Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 3

Slovo úvodem

Co přinesl rok 2011 v pneumologii

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Interní Med. 2012; 14(3): 91

Přehledové články

Chronické žilní onemocnění - podceňované i přeceňované, co nového?

Chronic venous disease: underappreciated and overappreciated, what is new?

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(3): 96-100

Chronické žilní onemocnění patří k civilizačním chorobám s nejvyšší prevalencí. V současnosti se za relevantní rizikové faktory považují věk, pozitivní rodinná anamnéza, ženské pohlaví, multiparita (dva a více porodů) a obezita. Diagnostika se opírá o anamnézu a klinické vyšetření. V laboratorní diagnostice se stala novým standardem barevná duplexní sonografie. Kompresivní punčochy jsou nejúčinnější formou konzervativní terapie, včetně léčby žilních bércových vředů, ale z mnoha důvodů je často nelze použít. Skleroterapie a chirurgická léčba jsou v léčbě mnohem efektivnější než konzervativní terapie, která ovlivňuje pouze symptomy, ale vlastní...

Fragilita geriatrického pacienta - možnosti řešení

Fragility in a geriatric patient: possibilities of management

MUDr.Martina Nováková

Interní Med. 2012; 14(3): 101-103

V přehledovém článku je definován a diskutován problém geriatrické křehkosti a možnosti jejího řešení s důrazem kladeným na nutrici, rehabilitaci a motivaci geriatrických pacientů. Zdůrazněny jsou základní léčebné postupy využívající farmakologickou i nefarmakologickou léčbu a nutnost komplexní péče o křehké seniory, která by měla příslušet specializovaným geriatrickým oddělením.

Barrettův jícen, rizikové faktory, léčba

Barrett´s esophagus, risk factors and management

MUDr.Radek Kroupa, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(3): 104-106

Barrettův jícen (BJ) je stav, kdy je část původní sliznice jícnu s dlaždicovým epitelem nahrazena metaplastickým cylindrickým epitelem. Tato oblast bývá endoskopicky (makroskopicky) viditelná a histologicky by měla obsahovat tzv. intestinální metaplázii. Jde o jeden z následků (komplikaci) refluxní nemoci jícnu, tj. opakovaného a obtěžujícího návratu žaludečního obsahu do jícnu. Riziko vývoje adenokarcinomu u osob s Barrettovým jícnem je asi 30–40krát vyšší než u osob bez něj. Adenokarcinom jícnu se vyvine během sledování asi u 0,2–0,5 % pacientů s BJ za rok. Stěžejním úkolem endoskopické dispenzarizace pacientů s prokázaným BJ...

Chronické onemocnění ledvin

Chronic kidney disease

MUDr.Jan Vachek, MUDr.PhDr.Oskar Zakiyanov, prof.MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Interní Med. 2012; 14(3): 107-110

Chronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease; CKD) je chorobný stav se závažnými a dalekosáhlými medicínskými a sociálními důsledky včetně potenciálně enormních nákladů pro zdravotní systém, pokud není včas rozpoznáno a léčeno. Protože obvykle nemocnému nečiní žádné subjektivní obtíže, bývá často diagnostikováno pozdě. Vzhledem ke globálnímu demografickému vývoji a epidemii civilizačních onemocnění se počet nemocných s chronickým onemocněním ledvin a přidruženými komplikacemi nadále zvyšuje. To klade nároky na lékaře primární péče a odborníky z ostatních oborů, kteří se s těmito pacienty budou setkávat stále častěji. Předkládané sdělení...

Systémové projevy a komorbidity u chronické obstrukční plicní nemoci - nové možnosti léčby

Systemic manifestations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD): new treatment options

doc.MUDr.Jaromír Musil, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(3): 111-115

Pohled na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se změnil. Na CHOPN je nyní nahlíženo jako na komplexní onemocnění zahrnující nejen bronchiální obstrukci. CHOPN je provázena systémovým zánětem. Zánět vede k systémovým projevům, jako je plicní hypertenze a cor pulmonale. CHOPN je též provázena řadou komorbidit, jako je kachexie, svalová slabost, kardiovaskulární onemocnění, plicní hypertenze, anémie, osteoporóza, deprese, diabetes mellitus, metabolický syndrom a syndrom spánkové apnoe. Nemocní s CHOPN mají i vyšší riziko vzniku bronchogenního karcinomu. Komorbidity je třeba brát v úvahu při rozhodování o léčbě. Je nutno zmírnit bronchiální...

