Interní medicína pro praxi, 2015, číslo 1

Slovo úvodem

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2015?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Interní Med. 2015; 17(1):

 

Přehledové články

Novinky ve farmakoterapii bolesti

Advances in pharmacotherapy of pain

MUDr.Marek Hakl, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(1): 10-12

Centrum léčby bolesti, DHClinic, Brno V posledních letech se v oblasti farmakoterapie bolesti objevily nové účinné látky, aplikační formy látek již známých i nové kombinované preparáty. V oblasti účinných látek se ve skupině opioidů setkáváme s novou molekulou po více něž 30 letech. Novinkou je látka tapentadol, μ opioidní agonista se schopností inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v CNS. V oblasti neopioidních analgetik je novinkou na českém trhu aceclofenac – preferenční COX2 inhibitor. V oblasti léčby průlomové onkologické bolesti máme nově k dispozici transmukózní fentanyly s ultra rychlým nástupem účinku. V boji s opioidy...

Prebiotika, probiotika a střevní mikroflora

Prebiotics, probiotics and intestinal microflora

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.Klinické a výzkumné centrum střevních zánětů, ISCARE I.V.F.as Lighthouse, Praha

Interní Med. 2015; 17(1): 14-17

Střevní mikrobiota tvoří důležitý systém v těle člověka, jehož složení a funkce byly rozpoznány zatím jen částečně. Probiotika jsou živé organizmy lidského původu, které příznivě ovlivňují zdraví člověka. Změny v osídlení indukované antibiotickou terapií, změnou diety a moderní přípravou pokrmů se podílejí na vzestupu incidence některých autoimunitně podmíněných chorob, jako jsou idiopatické střevní záněty, celiakie a nejrůznější alergie. Probiotické bakterie, které mají uplatnění v klinické medicíně a splňují statut léčivého přípravku, zahrnují nepatogenní Escherichie coli kmen Nissle 1917, Lactobacilus rthamnosus a rutei a Sacchoromyces boulardii.

Cévní onemocnění žen v menopauze

Vascular disease in menopausal women

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(1): 18-22

Epidemiologická data ukazují jasně, že celková kardiovaskulární mortalita žen překonává úmrtnost na oběhová onemocnění mužské populace. Zejména v období po menopauze dochází k rychlé změně rizikového profilu ženy a s hasnoucí estrogenní produkcí dochází k řadě nepříznivých změn v humorálních, kardiovaskulárních i metabolických regulacích vyúsťujících do strmého nárůstu celkového kardiovaskulárního rizika ženy. Stanovením KV rizika, aktivním pátráním a intervencí nejdůležitějších rizikových faktorů (dyslipidemie, arteriální hypertenze, poruchy glukózové homeostázy a kuřáctví), lze i dlouhodobé cévní riziko postmenopauzálních žen snížit. K základům...

Dialyzační amyloidóza

Dialysis-related amyloidosis

MUDr.Radoslav Roman, doc.MUDr.Kamil Ševela, CSc., MUDr.Darja Krusová, Ph.D., MUDr.Jan Svojanovský, Ph.D., prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Lukáš Pazourek

Interní Med. 2015; 17(1): 23-25

Dialyzační amyloidóza je závažná komplikace u pacientů podstupujících dlouhodobou hemodialyzační léčbu. Způsobuje ji depozice β2-mikroglobulinu ve tkáních ve formě amyloidových fibril. Vzhledem k jeho vysoké afinitě k osteoartikulární tkáni klinické projevy zahrnují syndrom karpálního tunelu, artropatii velkých kloubů, kostní cysty, destruktivní spondylartropatii a ve vzácných případech také systémové poruchy. Mezi rizikové faktory patří dlouhodobá hemodialyzační léčba, zahájení této léčby v mladém věku, léčba konvenčním hemodialyzačním roztokem a absence použití high–flux dialyzačních membrán. Definitivní diagnóza je možná histologicky,...

Novinky v léčbě hepatitidy C

News in the treatment of hepatitis C

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2015; 17(1): 26-27

Léčba chronické hepatitidy C prodělává v posledních 4 letech mimořádné změny. Do praxe se postupně zavádí přímo působící antivirové léky (DAA), které se podávají buď v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem, nebo v tzv. interferon-free nebo dokonce ribavirin-free režimech. V Evropské unii a ve Spojených státech jsou již schváleny sofosbuvir, simeprevir a fixní kombinace sofosbuviru s ledipasvirem. V Evropské unii je navíc schválen i daclatasvir. Výhodami DAA jsou vysoká účinnost a minimum nežádoucích účinků.

Informace

Observační studie pacientů léčených lerkanidipinem v podmínkách běžné klinické praxe v České republice

The observational trial in patients treated with lercanidipine in routine clinical practice in the Czech Republic

prof.MU Dr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Jiří Slíva, Ph.D., PharmDr.Josef Suchopár

Interní Med. 2015; 17(1): 45-48

Lercanidipin je blokátorem kalciových kanálů využívaný v léčbě mírné až středně těžké hypertenze v denních dávkách 10 až 20 mg. Autoři tohoto článku shrnují jeho využití v rámci observační studie realizované v České republice u 375 nemocných s esenciální arteriální hypertenzí. Poukazováno je především na dosažení primárního cíle, tj. dosažení snížení krevního tlaku, dále pak nepříliš výrazné ovlivnění srdeční frekvence a příznivý bezpečnostní profil.

