Interní medicína pro praxi, 2015, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Interní Med. 2015; 17(4):

Hlavní téma

Léčba hormony štítné žlázy v klinické praxi

Thyroid hormones in clinical practice

prof.MUDr.Václav Zamrazil, DrSc.

Interní Med. 2015; 17(4): 165-167

Hormony štítné žlázy patří k nejčastěji užívaným lékům. Zásadní aplikací je náhrada nedostatečné funkce štítné žlázy (substituce) a potlačení sekrece TSH (suprese). Základním lékem je tetrajodotyronin (tyroxin). Účinný hormon – trijodotyronin – je převážně vytvářen v periferních tkáních dejodací tyroxinu. U části nemocných může být tato dejodace omezená a je vhodné zvážit podávání kombinované léčby tyroxin + trijodotyronin v poměru asi 13 : 1. Ostatní možnosti léčby tyreoidálními hormony jsou předmětem klinického výzkumu.

Diferenciální diagnostika selárních expanzí

Differential diagnosis of sellar masses

prof.MUDr.Michal Kršek, CSc.

Interní Med. 2015; 17(4): 169-172

Tumory selární oblasti jsou poměrně častým nálezem při zobrazovacím vyšetření této oblasti. Mohou mít různou etiologii, výrazně však převažují hypofyzární adenomy. Jejich klinická prezentace se pohybuje od klinicky zcela nezávažných, asymptomatických, až po život ohrožující a může být dána endokrinologickou dysfunkcí, nebo příznaky z útlaku okolních struktur. Všechny uvedené aspekty a odlišnosti musí být pečlivě posouzeny a na základě podrobného vyšetření musí být určen další správný postup. Tento přehledný článek shrnuje současný pohled na problematiku tumorů selární oblasti se zřetelem na jejich diferenciální diagnostiku.

Farmakologická léčba postmenopauzální a involuční osteoporózy

Pharmacological treatment of postmenopausal and involution osteoporosis

MUDr.Vít Zikán, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(4): 174-184

Osteoporotické zlomeniny dramaticky zhoršují kvalitu života a zvyšují morbiditu i mortalitu po zlomeninách obratlů a proximálního femuru. Cílem léčby osteoporózy je snížit riziko zlomenin a zlepšit kvalitu života u pacientů se zlomeninami. Farmakoterapie osteoporózy má být zvažována u nemocných s významným rizikem osteoporotických zlomenin. Pro posouzení individuálního rizika osteoporotických zlomenin během následujících 10 let je doporučeno užívat algoritmus FRAX, který hodnotí i další na kostní denzitě nezávislé rizikové faktory zlomenin (věk, prodělané zlomeniny, zlomeniny u rodičů, toxické vlivy, léčba glukokortikoidy, revmatoidní artritida...

Substituce testosteronu a kardiovaskulární riziko

Testosterone therapy and cardiovascular risk

prof.MUDr.Jan Čáp, CSc.

Interní Med. 2015; 17(4): 185-187

Hladina testosteronu u mužů klesá s věkem, a je-li nízká hladina spojena s příznaky, je indikována k substituci. Nízký testosteron je u starších mužů spojen s vyšším výskytem řady rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění (obezitou, hyperlipidemií, poruchou citlivosti k inzulinu, vzestupem zánětlivých markerů) a v řadě prací i se zvýšením celkové a kardiovaskulární úmrtnosti. Substituce testosteronem tyto faktory ve většině intervenčních studií zlepšuje a v některých byl prokázán i pokles kardiovaskulárních onemocnění a mortality. V posledních letech se objevily práce ukazující naopak na zvýšenou mortalitu po zahájení substituce u starších...

Přehledové články

Léčba astmatu 2015

Asthma treatment 2015

prof.MUDr.Václav Špičák, CSc.

Interní Med. 2015; 17(4): 73-76

Astma je chronickým zánětem dýchacích cest. Představuje vážné sociální a ekonomické břemeno, pro které vznikla pod záštitou WHO Globální iniciativa pro astma. Výsledkem byla v r. 1995 první globální strategie diagnostiky, léčby a prevence průduškového astmatu. V roce 1996 jsme se přihlásili k této iniciativě založením České iniciativy pro astma. Zavedením nové strategie se snížila u nás hospitalizace pro astma a zlepšila se kvalita života astmatiků. Současná léčba astmatu se opírá o poslední verzi Globální iniciativy 2014 a naše odborné společnosti alergologů a pneumologů připravily společný doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu.

Novinky a perspektivy v léčbě inzulinem

News and perspectives in insulin treatment

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Interní Med. 2015; 17(4): 192-195

Inzulinoterapie je nedílnou součástí léčby diabetiků 1. typu a také řady diabetiků 2. typu zejména s delším trváním onemocnění. U řady pacientů s diabetem 2. typu je však podávání inzulinu často zahájeno později, než by bylo ideální. Důvodem jsou mimo jiné suboptimální farmakokinetické vlastnosti stávajících inzulinů. Pokračuje proto intenzivní vývoj nových inzulinů, jejichž charakteristiky by byly výhodnější a bližší fyziologické regulaci inzulinové sekrece. Cílem tohoto článku je shrnout stávající poznatky týkající se nových inzulinů, které byly nedávno uvedeny na trh nebo se uvedení na trh přibližují. Probereme rovněž perspektivy inzulinoterapie...

