Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 11

Slovo úvodem

Prohru nad nemocí a stářím člověka je těžké přiznat

MUDr. Anna Křivancová

Interní Med. 2008; 10(11): 491

Nechci uvažovat nad tematikou polymorbidního jedince v ordinaci, kterou všichni lékaři velmi dobře znají. Vědí, kolik práce a úsilí takový pacient stojí, jakou provozuje zdravotní turistiku v našem zdravotním sytému a nyní v době převádění všeho na peníze i jak je jeho léčba nákladná a drahá. Chci se na problém stárnoucího jedince podívat i z jiné stránky než ryze zdravotní.

Přehledové články

Racionální léčba perorálními antidiabetiky

Oral antidiabetic agents - treatment of type 2 diabetes

MUDr. Pavlína Piťhová

Interní Med. 2008; 10(11): 494-497

Perorální antidiabetika (PAD) jsou preparáty určené výhradně k léčbě diabetes mellitus 2. typu (T2D). V rámci léčby T2D se snažíme ovlivnit jak inzulinorezistenci, tak i poruchu inzulinové sekrece. Lze volit preparáty, které ovlivňují především lačnou glykemii (metformin, thiazoli­dindiony) a preparáty ovlivňující především postprandiální glykemii (akarbóza, inzulinová sekretagoga, inkretin-mimetika), cílem je optimální metabolická kontrola. Inkretin-mimetika, zasahující na více hladinách regulace glukózy, jsou kvalitativně novou složkou v antidiabetické medikaci. Pro vhodného pacienta je možné zvolit i kombinaci různých typů perorálních antidiabetik,...

Novinky v antiretrovirové terapii HIV/AIDS infekce

Novelties in antiretroviral therapy of HIV/AIDS infection

doc. MUDr. Marie Staňková CSc

Interní Med. 2008; 10(11): 498-501

Infekce virem lidské imunodeficience (HIV) zůstává nevyléčitelným onemocněním, virus dosud nelze eradikovat z organizmu. Kombinovaná antiretrovirová terapie (cART) však dokáže účinně omezit replikaci HIV, zpomalit progresi imunodeficitu, a HIV infikovaným pacientům tak zajistit významné prodloužení délky života a zvýšení jeho kvality. Antiretrovirová terapie u HIV + gravidních žen významně sníží riziko vertikálního přenosu infekce. Vývoj nových antiretrovirových léků je závratný a rychlost, s jakou FDA (US Food and Drug Administration) schvaluje nová léčiva pro klinické použití je nebývalá. Vývoj pokračuje nejen v již existujících skupinách, ale zahrnuje...

Chronická obstrukční plicní nemoc dnes

Chronic obstructive pulmonary disease nowadays

MUDr. Pavel Turčáni

Interní Med. 2008; 10(11): 502-507

Text se krátce zabývá komplexní léčbou, která je v současné době dostupná pro nemocné s CHOPN. Vychází přitom z rozdělení na postupy medikamentózní a nemedikamentózní. Důraz je kladen na základní charakteristiky jednotlivých modalit i praktické využití prezentovaných poznatků v každodenní praxi.

Sdělení z praxe

Erbitux a léčba karcinomu rekta

MUDr. Dagmar Brančíková

Interní Med. 2008; 10(11): 526-528

Popisujeme případ 48leté pacientky s primárně metastatickým a lokálně inoperabilním karcinomem rekta. Schéma: léčba byla zahájena kombinací capecitabin/irinothecan (podány 4 série chemoterapie režimem XELIRI), následně při regresi jaterních metastáz dle sonografie byla podána konkomitance radioterapie a souběžně 2 série chemoterapie režimem XELIRI. Následně pro progresi jaterních metastáz byla zahájena léčba II. linie režimem FOLFIRI/Erbitux modifikací podání Erbitux co 2 týdny (schéma dle studie EVEREST). Po 6 sériích bylo provedeno přešetření s nálezem regrese lokálně i na játrech dle CT, proto byl zvolen operační postup – paliativní resekce...

Úspěšná léčba těžké otravy karbamazepinem opakovanou hemoperfuzí

MUDr. Soňa Štěpánková, et. al

Interní Med. 2008; 10(11): 529-530

Karbamazepin je tricyklické antiepileptikum, jehož střevní absorbce je pomalá, váže se silně na plazmatické bílkoviny a rychlost eliminace z organizmu je kolem 36 hodin. Toxicita se projeví křečemi, poruchou vědomí od somnolence až po kóma, hypotenzí, arytmiemi, zvracením. Letální dávka není známa. Není přesná korelace mezi požitou dávkou, plazmatickou hladinou a klinickým stavem. Terapie otravy karbamazepinem je založena na opakované aplikaci aktivního uhlí nazogastrickou sondou a opakované hemoperfuzi (HP). V kazuistice prezentujeme vlastní zkušenost s úspěšnou léčbou velmi těžké otravy u mladého muže.

