Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 7

Slovo úvodem

Zdraví, zboží, hodnota a cena

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2008; 10(7): 319

Vývoj naší společnosti dospěl do stadia, kdy se zdá být zbožím všechno. Rozhodně všechno z toho, co považovat za zboží by se socialističtí ekonomové ještě nedávno vůbec neodvažovali. Ve své době jim sice za případné nonkonformní názory nehrozilo propadnutí hrdla, jistě však propadnutí kariéry, lepšího platu, případně akademické židle.

Přehledové články

Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza: nové možnosti prevence a léčby

Glucocorticoid-induced osteoporosis: emerging preventive and therapeutic options

prof. MUDr. Jan Štěpán DrSc

Interní Med. 2008; 10(7): 323-326

Riziko osteoporózy a zlomenin je při léčbě glukokortikoidy významně zvýšené. Stupeň individuálního absolutního rizika prodělat v dalších 10 letech zlomeninu lze v praxi odhadnout podle přítomných klinických faktorů postupem doporučeným WHO. Zvýšení rizika zlomenin při léčbě glukokortikoidy je důsledkem zhoršení kvality kosti, navozené zejména útlumem novotvorby a obnovy kostní hmoty při užívání glukokortikoidů. Proto je u nemocných s vysokým rizikem zlomenin výhodná sekvenční osteoanabolická a antiresorpční terapie.

Nové možnosti léčby chronických virových hepatitid

New options of treatment of chronic viral hepatitis

prof. MUDr. Petr Husa CSc

Interní Med. 2008; 10(7): 327-332

Chronické hepatitidy B a C jsou v celosvětovém měřítku nejčastějšími příčinami jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu, které jsou zatíženy významnou mortalitou. Léčba chronických virových hepatitid prodělává v současnosti velmi rychlý vývoj. Do praxe jsou zaváděny stále nové léky účinné proti viru hepatitidy B (HBV) a účinnost a bezpečnost řady dalších nadějných léků je prověřována v klinických studiích různých fází. Standardem léčby chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) je stále kombinace pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu. Hledají se však cesty, jak využít co nejefektivněji terapeutický potenciál těchto léků. Na podkladě analýzy...

Idiopatické střevní záněty v graviditě

Inflammatory bowel diseases (IBD) in pregnancy

doc. MUDr. Milan Kment CSc

Interní Med. 2008; 10(7): 333-335

Idiopatické střevní záněty, nazývané mezinárodní zkratkou IBD (inflammatory bowel disease), jsou chronickým zánětlivým onemocněním, zahrnujícím Crohnovu chorobu (CD) a ulcerózní kolitidu (UC). Onemocnění velmi často postihuje mladé dospělé v reproduktivním věku. Mladé ženy s IBD přicházejí často s obavami o vliv těchto onemocnění neznámého původu na fertilitu, průběh těhotenství a vývoj plodu, dále o bezpečnost různých vyšetřovacích metod a léků. Článek přináší doporučení pro léčbu gravidních nemocných s IBD včetně vyšetřovacích metod a sumarizuje v současné době dostupné údaje o bezpečnosti medikace v těhotenství a v laktaci.

Získané inhibitory krevního srážení

Acquired inhibitors of blood coagulation

MUDr. Alena Buliková Ph.D, MUDr. Petr Smejkal, RNDr. Jiřina Zavřelová, MUDr. Gabriela Chlupová, prof. MUDr. Miroslav Penka CSc

Interní Med. 2008; 10(7): 336-339

Získané inhibitory krevního srážení jsou vzácná autoimunitní onemocnění podmíněná autoprotilátkami proti faktorům hemostázy. Jsou provázena nejčastěji krvácivými projevy, ale vzácně je klinická manifestace asymptomatická či trombotická. Autoři se zaměřují na klinické projevy, možnosti diagnostiky a léčby jednotlivých stavů. Tato onemocnění jsou zde připomínána s cílem zabezpečení rychlé diagnostiky a léčby ve specializovaných centrech pro poruchy krevního srážení.

Recidiva varixů dolních končetin

Recurrence of varices of lower extremities

doc. MUDr. Jiří Herman CSc

Interní Med. 2008; 10(7): 340-344

Varixy dolních končetin postihují více než 55 % mužů a více než 78 % žen. Velká část pacientů podstupuje chirurgické řešení, které je zatíženo vysokým procentem recidivy. Hlavní příčinou recidivy bývá reflux ponechaný v oblasti safenofemorální nebo safenopopliteální junkce. Základem pro další terapeutický postup je ultrazvukové vyšetření žilního systému postižené končetiny a je-li přítomen reflux z hlubokého do povrchového žilního systému, měla by být indikována chirurgická léčba. Není-li reflux přítomen, nebo po jeho eliminaci cestou chirurgickou, lze indikovat kompresivní sklerotizaci, medikamentózní a kompresivní terapii, samostatně nebo v kombinaci....

