Interní medicína pro praxi, 2013, číslo 2

Slovo úvodem

Prediktivní, preventivní, personalifi kovaná medicína - příslib do budoucnosti?

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Interní Med. 2013; 15(2): 47

Přehledové články

Inhibitory dipeptidyl peptidázy 4

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors

MUDr.Marcela Szabó

Interní Med. 2013; 15(2): 49-50

Buňky tenkého střeva produkují dva hormony patřící do inkretinového systému – glukagon-like peptid 1 (GLP-1) a gastrický inhibiční polypeptid (GIP). Jejich sekrece stoupá především postprandiálně. U diabetiků 2. typu byl prokázán snížený postprandiální vzestup GLP-1 a snížená citlivost beta-buněk pankreatu na účinky GLP-1 a GIP ve srovnání s jedinci bez diabetu. Na nedostatečném efektu inkretinů i při vysoké hladině glukózy se u DM 2. typu podílí také enzym dipeptidyl peptidáza 4 (DPP-4), který inkretiny rychle degraduje.

Nová doporučení pro léčbu fibrilace síní

New guidelines for treatment of atrial fibrillation

doc.MUDr.Petr Heinc, Ph.D., MUDr.František Kováčik, MUDr.Ondřej Moravec, MUDr.Jan Přeček, doc.MUDr.Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Interní Med. 2013; 15(2): 52-58

V současné době se péče o nemocné s fibrilací síní bez chlopenní vady řídí našimi národními doporučeními z roku 2011, dodatkem evropských doporučení ze srpna 2012 a dalšími národními limitacemi. V oblasti antiarytmické farmakoterapie je nově možno použít vernakalant pro verzi fibrilace síní na sinusový rytmus a dronedaron k udržení sinusového rytmu po verzi fibrilace síní na sinusový rytmus. Antitrombotická léčba se řídí novou rizikovou stratifikací, tzv. CHA2DS2VASC skórem. Pro antikoagulační léčbu je u většiny nemocných místo warfarinu preferována léčba dabigatranem, nebo rivaroxabanem s přesně danými limitacemi.

Nemoci žaludku v ambulantní praxi

Gastric disorders in general practice

MUDr.Radek Kroupa, Ph.D., MUDr.Markéta Ječmenová

Interní Med. 2013; 15(2): 60-63

Onemocnění žaludku se mohou projevovat velmi pestrou skupinou symptomů. Relativně nejčastější jsou horní dyspeptické potíže, tj. komplex nepříjemných nebo bolestivých subjektivních vjemů, spojovaných s trávením v žaludku. Tyto potíže mohou mít příčinu nejen v chorobách žaludku a přilehlých částech trávicího traktu, ale i v systémových onemocněních mimo trávicí trakt, nebo jde o potíže funkční, bez prokazatelné příčiny. Výskyt organických nemocí žaludku se v průběhu desítek let mění. Relativně ubývá klasické vředové choroby a naopak přibývá změn polékových. Závažných nádorových onemocnění naštěstí mírně ubývá. Žaludek je snadno dostupný pro...

Léčba inzulinovou pumpou

Insulin pump therapy

doc.MUDr.Kateřina Štechová, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(2): 64-68

Dosáhnout glykemií co nejblíže fyziologickým hodnotám je v léčbě diabetu zcela klíčové z důvodů zlepšení dlouhodobé prognózy pacienta. Léčba inzulinovou pumpou představuje t.č. nejdokonalejší napodobení fyziologické sekrece inzulinu pankreatem. Pumpa dávkuje nepřetržitě podle programu subkutánně aplikovanou kanylou bazální dávku rychle působícího inzulinu a pacient si aplikuje prandiální bolusové dávky. Nové typy pump mají navíc integrované moderní technologické nástroje jako je volba různého způsobu dávkování bazální či bolusové dávky, bolusový kalkulátor nebo dokonce systém kontinuálního monitorování glykemie. Pacient s jejich pomocí tak...