Barrettův jícen

Barrett’s esophagus

MUDr.Soňa Režnáková, MUDr.Emilie Niedobová, Ing.Helena Gbelcová, Ph.D., prof.RNDr.Vanda Repiská, PhD.

Interní Med. 2015; 17(4): 196-198

2Interní oddělení, Oblastní nemocnice Kolín Tématem práce je problematika Barrettova jícnu. V práci je zmíněna epidemiologie a základní etiopatogeneze této nemoci. Zabývá se dále aktuální možností diagnostiky a léčby včetně moderních endoskopických terapeutických metod. V neposlední řadě jsou zde uvedeny postupy při endoskopické dispenzarizaci pacientů.

Nová orální antikoagulancia - pohled hematologa

New oral anticoagulants - hematologist’s perspective

MUDr.Antonín Hluší, Ph.D., Mgr.Luděk Slavík, Ph.D., MUDr.Miroslava Palová, doc.MUDr.Věra Krčová, CSc.

Interní Med. 2015; 17(4): 200-203

Tradiční antikoagulační terapie warfarinem nebo hepariny je v posledních letech často nahrazována cíleně působícími antikoagulačními léky označovanými jako nová orální antikoagulancia (NOAC). Pro rutinní klinické použití jsou v současnosti využívány přímý inhibitor trombinu dabigatran a přímé inhibitory aktivovaného faktoru Xa rivaroxaban a apixaban. Indikace NOAC patří nejčastěji do kompetence internistů, zvláště kardiologů, neurologů, angiologů a ortopedů. Hematolog je do problematiky často zapojen v případě potřeby interpretace hemostatických parametrů, v klinických situacích vyžadujících monitoraci terapie nebo vzniku krvácivých projevů...

Sdělení z praxe

Jak na nekompliantního hypertonika aneb ne vždy je cesta snadná

How to deal with a non-compliant hypertensive patient, or The path is not always easy

MUDr.Eva Kociánová, doc.MUDr.Jan Václavík, Ph.D.

Interní Med. 2015; 17(4): 204-205

Cílem léčby hypertenze je bezpochyby snížení rizika jejích komplikací. K tomuto účelu nám slouží široká paleta účinných antihypertenzních léčiv. S jejich pomocí se naprostá většina pacientů dostane k doporučeným cílovým hodnotám krevního tlaku (1). Jako zásadní problém se ale ukazuje ochota konkrétního pacienta dlouhodobě dodržet stanovené léčebné schéma. Při průkazu non-compliance je zásadní kritické zhodnocení všech podávaných tablet co do nezbytnosti a účinnosti, využití fixních kombinací, kdykoli je to možné, a hlavně mravenčí práce s motivací pacienta k celoživotní léčbě.

Multiorgánové selhání po opakované intoxikaci tisem červeným

Multiple organ failure induced by repeated yew intoxication

MUDr.Tomáš Suchý

Interní Med. 2015; 17(4): 206-207

Autor popisuje průběh intoxikace tisem červeným u mladého pacienta. Tento poměrně vzácný typ otravy má velmi vysokou mortalitu. Příčinou je významný kardiotoxický účinek taxinů. V závěru sdělení jsou stručně uvedeny dostupné terapeutické možnosti.

Nález vaskulitidy velkých cév při hybridním 18F-FDG PET/CT zobrazení u 57leté pacientky vyšetřované pro váhový úbytek a únavu

The unexpected finding of the large vessel vasculitis on 18F-FDG PET/CT imaging in 57-year-old woman with the loss

doc.MUDr.Jiří Doležal, Ph.D., Petr Bradna, Ivana Motyčková, Eva Krčálová

Interní Med. 2015; 17(4): 208-210

Cíl: Prezentovat neobvyklý případ 57leté ženy vyšetřované pro váhový úbytek a chronickou únavu, u které se při hybridním 18F-FDG PET/CT vyšetření, které bylo provedeno v rámci pátrání po možném nádoru neznámé primární lokalizace, neočekávaně zobrazila vaskulitida velkých cév. Materiál a metoda: Pacientka absolvovala PET/CT zobrazení od baze lební do poloviny stehen, a to 60 minut po intravenózní aplikaci radiofarmaka 18F-FDG o aktivitě 344 MBq. Kontrastní (i. v. + per os kontrast) CT sken byl proveden ve venózní fázi. Výsledky: 18F-FDG PET/CT zcela neočekávaně zobrazilo intenzivní akumulací 18F-FDG ve stěně břišní a hrudní aorty a jejích větví....


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.