Problémy probiotické terapie

PROBLEMS OF PROBIOTIC THERAPY

prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc

Interní Med. 2008; 10(7): 345-347

Pokroky molekulární biologie významně rozšířily znalosti o vlastnostech probiotik a jejich terapeutických možnostech. V současnosti jsou k dispozici kromě nativních probiotik také probiotika rekombinantní a chimérická. Tato probiotika vytvářejí další terapeutické možnosti, jako jsou in-situ syntéza, sekrece a cílená aplikace biologicky aktivních molekul nebo vazba mikrobiálních toxinů na chimérickém lipopolysacharidu saprofytických mikrobů. Experimentální práce však značně předstihly klinické aplikace. V těchto je třeba přejít od obecné koncepce příznivého účinku probiotik k stanovení specifických účinků definovaných probiotických kmenů ve specifických...

Endoskopická mikroskopie a její využití při vyšetření trávicí trubice

ENDOMICROSCOPY AND ITS APPLICATION IN EXAMINATIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT

MUDr. Zdeněk Beneš CSc

Interní Med. 2008; 10(7): 348-349

Dnešní endoskopické techniky zobrazují velice precizně povrch sliznice trávicího traktu do velmi jemných detailů. Nicméně nedokáží zobrazit povrch vyšetřované oblasti do morfologických jemností. Proto se v posledních letech rozvíjejí techniky tzv. endoskopické mikroskopie – mezi ně řadíme endoskopickou cytoskopii a konfokální laserovou endomikroskopii. Obě mikroskopické endoskopické metody mohou in vivo souběžně s rutinním endoskopickým vyšetřením zobrazit příslušnou oblast včetně pozorování jejich histologických struktur. To může pomoci v rychlejší a přesnější diagnostice, pravděpodobně k menšímu počtu biopsií a použití této techniky u nemocných,...

Vnitřní časový systém

The endogenous timekeeping system

prof. RNDr Helena Illnerová DrSc, PharmDr. Alena Sumová CSc

Interní Med. 2008; 10(7): 350-352

Cirkadiánní systém dává organizmu vnitřní denní program a může plnit i funkci kalendáře. Je to systém integrující: zahrnuje centrální hodiny, které koordinují a synchronizují oscilace v periferních orgánech. Současně se cirkadiánní systém vztahuje ke svému okolí, neboť je periodicky seřizován vnějšími podněty, zejména světelnými. Nauka o čase v biologii, zabývající se převážně cirkadiánní rytmicitou, neboli tzv. chronobiologie, zasahuje do četných odvětví teoretické medicíny, jako je fyziologie, biochemie, molekulární biologie, neurobiologie. Zasahuje však i do klinických oborů – vnitřního lékařství a endokrinologie, pracovního lékařství, neurologie,...

Sdělení z praxe

Heparinem indukovaná trombocytopenie II. typu u komplikované ileofemorální flebotrombózy léčené katétrem řízenou trombolýzou

MUDr. Blanka Riegerová, MUDr. Radovan Malý Ph.D, MUDr. Miroslav Lojík, MUDr. Jan Raupach, MUDr. Vendelín Chovanec, doc. MUDr. Petr Dulíček Ph.D

Interní Med. 2008; 10(7): 358-360

Kazuistika popisuje průběh léčby ileofemorální flebotrombózy u dosud zdravého mladého pacienta, která byla v průběhu léčby komplikována rozvojem heparinem indukované trombocytopenie II. typu (HIT II). HIT II je komplikací léčby nefrakcionovaným heparinem (UFH) či nízkomolekulárním heparinem (LMWH), která je dobře diagnostikovatelná, pokud je na ni pomýšleno. Nediagnostikovaná HIT II může vést k závažným komplikacím, protože se jedná o těžký získaný hyperkoagulační stav, který vyžaduje specifický přístup a léčbu.

Mezioborové přehledy

Metabolický syndrom a vybraná duševní onemocnění

METABOLIC SYNDROME AND SELECTED MENTHAL ILLNESSES

doc. MUDr. Miroslav Zeman CSc, doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Interní Med. 2008; 10(7): 354-357

Přítomnost metabolického syndromu, charakterizovaného současným výskytem některých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, je spojena se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční a dalších komplikací aterosklerózy, ale i dalších chorob, jako je diabetes mellitus 2. typu či některých nádorových onemocnění (nádory tlustého střeva, prostaty, pankreatu). V současné době je diskutována souvislost metabolického syndromu s některými neurologickými a psychiatrickými onemocněními (zejména schizofrenie, deprese a Alzheimerova nemoc). Článek podává přehled o vztazích mezi metabolickým syndromem a uvedenými onemocněními a o možných mechanizmech, které...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.