Sdělení z praxe

Klinické zkušenosti s fixní kombinací candesartanu 32 mg a hydrochlorothiazidu

Clinical experience with a fixed combination of candesartan 32 mg and hydrochlorothiazide

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(2): 78-79

Hypertenze se dnes řadí k nejčastějším onemocněním postihujícím kardiovaskulární systém. U mnoha hypertoniků se bohužel často při monoterapii nedaří dosáhnout optimální kontroly krevního tlaku, a jsme tak nuceni volit léčbu kombinační. V rámci tohoto článku je podán přehled dosavadních klinických zkušeností s candesartanem v kombinaci s thiazidovým diuretikem hydrochlorothiazidem.

Možnosti ovlivnění potransfuzních změn vnitřního prostředí podáním furosemidu

Changes in patients’ internal enviroment related to administration of blood products

MUDr.Radovan Uvízl, Ph.D., doc.MUDr.Tomáš Gabrhelík, Ph.D., Mgr.Kateřina Langová, Ph.D., MUDr.Bronislav Klementa, MUDr.Petr Šafránek, doc.MUDr.Milan Adamus, Ph.D

Interní Med. 2013; 15(2): 80-83

V konzervě erytrocytrů dochází v průběhu jejího skladování vlivem metabolizmu erytrocytů a jejich rozpadem ke změnám výchozí koncentrace některých biochemických veličin, především hladiny kalia, laktátu a pH. Podání erytrocytární náhrady zvláště v případě vícečetné transfuze může vést u pacientů s život ohrožujícím krvácením k nežádoucím změnám hodnot vnitřního prostředí. Při současně probíhajícím selhání více orgánových systémů jsou tyto změny akcentovány zejména vlivem renální, oběhové a respirační insuficience. Ve studii dokumentujeme změny vnitřního prostředí u příjemců vícečetné erytrocytární transfuze. Zpracovali jsme data z retrospektivně...

Mezioborové přehledy

Diagnostika a léčba červeného oka

Diagnosis and treatment of the red eye

MUDr.Markéta Svobodová, MUDr.Michalis Palos

Interní Med. 2013; 15(2): 69-74

Červené oko je nespecifický stav, se kterým nejčastěji pacient přichází k očnímu lékaři. Představuje široký pojem, jenž je projevem různých klinických jednotek. V běžné praxi se s ním setkávají nejenom oftalmologové, ale i pediatři, praktičtí lékaři a celá řada dalších specialistů. Mohou se tak prezentovat i závažné systémové stavy, v případě že nejsou tato onemocnění dostatečně kompenzována nebo vůbec diagnostikována a léčena, mohou končit těžkým očním postižením. Cílem je prezentovat zejména oční choroby vyžadující mezioborovou spolupráci a stavy, jež mohou činit diagnostické potíže.

Výživa a spánek

Nutrition and Sleep

MUDr.Pavel Dohnal

Interní Med. 2013; 15(2): 75-78

Změna životního stylu a cirkadiánní rytmicity přináší díky umělému osvitu a elektronickým mediím hormonálně podmíněné změny vedoucí k poruchám příjmu potravy a energetického výdeje. Změny se odehrávají ve všech kaskádách neurohumorálního řízení již od dětského věku a mají zpětný vliv na životní styl. Na úrovni hypotalamu stimulují příjem potravy NPY/AgRP neurony, orexiny A a B, chuť k jídlu naopak suprimují melatonin a CART/POMC neurony. Thyreostimulační hormon (TSH) podporuje energetický výdej, somatotropní hormon (GH) snižuje utilizaci glukózy. Zpětnovazebně na hypotalamická jádra působí leptin a grelin, důležitou regulační roli hraje i...

Ve zkratce

Syndrom diabetické nohy - diagnostika a léčba

Diabetic foot syndrome - diagnosis and treatment

MUDr.Alena Broulíková, CSc.

Interní Med. 2013; 15(2): 84-86

Diabetes mellitus je dnes hlavní příčinou netraumatických amputací dolních končetin. Defekty na dolních končetinách a infekční komplikace jsou též častou příčinou morbidity osob s diabetem. Tyto závažné změny na noze diabetika jsou v důsledku spolupůsobení více patogenních činitelů: je to především diabetická neuropatie, narušená biomechanika nohy, ischemická choroba dolních končetin ve smyslu makroangiopatie a zhoršené hojení ran u diabetiků. Tyto všechny rizikové faktory se sčítají u osob se syndromem diabetické nohy.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.