Interní medicína pro praxi, 2017, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(1): 3

Přehledové články

Diagnostika a léčba tromboembolické nemoci z pohledu 10. ACCP doporučení

10th edition of the ACCP guidelines for diagnosis and treatment of venous thromboembolism

doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(1): 7-9

Přehledový článek shrnuje zatím poslední, 10. ACCP doporučení, publikovaná počátkem roku 2016, která aktualizují 12 bodů předchozího 9. vydání z roku 2012 a zabývají se 3 novými tématy. Všechny důležité změny se týkají léčby TEN, v diagnostice hluboké žilní trombózy ani plicní embolie zatím nedochází k podstatným změnám.

Aktuální trendy ve farmakoterapii hypertenze

Current trends in drug treatment of hypertension

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Interní Med. 2017; 19(1): 10-15

Nové poznatky v oblasti hypertenze shrnují současná Evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. Novinkou je automatické opakované měření TK ve zdravotnickém zařízení prováděné v oddělené místnosti (bez přítomnosti jiných osob), které může zlepšit reprodukovatelnost naměřených hodnot a lépe koreluje s denními hodnotami TK při 24hodinové monitoraci nebo s měřením TK v domácích podmínkách. Rozhodnutí o zahájení antihypertenzní léčby závisí na hodnotě TK a na celkovém KV riziku. U většiny hypertoniků je dříve nebo později zahájena farmakologická léčba. Pouze nefarmakologickou léčbu s těsnou monitorací TK je možno...

Nové indikace mukolytik, Zásady léčby kašle

New indications for mucolytics, Principles of cough treatment

MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Interní Med. 2017; 19(1): 16-18

Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Kašel se u dospělých osob dělí dle délky jeho trvání na: akutní – trvá do 3 týdnů, protrahovaný – trvá přerušovaně 3–8 týdnů, chronický – trvá déle než 8 týdnů. A podle typu na kašel: 1) Suchý, dráždivý, který může přejít ve štěkavý nebo chraptivý kašel – k jeho léčbě užíváme antitusika; ta mohou mít centrální nebo periferní účinek. 2) Záchvatovitý – tento typ kašle, který vzniká v záchvatech více v noci nebo po námaze, se vyskytuje často u průduškového astmatu, proto úlevu často přinášejí inhalovaná bronchodilatancia nebo protizánětlivé...

Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

The news in multiple myeloma treatment

MUDr. Martin Štork, MUDr. Jitka Vaculová, doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., MUDr. Viera Sandecká, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., MUDr. Zdeněk Král, CSc.

Interní Med. 2017; 19(1): 20-22

Léčba mnohočetného myelomu v současnosti zažívá dynamický rozvoj. V rámci klinických studií byly testovány nové protimyelomové léky – carfilzomib, ixazomib, pomalidomid, daratumumab, elotuzumab a panobinostat. Jejich použití je přínosné pro pacienty s relabovaným mnohočetným myelomem, a především může zlepšit prognózu refrakterního onemocnění. Očekáváme, že řada z nich se v budoucnu stane pravidelnou součástí standardních léčebných protokolů jak relapsu, tak zřejmě i primoterapie. Carfilzomib a pomalidomid v klinických studiích prodloužily přežití bez progrese téměř na dvojnásobek oproti standardní léčbě. Velmi slibnou skupinou jsou monoklonální...

Moderní technika v léčbě diabetu – aktuální novinky

Modern technology in diabetes treatment – what is new?

prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(1): 23-27

Technika se začíná stále více prosazovat v léčbě pacientů se všemi typy diabetu. Moderní technika může být nápomocna zejména na poli selfmonitoringu, dávkování inzulinu a zajištění pacientovy bezpečnosti (prevence vzniku těžké hypoglykemie). Může být ale velmi přínosná například i pro sledování nutričního příjmu či fyzické aktivity. V moderním managementu diabetu jsou stále více využívány mobilní telefony, které mohou sloužit například jako přijímače dat z kontinuální monitorace koncentrace glukózy a je na nich možné s využitím příslušných aplikací provádět i analýzu získaných dat. Z hlediska přenosu dat se stále více prosazují tzv. bezdrátové...