Pneumocystová pneumonie u HIV pozitivních osob

MUDr. Juraj Kultan

Interní Med. 2008; 10(11): 531-534

Infekční postižení plic patří mezi nejčastější klinické projevy HIV infekce a podílí se významným způsobem na morbiditě a mortalitě nemocných, tato onemocnění většinou bývají součástí pokročilejších stadií již dříve diagnostikované HIV infekce. Typickým plicním postižením u HIV pozitivních osob je pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci (pneumocystová pneumonie – PCP). Někdy může být tato pneumonie prvním klinickým projevem dosud nepoznané HIV infekce, jak to ukazujeme na kazuistice pacienta, mladého, zdravého muže, který byl hospitalizován na našem pracovišti s velmi těžkou oboustrannou pneumonií. V další části textu popisujeme diagnostiku,...

Mezioborové přehledy

Farmakoterapie diabetické retinopatie - zbožné přání, nebo realita?

Pharmacotherapy of diabetic retinopathy - idle wishes or reality?

doc. MUDr. Tomáš Sosna CSc

Interní Med. 2008; 10(11): 511-516

Diabetická retinopatie (DR) je jednou z nejčastějších příčin poklesu zrakové ostrosti ve vyspělých zemích. Je známo, že její zvládnutí je založeno především na prevenci, která spočívá v optimální kompenzaci diabetu, ale i dalších rizikových faktorů. Laserová léčba, jakkoliv je „evidence based medicine“, je postupem ve své podstatě empirickým a destruktivním a principy léčebných účinků jsou stále ve sférách předpokladů i dohadů. Farmakoterapie DR se naproti tomu snaží vycházet z podrobně známých faktů patofyziologie a histopatologie tohoto onemocnění a cíleně působit na tyto procesy. Článek se zabývá jednotlivými skupinami léků a jejich...

Vliv fytoestrogenů na symptomy menopauzy a rakovinu prsu

Effect of phytoestrogens on menopausal symptoms and breast cancer

prof. Ing. Jitka Moravcová CSc

Interní Med. 2008; 10(11): 517-519

Vysoký příjem fytoestrogenů v potravinách je pokládán za důvod, proč je v asijských populacích nižší výskyt nádorových onemocnění spojených s endokrinním systémem než v civilizacích západních. Výsledky epidemiologických a klinických studií ovšem nejsou zdaleka konzistentní a prozatím nepodporují myšlenku, že konzumace isoflavonů může zlepšit prognózu např. pacientek s karcinomem prsu. Článek shrnuje současné znalosti o vlivu fytoestrogenů na prevenci a průběh onemocnění karcinomem prsu a potlačení příznaků menopauzy. Pozornost je věnována i obecně platným doporučením týkajících se konzumace fytoestrogenů v potravinách a potravinových doplňcích.

Tenzní bolesti hlavy

Tension-type headache

doc. MUDr. Otakar Keller CSc

Interní Med. 2008; 10(11): 520-521

Tenzní bolest hlavy je nejčastější bolest hlavy a setkává se s ní téměř každý člověk alespoň jednou v životě. Pokud bolesti hlavy přicházejí ve větší frekvenci, nazýváme tento stav epizodická nebo chronická tenzní bolest hlavy. V některých případech je bolest provázena zvýšeným napětím v perikraniálních svalech. Bývá způsobena fyzickou a zejména psychickou zátěží a často nevhodnou pracovní pozicí. Na této bolesti hlavy se podílí zvýšená neuronální dráždivost. K lečení využíváme fyzioterapii, farmaka i psychoterapii. Obzvláštní pozornost je třeba klást na to, aby bylo zabráněno nadměrnému užívání léků.

Jizvy

Scars

MUDr. Kateřina Klauzová

Interní Med. 2008; 10(11): 522-525

Řada publikací byla napsána o ovlivnění vzhledu jizev, nicméně není stále jasně definován terapeutický protokol. Článek shrnuje možnosti ovlivnění jednotlivých typů jizev.

Dobrá rada

Jak bojovat s únavou?

MUDr. Šárka Lukešová

Interní Med. 2008; 10(11): 536-538

Únava je přirozenou reakcí člověka na zátěž. V dnešní době nás stále něco pohání ke spěchu- snaha dosáhnout vyššího postavení, vydělat peníze, sledovat aktuální dění kolem nás a obklopovat se novinkami. To všechno klade vysoké nároky na psychickou i fyzickou výkonnost. Větší výkon, více vynaložené námahy však musí být vyváženo i delším časem na zotavenou. Právě únavou nás naše tělo vyzývá ke krátkému odpočinku. Pokud se rozhodneme tuto výzvu ignorovat, může dojít k přetížení a poškození řady důležitých tělesných funkcí, k propuknutí doutnající nemoci. Oslabené tělo snadno podlehne infekci...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.