Možnosti léčby inzulinovými pumpami

Options of treatment with insulin pumps

MUDr.Zdeněk Jankovec, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(3): 116-118

Léčba inzulinovou pumpou se postupně stala běžnou součástí péče o pacienty s diabetes mellitus, zejména 1. typu. V současnosti odhadujeme, že je inzulinovou pumpou léčeno cca 5 500–6 000 pacientů v ČR soustředěných hlavně do diabetologických center. Vzhledem k častým přidruženým onemocněním se tato léčba netýká jen diabetologů, ale stále více se s ní setkávají i lékaři jiných oborů. Článek se snaží podat stručný přehled dosavadních poznatků o léčbě inzulinovou pumpou i o současných indikacích a možnostech léčby. Inzulinové pumpy mají své pevné místo v péči o pacienty s diabetem, ale vzhledem k ekonomické i personální náročnosti této léčby...

Informace

Studie SOLVETM - včasná iniciace terapie inzulinem detemir u diabetiků 2. typu

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(3): 132-134

Sdělení z praxe

Akutní perikarditida při maligním mezoteliomu pleury

A case of acute pericarditis in a patient with malignant mesothelioma

MUDr.Lubica Cibičková, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(3): 122-124

V naší kazuistice popisujeme případ pacientky s maligním mezoteliomem pleury, u které došlo k rozvoji akutní perikarditidy. K rozvoji akutní perikarditidy mohlo vést jak prorůstání mezoteliomu do perikardu, tak reaktivní zánět perikardu, tak také (nejpravděpodobněji) infekce, nejspíše virová.

Pestrý klinický a ultrazvukový obraz karcinomu příštítných tělísek

Parathyroid carcinoma

MUDr.Milan Halenka, Ph.D., doc.MUDr.David Karásek, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.Pavel Koranda, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(3): 125-128

Karcinom příštítného tělíska patří k vzácným příčinám primární hyperparatyreózy. Podezření lze stanovit na základě závažných klinických příznaků primární hyperparatyreózy, výrazného laboratorního nálezu a velikosti tumoru. V klinice dominují nefrolitiáza, kostní nemoc a projevy hyperkalcemického syndromu. Klinický průběh může být rychlý a manifestovat se jako hyperkalcemická krize. Efektivní léčba je pouze chirurgická – paratyreoidektomie.

Mezioborové přehledy

Vulvovaginální dyskomfort mykotického původu - současný stav a léčebné možnosti

Vulvovaginal discomfort of fungal origin: current status and therapeutic options

doc.MUDr.Jiří Špaček, Ph.D., doc.RNDr.Vladimír Buchta, CSc., MUDr.Jan Kestřánek

Interní Med. 2012; 14(3): 119-121

Nejčastějším onemocněním pochvy a zároveň nejfrekventovanějším vyvolavatelem vulvovaginálního dyskomfortu je kandidóza. Je tomu zejména kvůli promořenosti populace kvasinkou C. albicans, která se ve vztahu k pochvě může chovat jako komenzál, ale i jako fakultativní patogen. Během života postihuje vulvovaginální kandidóza většinu žen a zvládnutí její sporadické formy bývá bezproblémové. Naopak u rekurentních obtíží eskalují subjektivní příznaky a objektivní nález bývá často velmi chudý nebo zcela normální. Někdy se sice daří určit vyvolávající moment, ale vlastní příčinu se většinou odhalit nepodaří. Nález kvasinky navíc nemusí nutně v řadě...

Dobrá rada

Která vyšetření racionálně indikovat u pacienta s arteriální hypertenzí

Rational examinations indication in patients with arterial hypertension

MUDr.Eva Kociánová, MUDr.Jan Václavík, Ph.D., doc.MUDr.Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Interní Med. 2012; 14(3): 129-131

Sdělení přináší praktický pohled na indikaci základních a doplňkových vyšetření pacienta s arteriální hypertenzí, které jsou základním kamenem určení kardiovaskulárního rizika, míry orgánového postižení a podezření na identifikovatelnou sekundární příčinu hypertenze.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.