Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 11

Slovo úvodem

Strasti a slasti práce s lékaři

Mgr. Iva Daňková

Interní Med. 2007; 9(11): 475

V závěru roku všichni rekapitulujeme a ohlížíme se zpět, co nám uplynulé měsíce přinesly. Říká se, že člověk si má pamatovat to dobré a hezké, na špatné zapomenout. Redakce společnosti Solen vydala letos 70 čísel odborných lékařských časopisů a při jejich vzniku se udála i spousta zábavných situací. Předkládáme výběr nejlepších pracovních poznámek, které jste především vy adresovali do našich řad. (Pozn. Všechny repliky jsou autentické a pronesli je spolupracující lékaři v konverzaci s redakčním týmem.)

Přehledové články

Současné pohledy na sondovou enterální výživu

Current data of the tube enteral nutrition

doc. MUDr. Miroslav Tomíška CSc

Interní Med. 2007; 9(11): 480-485

Udržení nutričního stavu je dnes nedílnou součástí péče o nemocného. Kdykoliv je to možné, enterální výživa (EV) má přednost před výživou parenterální, protože navíc přispívá k udržení integrity a funkce střeva a podporuje imunitní systém organizmu. Četné doklady z klinických studií umožnily formulovat evropská standardní doporučení k provádění enterální výživy u různých skupin nemocných. Optimálním postupem pro jejich zavedení do klinické praxe je vypracování místních nemocničních protokolů pro enterální výživu. Klíčovým faktorem se stává podpora včasného podání enterální výživy všem indikovaným nemocným v dostatečném množství. Opožděné zahájení EV...

Jaterní cirhóza

Liver cirrhosis

MUDr. Veronika Příbramská, MUDr. Libuše Husová

Interní Med. 2007; 9(11): 486-489

Jaterní cirhóza představuje časté a závažné onemocnění v ambulanci praktického lékaře, internisty i gastroenterologa. Jde o chronický difuzní proces, kdy dochází k nekróze jaterních buněk, fibrotizaci a uzlovité přestavbě jaterního parenchymu, následně vedoucí k jaternímu selhání. Závažné a život ohrožující jsou zejména komplikace portální hypertenze. Náklady na léčbu jsou vysoké, a proto je nutné jaterní postižení diagnostikovat již v úvodních stadiích a předcházet dalšímu poškozování jater a rozvoji komplikací. V článku připomínáme základní informace o patofyziologii, diagnostice a léčbě cirhózy jater.

Pleurální výpotky

Pleural effusions

MUDr. Libor Fila

Interní Med. 2007; 9(11): 490-494

Pleurální výpotky patří mezi běžná onemocnění s incidencí 300–500/100 000. Fluidotorax vzniká tehdy, přesáhne-li tvorba tekutiny resopční kapacitu. Mezi nemocemi, které vedou k tvorbě fluidotoraxu, dominují srdeční selhání, pneumonie, nádory, plicní embolie a jaterní cirhóza. Klinické podezření na přítomnost fluidotoraxu ověřujeme zobrazovacími metodami. V diagnostice se dále uplatňuje vyšetření pleurální tekutiny a biopsie pleury získávaná obvykle torakoskopicky. Časné diagnóze nesmí unikat nádorové a tuberkulózní výpotky, empyémy, hemotoraxy a chylotoraxy. Léčba pleurálního výpotku zahrnuje léčbu základního onemocnění a lokální procedury. Lokální...

Rizika krevních transfuzí

Risks associated with blood transfusions

MUDr. Dana Galuszková

Interní Med. 2007; 9(11): 495-498

Transfuzní lékařství je nepostradatelným partnerem řady klinických oborů v komplexní péči o nemocné pacienty. Přes soustavný rozvoj diagnostických a technologických postupů při zpracování a skladování krve je hemoterapie spojena s možnými zdravotními riziky. Komplikace krevních transfuzí mohou být děleny dle různých schémat a kritérií. Příhody vzniklé ve vztahu s transfuzí mohou mít charakter transfuzní reakce, transfuzní chyby a skorochyby. Systematické zaznamenávání a vyhodnocování těchto příhod se nazývá hemovigilance. V souladu s legislativou Evropské unie je aktuálním úkolem českého zdravotnictví vybudovat funkční národní systém hemovigilance,...

Dekubitus - komplexní pohled geriatra

Decubital ulcer - from a geriatrician perspective

MUDr. Hana Meluzínová, doc. MUDr. Pavel Weber CSc, MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D, prof. MUDr. Hana Kubešová CSc

Interní Med. 2007; 9(11): 499-506

Ačkoli dekubitus sám o sobě je jasně viditelný a jeho diagnostika bude jednoznačná, stanovení jeho hloubky, rozsahu a přítomnosti infekce bude mnohdy velmi obtížné. Neoddělitelně patří k významným problémům geriatrické medicíny a má těsný vztah k imobilizačnímu syndromu, který vedle instability, inkontinence a intelektových poruch patří mezi tzv. „velké geriatrické syndromy“. Ty se objevují zejména v pozdním séniu (nad 75 roků) jako doplnění syndromologického obrazu celkové multimorbidity. Jejich průvodním jevem je obvykle i dysaptibilita. Diskutována je otázka etiopatogeneze, klinického obrazu, včetně klasifikace a komplikací. Autoři podtrhují...

