. Preventivní opatření rozvoje CIN zahrnují především...

Informace

Interní medicína pro praxi - VI. konference ambulantních internistů

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2011; 13(5): 225

Olomouc – Postavení internistů v současném systému zdravotnictví není ideální. Uvědomují si to jak lékaři samotní, tak jejich profesní organizace zastoupená v tomto případě Českou internistickou společností (ČIS) a Sdružením ambulantních internistů (SAI). K udržení kompaktnosti vnitřního lékařství svým posláním přispívá také konference ambulantních internistů Interní medicína pro praxi, jejíž šestý ročník se uskutečnil ve dnech 31. března a 1. dubna v Olomouci.

Sdělení z praxe

Péče o komplikovaný lymfedém provázející specifické malignity žen - vybrané kazuistiky

Some complications of secondary lymphedema in women with malignant tumours - four cases and their treatment

MUDr.Věra Vítová, MUDr.Hana Vítová, prof.MUDr.Drahoslava Hrubá, CSc.

Interní Med. 2011; 13(5): 214-218

Autoři popisují některé komplikace sekundárního lymfedému po onkologické léčbě u žen a jejich léčbu. Existují časté komplikace: infekční (erysipel, herpes zoster), progrese primárního nádoru a metastázy, hand-foot syndrom jako vedlejší efekt chemoterapie a relativně vzácné: duplicitní malignity (lymfangiosarkom u pacientů s lymfedémem), vícečetné malignity. Autoři zjistili autoimunitní tyreoiditidu s hypotyreózou u pacientky léčené pro postmastektomický lymfedém.

Mezioborové přehledy

Stárnutí oka a věkem podmíněná makulární degenerace

Age related macular degeneration

MUDr.Helena Štrofová, MUDr.Drahomíra Varcholová, MBA, MUDr.Karel Sedláček, MUDr.Radka Švancarová

Interní Med. 2011; 13(5): 209-213

Věkem podmíněná makulární degenerace je oční onemocnění, které je nejčastější příčinou praktické slepoty u osob starších 55 let v ekonomicky vyspělých zemích. Riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace stoupá s věkem. V přehledovém článku jsou popsány formy onemocnění, patogeneze a především zdůrazněna diagnostika a terapie.

Pro sestry

Léčba hypertenze u starších osob

Treatment of hypertension in the elderly

Marie Rajnochová

Interní Med. 2011; 13(5): 219-220

Sdělení zahrnuje obecnou problematiku výskytu hypertenze u starších osob, diagnostiku a příznivé účinky léčby. Je uvedena také kazuistika s využitím klasifikačního systému NANDA.

Dobrá rada

Co dělat při uštknutí zmijí obecnou

Common viper bite - evenoming, therapy

MUDr.Jiří Valenta

Interní Med. 2011; 13(5): 222-224

Incidence uštknutí zmijí obecnou (Vipera berus) v ČR se pohybuje v řádu desítek případů ročně. Pouze v méně než polovině případů dojde k manifestní intoxikaci, z větší části mírné s lokálním nálezem a GIT nebo vegetativní symptomatologií. V těžších případech může dojít k rozvoji závažné intoxikace s vytvořením extenzivního otoku, oběhovými komplikacemi či ohrožením ledvinných funkcí, nutností symptomatické léčby a indikací k terapii antisérem. Článek stručně shrnuje toxinologické základy, klinické projevy a terapii intoxikace jedem zmije obecné včetně indikace terapie antisérem a jeho dostupnosti.

Test

Autodidaktický test 5/2011

Interní Med. 2011; 13(5): 226-227


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.