Sdělení z praxe

Nonkompaktní kardiomyopatie - vzácná příčina srdečního selhání

Noncompation cardiomyopathy - a rare cause of heart failure

MUDr.Kateřina Vrkočová, MUDr.Jana Rudolecká, MUDr.Naděžda Petejová, Ph.D., MUDr.Pavlína Plevová, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(1): 31-34

Nonkompaktní kardiomyopatie je vzácné onemocnění projevující se srdečním selháním, kardioembolickými příhodami a závažnými arytmiemi. Echokardiografie je základní vyšetřovací metodou. Předkládáme kazuistiku osmiměsíčního sledování 65letého muže postiženého izolovanou formou nonkompaktní kardiomyopatie s projevy srdečního selhání a závažnými komorovými arytmiemi. Nonkompaktní kardiomyopatie (LVNC – left ventricular noncopaction) je relativně nový typ kardiomyopatie, která byla zařazena světovou zdravotnickou organizací v roce 1995 do skupiny neklasifikovaných kardiomyopatií (1). Dříve byla tato jednotka uváděna pod názvem perzistující...

Kombinace dosud asymptomatické primární hyperparatyreózy a papilokarcinomu štítné žlázy u pacienta s B-non-Hodgkinovým lymfomem

Combination of asymptomatic primary hyperparathyroidism and papillary thyroid carcinoma in patient

MUDr.Milan Halenka, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.Pavel Koranda, Ph.D., MUDr.Antonín Hluší, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(1): 35-38

Primární hyperparatyreóza jako příčina hyperkalcemie u pacientů s non-Hodgkinovým lymfomem je poměrně vzácná a její příčinou bývá nejčastěji solitární adenom příštítného tělíska. V současnosti lze sledovat zvýšený výskyt jak primární hyperparatyreózy, tak papilárního karcinomu štítné žlázy ještě v počátečním, asymptomatickém stadiu nemoci. Tento trend je způsoben rozšířením laboratorního screeningu a širokou dostupností ultrasonografie ve vyšetřovacím schématu onemocnění štítné žlázy. Vzácněji se lze setkat s koincidencí obou chorob. V kazuistice je prezentován nález adenomu příštítného tělíska a malého papilárního karcinomu štítné žlázy u...

Úskalí diagnostiky akutní akalkulózní cholecystitidy

Difficulties in acute acalculous cholecystitis diagnostics

MUDr.Pavel Rutar

Interní Med. 2015; 17(1): 39-41

Akutní akalkulózní cholecystitida je závažné onemocnění postihující převážně pacienty v kritickém stavu. Její diagnostika může, vzhledem k poměrně chudé symptomatice, mnohdy činit nemalé obtíže. Tento text obsahuje 2 kazuistiky. První kazuistika uvádí spíše atypický případ akutní akalkulózní cholecystitidy u jinak zdravého muže, druhá kazuistika popisuje diagnostické rozpaky, které vyvstaly u pacientky s akutní levostrannou pyelonefritidou, při rozvoji atypické bolesti v pravém hypochondriu doprovázené prosakem stěny žlučníku. U této pacientky se diagnóza akutní akalkulózní cholecystitidy nakonec nepotvrdila, nicméně klinický a ultrasonografický...

Farmakologický profil

Dapagliflozin - nová možnost pro terapii diabetes mellitus 2. typu

Dapagliflozin - a new option in treating type 2 diabetes mellitus

prof.MUDr.Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní Med. 2015; 17(1): 42-44

Dapagliflozin je vysoce selektivní inhibitor SGLT 2. Po jeho podání je snížena reabsorpce glukózy v proximálním tubulu. U osob s diabetem snižuje dapagliflozin glykovaný hemoglobin o 0,5–0,8 % ve srovnání s placebem, jeho účinek je nezávislý na přítomnosti inzulinu. Dapagliflozin snižuje tělesnou hmotnost, obvod pasu, objem viscerálního i podkožního tuku. Dapagliflozin snižuje mírně systolický krevní tlak. V listopadu 2012 byl dapagliflozin registrován pro terapii pacientů s diabetem 2. typu pod názvem Forxiga. Základní terapeutická dávka je 10 mg dapagliflozinu. Je indikován pro monoterapii nebo kombinovanou terapii včetně kombinace...

Mezioborové přehledy

Infekce vyvolané herpetickými viry herpes simplex a varicella zoster a jejich léčba

Infections caused by herpetic viruses Herpes simplex and Varicella zoster and their treatment

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(1): 28-30

Článek je zaměřen na infekce vyvolané herpetickými viry herpes simplex a varicella zoster, které mohou vyvolat infekční onemocnění již v kojeneckém věku, ale mohou být příčinou zdravotních potíží až do věku seniorského. Zatímco primoinfekce vyvolané virem herpes simplex typ 1 probíhají v naprosté většině inaparentně, u herpes simplex virus typ 2 jsou bezpříznakové průběhy méně časté a u primoinfekce vyvolané virem varicella zoster jde naopak téměř vždy o průběh spojený s klinickými projevy tj. onemocněním planými neštovicemi. Typickou vlastností herpetických virů po primoinfekci je jejich další celoživotní setrvání v organizmu. Tato přítomnost...

SAS pro praxi

Výčet výsledků jednání SAS o dodatcích s jednotlivými ZP na rok 2015 aneb kdo a co vyjednal pro úhrady ambulantních specialistů v roce 2015

MUDr. Marie Duřpektová,

Interní Med. 2015; 17(1): 49-50

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.