Nehypoglykemizující účinky perorálních antidiabetik

Nonhypoglycemic effects of oral antidiabetic medications

MUDr. Pavlína Piťhová, prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc, MUDr. Michala Pelikánová, MUDr. Eva Žakovičová, MUDr. Erik Hollay

Interní Med. 2007; 9(11): 507-513

Většina perorálních antidiabetik vzhledem k mechanizmu svého účinku ovlivňuje vedle metabolizmu sacharidů i rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, mohou působit protektivně na funkci pankreatických B-buněk, mohou vykazovat vliv na zánět a produkci zánětlivých cytokinů, aterosklerózu a stabilitu aterosklerotického plátu, kontrolu buněčného cyklu, apoptózu a karcinogenezu. Text popisuje tzv. pleiotropní efekty thiazolidindionů, metforminu, akarbózy a sulfonylureových sekretagog.

Neuroendokrinní tumory

Tumors of the neuroendocrine system

prof. MUDr. Václav Zamrazil DrSc

Interní Med. 2007; 9(11): 514-519

Neuroendokrinní systém (NES) je komplexní neuroendokrinní síť ne zcela jasného původu (buňky neurální lišty či primitivní pluripotentní buňky?) se širokým spektrem funkcí parakrinní sekrece, endokrinní sekrece, neuromodulační funkce. Význam NES a poruch jeho funkcí nebyl dosud bezpečně zhodnocen. Z NES vycházejí tumory (NETs), které secernují řadu hormonálně aktivních látek, které vyvolávají různé endokrinní syndromy. Povaha NETs je převážně maligní, stupeň malignity je obvykle nízký. Lokalizované jsou převážně v zažívacím systému. Spolehlivou diagnózu umožňuje jen morfologické vyšetření a v klinické diagnostice se užívá stanovení hormonálně aktivních...

Informace

6. pracovní konference III. interní kliniky FN a LF UP Olomouc

MUDr. David Karásek Ph.D

Interní Med. 2007; 9(11): 534

Dne 24. října 2006 se konala v kongresovém zařízení Regionálního centra Olomouc v pořadí již 6. pracovní konference III. interní kliniky, tentokrát na téma aktuální endokrinologie. Konference byla organizovaná ve spolupráci se Spolkem lékařů ČLS JEP v Olomouci, pod záštitou rektora UP v Olomouci prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc., děkana LF UP prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc. a ředitele FN Olomouc MUDr. Radomíra Maráčka.

Mezioborové přehledy

Rizika a přínos hormonální antikoncepce

Risk and benefit of combined oral contraceptives

doc. MUDr. Peter Koliba CSc

Interní Med. 2007; 9(11): 520-524

Práce podává aktuální přehled problematiky kombinované hormonální kontracepce (COC) s ohledem na možná rizika i přínos. Kombinovaná hormonální kontracepce je v současnosti nejspolehlivější antikoncepční metodou. Autor se v práci zaměřil na historii používání COC, dále na farmakologii a metabolizmus estrogenů i gestagenů, na příznivé účinky, ale i na možné nežádoucí účinky, rizika a kontraindikace. Nejzávažnější komplikací při užívání COC jsou tromboembolické příhody. Užívání COC má nejen zdravotní rizika, ale i zdravotní výhody. S klesající dávkou estrogenů při tom většina rizik klesá. Požadavky na COC, jako spolehlivost, bezpečnost a dobrou kontrolu...

Deprese a její léčba u kardiovaskulárního onemocnění

Depression and its treatment in cardiovascular diseases

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Interní Med. 2007; 9(11): 525-528

Autor popisuje souvislosti výskytu deprese a kardiovaskulárního onemocnění. Podstatná část sdělení je věnována popisu správné antidepresivní léčby, jsou zdůrazněny vlastnosti, výhody i případná rizika jednotlivých skupin současných antidepresiv.

Ve zkratce

Hematologie - hodnocení krevního obrazu

prof. MUDr. Ivo Krč DrSc

Interní Med. 2007; 9(11): 529-530

V článku jsou shrnuty nejdůležitější informace, které je možno získat při dnes již běžném počítačovém a instrumentálním vyšetření periferního krevního obrazu. Pozornost je věnována převážně kvantitativním odchylkám jednotlivých sledovaných parametrů, dále jsou zdůrazněny některé morfologické abnormality zjistitelné v krevních nátěrech a je upozorněno i na možná metodická úskalí, která všechna musejí být vzata v úvahu v konečném zhodnocení.

Právní problematika

Výjimky z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

Pavel Uherek

Interní Med. 2007; 9(11): 531-533

Článek se zabývá obecným výkladem k podstatě a druhům výjimek z povinné mlčenlivosti, a to s ohledem na nejaktuálnější právní úpravu. Podrobněji je rozebrána výjimka z mlčenlivosti související s obhajobou zdravotnického pracovníka v soudním řízení.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.