Duální inhibice v terapii srdečního selhání

Dual inhibition in the treatment of heart failure

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Interní Med. 2017; 19(1): 29-32

Duální inhibice v léčbě srdečního selhání zahrnuje léky blokující systém renin-angiotensin-aldosteron a současně neutrální endopeptidázu – neprilysin, který je odpovědný za degradaci endogenních natriuretických peptidů. Sakubitril/valsartan je inhibitor neprilysinu a antagonistou receptoru angiotensinu a je zatím jediným představitelem nové lékové skupiny, kterou řadíme do skupiny léků modifikujících průběh srdečního selhání.

Sdělení z praxe

Genetická hemochromatóza, jedna příčina, více nemocí

Genetic hemochromatosis, one cause, more illnesses

MUDr. Bedřich Staňka, MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, Ph.D., MUDr. Petr Konvička

Interní Med. 2017; 19(1): 39-41

Kasuistika popisuje případ hospitalizovaného pacienta se zdánlivě jednoznačnou diagnózou diabetu mellitu. Na základě provedených vyšetření však bylo zjištěno větší množství různých nespecifických příznaků, které postupně dotvářely diagnózu, na kterou je obecně málo pomýšleno, tedy genetickou hemochromatózu, což ukazuje na nutnost komplexní diferenciální diagnostiky. Pacient byl úspěšně léčen opakovanými venepunkcemi.

Farmakologický profil

Infliximab

Infliximab

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Interní Med. 2017; 19(1): 42-46

Infliximab je první monoklonální protilátkou cílenou na TNFα. Používá se v léčbě revmatoidní artritidy a dalších artritid, idiopatických střevních zánětů a psoriázy. Podává se pomalou intravenózní infuzí, obvykle v dávkách 3–5 mg/kg v intervalech 1–8 týdnů. Z organismu je pomalu eliminován s poločasem 7–12 dnů. Pro svou vysokou účinnost a bezpečnost představuje cílenou léčbu první volby těchto onemocnění. Mezi jeho nežádoucí účinky patří především infuzní reakce a riziko oportunních infekcí, ostatní nežádoucí účinky jsou obvykle málo časté nebo nezávažné.

Mezioborové přehledy

Koncept bazální stimulace a jeho využití v ošetřovatelské péči u seniorů

Basal stimulation concept and its use in nursing care for the elderly

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D., Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D., Mgr. Marinella Danosová, DiS., Bc. Veronika Dobešová, MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Interní Med. 2017; 19(1): 38

Stárnutí je přirozenou součástí živého organismu. Se zvyšujícím se věkem stoupá výskyt somatických i psychických potíží. Kvalitu prožívání života u seniorů snižují potíže v oblasti dýchání. Výskyt dušnosti je častým příznakem chorob u seniorů. Jednou z možností ovlivnění prožívání seniora je používání technik konceptu bazální stimulace. Článek popisuje přínos techniky masáže stimulující dýchání na zlepšení kvality dýchání (v subjektivní i objektivní kategorii) u seniorů ve vybrané sociální instituci.

Syndrom chronické pánevní bolesti

Chronic pelvic pain syndrome

MUDr. Pavlína Nosková

Interní Med. 2017; 19(1): 106-110

Neléčený syndrom chronické pánevní bolesti je často spojován s negativními kognitivními, behaviorálními, sexuálními a emočními důsledky. Jeho léčba vyžaduje vždy multidisciplinární přístup, zahrnující spolupráci urologa, gynekologa, algeziologa, rehabilitačního lékaře a psychologa. Základem léčby je analgetická farmakoterapie, psychoterapie, fyzioterapie, případně užití invazivních a alternativních metod. Článek shrnuje poznatky o léčbě tohoto syndromu na podkladě posledních doporučení Evropské urologické společnosti.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.